EBREEɄSɄTY 13

1Dʉ'ʉñʉm mnaydsyókʉdʉt nixim niyam éxtʉm tukka'axpʉn. 2Kyaj xyja'aydyʉgóydyʉt es m'oyjya'ay'áttʉt mʉt ja di'ibʉ ja̱jttʉp ma̱ mdʉjk, pes na̱a̱gʉty ni tkanijawʉ tʉ dyajja̱jtta̱'a̱ktʉ anklʉs. 3Mjamyátstʉp xykyu'íxtʉdʉ pujxndʉjk ja̱'a̱yʉty, dʉ'ʉn éxtʉmxyʉp miits nandʉ'ʉn m'ittʉ tsimy mʉt yʉ'ʉjʉty. Pawinmaydyʉ nandʉ'ʉn di'ibʉ axʉʉk yajtuundʉp mʉt ko tmʉdundʉ Kristʉ, dʉ'ʉn éxtʉmxyʉp miits nandʉ'ʉn axʉʉk tʉ myajtúndʉ. 4Byeenʉm miits xywyindsʉ'ʉgʉdʉt ja pʉjk ukʉn. Mʉdattʉ wa̱'a̱ts ja pʉjk ukʉn. Mʉt ko Dios tyʉydyúnʉdʉp pʉ́nʉty mʉ'induundʉp es di'ibʉ kyaj twindsʉ'ʉgʉdʉ ja pʉjk ukʉn. 5Katʉ xy'adsoktʉ meeñ. Jotkujk'áttʉ mʉt di'ibʉ mmʉda̱jttʉp, mʉt ko Dios tʉ jyʉna'añ: “Ni na̱'a̱ ngana'íxʉt, es ni na̱'a̱ ngamastu'udʉt.” 6Pa̱a̱ty amumdu'uk jot njʉna̱'a̱nʉm: Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios yʉ'ʉts xypyudʉjkʉp. Kyajts ndsʉ'ʉgʉt kots pʉ́n wi'ix xytyuna̱'a̱nʉt. 7Byeen xytyimjamyátstʉt wi'ix tmʉduundʉ ja Kristʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ miits mduk'ʉxpʉjkʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk, es mjamyátstʉp wi'ix ja jyiky'a̱jtʉn kyugʉjxʉdʉ, es dʉ'ʉnʉ dʉn miits nandʉ'ʉn mjiky'áttʉt. 8Extʉm Jesukristʉ 'yijty, dʉ'ʉn tyam 'yity, es dʉ'ʉñʉm 'yita̱'a̱ñ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 9Ak tim panʉjxtʉ Kristʉ, es katʉ xypyanejxy ja wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn di'ibʉ myadyáktʉp tʉgatsy. Ni'igʉ oy ko nyajmʉktákʉm ja njot'a̱jt nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm Dios myay'a̱jtʉngyʉjxm es kyaj ja'agyʉjxm ko tii ja̱'a̱y kyaay 'yúktʉp windsʉ'kʉngyʉjxm, pes di'ibʉ kyaay 'yúktʉp kyaj ti ttsooty. 10Ʉdsa̱jtʉm nmʉda̱jtʉm tu'ugʉ artal ma̱ yajpʉjta'aky ja windsʉ'kʉn, es kyaj pyaadyʉty tjʉ'xʉt ja teetytyʉjk di'ibʉ tuundʉp ma̱ ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty twindsʉ'ʉgʉdʉ ja Dios. 11Ja teedywyindsʉngópk yajnʉjxtʉp ja jʉyujk añimalʉ ñe'pyñ ma̱ ja Waanʉ Wa̱'a̱ts It Wa̱'a̱ts Luga̱a̱r, éxtʉmʉ windsʉ'kʉn es ja ja̱'a̱yʉty ja pyojpʉ ñiwa̱'a̱dsʉdʉt, per ja jʉyujk añimalʉ ñini'xʉty myʉnʉjxtʉp ka̱jpnbʉ'ám es ñitóyʉt. 12Nandʉ'ʉn ja Jesús ñayya̱jkʉ windsʉ'kʉn ka̱jpnbʉ'ám, es mʉt ja kyʉ'ʉm ne'pyñ dyajwa̱'a̱dsʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ. 