Santya̱'a̱gʉ 1

1Ʉj Santya̱'a̱gʉ, Diosʉ myʉduumbʉ esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ myʉduumbʉ. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ma̱jmajtsk ja Israelʉ mya̱a̱ngʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts di'ibʉ oj ñʉjxtʉ tsʉnaabyʉ ma̱ wiink naxwíñʉdʉ. 2Mʉgu'ugítʉty, nayjyáwʉdʉ jotkujk ko myínʉt oytyim di'ibʉ ayo'onʉty. 3Pes mnija̱'a̱dʉp miidsʉty ko m'ijxmátsʉdʉ yʉ ayo'on ja'agyʉjxm ko xymyʉbʉktʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, miits m'ʉxpʉ́ktʉp es xymyʉmada̱'a̱ktʉt oytyim di'ibʉ ayo'onʉty. 4Ja'a tsojkʉp es xyjáttʉt wi'ix oy xymyʉmada̱'a̱ktʉt ja ayo'on, dʉ'ʉn m'íttʉt kexy ka'pxy éxtʉmʉ Dios ttseky, es kʉdii ni tii mdʉgoy'a̱jtxʉdʉt. 5Pʉn miidsʉty nidu'ugʉty mdʉgoy'a̱jtxʉp ja wijy'a̱jtʉn, amdowdʉ Dios, es ja Dios mmo'oyʉdʉp; ja'a ko yʉ'ʉ ñayajkypy yajxón, ni je'eyʉ xykya'o'om. 6Es ko xy'amdówdʉt, koonʉm tsyékyʉty es xy'amdówdʉt mʉdʉ mʉbʉjkʉn, es kyaj xyjʉjpjáwʉdʉt; ja'a ko di'ibʉ jyʉjpja̱'a̱p, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm ko ja jikymyejyñ ñikapy es ja poj yajnejxyʉty xidsoo ya̱dsoo. 7Di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ tya̱a̱dʉ, nanatʉkʉ ti t'awíxʉt mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm, 8mʉt ko tuk peky ttseky tyam, es bom dyajtʉgátsy ja wyinma̱'a̱ñ. 9Ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ ayoo jottʉgeepy, nayjyáwʉdʉp agujk jotkujk mʉt ko Dios yʉ'ʉ pudʉ́kʉdʉp. 10Es ja di'ibʉ mʉkja̱'a̱y, nayjyáwʉdʉp agujk jotkujk ko natyʉ Dios 'yamútskyʉty. Ja'a ko dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉmʉ pʉjy di'ibʉ ijtp ujtsóty, kyaj jeky 'yity. 11Ko xʉʉ pyʉdsemy es mʉk 'yañ, ni'xp ja ujts, es ja pyʉjy kya'ay, ta tyʉgoy ja tsyuj'a̱jtʉn. Dʉ'ʉn ja mʉkja̱'a̱y tyʉgóyʉt ko naty ni'igʉ ñayyajmʉkja̱'a̱ydya̱'a̱ga̱'a̱ñʉty. 12Jotkujk ja ja̱'a̱y ko dyajnáxy ja ayo'on mʉt ja ma'xtujkʉn, es mʉdʉ tya̱a̱dʉ mo'oyʉdʉp ja Dios ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ di'ibʉ Dios wya̱ndak tyukmay'ata̱'a̱ñʉty nidʉgekyʉ di'ibáty tsojkʉdʉp. 13Ko pʉ́n ñayjyáwʉty pyekytyuna̱'a̱ñ, kyaj jyʉna̱'a̱nʉt ko Dios myo'oyʉdyʉ tadʉ winma̱'a̱ñ, mʉt ko kyaj pʉ́n mba̱a̱t ttuñ esʉ Dios pyekytyúnʉt, es kyaj Dios ti ttuñ es ja ja̱'a̱y pyekytyúnʉt. 