EBREEɄSɄTY 5

1Ya̱ naxwiiñ yʉ teedywyindsʉngópkʉty yajtukwijtstútp ma̱ yʉ ja̱'a̱yʉty, es yajtuknika̱jxpéty éxtʉm ja ja̱'a̱yʉty ja kyudʉnaabyʉ ma̱ Dios, es tmay'at twindsʉ'ʉgʉt ja Dios mʉt ja'agyʉjxm ja ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ. 2Es komʉ tadʉ teedywyindsʉngópkʉty pojpʉ ja̱'a̱yʉty nandʉ'ʉn, mba̱a̱t tmʉdaty ja pa''ayo'on mʉt ja tsuudʉjkʉty es di'ibʉ tuundʉgooy ka̱jxtʉgooydyʉp, 3pa̱a̱ty koonʉm tmo'oyʉt ja Dios ja windsʉ'kʉn mʉt ja'agyʉjxmʉ kyʉ'ʉmbojpʉ, nandʉ'ʉn mʉt ja'agyʉjxmʉ ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ. 4Ni pʉ́n mba̱a̱t kyanaybyʉjta'agyʉty kʉ'ʉm éxtʉmʉ teedywyindsʉngópk, Dios yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ wyin'ijxypy di'ibʉ yajtʉkʉyaampy ma̱ tya̱dʉ tuunk, dʉ'ʉn éxtʉm jékyʉp twin'ijxy ja Arón. 5Es nan ni yʉ Kristʉ kyanaybyʉjtákʉ kʉ'ʉm éxtʉmʉ teedywyindsʉngópk, Dios yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ pyʉjták ja Kristʉ, éxtʉm jyʉnáñ ma̱ jyaaybyajtʉn: Ʉjts mij xyTyeety'a̱jtp. Tyámʉts ngʉxʉ'ʉgʉt kots mij n'U'unk'áty. 6Es nandʉ'ʉn ja̱a̱ybyéty 'yity jatuk peky: Mijtsʉ dʉ'ʉn mdeety'a̱jtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Melkisedek. 7Ko tya̱dʉ Jesús jyiky'ajty ya̱ naxwiiñ, net kya̱jxtáky es mʉk jyʉʉy, es t'amdooy tpʉjktsooy ja Dios di'ibʉ mba̱a̱t kyutiky es kyaj ja Jesús ttuknáxʉt ja o'kʉn. Amʉdoona̱jxʉ Dios ja'agyʉjxm ko tmʉmʉdooy. 8Es oy jyaDios'u'ungʉty, jya̱jt tmʉmʉdówʉt ja Tyeety ja'agyʉjxm ko 'yayooy; 9es ko ttuunda̱a̱y tʉgekyʉ di'ibʉ Dios tsyejpy, ja'agyʉjxm dyajnitséky winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ nidʉgekyʉ di'ibáty nandʉ'ʉn mʉmʉdoojʉp, 10es ja Dios tʉ pyʉjta'agyʉty teedywyindsʉngópk, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Melkisedek. 11Taanʉm may di'ibʉts n'aktukjaygyukʉyaampy, per tsip es ndukni'íxʉdʉt miidsʉty, mʉt ko tʉ mjʉmbittʉ kujuun. 12Taaxyʉp miidsʉty mjaya'ʉxpʉjknʉ ma̱ wiinkpʉty, mʉt ko tʉ jyajknʉ ma̱ miits xy'axá̱jʉdʉ Jesús; per mdʉgoy'a̱jtxʉdʉp pʉ́n mduk'ʉxpʉ́kʉdʉp jatʉgok jemy ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ kyaj tsyípʉty ma̱ Diosʉ 'yayuk. Pes miidsʉty dʉ'ʉn m'ak'ittʉ éxtʉmʉ maxu'ungʉn di'ibʉ kyaj mba̱a̱t tje'xy ja kudʉ'ʉtspʉ, tsyojktʉp pʉ́n yajtsi'idsʉdʉp. 13¿Es wi'ix mba̱a̱t tu'ugʉ maxu'ungu'unk di'ibʉ tsi'tsp nduk'ʉxpʉjkʉm ja jiky'a̱jtʉnʉ oybyʉ es di'ibʉ axʉʉk? Kyaj mba̱a̱t tjaygyukʉ, ¿kʉdii? 14Esʉ tadʉ je'xyʉ tʉ'ʉtspʉ, yʉ'ʉ je'eyʉ taadʉ pʉ́n myʉda̱jtypy ja tyʉts; es nandʉ'ʉn ja ʉxpʉjkʉnʉ tsippʉ, yʉ'ʉ jyaygyujkʉp je'eyʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ mba̱a̱t tmʉwinma̱'a̱ñbyaaty yʉ oybyʉ esʉ axʉʉkpʉ.

will be added

X\