EBREEɄSɄTY 1

1Tim jékyʉp kana̱k ok es kana̱k naxʉ Dios ttukmʉgajxy ja kyuga̱jxpʉty ja n'aptʉjk'a̱jtʉm, 2per na̱a̱mnʉm xytyukmʉga̱jxʉm ja 'yU'unk. Yʉ 'yU'unk mʉdʉ Dios dyajkojy tʉgekyʉ di'ibʉ jaa'a̱jtp, es tʉ tmo'oy tʉgekyʉ éxtʉmʉ kyuma̱'a̱ñ. 3Ja Diosʉ 'yU'unk yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja̱jp éxtʉmʉ Dios Teety, es yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ Dios nandʉ'ʉn éxtʉmʉ Dios Teety. Tʉgekyʉ di'ibʉ tsa̱jpótm es ya̱ naxwiiñ ye'epy es 'yity éxtʉm t'ane'emy mʉt ja myʉk'a̱jtʉn. Jesukristʉ yʉ'ʉ tʉ xyajpojpʉnitʉgo'oyʉm ʉdsa̱jtʉm naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, es óknʉm ñaxwe'tsy aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ Dios Teety yajkutíky tsa̱jpótm. 4Pa̱a̱ty tʉ ttukja̱'ty ja Jesús tʉmʉdátʉt ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn kʉdiinʉmʉ ánklʉsʉty, pes tʉ t'axa̱jʉ éxtʉmʉ kyuma̱'a̱ñ ja xyʉʉ waanʉ mʉj kʉdiinʉmʉ ánklʉsʉty. 5Mʉt ko Dios ni na̱'a̱ tka''anma̱a̱y ni tu'ugʉ anklʉs: Ʉjts mij xyTyeety'a̱jtp. Tyámʉts ngʉxʉ'ʉgʉt kots mij n'U'unk'áty. Es nan kyajʉ Dios t'anma̱a̱y ni tu'ugʉ anklʉs: Ʉjts mij xyTyeety'átʉp, es mijts n'U'unk'átʉp. 6Nandʉ'ʉn ko Dios tkaxa̱'a̱ñ ya̱ naxwiiñ ja 'Yu'unk di'ibʉ ijtp éxtʉmʉ ka'axkópk, dʉ'ʉn jyʉna'añ: Wa'anʉ n'ánklʉsʉts t'awdátyʉty. 7Es ko Dios xytyuk'ixa̱'a̱nʉm wi'ixʉ dʉ'ʉnʉ 'yánklʉsuty, dʉ'ʉn jyʉna'añ: Dios ñaskajxʉp ja 'yanklʉs éxtʉmʉ poj, es éxtʉmʉ jʉnya'angʉn. 8Per ko Dios tnimadya'aky ja 'yU'unk, dʉ'ʉn jyʉna'añ: Mij Dios, winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ ja mgutujkʉn 'yity, myajkutúkʉp mʉt ja tʉy'a̱jtʉn. 9Mʉt ko tʉ xytsyeky ja tʉy'a̱jtʉn es tʉ xy'ʉxtijy di'ibʉ axʉʉk; pa̱a̱ty tʉ ni'igʉ nmo'oy ja xondakʉn kʉdiinʉmʉ mmʉgu'uktʉjkʉty. 10Es nandʉ'ʉn ja Dios t'anʉʉmʉ ja 'yU'unk: Mij Windsʉ́n, tim jékyʉp xyajtsone'ky xyajtsondáky ja naxwíñʉdʉ, es mij kʉ'ʉm xypyʉjtáky ja tsa̱jp. 11Yʉ'ʉjʉty tʉgooydya'aydyʉp, per mij mwʉ'ʉmʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Nidʉgekyʉ yʉ'ʉjʉty 'yamʉjʉdya'ayʉt éxtʉmʉ wit tyiky; 12es dʉ'ʉn xy'adijmúkʉt éxtʉmʉ tuk wit, es xyajtʉgátsʉt, per mij dʉ'ʉñʉm m'ity éxtʉm m'ity, kyaj mjiky'a̱jtʉn kyukʉ́xʉt. 13Dios ni na̱'a̱ tka''anma̱a̱y ni tu'ugʉ anklʉs: U'uñʉ ma̱ts n'aga̱'a̱ñdsyoo, extʉ kots nbʉjta̱'a̱gʉt ja mmʉdsip mdekypyatkʉ'p. 14Ja ánklʉsʉty, ja̱'a̱jʉn yʉ'ʉjʉty, es yajkéxy es tpudʉ́kʉdʉt ja di'ibáty 'yaxa̱jʉyándʉp ja nitsokʉn.

will be added

X\