Santya̱'a̱gʉ 3

1Mʉgu'ugítʉty, oyʉ dʉ'ʉn ko kyaj may miits mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉ ya'ʉxpʉjkpʉty ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ. Mnija̱'a̱dʉp ko di'ibʉ nya'ʉxpʉjkʉm, yʉ'ʉ waanʉ ni'igʉ pyayo'oyaampy ja Dios pʉn kyaj oy nguydyu'unʉm. 2Nidʉgekyʉ nbekytyu'unʉm; per pʉn jaa pʉ́n kyaj kya̱jxtʉgóy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn sitʉy jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es nandʉ'ʉn mba̱a̱t t'ane'emy tʉgekyʉ ñini'x. 3Es éxtʉm ko tu'ugʉ jʉyujk nduk'aja'anʉ'kʉm ja frenʉ, ja'a dʉ'ʉn es xymyʉmʉdo'om es mba̱a̱t n'ana'amʉm tʉgekyʉ ñini'x. 4Ixtʉ nandʉ'ʉn ma̱ yʉ barkʉ. Oy jyamʉjjátyʉty esʉ mʉk poj jyayajnʉjxa̱'a̱ñʉty oytyim ma̱a̱ty, per di'ibʉ 'yane'empy tyuknidíjʉp es dyajnʉjxʉt ma̱ tjantsytyim'yajnʉjxa̱'a̱ñ mʉt tu'ugʉ mutsk kepyu'unk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy timón. 5Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn mʉt ja ja̱'a̱yʉty ja ya'an. Mutskʉ'ʉ, per naymyʉjpʉjtákʉp ko kyajxy. Nnija̱'a̱m yajxón ko tu'ugʉ jʉnya'angu'unk ño'kta̱'a̱yʉp ja tun kopkʉ mʉjjátypyʉ. 6Es yʉ ya'an yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ tadʉ jʉnya'angu'unk, extʉ mba̱a̱t dyajtʉgóy ja jot winma̱'a̱ñ tʉgekyʉ ja'agyʉjxm di'ibʉ kyajxypy. Dʉ'ʉn ja ya'an éxtʉm tu'ugʉ jʉmba̱jk di'ibʉ tʉ tyoy ayoodaknóty, es óknʉm dyajtoybyéky oytyim na̱'a̱jʉty, es dʉ'ʉn dyajtʉgooydya'ay tʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉ jyiky'a̱jtʉn. 7Yʉ ja̱'a̱yʉty mba̱a̱t dyaj'yujy nidʉgekyʉ kana̱k naxʉ añimal, éxtʉmʉ joon, tsa̱'a̱ñ, es di'ibʉ jikymyejyñóty tsʉna̱a̱ydyʉp, es tʉ dʉn dyaj'yujy; 8per ni pʉ́n mba̱a̱t tkayaj'yujy ja ya'an, mʉt ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ awa̱'a̱ndsa̱'a̱ñ ja xyʉwat di'ibʉ extʉ ya'o'kp es ni na̱'a̱ kyape'xy. 9Es mʉt ja nya'an'a̱jtʉm n'awda̱jtʉm ja Dios Teety, es nan mʉt yʉ'ʉ n'amdo'om ko Dios tka̱jxpókʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios tʉ dyajkojy ko ñayya''agojwinna̱jxʉ. 10Es nan ma̱ n'a̱a̱'a̱jtʉm pyʉdsemy majtsk nax ja ayuk, yʉ oygyajxy esʉ axʉk kajxy. Mʉgu'ugítʉty, ¡kyaj 'yóyʉty ndu'unʉmʉ dʉ'ʉn! 11¿Mba̱a̱t yʉ pa̱'a̱k nʉʉ esʉ ta̱'a̱m nʉʉ tuk náxyʉty pyʉdsemy ma̱ tu'ugʉ nʉʉ myuxy?, 12o ¿mba̱a̱t tu'ugʉ oliivʉs kepy tyʉʉmp'áty tsabox limʉ, o ja muuxy'a̱a̱ts tyʉʉmp'áty pox? Nan kyaj mba̱a̱t myuxy ja pa̱'a̱k nʉʉ ma̱ myuxy ja ta̱'a̱m nʉʉ. 13Pʉn nidu'ugʉty miits nayjya̱'a̱p kuwijy es kudʉy'a̱jtʉn, wa'an dya'íxyʉty mʉt ja oybyʉ jiky'a̱jtʉn es mʉt ja yuunk'a̱jt naxypyʉ'a̱jtʉn di'ibʉ miimp ma̱ ja wijy'a̱jtʉn. 14Per pʉn dʉ'ʉñʉmʉ dʉ'ʉn miits xyñaywyinnaxʉjáwʉdʉ es je'eyʉ kʉ'ʉm xytyuk'oy'ata̱'a̱ndʉ, katʉ mdimjʉna̱'a̱ndʉ ko mij mguwijy'áttʉ, mʉt ko andakʉn yʉ'ʉ es kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty. 15Pesʉ tya̱dʉ dʉ'ʉmbʉ kuwijy'át, kyaj yʉ'ʉ dyaky ja Dios. Yʉ'ʉ wyinma̱'a̱ñ'a̱jttʉp ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, es myiñ ma̱ yʉ mʉjku'ugópk. 16Mʉt ko ma̱ ja̱'a̱y tnaywyinnaxʉjawʉ es je'eyʉ kyʉ'ʉmdsojkʉn dyajtuna̱'a̱ndʉ, jaa nandʉ'ʉn myiñ ja akʉ esʉ tsip, es tʉgekyʉ axʉk'a̱jtʉn; 17per ja di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja wijy'a̱jtʉn di'ibʉ tso'omp ma̱ Dios, tim jayʉjp'a̱jtp tmʉdattʉ ja jiky'a̱jtʉn wa̱'a̱tspʉ, kyaj tsyiptʉjkʉty, oyjya'ay, tuda'aky, ajiiky amʉgu'uk, myʉda̱jttʉp ja pa''ayo'on, es tyiimpy ja oybyʉ. 18Pʉ́nʉty tyuundʉp esʉ ja̱'a̱y tsyʉʉnʉdʉ jotkujk, ja'agyʉjxm mayjya'ay tsyʉʉnʉdʉt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt.

will be added

X\