EBREEɄSɄTY 2

1Pa̱a̱ty, tim tsojkʉp es ni'igʉ nbadu'unʉm ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn di'ibʉ nmʉdo'om, kʉdiibʉ ndʉgo'oyʉm. 2Ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ yajmooydyʉ ja n'aptʉjk'a̱jtʉm anklʉskyʉjxmʉty, yʉ'ʉ sitʉy tʉ ya'ixy ko tyʉy'a̱jtʉnʉty, mʉt ko di'ibáty kyaj tkuydyuundʉ, tyukkumʉdoo éxtʉm pyaadyʉty. 3Pes, ¿wi'ix mba̱a̱t ʉdsa̱jtʉm nyajnima'xʉm pʉn kyaj ndu'unʉmʉ kwentʉ es kyaj n'axá̱jʉmʉ tadʉ mʉj nitsokʉn? Pesʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ kʉ'ʉm jawyiin oj tadʉ tka̱jxwa'xy, es ja 'yapóstʉlʉty di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉ ja 'yʉxpʉjkʉn, yʉ'ʉjʉty yajtʉy'a̱jtʉndʉjkʉdʉ. 4Dios ya'ijxʉ ko tyʉy'a̱jtʉnʉty mʉt ko tmooy ja myʉduumbʉty es ttúnʉt kana̱a̱k ja mʉj'a̱jtʉn esʉ ijxwʉ'ʉmʉn, es dyajwa'xy ja Espíritʉ Santʉ myadakʉn éxtʉm yʉ'ʉ ttsejky. 5Dios kyaj tʉ tpʉjta'aky ja 'yánklʉsʉty es 'yana'amʉt ma̱ yʉ jembyʉ naxwíñʉdʉ di'ibʉ ita̱a̱mp. 6Per jap tu'ugʉ luga̱a̱r ma̱ yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ jyʉna'añ: Dios, ¿ti tsyo'a̱jttʉp ja ja̱'a̱yʉty, ti ko xyjamyetsy es xytyuñʉ kwentʉ? 7Tʉ tuk tiempʉ xya''amutsk'aty ja ja̱'a̱y kʉdiinʉm ja ánklʉsʉty; mij tʉ xypyʉjta'aky es 'yíttʉt mʉt ja mʉj'a̱jtʉn esʉ windsʉ'kʉn, 8mij tʉ xypyʉjta'aky es yʉ'ʉ tniwindsʉn'átʉt tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp. Ko tpʉjtáky esʉ ja̱'a̱y twindsʉn'áttʉt tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp, kyaj ti oj wye'emy di'ibʉ ana'amʉdʉp. Per kyajnʉm n'ijxʉm pʉ́n mʉmʉdoop oytyiity tʉgekyʉ. 9Per n'ijxʉm ja Jesús, di'ibʉ Dios pyʉjták waanʉ tiempʉ esʉ ánklʉsʉty mʉj 'yíttʉt kʉdiinʉmʉ Jesús, es tyam 'yo'kʉngyʉjxm ko 'yayooy tmʉdaty éxtʉmʉ may'aty ja mʉj'a̱jtʉn esʉ windsʉ'kʉn, es dʉ'ʉn ja Dios myay'a̱jtʉngyʉjxmʉ Jesús dyajnáx dyajkʉ́xʉt ja adsu'ux o'kʉn es nidʉgekyʉ ja̱'a̱y ttuk'oy'áttʉt. 10Tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp 'yity mʉt Dioskyʉjxm, es yʉ'ʉgyʉjxm tʉgekyʉ 'yity. Dios jyatsojk dyajnʉjxa̱'a̱ñ tsa̱jpótm ja ja̱'a̱yʉty éxtʉmʉ 'yu'ungʉn, pa̱a̱ty tkejxy ja Jesús es 'yayówʉt ma̱ 'ye'ky, mʉt ko dʉ'ʉnʉ dʉn ja Jesús mba̱a̱t dyajpojpʉnitʉgóydyʉ ja ja̱'a̱yʉty es dyajnitso'ogʉt. 11Es ja di'ibʉ ja̱'a̱y yajnitsékypy es ja ja̱'a̱y di'ibʉty yajnitso'ogʉdʉp, ti'igyʉ ja Tyeety. Pa̱a̱ty kyaj ja Jesús ttuktsoydyúñ es jyʉna̱'a̱nʉt ko tmʉga'axʉty, 12éxtʉm jyʉna'añ ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Dios, ʉjtsʉts mij nduk'ixy'átʉp ja nmʉga'axʉdyʉts, es n'ʉ́wʉdʉts ja m'alabanzʉ ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ. 13Es nandʉ'ʉn jyʉna'añ: Ʉj nbʉjtákypyʉts ja njot n'ánʉmʉts ma̱ Dios. Es nandʉ'ʉn jyʉna'añ: Tya̱a̱ts ʉj, mʉt ja u'ungʉty di'ibʉdsʉ Dios xymyooy. 14Dʉ'ʉn éxtʉmʉ ja̱'a̱y ja nini'x esʉ ne'pyñ tmʉdattʉ, nandʉ'ʉn ja Jesús 'yijty éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉty, es mʉt ko 'ye'ky tkutujkʉnju'ty di'ibʉ yajja̱'a̱y'o'kp, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja mʉjku'ugópk, 15es dʉ'ʉn dyajnitso'oktʉt di'ibʉ tsyʉ'kʉdʉp ja o'kʉn maba̱a̱t jyiky'attʉ éxtʉmʉ tuumbʉ juybyʉn. 16Pes ja Jesús kyaj myiiñ es tpudʉkʉyáñ ja ánklʉsʉty, yʉ'ʉ sitʉyʉ ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty. 17Es pa̱a̱dyʉ Dios tpʉjtáky éxtʉmʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty es dʉ'ʉn tpa''ayówʉt ja ja̱'a̱y ko Dios tmʉdúñ, es dʉ'ʉn, éxtʉmʉ teedywyindsʉngópk tuda'akypyʉ, tpʉjta̱'a̱gʉt ja windsʉ'kʉn es ja ja̱'a̱y yajpojpʉma'xʉt. 18Es mʉt ko Jesús kʉ'ʉm tʉ 'yayoy ko ja mʉjku'u jyayajpekytyunánʉ, pa̱a̱ty mba̱a̱t tyam tpudʉ́kʉdʉ nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ di'ibáty ja ka'oybyʉ tsyejpy es pyekytyúnʉt.

will be added

X\