EBREEɄSɄTY 6

1Nyajtu'uyo'oyʉm ja Diosʉ 'yayuk koonʉm oy nnija̱'a̱m di'ibʉ Dios tsyejpy. Kyaj natim ja'ayʉm ndu'un nga̱jxʉm di'ibʉ tʉ nyajtukni'ijxʉm ko Kristʉ nmʉbʉjktso'onʉm, ja'a ko tápnʉm may di'ibʉ yajnijawʉya̱a̱mp. Kyaj ja'ayʉm jatʉgok ndu'un nga̱jxʉm wi'ix ttseky ko ja̱'a̱y tmatstu'uty ja axʉk jiky'a̱jtʉn es kyaj yajpa̱a̱dʉt ja ayo'on winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, ko yajmʉbéky ja Dios, 2ko ja̱'a̱y yajnʉbéty, ko ja̱'a̱y yajkʉ'ʉnixa̱jy, ko ja o'kpʉ jyikypyʉ́ktʉt es yajpayo'oydyʉt, tam di'ibʉ yajmo'oydyʉp ja ayo'on winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es tam di'ibʉ yajmo'oydyʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 3Ndu'unʉmʉ dʉ'ʉn pʉn jʉna̱a̱mbʉ Dios. 4Ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉ tnijáwʉdʉ ja Diosʉ jya'a, di'ibʉ tʉ t'axá̱jʉdʉ ja Diosʉ myadakʉn, di'ibʉ tʉ ja Espíritʉ Santʉ tmʉdattʉ, 5di'ibʉ tʉ t'ixtʉ ko oy ja Diosʉ 'yayuk es ja mʉk'a̱jtʉn di'ibʉ miimp kʉdakp, 6ko dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y pyekykya̱'a̱dʉ es jatʉgok jyiky'attʉ axʉʉk éxtʉm 'yijty jyiky'attʉ, kyaj 'yok'o'oyʉnʉ es jatʉgok jyʉmbítʉt ma̱ Dios. Dʉ'ʉn tpa̱a̱ty éxtʉmxyʉp ja Diosʉ 'yU'unk jatʉgok dyajkruuzpáttʉ esʉ Diosʉ jya'a yajnixi'iky yajtukxi'iky. 7Pes yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ kam di'ibʉ 'yuktʉtsypy ja nʉʉ tuu. Pʉnʉ tya̱dʉ kam yajwindiipy ja pyʉjta'aky di'ibʉ yajtuunʉp, Dios kunu'xʉdʉp; 8per pʉn je'eyʉ 'yapyñbyʉdsemy, kyaj tsyoba̱a̱ty. Tya̱dʉ kam tim tsojk yajka̱jxpoka̱'a̱ñ es yajnino'oga̱'a̱ñ. 9Oyʉts miidsʉdyʉ dʉ'ʉn njanija̱'a̱yʉbʉdʉ, mʉgu'ugítʉty, ndukmʉ'awda̱jtʉpts ko kyaj miits xymyastu'uttʉ ja Kristʉ es kyaj xy'ʉxtijtʉt ja nitsokʉn di'ibʉ yʉ'ʉ yajkypy. 10Dios tyiimpy éxtʉm pyaadyʉty; kyaj tja̱'a̱ydyʉgóyʉt di'ibʉ miidsʉty oy mduundʉp. Dios jyamyátsʉp ko miits xya'ijxʉdʉ mdsojkʉn mʉt ja jya'ayʉty, mʉt ko xypyudʉjkʉdʉ es dʉ'ʉñʉm xy'aktimpudʉ́kʉdʉ. 11Ndsejpyʉts es miits nidu'uk nidu'uk xy'aktimmʉdúndʉt ja Dios mʉt winʉ m'a̱a̱ mjot maba̱a̱t mjiky'attʉ, es dʉ'ʉn xypya̱a̱ttʉt ja oy'a̱jtʉn di'ibʉ m'awíxtʉp. 