EBREEɄSɄTY 9

1Es ma̱ tadʉ jékyʉbʉ kajxy'átypyʉ di'ibʉ Dios pyʉjták mʉt ja israelítʉty, Dios tyuknipʉjk ja Moisés wi'ix dyajkójʉt ja wit tsa̱jptʉjk es wi'ix ja ja̱'a̱yʉty t'awdáttʉt ja Dios. 2Pes, dʉ'ʉn ja wit tsa̱jptʉjk dyajtʉna̱a̱ydyujkʉdʉ: Ja jawyiin adʉʉydyíkypyʉ ja'a txʉ'a̱jty Wa̱'a̱ts It Wa̱'a̱ts Luga̱a̱r. Jap 'yijty ja kandaleerʉ es ja meesʉ mʉt ja tsa̱jkaaky di'ibʉ tʉ yajpʉjta'aky windsʉ'kʉn. 3Myʉmajtsk adʉy ʉxkʉ'p, jap 'yijty ja myʉmajtsk adʉʉydyíkypyʉ. Ja'a txʉ'a̱jty Waanʉ Wa̱'a̱ts It Wa̱'a̱ts Luga̱a̱r. 4Jap 'yijty ja oorʉ artal ma̱ yajpoomjóktʉ, es ja ka̱a̱xʉ ma̱ yajpʉjke'ky tu'ugʉ oorʉ tu'ts mʉt ja je'xy di'ibʉ Dios ya̱jk es txʉ'aty manaa. Jap nandʉ'ʉn 'yijty ja Arongʉ tya̱jk di'ibʉ Dios yajpʉj es yajtʉʉmp'a̱jt, es ja tsa̱a̱dsétsy ma̱ Dios tkʉxja̱a̱y yʉ ma̱jkpʉ mandamyentʉ. Tya̱dʉ ka̱a̱xʉ ñiwítsyʉty jodoty es nikʉjxy ak tim oorʉ, 5es ka̱a̱xʉ ajup nikʉjxy 'yawingojnáxyʉty majtskʉ tsa̱jpótmʉdʉ jiky'a̱jtpʉty di'ibʉ yajtijtʉp kerubíngʉty, mʉt ja kyakn ya'pwa'xy es dya''anikʉ ma̱ ja Dios dyajpojpʉnitʉgooy ja ja̱'a̱yʉty. Per tyam kyajts nga̱jxtʉ'xa̱'a̱ñʉdsʉ tadʉ wit tsa̱jptʉjk. 6Ko ijty dʉ'ʉn aba̱a̱dʉ 'yity, net ja teedyʉty ijty tyʉ́kʉdʉ jap es ttundʉ ja tuunk di'ibʉ Dios tʉ myo'oyʉdʉ. 7Per ma̱ yʉ myʉmajtsk adʉʉydyíkypyʉ, yʉ'ʉyʉ ijty tʉjkʉp ja teedywyindsʉngópk tʉgok ma̱ tu'ukpʉ jʉmʉjt; es ko tyʉkʉ, koonʉm tmʉnejxy ja jʉyujk tsa̱jka̱a̱jʉ ñe'pyñ es ttukwindsʉ'ʉgʉ Dios mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ kyʉ'ʉmbojpʉ es nandʉ'ʉn ja ja̱'a̱y ja pyojpʉty. 8Dʉ'ʉn ja Espíritʉ Santʉ xytyuknija̱'a̱m ko ma̱ tadʉ wit tsa̱jptʉjk, kyaj ñigutíkyʉty esʉ ja̱'a̱yʉty tyʉ́kʉdʉt Dios windum. 9Esʉ tadʉ wit tsa̱jptʉjk yʉ'ʉyʉ je'eyʉ tu'ugʉ ijxpajtʉn di'ibʉ yajpaduump tyamyʉ, es ja'a 'yandijpy ko ja windsʉ'kʉn es di'ibʉ ja ja̱'a̱y yojxtʉp, kyaj mba̱a̱t mʉt ja'agyʉjxm ja ja̱'a̱yʉty wyʉ'ʉmdʉ wa̱'a̱ts ja jyot wyinma̱'a̱ñʉty. 10Tʉgekyʉ tadʉ ana'amʉn yajkutijkypy ti ja ja̱'a̱y kyay 'yuuktʉp es ñayyajwa̱'a̱dsʉdʉt, es wyitpujtʉt, es tpujtʉt ja tsyim tyexy. Dʉ'ʉñʉmʉ dʉ'ʉn yajtúnʉdʉ taadʉ extʉ ko Dios dyajtʉgátsʉt. 