GALASYɄ 6

1Mʉgu'ugítʉty, pʉn mbáttʉp miidsʉty di'ibʉ tʉ pyekykya'ay, miidsʉty di'ibʉ jiky'a̱jttʉp éxtʉm ja Dios t'oyjyawʉ, mga̱jxwijtʉp ja di'ibʉ tʉ pyekykya'ay es jyiky'átʉt éxtʉm ja Dios ttseky. Per tun yajxón es naygywentʉ'átʉdʉ miidsʉty kʉ'ʉm kʉdiibʉ mmʉmada̱'a̱gʉdʉt ja pojpʉ. 2Naybyudʉ́kʉdʉ nixim niyam pʉn ti mdsiptákxʉdʉp, es dʉ'ʉn xykyuydyúndʉt ja Kristʉ 'yana'amʉn. 3Pʉn na̱a̱k nayjya̱'a̱dʉp mʉj kʉjxm, es kyaj dʉ'ʉn 'yity, kʉ'ʉm ñaywyin'ʉʉñʉty. 4Wa'an kʉ'ʉm nidu'uk nidu'uk tnaygywentʉ'átyʉty éxtʉm ja Dios ttseky, net mba̱a̱t oy ñayjyáwʉt ko ti ttuñ es kyaj ñaydyukmʉ'ijxkijxyʉt mʉt ja wiinkpʉty. 5Kʉjkja'a ja tuunk ayo'on nyajkʉjx nyajna̱jxʉm. 6Xypyátʉm nyajwa̱'xʉm di'ibʉ nmʉda̱jtʉm mʉt ja di'ibʉ xytyuk'ʉxpʉjkʉm ja Diosʉ 'yayuk. 7Exkʉm mnaywyin'ʉʉnʉdʉ miidsʉty: ni pʉ́n mba̱a̱t tkatukxi'iky ja Dios. Ja nippʉ yajpʉde'kypy ja pyʉjta'aky di'ibʉ tʉ tni'ipy. 8Pʉ́n ñipy éxtʉm ja di'ibʉ ñini'x kyʉba̱jk wyinma̱'a̱ñ'ajtypy, yajpʉdʉ'ʉgʉp ja o'kʉn; per pʉ́n ñipy éxtʉmʉ Espíritʉ Santʉ ttseky, 'yaxá̱jʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 9Kyaj nmʉ'anu'xʉm es ndu'unʉm ja oybyʉ; mʉt ko pya̱a̱dʉp ja tiempʉ ma̱ Dios xymyay'a̱jtʉm. 10Pa̱a̱ty pʉn xyajmadákʉm ja Dios, wa'an nmay'a̱jtʉndu'unʉm mʉt oytyim pʉ́nʉty nidʉgékyʉty, es waanʉ ni'igʉ nmay'a̱jtʉndu'unʉm mʉt ja nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm. 11Mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉmgʉ'ʉ nnijáyʉdʉ tyam es mʉt mʉjjátyʉdyʉ letrʉ. 12Taadʉty di'ibʉ mdukkuwa̱'a̱nʉdʉp es myajtsúktʉt waanʉ, tyuundʉbʉ dʉ'ʉn mʉt ko yajxón ñayyajwʉ'ʉma̱'a̱nʉdʉ mʉt ja israelítʉty, kyaj ttsoktʉ ko 'yayówdʉt ja'agyʉjxm ko ja̱'a̱y t'awanʉ ko Kristʉ xykyu'o'kʉm kruuzkʉjxm. 13Per yʉ'ʉjʉty kʉ'ʉm kyaj tkuydyundʉ ja Moisesʉ ana'amʉn, je'eyʉ ttsoktʉ es miits myajtsúktʉt waanʉ es dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉt ko nandʉ'ʉn miits xykyupʉjktʉ es myajtsúktʉt waanʉ. 14N'amdeebyʉts ja Dios es ni na̱'a̱ts ʉj ngamʉj ngapa̱a̱dʉt. Ndsejpyʉts je'eyʉ es nmʉduna̱'a̱ñʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mʉt ko 'ye'ky kruuzkʉjxm mʉt ʉjtskyʉjxm. Kots ʉj oj n'axa̱jʉ Jesukristʉ, dʉ'ʉnʉts ʉj éxtʉmxyʉpts ʉj nandʉ'ʉn n'e'ky kruuzkʉjxm. Mʉt yʉ'ʉ di'ibʉ jya'a'a̱jtypy ja naxwíñʉdʉ, kyajts ndimnakymyʉjpʉjta'aky. 15Mʉt ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ, kyaj ti ttsooty pʉn tʉ myajtsíky waanʉ o kyaj. Di'ibʉ sitʉy tsobatp ko Jesús tʉ xyajtʉga̱jtsʉm es xytyukjiky'a̱jtʉm tu'ugʉ jiky'a̱jtʉnʉ jembyʉ es wa̱'a̱tspʉ. 16Wa'an ja Dios mguni'xyʉty es mba''ayóyʉty nidʉgekyʉ di'ibʉ dʉn jiky'a̱jttʉp éxtʉmts ʉj tʉ njʉna̱'a̱ñ, es nandʉ'ʉn tkunu'xʉt es tpa''ayóyʉt nidʉgekyʉ di'ibáty ijttʉp ja Diosʉ jya'ay. 17Aya̱ bom kyajts ndseky esʉts pʉ́n xytsyipmʉga̱jxʉt mʉdʉ tya̱dʉ dʉ'ʉmbʉ winma̱'a̱ñ. Pes ʉj nmʉda̱jtypyʉts ma̱dsʉ nnini'x ja tay ma̱ts xywyojptʉ yʉ'ʉgyʉjxm kots nmʉdúñ ja Jesús. 18Mʉgu'ugítʉty, wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ ni'amukʉ miidsʉty. Wa'an dʉ'ʉnʉty.

will be added

X\