Santya̱'a̱gʉ 2

1Mʉgu'ugítʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ di'ibʉ ni'igʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn, kyaj xywyin'íxtʉt ja ja̱'a̱y ni tu'uk es jatu'uk. 2N'okpʉjtákʉm ko myiñ ma̱ miits mnaymyúkʉdʉ tu'ugʉ mʉkja̱'a̱y di'ibʉ oyʉ wyit ñijam es mʉt ja kyʉjiits ak oorʉ, es myiñʉ net tu'ugʉ ayoobʉ ja̱'a̱y mʉt ja wyit ñijam patsy patsy, 3es pʉn miits m'axá̱jʉdʉp yajxón ja di'ibʉ oy xyoxy, es xy'anʉʉmʉdʉt: “U'uñʉ ya̱a̱ ma̱ tya̱dʉ oybyʉ uñaaybyajn”, per ja ayoobʉ ja̱'a̱y xy'anʉʉmʉdʉt: “Mij tanʉ jap”, o “U'uñʉ ya̱a̱ naxkʉjxy”, 4mʉdʉ taadʉ xya'íxyʉty ko xytsyoktʉ ja mʉkja̱'a̱y es xy'ʉxtijtʉ ja ayoobʉ ja̱'a̱yʉty. Ko xytyundʉ dʉ'ʉn mʉt ko m'adsoktʉ, mbekytyuundʉbʉ dʉ'ʉn. 5Mʉdowdʉ mʉgu'ugítʉty es jaygyúkʉdʉ tya̱a̱dʉ. Yʉ ayoobʉtʉjkʉty di'ibʉ ijttʉp ya̱ naxwiiñ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Dios tʉ wyin'íxʉdʉ es ni'igʉ ja mʉbʉjkʉn tmʉdáttʉt es t'axá̱jʉdʉt éxtʉmʉ kyuma̱'a̱ñʉty es jyiky'átʉt tsa̱jpótm mʉt ja Dios, mʉt ko Diosʉ dʉ'ʉn tʉ twa̱nda'aky tmo'oya'añ pʉnaty tsojkʉdʉp; 6per miits mduktsoydyuundʉp ja ayoobʉ ja̱'a̱yʉty, mʉt ko xymyay'at xywyindsʉ'ʉgʉdʉ di'ibʉ mʉkja̱'a̱yʉty. ¿Ti kyaj yʉ mʉkja̱'a̱yʉty yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ mwijts mbo'tʉdʉp es mni'ʉʉnʉdʉ kumda̱ttʉgoty? 7¿Ti kyaj yʉ'ʉjʉty di'ibʉ kya̱jxpáttʉp ja tsujti'knʉbʉ xyʉʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús di'ibʉ mja'a'a̱jtʉdʉp? 8Oyʉ dʉ'ʉn xytyuñ pʉn mguydyiimpy ja Diosʉ 'yana'amʉn di'ibʉ ni'igʉ myʉ́jʉty ma̱ jyaaybyajtʉn: “Mdsókʉp ja mmʉdʉjkpa̱'a̱jʉty éxtʉm mij kʉ'ʉm mnaydsyékyʉty.” 9Es pʉn miits mwin'ijxtʉp pʉ́nʉty mdsokándʉp, taadʉ dʉ'ʉn mʉʉt mbekykya'ay Dios windum mʉt ko kyaj xykyuydyúñ yʉ 'yana'amʉn. 10Ko tu'ugʉ ja̱'a̱y tkuydyúñ tʉgekyʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn, per mʉt tu'uk je'eyʉ tyʉgoy, pekyjya'ay yʉ'ʉ, dʉ'ʉn éxtʉmxyʉp tʉgekyʉ ja ana'amʉn tʉ tkakuydyúñ. 11Ja'a ko Dios jyʉnáñ: “Katʉ xyajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn”, jyʉnáñ nandʉ'ʉn: “Katʉ myajja̱'a̱y'eeky.” Es dʉ'ʉn, oy xykyayajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn, per pʉn tʉ myajja̱'a̱y'eeky, kyaj xykyuydyúñ ja Diosʉ 'yana'amʉn. 12Pa̱a̱ty miidsʉty ka̱jx madya̱'a̱ktʉ es jiky'attʉ éxtʉm di'ibʉ yajnika̱jxtútp ma̱ ja Diosʉ 'yana'amʉn di'ibʉ xy'awa̱'a̱nʉm wi'ix kyaj n'ijtʉm pekyoty. 