EBREEɄSɄTY 7

1Tya̱dʉ Melkisedek, Salem ryey ijty es teety di'ibʉ myʉduun ja Diosʉ Tsa̱jpótmʉdʉ. Ko Abra̱a̱n jyʉmbijty ma̱ oj tʉ tsyiptuñʉ naty ma̱ tʉ tmʉmada'aky ja réyʉty, tya̱dʉ Melkisedek tsyo'oñ es oj tjʉjp'yo'oy ja Abra̱a̱n, es tkuni'xy. 2Netʉ Abra̱a̱n tmooy ja Melkisedek tuk peky di'ibʉ wa̱'x ma̱jk peky di'ibʉ naty tʉ tpʉjkʉ ja réyʉty ma̱ tsyiptuuñ. Yʉ xyʉʉ Melkisedek ja'a 'yandijpy “Rey Tʉy'a̱jtʉnduumbʉ”, es nandʉ'ʉn “Salem ryey” ja'a 'yandijpy “Rey Di'ibʉ Yajtsipwa̱'xp.” 3Yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn kyaj xytyukmʉmadyákʉm pʉ́nʉ dʉn ijty tya̱a̱k'a̱jtypy es tyeety'ajtypy, es pʉ́nʉ dʉ'ʉn ijty 'yapteety'a̱jttʉp; ni xykyatukmʉmadyákʉm ko myiiñ jyajty es ni xykya''anma̱'a̱yʉm ko tʉ 'yeeky. Ma̱ tya̱a̱dʉ tʉgekyʉ dʉ'ʉn kyʉxe'eky éxtʉm ja Diosʉ 'yU'unk, es teety'a̱jtpʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 4Pes, jaygyúkʉdʉ wi'ix jyantsymyʉ́jʉdyʉ tya̱dʉ Melkisedek. Yʉ n'apteety'a̱jtʉm Abra̱a̱n tmooy tuk peky di'ibʉ wa̱'x ma̱jk peky di'ibʉ naty tʉ tpʉjkʉ ja réyʉty ma̱ tsyiptuuñ. 5Dʉ'ʉn ja Moisesʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ ko ja teedyʉty di'ibʉ yʉ Leví tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty, yʉ'ʉ yajmo'oydyʉp tuk peky ko wya'xy ma̱jk peky ja myʉ'israelitʉ ja̱'a̱yʉty ja pyʉjta'agyʉty, oyʉ tya̱a̱dʉty nandʉ'ʉn jyayʉ'ʉjʉty ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty. 6Perʉ Melkisedek, oy kyayʉ'ʉdyʉ Leví tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, yajmooy tuk peky di'ibʉ ma̱jk peky wa̱'x ma̱ ja Abra̱a̱n, di'ibʉ naty tʉ t'axa̱jʉ ja Diosʉ wya̱ndakʉn, esʉ Melkisedek kyunu'x ja Abra̱a̱n. 7Es wa̱'a̱ts yajnijáwʉ ko di'ibʉ kunu'xp, ni'igʉ myʉ́jʉty kʉdiinʉm di'ibʉ yajkunu'xp. 8Yʉ teedyʉty di'ibʉ yajmooydyʉp ja pʉjta'aky, ja̱'a̱y yʉ'ʉjʉty es 'yooktʉ; per ja Diosʉ jyaaybyajtʉn xytyukmʉmadyákʉm ko ja Melkisedek dʉ'ʉn éxtʉm tu'uk di'ibʉ jiky'a̱jtp. 9Es ko ja Abra̱a̱n oj yoxy ma̱ ja Melkisedek, mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko Leví es nidʉgékyʉty ja wiingátypyʉ Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty nandʉ'ʉn tmooydyʉ ja yojxʉn; 10mʉt ko oy jyatʉy'a̱jtʉnʉty ko Leví kyajnʉmʉ naty myiñ jya'ty, japʉ naty ja Abra̱a̱n ñini'xóty es ñe'pyñóty tmʉda̱jnʉ di'ibʉ yajminaampy yajja̱'taampy ja Leví. 11Pʉn tim oy tim wa̱'a̱ts ja ja̱'a̱y wye'emyxyʉp ja Moisés 'yana'amʉngyʉjxm, kom yʉ ana'amʉn 'yawa̱'a̱nʉp esʉ Leví tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty teety'a̱jttʉp, ¿ti ko koonʉm jyaa'átʉt jatu'ugʉ teety éxtʉmʉ Melkisedek es kʉdiinʉm éxtʉmʉ Arón? 12Es pʉn kyaj ja Arongʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts 'yokteety'a̱jnʉ, nandʉ'ʉn tsyékyʉty es tyʉgátsʉt ja ana'amʉn di'ibʉ jʉna̱a̱mp pʉnaty teety'áttʉp. 13Ja Jesukristʉ, di'ibʉ tya̱dʉ Diosʉ 'yayuk 'yandijpy es tyeety'átʉt, kyaj yʉ'ʉ ja Leví ttʉʉmp'áty t'a̱a̱ts'átyʉty, 'yutsyʉ taadʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, tuk pekypyʉ ja Israelʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts di'ibʉ ni na̱'a̱ jya'ay kyateety'áty éxtʉm ja Moisesʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ. 