Santya̱'a̱gʉ 4

1¿Ma̱ ja tsip tsyooñ ko ak miits mnayyajjot'ambʉ́kʉdʉ es mdsiptundʉ nixim niyam? Pes di'ibʉ dʉ'ʉn mya''adʉ́tsʉdʉp, yʉ'ʉ tadʉ m'axʉk winma̱'a̱ñ ko ak miits mnayyajmʉjpʉdsʉma̱'a̱nʉdʉ. 2Mdsojktʉp oytyiity di'ibʉ kyaj xymyʉdattʉ, es kyaj xypya̱a̱ttʉ; myajja̱'a̱y'o'ktʉp es naywyinnaxʉ xyjáwʉdʉ ko ja̱'a̱y ti tmʉdaty, per kyaj ni wi'ix tsoo xykyapa̱a̱ttʉ es xymyʉdáttʉt di'ibʉ mdsojktʉp. Mdsiptuun mdsipka̱jxtʉp. Kyaj xymyʉdattʉ di'ibʉ mdsojktʉp mʉt ko kyaj xy'amdoy ja Dios; 3es pʉn m'amdoodʉp, kyaj mmo'oyʉdʉ mʉt ko xymyʉdattʉ axʉk winma̱'a̱ñ es mʉt ko je'eyʉ xyajtuna̱'a̱ndʉ ma̱ mgʉ'ʉmdsojkʉn. 4Miits, ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios myastúttʉp, kyaj xyñijáwʉdʉ ko pʉ́n naymyaayʉp mʉt di'ibʉ ijtp ya̱ naxwiiñ, kyajp ja Dios ttsoktʉ. Pʉ́nʉty tsyojktʉp es ñaymyaya̱'a̱nʉdʉ mʉt di'ibʉ ijtp ya̱ naxwiiñ, myʉdsip'a̱jttʉp ja Dios. 5Pes kyaj ñanʉgoobʉty ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ ko yʉ ja̱'a̱jʉn di'ibʉ Dios tʉ tpʉjta'aky es 'yítʉt ma̱ ʉdsa̱jtʉm, yʉ'ʉ tsyejpy es ʉdsa̱jtʉm je'eyʉ xyja'a'a̱jtʉm. 6Perʉ Dios xypyudʉjkʉm ni'igʉ mʉdʉ myay'a̱jtʉn. Pa̱a̱ty jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Dios 'yʉxtijpy di'ibʉ mʉj kʉjxmʉp, per pyudʉjkʉp myay'a̱jtʉngyʉjxm di'ibʉ yuunk náxypyʉty.” 7Pa̱a̱ty naygyʉyákʉdʉ ti'igyʉ ma̱ Dios. Katʉ xykyupʉktʉ ja mʉjku'ugópk, net miits mguga'agʉdʉt. 8Mʉwingondʉ Dios, es yʉ'ʉ nandʉ'ʉn mmʉwingónʉdʉp miidsʉty. Yajwa̱'a̱tstʉ mgʉ'ʉ esʉ mjot mwinma̱'a̱ñ, miidsʉty, pojpʉ ja̱'a̱yʉty es di'ibáty 'yaduunmukándʉp dʉ'ʉn di'ibʉ Dios tsyejpy, es nandʉ'ʉn ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ. 9Ya'íxʉdʉ ko tʉy'a̱jtʉn mjotmay'eeky mʉt ja mbojpʉty. May ta̱jtʉ es jáwʉdʉ. Yajtʉgátstʉ mxik mxo'onʉn mʉt ja mjʉ'ʉy myaxʉn, esʉ mxondakʉn yajtʉgátstʉ mʉdʉ m'amay mjotmay. 10Amutsk'attʉ ma̱ Dios, es yʉ'ʉ mbʉjta̱'a̱gʉdʉp mʉj. 11Mʉgu'ugítʉty, katʉ mnayñi'ow mnayñiya̱a̱xʉdʉ nixim niyam. Di'ibʉ ñi'o'o ñiyáxʉp ja myʉgu'uk es tnibi'tska̱jxʉ, dʉ'ʉn ja'a éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko kyaj tʉgekyʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn tyuñ. Es pʉn mjʉna̱a̱mp ko tam ja Diosʉ 'yana'amʉn di'ibʉ kyaj tyuñ, kyaj mij xykyuydyúñ ja ana'amʉn, dʉ'ʉn mij éxtʉmʉ ana'ambʉn di'ibʉ jʉna̱a̱mp ti oy es ti ka'oy. 12Perʉ Diosʉ dʉ'ʉn je'eyʉ di'ibʉ ya̱jk ja ana'amʉn, es nan yʉ'ʉ dʉ'ʉn mba̱a̱t xytyukkumʉdo'om, es nan yʉ'ʉ mba̱a̱t xyajnitsókʉm es xyajkutʉgo'oyʉm; ¿per mbʉ́nʉ dʉn mij ko xyñibi'tska̱jxʉ ja mmʉgu'ugʉty? 13Okmʉdowdʉ miidsʉty di'ibʉ jʉnándʉp: “Bom o jʉxtʉjm njo'omʉm wiink ka̱jpn, es jap n'ijtʉm ndo'k nya̱jkʉm tuk jʉmʉjt, es dʉ'ʉn nganara̱jtʉm ja maymyeeñ.” 14¡Per ni je'eyʉ xykyanijáwʉdʉ ti miin mgʉdákxʉp aya̱ bom! Pes yʉ ja̱'a̱yʉty ja jyiky'a̱jtʉn dʉ'ʉn éxtʉmʉ nima̱'a̱ju'unk, waanʉ 'yity es tuk pójʉnʉ tyʉgooydya'ay. 15Di'ibʉ oy es njʉna̱'a̱nʉm yʉ'ʉ tya̱a̱dʉ: “Pʉnʉ Dios tsyejpy es xy'akmo'oyʉm ja njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm, ndu'unʉm xi'idʉ ya̱'a̱dʉ.” 16Per ko mij mjʉna̱'a̱ndʉ xytyuna̱'a̱ndʉ xi'idʉ ya̱'a̱dʉ aya̱ bom, mgawindsʉ'kʉbʉ dʉ'ʉnʉ Dios, mʉt ko je'eyʉ mnayyajmʉj mnayyajkʉjxmʉty. Es ko nmʉj ngʉjxmʉm, pekytyu'unʉmʉ dʉ'ʉn. 17Ja'a pʉ́n ñija̱'a̱p ttúnʉt ja oybyʉ es kyaj ttuñ, pekytyuump yʉ'ʉ.

will be added

X\