12Kyajts ndseky mjʉmbítʉt nuux, ni'igʉ xypyanʉjxtʉt ja tyu'unʉnʉty ja di'ibʉ myʉduundʉp ja Dios mʉdʉ ma'xtujkʉn, es dʉ'ʉn t'axá̱jʉdʉ ja kyuma̱'a̱ñ di'ibʉ Dios oj twa̱nda'aky. 13Es dʉ'ʉn jyajty mʉt ja Abra̱a̱n. Dios wa̱ndakʉ es jyʉnáñ ko tkuydyuna̱'a̱ñ. Pes kom kyaj 'yity ni pʉ́n di'ibʉ ni'igʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn pʉ́nxyʉp mʉʉt tpʉjta'aky ja wa̱ndakʉn, ta Dios ñayjyʉnanʉ kʉ'ʉm. 14Dʉ'ʉn jyʉnáñ: “Tʉy'a̱jtʉn ko njantsykyunu'xaampy es nmo'oyaampy ja mdʉʉmp m'a̱a̱ts tʉgoymyay. Ʉj Dios, nwa̱ndákypyʉts.” 15Abra̱a̱n myʉbʉjk ja Dios ma'xtujkʉn mʉʉt, pa̱a̱ty t'axa̱jʉ di'ibʉ Dios tukniwa̱ndakʉ. 16Ko ja ja̱'a̱yʉty tmo'oya̱'a̱ndʉ ja mʉk'a̱jtʉn esʉ tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ kya̱jxtʉp, net tmo'oydyʉ ja mʉk'a̱jtʉn mʉt ko dyajtestiigʉ'áty di'ibʉ mʉjʉ kyutujkʉn, es jyʉna̱'a̱ndʉ: “¡Por tsyos!”, es dʉ'ʉn dyajtʉydyʉ́kʉdʉ ja myadya'aky. 17Pa̱a̱dyʉ Dios nandʉ'ʉn tmooy ja mʉk'a̱jtʉn ja wya̱ndakʉn ko jyʉnáñ ko kyuydyúnʉp di'ibʉ wya̱ndak. Es dʉ'ʉn ttuuñ es ttuk'íxtʉt ja di'ibáty kyumayaampy ko kyaj tkakuydyúnʉt tʉgekyʉ di'ibʉ wya̱ndak, kyuydyunaambyʉ'ʉ. 18Kyaj mba̱a̱dʉ Dios 'yanda'aky. Yʉ'ʉ tʉ xymyo'oyʉm yʉ wya̱ndakʉn mʉt ja tʉy'a̱jtʉn. Yʉ'ʉ dʉ'ʉn xyajjotkujkʉm nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm di'ibáty ninʉjxʉdʉp es ñitso'ogʉt, es dʉ'ʉn ja Dios tʉ xymyo'oyʉm es nmʉda̱jtʉm tʉy'a̱jtʉn ko ndʉjkʉm tsa̱jpótm es n'ijtʉm mʉt yʉ'ʉ. 19Ja awijx jʉjp'ijxʉn di'ibʉ nmʉda̱jtʉm, ja'a ti'igyʉ ya'ijtypy ja njot'a̱jt nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm éxtʉm ja pujxn di'ibʉ ja barkʉ wyo'on'ijtypy mejyñóty es kyaj ma̱ ñejxy ja barkʉ. Dʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm n'ijtʉm éxtʉmxyʉp nna̱jxʉm ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjkʉ 'yadʉʉydyúk es n'ijtʉm mʉdʉ Dios ma̱ Waanʉ Wa̱'a̱ts It Wa̱'a̱ts Luga̱a̱r. 20Jap oj tyʉkʉ ja Jesús es ja nʉ'ʉ tu'u xya''awátsxʉm, esʉ dʉ'ʉn jyajty es 'yítʉt teedywyindsʉngópk winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Melkisedek.

will be added

X\