EBREEɄSɄTY 8

1Di'ibʉ ni'igʉ mʉj di'ibʉts ʉʉdsʉty yam n'ʉʉ nga̱jxtʉp, ja'a ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús, ndeedywyindsʉngopk'a̱jtʉm, 'yu'uñʉ tsa̱jpótm ma̱ Dios yajkutíky. 2Jam ja Jesús tyeedywyindsʉngopk'áty ma̱ ja tsa̱jptʉjk di'ibʉ Dios yajkoj tsa̱jpótm. Ya̱ naxwiiñ yʉ wit tsa̱jptʉjk di'ibʉ Moisés yajkoj, yʉ'ʉyʉ yʉ'ʉ ya''agojwinna̱jxʉ tadʉ tsa̱jptʉjk di'ibʉ tsa̱jpótm. 3Nidʉgekyʉ teedywyindsʉngópk yajpʉjtáktʉ es tmo'oydyʉt ja yojxʉn esʉ windsʉ'kʉn ja Dios, pa̱a̱dyʉ Jesús koonʉm dyaky ja windsʉ'kʉn nandʉ'ʉn. 4Kooxyʉp ja Jesús jyaaty ya̱ naxwiiñ, ni je'eyʉxyʉp kyateety'áty, mʉt ko taanʉmʉ teedyʉty di'ibʉ ya̱jktʉp ja windsʉ'kʉn éxtʉm dyajnigutúkʉ ja Moisesʉ 'yana'amʉn. 5Perʉ tya̱dʉ windsʉ'kʉn, yʉ'ʉyʉ ñikojtútʉn di'ibʉ jam tsa̱jpótm; dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm ko Moisés dyajkojáñ ja wit tsa̱jptʉjk, ta Dios 'yanma̱a̱yʉ: “Yajkoj meerʉ éxtʉm ja ijxpajtʉn di'ibʉ nduk'ijx ma̱ Sina'ii Kopk.” 6Per ja tuunk di'ibʉ tyiimpy ja Jesús tsa̱jpótm, yʉ'ʉ ni'igʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn kʉdiinʉm ja tuunk di'ibʉ pyaduundʉp ja Moisesʉ 'yana'amʉn, mʉt ko Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn nGudʉnaabyʉ'a̱jtʉm ma̱ yʉ jembyʉ kajxy'átypyʉ. Tya̱a̱dʉ di'ibʉ jembyʉ tʉ 'yoyʉ, waanʉ ni'igʉm yʉ'ʉ 'yóyʉty es ni'igʉ oy ja wa̱ndakʉn di'ibʉ mʉʉt kʉdiinʉm ja Moisesʉ 'yana'amʉn. 7Kooxyʉp yajxón tyuuñ ja kajxy'átypyʉ di'ibʉ jawyíñʉp, kyajxyʉp tʉ dyajtʉgátsy mʉt ja wiinkpʉ. 8Perʉ Dios pyekymyooy ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty, es jyʉnáñ: Ja̱'ta̱a̱mp ja tiempʉ es nya'óyʉdʉts ja jembyʉ kajxy'átypyʉ mʉt ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty esʉ Judaa ja̱'a̱yʉty. 9Per kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉm di'ibʉ jékyʉp nya'ʉyʉʉyʉts mʉt ja 'yaptʉjkʉty kots nyajpʉdsʉʉmdʉ ma̱ Ejiptʉ ñax, éxtʉmʉ u'unkteety ko tmatsy ja 'yu'unk kyʉ'ʉgʉjxy es tkwentʉ'aty dyajtu'uyo'oy; per yʉ'ʉjʉty kyaj tkuydyuundʉ ja kajxy'átypyʉ di'ibʉts nmʉda̱jttʉ, pa̱a̱dyʉts nmastuty. 10Per ja̱'ta̱a̱mp ja tiempʉ ma̱ts ʉj ja n'ana'amʉn nbʉjta̱'a̱gʉt ma̱ yʉ israelitʉ jyot wyinma̱'a̱ñʉty, éxtʉmxyʉp kyʉxja̱'a̱yʉty nekykyʉjxy. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn xyDyios'átʉp, es yʉ'ʉjʉty nja̱'a̱y'átʉpts. 11Kyaj ni pʉ́n nʉjx ttukni''ixʉ es ni tka''anʉʉmʉt yʉ myʉgu'uk: “Ixy'at ja Nindsʉn'a̱jtʉm”, pes nidʉgékyʉts nʉjx xy'ixy'attʉ, myʉjja̱'a̱y myutskja̱'a̱yʉty. 12Nma'xʉpts ʉj tʉgekyʉ di'ibʉ tʉ ttuundʉgóydyʉ, es kyajts nnakyjyamyátsʉt ja pyojpʉty. 13Ko Dios jyʉna'añ ko dya'oyʉya'añ ja jembyʉ kajxy'átypyʉ, yʉ'ʉ xytyuknija̱'a̱m ko tʉ tyujknʉ es kyaj ñakytyúñ ja kajxy'átypyʉ di'ibʉ jékyʉp o'oyʉ; es di'ibʉ jeky tʉ 'yijnʉ, tim tsojk kyutʉgoyánnʉ.

will be added

X\