EBREEɄSɄTY 3

1Mʉgu'ugítʉty, Diosʉ jya'ayʉty, pʉ́nʉty ja Dios woojʉdʉ, pʉjta̱'a̱ktʉ mjot mwinma̱'a̱ñ tʉgekyʉ ma̱ Jesús, apóstʉlʉ es teedywyindsʉngópk di'ibʉ nga̱jxwa̱'xʉm ma̱ ja ja̱'a̱yʉty. 2Pesʉ Jesús kyuydyuun tʉgekyʉ di'ibʉ Dios tuk'ana'amʉ ttúnʉt, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Moisés nandʉ'ʉn tkuydyuuñ ko Dios pyʉjtákʉ es tnigopk'átʉt nidʉgekyʉ ja Diosʉ jya'ayʉty. 3Perʉ Jesús pátʉp ni'igʉ windsʉ'kʉn kʉdiinʉmʉ Moisés, dʉ'ʉn éxtʉm di'ibʉ kyejpy tu'ugʉ tʉjk pátʉp ni'igʉ windsʉ'kʉn kʉdiinʉm ja tʉjk di'ibʉ tʉ tkojy. 4Tʉgekyʉ tʉjk, tam di'ibʉ yajkójʉp. Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉnʉ Dios di'ibʉ yajkoj nʉ'ʉn tʉgekyʉ jyaajʉty. 5Moisés, éxtʉm tu'ugʉ mʉduumbʉ, yʉ'ʉ sitʉy myʉduun yajxónʉ Dios ma̱ ja Diosʉ jya'ayʉty, es t'awa̱'a̱nʉ tii ja Dios kya̱jxaampy óknʉm. 6Perʉ Kristʉ, éxtʉmʉ Diosʉ 'yU'unk, tyiimpy ja oybyʉ ma̱ Diosʉ jya'ayʉty, es ʉdsa̱jtʉm dʉ'ʉn xyja'ay'a̱jtʉm pʉn n'akmʉbʉjkʉm yʉ'ʉ es amumdu'uk jot n'awijxʉm di'ibʉ xytyukwa̱ndákʉm. 7Pa̱a̱ty jyʉna'añ ja Espíritʉ Santʉ ma̱ ja Salmʉ neky: Pʉn mmʉdoodʉp tyam ja Diosʉ 'yayuk, 8katʉ m'a̱a̱ mjot xypyʉjta̱'a̱ktʉ juun, éxtʉm 'yadʉtstʉ ja m'aptʉjkʉty ko tnibʉdʉ'ktʉ ja Dios es twinma̱'a̱ñ'ijxtʉ jam mʉj ittum. 9Es ja Dios jyʉnáñ: Oy miidsʉdyʉ m'aptʉjk tja'ijxtʉ justyikxy jʉmʉjt di'ibʉts nduun ma̱ ja mʉj it, xywyinma̱'a̱ñ'ijxtʉts ja'a. 10Pa̱a̱dyʉts n'ajkʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, es njʉnáñʉts: “Dʉ'ʉñʉmʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty wiink tu'ujʉm yo'oydyʉp ma̱ jyot wyinma̱'a̱ñ, es kyaj tʉ tpaduna̱'a̱ndʉ ja nnʉ'ʉ ndu'ujʉts.” 11Pa̱a̱dyʉts oj nwa̱nda'aky mʉdʉdsʉ n'akʉ, esʉts njʉnáñ: “Ni na̱'a̱ taadʉty kyatʉ́kʉdʉt ma̱dsʉ nbo'xtákn.” 12Pa̱a̱ty miits mʉgu'ugítʉty, naygywentʉ'átʉdʉ kʉdiibʉ ni tu'uk miits tkamʉdátʉt ja jyot wyinma̱'a̱ñ axʉʉk es t'ʉxtíjʉdʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios. 13Ni'igʉ bom bom mnay'ʉwij mnaygya̱jxwíjʉdʉt nixim niyam, éxtʉm ja Diosʉ 'yayuk jyʉna'añ “tyam”, es kʉdiibʉ ja pojpʉ mwin'ʉʉnʉdʉt es myajju'unxʉdʉt ja mjot mwinma̱'a̱ñʉty. 14Mʉt ko mʉdʉ Kristʉ nbátʉm ja oy'a̱jtʉn, yʉ'ʉyʉ ko Dios nmʉdu'unʉm maba̱a̱t njiky'a̱jtʉm, dʉ'ʉñʉm nmʉbʉjkʉm éxtʉm ko oj nmʉbʉjktso'onʉmʉ Kristʉ. 15Yʉ'ʉ 'yandijpy ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ dʉ'ʉn jyʉna'añ: Pʉn mmʉdoogujkʉdʉp ja Diosʉ 'yayuk tyam, katʉ juun xymyʉdattʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty éxtʉm 'yadʉtstʉ ja di'ibáty ñibʉdʉ'ktʉ Dios. 16¿Es pʉ́nʉdyʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉ 'yandijpy ja di'ibáty myʉdoodʉ es tmʉdsip'a̱jttʉ Dios? Ja'a dʉ'ʉnʉty nidʉgekyʉ di'ibʉ natyʉ Moisés tʉ dyajpʉdsʉ́mdʉ ma̱ Ejiptʉ ñax. 17¿Es pʉ́nʉdyʉ Dios yajjot'ambʉjk justyikxy jʉmʉjt? Ja'a dʉ'ʉnʉty di'ibáty pekytyuundʉ es 'yo'kta̱a̱ydyʉ jam mʉj ittum. 18¿Es pʉ́nʉdyʉ Dios tyuknibʉjtákʉ es twa̱ndaky es kyaj tyʉ́kʉdʉt ma̱ Diosʉ pyo'xtákn? Ja'a dʉ'ʉn di'ibʉ kyaj tmʉmʉdoodʉ Dios. 19Es mʉt yʉ'ʉ Dios xytyuk'ijxʉm ko kyaj oj mba̱a̱t tyʉ́kʉdʉ ja'agyʉjxm ko kyaj myʉbʉjkʉdʉ.

will be added

X\