EBREEɄSɄTY 12

1Pa̱a̱ty ko nnija̱'a̱m ko may ja ja̱'a̱y nmʉda̱jtʉm nbʉ'a̱a̱y'a̱jtʉm di'ibʉ yajnigʉxʉ'k ja myʉbʉjkʉn, n'ok'yajjʉgákʉm tʉgekyʉ di'ibʉ xy'adsijpʉm, es nmatstútʉm ja peky di'ibʉ xyajwinma̱'a̱ñjyo'pʉm, es kyaj n'anu'xʉm ndu'unʉm di'ibʉ Dios tsyejpy, es n'okpayʉ'kʉm mʉk ma̱ tadʉ pʉyʉ'kkijxyʉk di'ibʉ nmʉda̱jtʉm winduuy. 2N'okpʉjtákʉm ja n'ijxʉn'a̱jtʉm ma̱ Jesús, di'ibʉ yajjaa'a̱jtypy es yajka'pxypy ja nmʉbʉjkʉn'a̱jtʉm. Ayoo ja Jesús ko 'ye'ky kruuzkʉjxy, kyaj tmʉjpʉjtáky ja tsoydyu'un, es tyam 'yu'uñʉ 'yuñaaybyajn aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ Dios yajkutíky tsa̱jpótm. 3Yaj'yo'oydyʉ miidsʉty ja mjot mwinma̱'a̱ñ wi'ix ja Jesús jyantsy'ayooy pojpʉ ja̱'a̱yʉty kyʉ'ʉjóty, es kyaj m'anu'xʉdʉt es ni mgatsipka'axtʉt. 4Pes miidsʉty kyajnʉm m'ooktʉ ko xymyʉdsiptsoondʉ ja pojpʉ; 5es tʉ xyja'aydyʉgóydyʉ miidsʉty ko Dios mjaka̱jxwíjʉdʉ éxtʉmʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: Nitítʉty, katʉ xykyo'oyjyáwʉdʉ ko ja Nindsʉn'a̱jtʉm mjʉjwijtsʉmbítʉdʉt, es katʉ xymyʉdsipke'exy ko mmʉkmʉga̱jxʉdʉt, 6mʉt ko jyʉjwijtsʉmbijtypy di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy, es tyukkumʉdeepy nidʉgekyʉ di'ibʉ 'yaxá̱jʉp éxtʉmʉ 'yu'unk 'yʉna̱'k. Dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. 7Miits mgupʉ́ktʉp ja m'ayo'onʉty éxtʉmʉ Diosʉ jyʉjwijtsʉmbijtʉn, mʉt ko tya̱dʉ ayo'on yʉ'ʉ mduk'ijxʉp ko Dios dʉ'ʉn mjapʉjta̱'a̱gʉdʉ éxtʉmʉ 'yu'ungʉ. ¿Tii jaa da ʉna̱'ku'unk di'ibʉ kyajpʉ tya̱a̱k tyeety jyʉjwijtsʉmbítʉdʉ? Kyaj, ¿kʉdii? 8Per pʉn ja Dios kyaj miits mjʉjwijtsʉmbítʉdʉ éxtʉm nidʉgekyʉ 'yu'unk, pes kyajpʉ dʉn mij m'u'unk'átʉdʉ, dʉ'ʉn miidsʉty éxtʉmʉ pʉ́xykyʉty. 9Ko ijty nmutsku'unk'a̱jtʉm, yʉ nda̱a̱k'a̱jt ndeety'a̱jtʉm nmay'a̱jt nwindsʉ'kʉm, es xyjʉjwijtsʉmbijtʉm, es waanʉ ni'igʉ tsyékyʉty es nnaydyukkʉdʉjkʉm yʉ nDeety'a̱jtʉm di'ibʉ tsa̱jpótm, es dʉ'ʉn nmʉda̱jtʉm ja jiky'a̱jtʉn. 10Yʉ nda̱a̱k'a̱jt ndeety'a̱jtʉm xyjʉjwijtsʉmbijtʉm éxtʉm yʉ'ʉdyʉ kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ mʉt ko nduk'oy'ata̱'a̱nʉm, es je'eyʉ xytyu'unxʉm waanʉ tiempʉ; perʉ Dios xyjʉjwijtsʉmbijtʉm es nduk'oy'a̱jtʉm es n'ijtʉm wa̱'a̱ts éxtʉm yʉ'ʉ, es dʉ'ʉn njiky'a̱jtʉm mʉt yʉ'ʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 11Tʉy'a̱jtʉn ko ni tu'ugʉ tʉydyu'unʉn kyayajjáwʉ oy, ni'igʉ yajjáwʉ mʉk; per di'ibʉ myʉya'kʉp ja tʉydyu'unʉn, myʉda̱jttʉp óknʉmʉ jotkujk'a̱jtʉn mʉt ko jyiky'aty wa̱'a̱ts. 12Pa̱a̱ty, katʉ xymyʉdsipka'axtʉ miits yʉ tya̱dʉ ayo'on, es katʉ mdʉ'ʉn'áttʉ éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyʉ'ʉ tyeky tʉ 'yanu'xʉnʉ; 13ittʉ éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ oy ye'epy, dʉ'ʉn xypyudʉ́kʉdʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ tekywyi'its, es 'yagʉda̱'a̱gʉt ja tyeky, es kyaj ni'igʉ 'yadónʉt. 