FWANK 10

1’Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ, di'ibʉ kyaj tyʉkʉ ma̱ korral a̱a̱n es pyuty wiink tsoo, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja ma'tspʉ. 2Per di'ibʉ tʉjkʉp ma̱ korral a̱a̱n, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ. 3Ja korral a̱a̱ adʉnaabyʉ ya''awátsxʉp ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ, es ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ dyaxʉ mʉt ja xyʉʉ ja byorreegʉ, esʉ borreegʉ pyʉdsʉmdʉ jap korraloty, ja'a ko dyo'kmʉdóy di'ibʉ kwentʉ'a̱jtʉp. 4Es ko naty tʉ dyajpʉdsʉʉmda̱'a̱y tʉgekyʉ, ta twinyo'oyʉ, es ja byorreegʉ pyanʉjxʉdʉ mʉt ko yo'kmʉdóyʉty. 5Per tu'uk di'ibʉ kyaj t'ixy'aty, ni'igʉ tkuge'eky, mʉt ko kyaj dyo'kmʉdóy ja di'ibʉ kyaj t'ixy'aty. 6Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Jesús, per kyaj tjaygyujkʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ja Jesús 'yandijpy ma̱ ja myadya'aky. 7Pa̱a̱ty ja Jesús jyʉnáñ jatʉgok: —Jantsy tʉy'a̱jtʉnʉts miits n'anʉʉmʉdʉ ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja korral a̱a̱ ma̱ ña̱xtʉ ja borreegʉ. 8Nidʉgekyʉ di'ibʉ jawyiin miindʉ es jyʉnandʉ ko yʉ'ʉ Dios kyéxyʉty, ma'tspʉty yʉ'ʉ. Per ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉts ʉj nborreegʉ'a̱jtypy kyaj tyuunʉdʉ kwentʉ. 9Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja korral a̱a̱. Di'ibʉ tʉjkʉp ma̱ ʉj, yʉ'ʉ nitso'ogʉp éxtʉm ja borreegʉ ko tyʉkʉ tsuu ma̱ kyorral es pyʉdsemy jʉ'xpʉ jépyʉp. 10Yʉ ma'tspʉty myindʉ je'eyʉ es myaadsa̱'a̱ndʉ es ya'ooga̱'a̱ndʉ es yajkutʉgoya̱'a̱ndʉ, per ʉj tʉ nmíñʉts es ja ja̱'a̱yʉty tmʉdáttʉt ja jiky'a̱jtʉn, es tmʉdáttʉt ja jiky'a̱jtʉn mʉj wiin kajaa. 11’Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja oybyʉ borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ. Yʉ oybyorreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ kyu'oogʉp ja byorreegʉty. 12Yʉ mʉduumbʉ ja'ayʉ je'eyʉ wyinma̱'a̱ñ'ajtypy ja myʉju'uñ. Ko kyaj yʉ'ʉjʉty ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ es kyaj tja'a'áty ja borreegʉ, pa̱a̱ty ko t'ixy myiñ ja waxka̱'uk, netyʉ kye'eky. Net ja waxka̱'uk tmatsy ja borreegʉ nidu'uk es nidʉgekyʉ dya''agakwa̱'xta̱'a̱ydyʉ mʉt ja tsʉ'ʉgʉ. 13Pa̱a̱dyʉ tadʉ mʉduumbʉ kye'eky, ja'a ko myʉjuydyúñ, es kyaj tkwéntʉty ja borreegʉty. 14’Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja oybyʉ borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ. Ʉj n'ixy'ajtypyʉts ja nborreegʉts es nan xy'ixy'a̱jttʉpts yʉ'ʉjʉty, 15éxtʉm ja nDeedyʉts xy'ixy'átyʉts es ʉj nandʉ'ʉn n'ixy'átyʉts. Nyajkypyʉts ja njiky'a̱jtʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ nborreegʉts. 16Nmʉda̱jtypyʉts ja wiinkpʉty ja nborreegʉts ma̱ts jatu'ugʉ ngorral, es nyajmínʉpts nandʉ'ʉn ma̱ tya̱a̱dʉty. Xymyʉdówdupts ʉj yʉ'ʉ, es tuk kajpʉ'ʉk 'yítʉt yʉ borreegʉ es ti'igyʉ ja kwentʉ'a̱jtpʉ. 17’Dios, yʉ nDeedyʉts, xytsyojkpʉts ʉj mʉt ko nyaka̱'a̱ñʉts ja njiky'a̱jtʉn es n'axa̱jʉya'añʉts jatʉgok. 18Kyajts pʉ́nʉ njiky'a̱jtʉn xypyʉjkʉt pʉn kyajts ʉj nyaka̱'a̱ñ. Nmʉda̱jtypyʉts ja mʉk'a̱jtʉn es nyákʉdʉts ja njiky'a̱jtʉn es n'axá̱jʉdʉts jatʉgok. Tya̱a̱dʉ yʉ'ʉts xytyuk'ana'am yʉ nDeedyʉts. 19Ko ja israelítʉty tmʉdoodʉ tya̱dʉ Jesús ja 'yayuk, net oj ak ja'ajʉty ñaygyajxytsyiigʉdʉ. 20May di'ibʉ jʉnandʉ: —Myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ es lokʉ yʉ'ʉ. ¿Ti ko xytyundʉ kwentʉ? 