13Pes di'ibʉ kyaj tʉ tmʉdaty ja pa''ayo'on mʉt ja wiingátypyʉ, nandʉ'ʉn kyajpʉ Dios pya''ayowa̱'a̱ñʉty; per di'ibʉ tʉ tmʉdaty ja pa''ayo'on mʉt ja myʉgu'ugʉty, ni ti tkajʉjpjawʉya'añ ja xʉʉ ko ja ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, mʉt ko Dios pya''ayowa̱'a̱ñʉty nandʉ'ʉn. 14Mʉgu'ugítʉty, ¿wi'ix tyuñ ko ja̱'a̱y jyʉna'añ ko myʉbejkypy ja Dios, per kyaj ti oy ttuñ? ¿Tii mba̱a̱dʉ tadʉ myʉbʉjkʉn ttuknitse'egyʉ? 15N'okpʉjtákʉm, pʉn nidu'ugʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm tmʉdaty ja wyit ñijam ya''ayow ya''ama̱'a̱t es tyʉgoy'a̱jtxʉty ja kya'ay 'yukʉn, 16es miidsʉty nidu'uk xy'anʉʉmʉt: “Nʉjx mʉdʉ Dios, mʉgu'uk, es wa'an yʉ'ʉ mmo'oyʉty di'ibʉ mij mdʉgoy'a̱jtxʉp”, es pʉn kyaj ti pudʉjkʉn xymyo'oy, ¿ti oy'a̱jtʉnʉ taadʉ? 17Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ je'eyʉ tmadya'aky'áty ko tmʉbeky es kyaj dyajnigʉxe'eky ma̱ jyiky'aty, kyaj tyuñ di'ibʉ myʉbejkypy. 18Wa'anʉ da nandʉ'ʉn na̱a̱gʉty jyʉna'añ: “Mij mmʉbejkypy ja Dios, per ʉj ndiimbyʉts ja oybyʉ.” Ʉjts n'adsówʉp: “Weenʉ, tuk'ijxkʉts mij ko xymyʉbeky ja Dios es kyaj xytyuñ ja oybyʉ, es ʉj mij nduk'íxʉp mʉt ja oybyʉ ndu'unʉnʉts ko nmʉbejkypyʉts ja Dios.” 19Mij mmʉbejkypy ko tu'uk je'eyʉ Dios. Oyʉ dʉ'ʉn ko xymyʉbeky; per nandʉ'ʉnʉ mʉjku'udʉjk tmʉbʉktʉ ko jyámʉty ja Dios, es extʉ tsʉyʉʉydyʉp mʉt ja tsʉ'ʉgʉ. 20¿Tii kyajnʉm xy'oktimjaygyujkʉnʉ mij kujuun, ko kyaj tyuñ ja mʉbʉjkʉn pʉn kyaj ti yajtúñ? 21¿Wi'ix xy'ixy ko ja n'apteety'a̱jtʉm Abra̱a̱n oj wye'emy oy mʉt ja Dios? Ja'agyʉjxm oy wye'emy mʉt ja Dios ko dyajnejxy ja 'yu'unk Isa̱a̱ es tjatukwindsʉ'ʉgʉyáñ ja Dios. 22Tʉ xy'ixy ko Abra̱a̱n dya'ijxʉ ko Dios tmʉbejky es ja'agyʉjxm tmʉmʉdooy ja Dios, es di'ibʉ tyuun oj dyajka'pxy ja myʉbʉjkʉn. 23Es dʉ'ʉn yajkuydyuuñ éxtʉm jyʉna'añ ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Abra̱a̱n myʉbʉjk ja Dios, pa̱a̱dyʉ Abra̱a̱n oy wye'emy mʉt ja Dios”, es ja Abra̱a̱n yajtijy Diosʉ myʉtnaymyaayʉbʉ. 24¿Tʉ xy'ixyʉ? Oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios ko nmʉmʉdo'om ja Dios es kyaj jye'eyʉty ko njʉna̱'a̱nʉm ko nmʉbʉjkʉm. 25Nandʉ'ʉn mʉt ja kujeñdyo'oxy Raap. Ja'a oy oj wye'emy mʉt ja Dios ja'agyʉjxm di'ibʉ tyuun, mʉt ko t'axa̱jʉ es dyu'tsy ja nimajtskpʉ israelitʉ di'ibʉ ijxtuundʉp, es tpudʉjkʉ es dyajkéky ma̱ ja myʉdsipʉn. 26Es dʉ'ʉn xytyuk'ijxʉm éxtʉm ja nini'x di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp ja 'yanmʉja̱'a̱n, o'kpʉ yʉ'ʉ, es nandʉ'ʉn yʉ nmʉbʉjkʉn 'yity éxtʉmʉ o'kpʉ, pʉn kyaj ndu'unʉm ja oybyʉ.

will be added

X\