14Yajnija̱'a̱p wa̱'a̱ts ko ja Nindsʉn'a̱jtʉm jam pyʉdseemy ma̱ Judaa tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, es kyaj ja Moisés dʉ'ʉn tnigajxy ko jam pyʉdsʉ́mʉt ja teety ma̱ Judaa tyʉʉmp 'ya̱a̱ts. 15Ni'igʉ wa̱'a̱ts yajjaygyúkʉ di'ibʉts tʉ nnigajxy ko jyaa'átʉt ja wiinkpʉ teety éxtʉmʉ Melkisedek, 16tu'ugʉ teety di'ibʉ kutujkʉn myʉda̱jtypy es tyeety'átʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es kyaj ana'amʉngyʉjxm di'ibʉ jʉna̱a̱mp pʉ́nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts tyeety'átʉt. 17Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Dios: Mijtsʉ dʉ'ʉn teety winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Melkisedek. 18Pa̱a̱ty ja Moisesʉ 'yana'amʉn kyutʉgooy ko mʉk'a̱jtʉn tkamʉdáty es kyatúñ, 19ja'a ko Moisesʉ 'yana'amʉn ni tii kexy ka'pxy wa̱'a̱ts oj tkayajwe'emy, per ni'igʉ waanʉ mʉj tyam di'ibʉ njʉjp'ijxʉm, es yʉ'ʉgyʉjxm ʉdsa̱jtʉm nmʉwingo'onʉm ja Dios. 20Dios wya̱ndak ko ja Jesús tyeety'átʉt. Ja wiink teedyʉty kyaj yajnika̱jxpejty mʉdʉ wa̱ndakʉn, 21per ma̱ sitʉy yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm oj tyeety'áty mʉdʉ wa̱ndakʉn, mʉt ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: Dios tʉ ñaywya̱nda'agyʉty es kyaj dyajtʉgátsʉt ja 'yayuk: “Mijtsʉ dʉ'ʉn teety winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Melkisedek.” 22Es dʉ'ʉn n'ijxʉm ko mʉt ja Jesús Dios tʉ tpʉjta'aky ja kajxy'átypyʉ di'ibʉ waanʉ oy kʉdiinʉm ja jékyʉbʉ. 23Ja wiinkpʉ teedyʉty nimay 'yijty, ja'a ko 'yo'ktʉ es tyʉjkʉdʉ wiingátypyʉ; 24per mʉt ko Jesús jyiky'aty winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ tyeety'átʉt. 25Pa̱a̱dyʉ Jesús kʉ'ʉm mba̱a̱t dyajnitsokta̱'a̱y, tyam es winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, nidʉgekyʉ di'ibʉ miindʉp ma̱ Dios mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Jesús, pesʉ Jesús dʉ'ʉñʉm jyiky'aty es ñika̱jxtu'udʉt ma̱ Dios. 26Pa̱a̱dyʉ Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja teedywyindsʉngópk di'ibʉ xytyʉgoy'a̱jtxʉm. Yʉ'ʉ dʉn wa̱'a̱ts es kyajpʉ pyojpʉ, kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉmʉ pekytyuumbʉ, es yajpʉjtáky waanʉ kʉjxm kʉdii tsa̱jpótmʉdʉ. 27Ja wiinkpʉdyʉ teedywyindsʉngópkʉty ñigutiky dyáktʉt bom bom ja windsʉ'kʉn, tim jawyiin mʉt ja kyʉ'ʉmbojpʉ es óknʉm mʉdʉ ja̱'a̱yʉty ja pyojpʉ; per ja Jesús tʉgok je'eyʉ mʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ dyajky ja windsʉ'kʉn mʉt ja'agyʉjxm ja ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ ko wyindsʉ'kʉn'a̱jty ma̱ ja kruuz. 28Ja Moisesʉ 'yana'amʉn pyʉjtákypy éxtʉmʉ teedywyindsʉngópk yʉ pekyjya'ayʉty; per óknʉm ja Dios tpʉjtáky ja wa̱ndakʉn esʉ 'yU'unk tyeedywyindsʉngópk'átʉt, di'ibʉ ja̱jt oy wa̱'a̱ts winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.

will be added

X\