11Per tʉ myiñ ja Kristʉ, es tyam yʉ'ʉ dʉ'ʉn teedywyindsʉngópk ma̱ oytyim tiidyʉ oybyʉ di'ibʉ tʉ myiñ; es ma̱ yʉ Kristʉ tyeedywyindsʉngopk'áty tsa̱jpótm, yʉ'ʉ waanʉ oy es kʉdiinʉm di'ibʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y yajkojtʉp. 12Es jap ja Kristʉ tyʉjkʉ ma̱ ja Waanʉ Wa̱'a̱ts It Wa̱'a̱ts Luga̱a̱r, ja'a njʉna̱'a̱nʉm Dios wyindum tsa̱jpótm, es kyaj oj dyajnejxy ja tsyiip ñe'pyñ esʉ tsa̱jka̱ju'ungʉ ñe'pyñ éxtʉmʉ windsʉ'kʉn; yajnʉjx ja kyʉ'ʉm ne'pyñ es dyajky ja windsʉ'kʉn tʉgok je'eyʉ mʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es dʉ'ʉn oj xyajnitsókʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 13Ko na̱a̱gʉty kyawa̱'a̱dsʉty éxtʉm jyʉna'añ ja Moisesʉ 'yana'amʉn, yʉ teedyʉty tyukxijkxʉdʉp ja tsyiibʉ ñe'pyñ es ja toorʉ ñe'pyñ, es mʉt ja terneerʉ jya̱a̱m di'ibʉ tʉ ñejxy windsʉ'kʉn. Dʉ'ʉn yajkuydyuuñ ja ana'amʉn es yajpʉjta'aky ja ja̱'a̱y wa̱'a̱ts ma̱ ñini'x. 14Pʉn dʉ'ʉn ja ja̱'a̱y nikʉjxy wya'atsy, waanʉ ni'igʉ ja Kristʉ ñe'pyñ tmʉdaty ja mʉk'a̱jtʉn es dyajwa̱'a̱dsʉt ja njot nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm es nmʉdu'unʉm ja Diosʉ jiikypyʉ, ja'a ko mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Espíritʉ Santʉ ja Kristʉ ñayya̱jkʉ ma̱ Dios es wyindsʉ'kʉn'áty, ni nʉ'ʉnʉ axʉk'a̱jtʉn. 15Es pa̱a̱ty ja Jesukristʉ tjʉjpkuwa̱'kʉ mʉt ja 'yo'kʉn es dyajti'igyʉya'añ ja Dios mʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty mʉt tu'ugʉ jembyʉ kajxy'átypyʉ, es yajma'xta̱'a̱yʉt tʉgekyʉ ja pojpʉ di'ibʉ tʉ yajtúñ ma̱ ja jawyiimbʉ kajxy'átypyʉ. Dʉ'ʉn ttuuñ es di'ibáty ja Dios oj wyinwítsʉdʉ, t'axá̱jʉdʉt ja kuma̱'a̱ñ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ di'ibʉ Dios oj twa̱nda'aky. 16Ko yajnijáwʉ ko tu'ugʉ ja̱'a̱y 'yeeky di'ibʉ tʉ naty ja ayuk dyajwe'emy, nétnʉm tyuñ ja ayuk di'ibʉ tʉ dyajwe'emy. 17Kyaj tyuñ ja ayuk di'ibʉ tʉ dyajwe'emy pʉn jiky'a̱jtpnʉm ja ja̱'a̱y, jaanʉm tyuñ ko naty tʉ 'yo'knʉ. 18Pa̱a̱ty ma̱ ja jawyiimbʉ kajxy'átypyʉ, je'eyʉ tyuñ ko ne'pyñ tsyuñ xye'xy. 19Ko Moisés tka̱jxwa'xy tʉgekyʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn ma̱ nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty, net twijtse'ky ja lanʉ tsaptspʉ es ja isopʉ kepy, es dyajxe'ky ma̱ ja tsa̱jka̱ju'ungʉ ñe'pyñ esʉ tsyiibʉ ñe'pyñ ttaam'yo'oy mʉt ja nʉʉ, es ttuknixijkxy ja ana'amʉn neky es nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉty. 20Net jyʉnáñ ja Moisés: “Tya̱dʉ ne'pyñ di'ibʉts tʉ nxijkxy, yʉ'ʉ ñika̱jxpejtypy ja kajxy'átypyʉ di'ibʉ Dios tʉ t'ane'emy es xykyuydyúndʉt.” 