EBREEɄSɄTY 4

1Pa̱a̱ty naygywentʉ'a̱jtʉm, ja'a ko tyamba̱a̱dʉ Dios xywya̱ndákʉm es mba̱a̱t ndʉjkʉm ma̱ yʉ'ʉ pyo'xtákn, éxkʉm miidsʉty nidu'uk mgatʉ́kʉdʉ jap, 2mʉt ko yajtukmʉga̱jxʉm ʉdsa̱jtʉm nandʉ'ʉn ja oybyʉ ayuk, dʉ'ʉn éxtʉm ja'ajʉty; per ni wi'ix kyatu'unxʉdʉ ko tmʉdoodʉ, mʉt ko kyaj tmʉbʉjktʉ di'ibʉ Dios wa̱ndákxʉdʉ. 3Per ʉdsa̱jtʉm, di'ibáty nmʉbʉjkʉm, tʉjkʉm ma̱ Diosʉ pyo'xtákn; per di'ibáty kyaj tmʉbʉjktʉ, dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉm ja Dios jyʉnáñ: Ajkʉpts mʉt yʉ'ʉjʉty, es tʉts nwa̱nda'aky ko ni na̱'a̱ taadʉty kyatʉ́kʉdʉt ma̱dsʉ nbo'xtákn. Dʉ'ʉn jyʉnáñ oy tjatuunda̱a̱y tʉgekyʉ ko oj dyajkojy ja naxwíñʉdʉ, 4mʉt ko ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn tmadya'aky ma̱ ja myʉjuxtujk xʉʉbʉ: Ko tyuunk ttuunda̱a̱y, kyumjuxtujk xʉʉbʉ oj pye'xy. 5Ma̱ jatuk peky ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: Kyaj tyʉ́kʉdʉt ma̱dsʉ nbo'xtákn. 6Yʉ'ʉ xytyukjaygyujkʉm ko na̱a̱gʉty 'yaktʉkʉya̱'a̱ndʉnʉm ma̱ tadʉ po'xtákn. Pʉ́nʉty jawyiin ya''awa̱'a̱nʉdʉ ja oybyʉ ayuk kyajyʉm oj tyʉ́kʉdʉ, ja'agyʉjxm ko tkamʉmʉdoodʉ. 7Pa̱a̱ty ja Dios tpʉjtáky tu'ugʉ jembyʉ tiempʉ, éxtʉm ja Diosʉ 'yayuk jyʉna'añ “tyam”, éxtʉmʉ Davit waanʉ óknʉm tmadyaky ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Pʉn mmʉdoogujkʉdʉp ja Diosʉ 'yayuk tyam, katʉ juun xymyʉdattʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty. 8Pes, kooxyʉp ja Joswee oj dyajnʉjxtʉ ja israelítʉty es dyajtʉ́kʉxyʉp ma̱ yʉ Diosʉ pyo'xtákn, kyajxyʉp ja Dios oj tnigajxy ja wiinkpʉ tiempʉ. 9Pa̱a̱ty njaygyujkʉm ko je'eyʉm wye'emyñʉm pʉjke'eky tu'ugʉ po'xtákn ma̱ pyo'xtʉt ja Diosʉ jya'ayʉty; 10es di'ibʉ tʉ tyʉjkʉnʉ ma̱ tya̱dʉ po'xtákn es tam pyo'xnʉ, tʉ ja tyuunk ttuunda̱'a̱y, dʉ'ʉn éxtʉm ja Dios pye'xy ko tyuunk ttuunda̱a̱y. 11Pes n'okjottʉgo'oyʉm es ndʉjkʉm ma̱ yʉ tadʉ po'xtákn, kʉdiibʉ ni tu'uk tkapanʉjxtʉt di'ibáty kyaj tmʉbʉjktʉ Dios. 12Ja'a ko yʉ Dios ja 'yayuk myʉda̱jtypy ja mʉk'a̱jtʉn es ja'agyʉjxm jyaaty ja jiky'a̱jtʉn. Tyuktʉjkʉdyaapy ma̱ ni tu'ugʉ espa̱a̱dʉ di'ibʉ majtskʉ 'ya̱a̱ mba̱a̱t kyatʉkʉ, tʉjkʉp ma̱ ti ja ja̱'a̱y wyinma̱a̱ydyʉp o tsyojktʉp, yajnigʉxe'kypy nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉ jya'ay'a̱jtʉn. 13Dios ñija̱'a̱dyaapy tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp. Mʉt ja Dios, kyaj ti 'yity ayu'udsyʉ, tʉgekyʉ 'yity ijx nide'xy ma̱ yʉ'ʉ di'ibʉ koonʉm ndukkʉdʉkʉya̱'a̱nʉm ja ngwentʉ'a̱jtʉm. 14Es nandʉ'ʉn nmʉda̱jtʉm yʉ ndeedywyindsʉngopk'a̱jtʉm jam tsa̱jpótm. Yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Jesús, Diosʉ 'yU'unk, di'ibʉ tʉ ñʉjxnʉ tsa̱jpótm. Pa̱a̱dyʉ dʉ'ʉn n'aktimmʉbʉjkʉm ja Dios mʉt winʉ njot'a̱jtʉm. 15Pes yʉ ndeedywyindsʉngopk'a̱jtʉm yajxón tnijawʉ yʉ n'ayo'on'a̱jt njotmay'a̱jtʉm es ko tyʉgoy'aty ja nmʉja̱a̱'a̱jtʉm, mʉt ko Jesús kʉ'ʉm tmʉmadaky ja ayo'on jotmay ko ja mʉjku'u jyayajpekytyunánʉ, éxtʉm ʉdsa̱jtʉm nandʉ'ʉn nyajna̱jxʉm. 16Pa̱a̱ty n'okninʉjxʉm ja Dios ma̱ yajkutíky, mʉt ko nnija̱'a̱m ko yʉ'ʉ xymyo'oya̱'a̱nʉm ja pa''ayo'on, es myay'a̱jtʉngyʉjxm xypyudʉkʉya̱'a̱nʉm ma̱ ʉdsa̱jtʉm xytyʉgoy'a̱jtxʉm.

will be added

X\