14Ja'agyʉjxmʉ ja̱'a̱y pyekytyuna̱'a̱ndʉ ko ja 'yadsojkʉn ñaydyukwin'ʉʉnʉdʉ, es mʉt ja kyʉ'ʉmdsojkʉn ñayyajtʉgóyʉty. 15Ko ja̱'a̱y ttsoktʉ di'ibʉ kyaj 'yóyʉty, jaa myiñ ja pojpʉ; es ko tya̱dʉ pojpʉ myʉjwindáknʉ, jaa myiinnʉ ja o'kʉn. 16Mʉgu'ugítʉty, katʉ mnaywyin'ʉʉnʉdʉ. 17Tʉgekyʉ oybyʉ esʉ tsujpʉ, Dios ja'a yajkypy, di'ibʉ tʉ tpʉjta'aky ja ja̱j tʉ'xʉn tsa̱jpótm. Dios Teety ijtpʉmʉ'ʉ éxtʉm 'yity, kyaj tyʉgatsy. 18Tsyojkʉngyʉjxm tʉ xymyo'oyʉm yʉ njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ mʉt ko n'axá̱jʉm ja tʉy'a̱jtʉnbʉ ayuk, es ndʉ'ʉn'a̱jtʉm éxtʉm ja jawyiin tʉʉmp ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ Dios yajkoj. 19Mʉt ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn nnija̱'a̱m, mʉgu'ugítʉty, miidsʉty nidu'ugáty m'íttʉp xy'awíxtʉt es xymyʉdoo'íttʉt di'ibʉ mya''awa̱'a̱nʉdʉp. Es katʉ mnay'oojʉdʉ mʉt waanʉ tii, es kyaj mnayyajjot'ambʉ́kʉdʉt mʉt waanʉ tii. 20Mʉt ko yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ajkʉp, kyaj dʉ'ʉn ttuñ ja Diosʉ tsyojkʉn. 21Pa̱a̱ty mastu'uttʉ tʉgekyʉ di'ibʉ kyaj 'yóyʉty es ja axʉk winma̱'a̱ñ di'ibʉ mʉjwindʉjkʉp ya̱ naxwiiñ, es axá̱jʉdʉ tuda'akytyi'knʉ yʉ ka̱jxwíjʉn di'ibʉ Dios tʉ tpʉjta'aky mjodoty mwinma̱'a̱ñóty. Mʉt ko tadʉ ka̱jxwíjʉn myʉda̱jtypy ja mʉk'a̱jtʉn es dyajnitso'ogʉdʉ m'anmʉja̱'a̱n. 22Pa̱a̱ty kuydyundʉ éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn; katʉ je'eyʉ xymyʉdoo'íttʉ. Mʉt ko pʉn je'eyʉ xymyʉdoo'íttʉ es kyaj xykyuydyundʉ, kʉ'ʉm mnaywyin'ʉʉnʉdʉ miidsʉty. 23Di'ibʉ je'eyʉ tmʉdoo'íty ja Diosʉ jyaaybyajtʉn es kyaj tkuydyúñ, 24dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉmʉ ja̱'a̱y ko tku'ixʉ ijxnóty ja wyiin jyʉjp, es ko ñejxy wiink tsoo, kyaj tnakyjyamyetsy wi'ix 'yíxyʉty. 25Per ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tja̱'a̱ydyʉgóy di'ibʉ myʉdeepy, es ti'igyʉ tpʉjta'aky ja wyinma̱'a̱ñ wi'ix ja tim oybyʉ ana'amʉn jyʉna'añ di'ibʉ yajwʉ'ʉmp awa̱'a̱tstúm, es dʉ'ʉñʉm tpadúñ yʉ ana'amʉn, kunu'xʉdʉp ja Dios. 26Per pʉ́n nayjya̱'a̱p ko twindsʉ'ʉgʉ Dios, es nʉgoo ñanigajxy ñakʉxkajxy, naywyin'ʉ'ʉnʉp kʉ'ʉm es ni ti tkatsooty di'ibʉ 'yandijpy twindsʉ'ʉgʉ Dios. 27Di'ibʉ oy 'yawda̱jtypy ja Dios, pyudʉjkʉp ja ke''egyu'ungʉty esʉ ku'ekytyo'oxyʉty ko 'yayow jyottʉgooydyʉ, es kyaj ñayya''axʉʉgʉty mʉt ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ.

will be added

X\