21Moisés nandʉ'ʉn mʉt ja ne'pyñ ttukxijkxy ja wit tsa̱jptʉjk es tʉgekyʉ di'ibʉ jap yajtuundʉp ko Dios t'awdattʉ. 22Pes ja ana'amʉn yajkutijkypy es jawaanʉ kyaj tʉgékyʉty wya̱'a̱ts'áttʉt mʉt ja ne'pyñ. Es pʉn kyaj ja ne'pyñ yajtémy yaj'yéky éxtʉmʉ windsʉ'kʉn, kyaj yajme'xy ja pojpʉ. 23Dʉ'ʉn wyatsy ja wit tsa̱jptʉjk es di'ibáty jap tuump. Perʉ tya̱a̱dʉty yʉ'ʉyʉ je'eyʉ tsa̱jpótmʉdʉ tsa̱jptʉjkʉ 'yijxpajtʉn. Pa̱a̱ty koonʉm oj wya'atsy ja tsa̱jptʉjk di'ibam tsa̱jpótm mʉt ja windsʉ'kʉn di'ibʉ ni'igʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn. 24Pa̱a̱dyʉ Kristʉ kyaj oj tyʉkʉ ma̱ tsa̱jptʉjk di'ibʉ ja ya̱ naxwiiñ, ja tsa̱jptʉjk di'ibʉ je'eyʉ 'yagojwinna̱jx'a̱jtypy ja tsa̱jpótmʉdʉ tsa̱jptʉjk. Kristʉ tʉjkʉ tsa̱jpótm es xykyudʉna̱'a̱yʉm ʉdsa̱jtʉm Dios windum. 25Yʉ teedywyindsʉngópkʉty tʉjkʉdʉp ma̱ ja Waanʉ Wa̱'a̱ts It Wa̱'a̱ts Luga̱a̱r jʉmʉjt jʉmʉjt es dyaktʉ ja windsʉ'kʉn ja ñe'pyñʉty ja tsyiivu'unk o tsa̱jka̱ju'unk. Perʉ Kristʉ kyaj dʉ'ʉn ñayya̱jkʉ windsʉ'kʉn kana̱k ok nibʉdʉ'ʉk. 26Kooxyʉp 'yokdʉ'ʉnʉty, koonʉmxyʉp 'ye'ky kana̱k ok ko ja naxwíñʉdʉ tsyondaky es tyamba̱a̱t. Per na̱a̱mnʉm yʉ xʉʉ yʉ tiempʉ di'ibʉ tim óknʉm, ja Kristʉ jya'ty naxwiiñ es ñayyákyʉty windsʉ'kʉn je'eyʉ tʉgok mʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es tjo'odsánnʉ ja ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉty. 27Extʉm tʉ yajtuk'amʉbʉjta̱a̱gʉ es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty 'yoogʉt tʉgok je'eyʉ, net yajpayo'oydyʉt, 28nandʉ'ʉn ja Kristʉ ñayya̱jkʉ windsʉ'kʉn tʉgok je'eyʉ es tjo'odsánnʉ ja ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉty. Es ko myínʉt myʉmajtsk okpʉ, kyaj ñakyñayyaka̱'a̱ñʉty éxtʉmʉ windsʉ'kʉn, mina̱a̱mp es tmʉnʉjxa̱'a̱ñ ja di'ibátyʉ naty tʉ 'yaxá̱jʉdʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ es 'yawix jyʉjp'íxʉdʉ.

will be added

X\