Santya̱'a̱gʉ 5

1Mʉdowdʉ tya̱a̱dʉ, miits mʉkja̱'a̱ydyʉjkʉty. Jʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉ mʉt ko myiñ ja ayo'on di'ibʉ mjantsyya''ayowánʉdʉp. 2Di'ibʉ mmʉda̱jt mjaygyajptʉp, dʉ'ʉn yʉ'ʉ Dios wyindum éxtʉm ti tʉgekyʉ wyindʉgooydya'ay, es éxtʉmʉ wit di'ibʉ ja ajkxytsyík tʉ tsyu'tsjujtta̱'a̱yʉty. 3Yʉ m'oorʉ meeñ es yʉ mblatʉ meeñ tʉ tyowʉdya'ay, esʉ tya̱dʉ tow yʉ'ʉ yajnigʉxʉ'ʉgʉp ko kyaj yajxón tʉ mduñ mʉt ja mmeeñ, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja jʉnya'ank di'ibʉ myajtóyʉdʉp. Tʉ xyñikoombát xyñipʉjkpáttʉ maymyeeñ ma̱ tadʉ xʉʉ di'ibʉ tim óknʉm. 4Per ja mʉju'uñ di'ibʉ mgamooydyʉ ja mduumbʉty di'ibʉ yajmujktʉ ja mbʉjta'aky, ja'agyʉjxm ja tuumbʉ mni'ʉʉnʉdʉ, es myʉdooda̱a̱y ja Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy. 5Ya̱ naxwiiñ miidsʉty tʉ mjiky'attʉ es tʉ mnaymyo'oyʉdʉ jotkujk'a̱jtʉn, es tʉ m'uts mjotkʉda̱'a̱ktʉ, éxtʉm ja ja̱'a̱y dyajni'xʉ ja tsa̱jka̱a̱ di'ibʉ ya'oogaampy. 6Miidsʉty tʉ xyñiwa̱a̱mbáttʉ nanatʉkʉ. Yʉ'ʉ jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, es xya'o'ktʉ, es kyaj ñaygyuwanʉ. 7Mʉgu'ugítʉty, ma'xtúktʉ miits extʉ ko myínʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Tʉ xy'ixtʉ wi'ix ja naymyʉduunʉbʉ ja̱'a̱y t'awixtʉ ja oybyʉ pyʉjta'aky. Mʉt ja ma'xtujkʉn t'awixtʉ ja potn es myínʉt ja nʉʉ tuu. 8Pa̱a̱ty nandʉ'ʉn miidsʉty ma'xtúktʉ es ti'igyʉ mwinma̱'a̱ñ xypyʉjta̱'a̱ktʉt ma̱ Kristʉ, mʉt ko tʉʉ dʉn tim wingoomp ma̱ myina̱'a̱ñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 9Mʉgu'ugítʉty, kʉdii mnayñi'ʉʉnʉdʉ nixim niyam, es kʉdiibʉ myajpayo'oydyʉt, ja'a ko Dios di'ibʉ pojpʉ pyaye'epy, taa ja'a. 10Mʉgu'ugítʉty, jamyatstʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ es pʉjta̱'a̱ktʉ éxtʉmʉ ijxpajtʉn wi'ix tmʉdʉna̱a̱y ja ayo'on esʉ ma'xtujkʉn tmʉda̱jttʉ. 11Pes ʉdsa̱jtʉm njʉna̱'a̱nʉm ko jotkujk yʉ'ʉjʉty di'ibáty tʉ tmʉmada̱'a̱ktʉ ja ayo'on. Tʉ xymyʉdowdʉ ja Jopʉ mya'xtujkʉn, es xyñijáwʉdʉ wi'ix ja Nindsʉn'a̱jtʉm óknʉm oj myo'oyʉty ja jotkujk'a̱jtʉn, mʉt ko jyantsypya''ayoy yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 12Mʉgu'ugítʉty, di'ibʉ tim jʉjp'ám, katʉ xyajtestiigʉ'áttʉ yʉ tsa̱jp, ni yʉ naxwíñʉdʉ es ni ja wiinkpʉ. Nik oy ko mjʉna̱'a̱ndʉt “oy” di'ibʉ oy, es “kyaj” di'ibʉ kyaj, kʉdiibʉ Dios mdukkumʉdówʉdʉt. 13Pʉn ja pʉ́n 'yayoy jyottʉgoy, wa'an tka̱jxta'aky; es pʉn ja pʉ́n jyotkujk'áty, wa'an t'ʉy ja alabanzʉ. 14Pʉn ja pʉ́n pyékyʉty, wa'an twoy ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk di'ibʉ tuundʉp ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, es tniga̱jxta̱a̱gʉt ja puma̱'a̱y, es mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ xyʉʉgyʉjxm ttukja̱a̱xʉt waanʉ aseytʉ oliivʉ. 15Es pʉn mmʉbʉjktʉp ko Dios ttúnʉt éxtʉm mga̱jxta̱'a̱ktʉ, yʉ puma̱'a̱y agʉda̱'a̱gʉp; es pʉn pekytyuun, Dios ma'xʉdʉp ja pyojpʉ. 16Pa̱a̱ty pʉn miidsʉty tʉ xymyʉdʉgoydyʉ wiinkpʉty, mʉmayats nidu'uk nidu'uk, es pʉjktsów ja ma'xʉn. Nayñiga̱jxta̱a̱gʉdʉ nixim niyam es m'agʉda̱'a̱ktʉt. Ko kya̱jxtáky tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, yʉ kya̱jxtákʉn myʉda̱jtypy ni'igʉ ja mʉk'a̱jtʉn. 17Okwinmaydyʉ ko ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Eliiʉsʉ dʉ'ʉn ijty jya'ay'áty éxtʉm ʉdsa̱jtʉm. Ja'a amumdu'uk jot kya̱jxtáky es kʉdiibʉ tyu'ujʉt, es kyaj tyuuy tʉgʉk jʉmʉjt jakujm. 18Ko jatʉgok kya̱jxtáky, nétnʉm tyuuy jatʉgok, es oj wyindʉy ja pʉjta'aky. 19Mʉgu'ugítʉty, pʉn miidsʉty nidu'uk myʉdu'udʉgeepy ja tʉy'a̱jtʉn esʉ wiinkpʉ ja̱'a̱y tyuknijʉmbítyʉty, 20nijáwʉdʉ miits ko yʉ di'ibʉ tʉ ja pojpʉ ja̱'a̱y ttukmastu'uty ja ñʉ'ʉ tyu'u ja axʉʉkpʉ, es ttuknijʉmbity ja nʉ'ʉ tu'u di'ibʉ Dios xytyukni'ijxʉm, tadʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y tyiimpy es tsyo'ogʉt ma̱ ja o'kʉn, es yʉ'ʉgyʉjxm ja ja̱'a̱y yajtuknima'xʉt may ja pyeky.

will be added

X\