21Perʉ wiinkpʉty jʉnandʉ: —Ni pʉ́n di'ibʉ myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ es kya̱jxʉt dʉ'ʉn. ¿Tii wa'anʉ da tu'uk di'ibʉ myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ tmo'oyʉt yʉ 'yijxʉn yʉ wiindsʉty? 22Ja'a naty ja disyembrʉ po'o ma̱ ja ja̱'a̱yʉty xyʉdundʉ ma̱ yajmʉjtúñ ko yajkuni'xy ja mʉj tsa̱jptʉjk jap Jerusalén. 23Ja Jesús japʉ naty jyʉdity ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk ma̱ txʉ'aty Salomongʉ Tyʉjk Wiin. 24Net ja israelítʉty dyajnabíkʉdʉ ja Jesús es t'anʉʉmʉdʉ: —¡Nʉgoots njantsywyinmaydyʉ! ¿Ti kots tyam xykyadim'anʉʉmʉdʉ wa̱'a̱ts pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn mGristʉ, o kyaj? 25Net ja Jesús 'yadsooy: —Tʉts njajʉna̱'a̱ñ, es kyaj xymyʉbʉktʉ. Di'ibʉts ʉj ndiimpy mʉt ja kutujkʉn di'ibʉdsʉ nDeety tʉ xymyo'oyʉts, yʉ'ʉ yajnigʉxe'kypy yajxón es pʉ́ndsʉ dʉn ʉj. 26Per miidsʉty kyaj xymyʉbʉktʉ mʉt ko kyajts miits nborreegʉ'áttʉ. Extʉmts miits tʉ n'ok'anmaabyʉdʉ, 27yʉ nborreegʉts xyo'kmʉdoodʉpts, es yʉ'ʉjʉty n'ixy'a̱jttʉpts es xypyanʉjxtʉpts. 28Ʉj nmeebyʉts yʉ jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es ni na̱'a̱ kyatʉgóydyʉt; ni pʉ́nʉts yʉ'ʉ xykyapʉjkʉt. 29Yʉ'ʉts tʉ xymyo'oy ja nDeedyʉts di'ibʉ waanʉ ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn tmʉdaty, es ni pʉ́n mba̱a̱t kyapʉjkxʉty di'ibʉ myʉda̱jtypy kyʉ'ʉjóty. 30Dios Teety es ʉj, ti'igyʉ je'eyʉ ʉʉdsʉty. 31Net ja israelítʉty tkonʉ'ktʉ ja tsa̱a̱ jatʉgok es tjakuka̱'a̱dsándʉ. 32Ta Jesús jyʉnáñ: —Tʉts may nduñ óyʉty mwinduuy mʉt ja myʉk'a̱jtʉnʉdsʉ nDeedyʉts. ¿Di'ibʉ tya̱a̱dʉ miits xytyukkuka̱'a̱dsándʉpts? 33Ta ja israelítʉty 'yadsoodʉ: —Kyajts mij ndukkuka̱'a̱dsa̱'a̱ndʉ mʉt ko ti oy tʉ xytyuñ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn mʉt ko tʉ xykyawindsʉ'ʉgʉ Dios mʉt ja m'ayuk. Mja̱'a̱y mij, es Dios mnaybyʉjta'agyʉty. 34Net ja Jesús jyʉnáñ: —¿Ti kyaj jyaaybyétyʉty ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ko Dios jyʉnáñ?: “Miidsʉdyʉ dʉ'ʉn diósʉty.” 35Es dʉ'ʉn ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉnáñ ko diósʉty pʉ́nʉty ja Diosʉ naty tʉ tkexy ja 'yayuk. Es nnija̱'a̱m ko yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn yʉ'ʉ dʉ'ʉn tʉy'a̱jtʉn túnʉp. 36Pes oy. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn xywyin'ijx ja Dios es xykyejxyʉts ya̱ naxwiiñ éxtʉmʉ kyudʉnaabyʉ. ¿Es wi'ix mba̱a̱t miits mjʉna̱'a̱ndʉ kots ʉj Dios kyajts nwindsʉ'ʉgʉ mʉt yʉ'ʉyʉ kots njʉnáñ ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ 'yU'unk? 37Pʉn kyajpʉts nduñ ja di'ibʉdsʉ nDeety tyiimpy, kyajts miits xymyʉbʉ́ktʉt. 38Per pʉn tʉy'a̱jtʉn kots ʉj nduñ ja di'ibʉts ja nDeety tyiimpy, oy xykyamʉbʉka̱'a̱ndʉ ja n'ayúkʉts, mʉbʉktʉ ja di'ibʉts ʉj ndiimpy, mʉt ko di'ibʉts ʉj ndiimpy, yʉ'ʉ mdukjaygyúkʉdʉp wa̱'a̱ts ko ti'igyʉts ʉj mʉt ja nDeedyʉts, es yʉ'ʉ ti'igyʉ mʉt ʉj. 39Net jatʉgok ja israelítʉty tjamatsandʉ ja Jesús, per oj ja Jesús yo'oydyʉgóy. 40Net ja Jesús oj 'yawinna̱jxnʉ ma̱ Jordán mʉjnʉʉ. Jap waanʉ 'yijty ma̱ ja luga̱a̱r ma̱ ja Fwangʉ naty tʉ yajnʉbéty tʉʉyʉp. 41May ja ja̱'a̱yʉty oj ñʉjxtʉ ma̱ ja Jesusʉn, es ñay'anʉ'ʉmxʉdʉ: —Oy ja Fwank Yajnʉbajtpʉ tʉ tkatúñ ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn, tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ myadyak mʉdʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y. 42May ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ma̱ tadʉ luga̱a̱r tmʉbʉjktʉ ja Jesús.

will be added

X\