13Pes n'okpajo'omʉm ja Jesús ka̱jpnbʉ'ám, es jamʉ ja̱'a̱y xy'axʉk'ijxʉm éxtʉmʉ Jesús ya''axʉk'ijxy. 14Kyaj ya̱ nmʉda̱jtʉm ja nax ka̱jpn di'ibʉ ijtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, ja'a n'ʉxta̱'a̱yʉm di'ibʉ miin kʉdakp. 15Pa̱a̱ty éxtʉmʉ nwindsʉ'kʉn'a̱jtʉm, dʉ'ʉñʉm n'ok'awda̱jtʉm ja Dios mʉt ja Jesukristʉkyʉjxm, es n'awda̱jtʉm ja Dios mʉt ja n'a̱a̱'a̱jtʉm. 16Kyaj xyja'aydyʉgóydyʉt es xytyúndʉt di'ibʉ oy esʉ ja̱'a̱y xypyudʉ́kʉdʉt mʉʉt di'ibʉ mmʉda̱jttʉp. Ko dʉ'ʉn xytyúndʉt, Diosʉ dʉ'ʉn mwindsʉ'kʉdʉp, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn 'yoyjya̱'a̱p. 17Dios tʉ tpʉjta'aky na̱a̱gʉty es mgwentʉ'átʉdʉt es mya'ʉxpʉ́kʉdʉt miidsʉty éxtʉm ja Dios ttseky mjiky'áttʉt, mʉt ko yʉ'ʉjʉty kyʉyáktʉbʉ kywentʉ ma̱ Dios. Mʉmʉdowdʉ yʉ'ʉjʉty yajxón, es dʉ'ʉn mgwentʉ'átʉdʉt es mya'ʉxpʉ́kʉdʉt xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót; per pʉn kyaj xymyʉmʉdowdʉ miidsʉty, jotmay'ooktʉp yʉ'ʉjʉty es ni wi'ix tsoo kyaj dʉ'ʉn oy mdu'unxʉdʉt. 18Niga̱jxtákʉdʉts ʉʉdsʉty. Tʉy'a̱jtʉnʉts ʉj njʉna̱'a̱ñ, kyajts tii nbekyjyáwʉdʉ es njiky'ata̱'a̱ndʉts wa̱'a̱ts éxtʉm ja Dios ttseky. 19Waanʉ ni'igʉts n'amdowdʉ es xymyʉnu'xta̱'a̱ktʉt ja Dios esʉts njʉmbítʉt tsojk ma̱ miidsʉty. 20Ja Dios, di'ibʉ yajkypy ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn es dyajjikypyejky ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús, di'ibʉ ijtp éxtʉm ja oybyorreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ es ñe'pyñgyʉjxm oj xytyukmʉwʉ'ʉmʉm ja kajxy'átypyʉ di'ibʉ tuump winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, 21wa'anʉ Dios mmo'oyʉdʉ tʉgekyʉ di'ibʉ oy, es xytyúndʉt di'ibʉ tsyejpy, es Jesukristʉkyʉjxm tpʉjta̱'a̱gʉt ma̱ mjot mwinma̱'a̱ñʉty di'ibʉ 'yoyjya̱'a̱p. N'ok'awda̱jtʉm ja Dios, di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 22Mʉgu'ugítʉty, nmʉnu'xtáktʉp tsujti'knʉ miidsʉty es xy'axá̱jʉt es xykyuydyúndʉt yajxón yʉ nga̱jxwíjʉnʉts di'ibʉ tʉ nmo'oydyʉ ma̱ tya̱dʉ nekyu'unk. 23Nandʉ'ʉn n'awánʉdʉ ko yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Timotee tʉ 'yawa̱'a̱tspʉdsémy, es pʉn ja̱jtp tsojk, nʉjxʉpts mʉʉt ngu'ixtʉ miidsʉty. 24MayDios xy'anʉʉmʉdʉt nidʉgekyʉ di'ibáty m'ʉwij mga̱jxwíjʉdʉp, es nidʉgekyʉ Diosʉ jya'ayʉty. Nandʉ'ʉn ja italyanʉ ja̱'a̱yʉty mduknigáxʉdʉ Dioskajxy nidʉgekyʉ. 25Wa'an ja Dios mgunu'xʉdʉ nidʉgekyʉ miidsʉty.

will be added

X\