14Ʉxta̱'a̱ydyʉ es m'íttʉt ti'igyʉ oytyim pʉ́nʉty mʉʉt, es jiky'attʉ tu'ugʉ jiky'a̱jtʉnʉ wa̱'a̱tspʉ, mʉt ko dʉ'ʉnʉ dʉn je'eyʉ mba̱a̱t mdʉkʉ tsa̱jpótm es mjiky'áttʉt mʉt ja Dios. 15Naymyʉjottʉgóyʉdʉ es kʉdiibʉ ni pʉ́n miits mgatʉgoy'a̱jtxʉdʉt ja Diosʉ myay'a̱jtʉn, es nidu'ugʉty mga'íttʉt éxtʉm ja ujtsʉ ta̱'a̱mbʉ di'ibʉ pa̱'a̱mduump esʉ mayjya'ay ja pa̱'a̱m ttukpa̱a̱ty. 16Exkʉm miidsʉty nidu'uk mmʉ'indundʉ, es kyaj xypyáxtʉt ja Diosʉ myay'a̱jtʉn, éxtʉmʉ Esa̱'uu, di'ibʉ pyajxy ja ka'axkopk'a̱jtʉn es ttukwingubejky ja tojx di'ibʉ tʉgok je'eyʉ tyojxy. 17Nnija̱'a̱m ko óknʉm ja Esa̱'uu tja''axa̱jʉyáñ ja tyeedyʉ kyunu'xʉn, per oj ya'ʉxtijy; es oy ok jyajʉʉy jyayaxy, ni wi'ix tsoo oj mba̱a̱t tkanakyyajtʉgátsy éxtʉmʉ naty tʉ 'yadʉ'ʉtsy. 18Kyajyʉm miits xymyʉwingoondʉ tu'ugʉ kopk di'ibʉ yajtoomp es di'ibʉ teepy, ma̱ ja agoodspʉ esʉ mʉk poj, 19ma̱ ja trompetʉ ya'axy, es ma̱ ja Diosʉ 'ya̱a̱ yo'kn. Pʉ́nʉty myʉdoodʉ ja 'ya̱a̱ yo'kn oj tmʉnu'xta̱'a̱ktʉ es kyaj 'yokmʉga̱jxʉnʉt, 20mʉt ko kyaj tmʉmadaktʉ ja ana'amʉn ma̱ jyʉna'añ ko oogʉp kuka̱'a̱tsy yʉ ja̱'a̱y o oytyim di'ibʉ añimálʉty di'ibʉ pajtp ma̱ yʉ Sina'ii Kopk. 21Nʉgoo jyantsyñay'adsʉ'kʉnʉty éxtʉm di'ibʉ ya'ijx, éxtʉmʉ Moisés kʉ'ʉm jyʉnáñ: “Tsʉyiibyʉts mʉt ja tsʉ'ʉgʉ.” 22Per tʉ miits xymyʉwingondʉ ja Syon Kopk jam Jerusalén, ja Diosʉ kya̱jpn di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm, ma̱ 'yity kana̱k milʉ ánklʉsʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp mʉt ja ijt xo'onʉn, 23ma̱ nimay ja Diosʉ 'yu'unk 'yʉna̱'kʉty di'ibʉ xyʉʉ ijtp ja̱a̱ybyéty tsa̱jpótm. Tʉ miits xymyʉwingondʉ ja Dios, di'ibʉ nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱y pyaye'epy, es nan tʉ miits xymyʉwingondʉ ja ja̱'a̱yʉ jya̱'a̱jʉnʉty di'ibʉ jiky'a̱jttʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es o'ktʉ, esʉ Dios tʉ pyʉjta̱'a̱gʉdʉ ak oy ak wa̱'a̱ts, 24ma̱ Jesús, di'ibʉ kyudʉnaapy ja ja̱'a̱y ma̱ ja jembyʉ kajxy'átypyʉ, es ma̱ ja ne'pyñ di'ibʉ tʉ xyajwátsʉm es ni'igʉ oy tnigajxy kʉdiinʉm ja Abelʉ ñe'pyñ. 25Dios tyʉydyuun di'ibʉ kyaj ttsojktʉ es tkuydyúndʉt ja ana'amʉn di'ibʉ ya̱jk ma̱ yʉ Sina'ii Kopk. Exkʉm ko xykyatundʉ kwentʉ di'ibʉ xytyukmʉmadyákʉm ja tsa̱jpótmʉdʉ. Pes waanʉ ni'igʉ mʉkʉ tʉydyu'unʉn xypyátʉm pʉn kyaj nguydyu'unʉm di'ibʉ xyja''anma̱'a̱yʉm tyam. 26Ma̱ Sina'ii Kopk ja naxwíñʉdʉ tsʉyiipy es pʉmiimp ko Dios tmʉgajxy ja israelítʉty. Per tyam xytyukmʉwa̱ndákʉm: “Jatʉgókʉts je'eyʉ nyajtsʉyʉya'añʉts kyaj yʉ'ʉ jye'eyʉdyʉ naxwíñʉdʉ, nandʉ'ʉn ja tsa̱jp.” 27Ko Dios jyʉnáñ “jatʉgok”, ja'a 'yandijpy ko tʉgekyʉ di'ibʉ tʉ dyajkojy, yajjʉga'agaampy di'ibáty mba̱a̱t yi'xy, es dʉ'ʉn 'yítʉt di'ibʉ kyaj mba̱a̱t yi'xy. 28Ja it luga̱a̱r ma̱ Dios yajkutíky, ma̱ n'ita̱'a̱nʉm es kyaj ja'a yaj'íxy, wʉ'ʉmʉp yʉ'ʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Pa̱a̱dyʉ Dios nja̱'a̱ygyʉdákʉm es n'awda̱jtʉm éxtʉm pyaadyʉty, 29mʉt ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm ja jʉʉn di'ibʉ yajkutʉgeepy.

will be added

X\