GALASYɄ 5

1Kristʉ xyajnitsókʉm es n'ijtʉm awa̱'a̱tstuuy es kʉdiibʉ nnakyjyiky'a̱jtʉm éxtʉm ja ana'amʉn dyajtu'uyo'oy, pa̱a̱ty yʉ'ʉgyʉjxm ittʉ amumdu'uk jot mʉt ja Kristʉ es kyaj xykyupʉ́ktʉt es pʉ́n amʉja̱a̱ mdukkuydyúnʉdʉt ja ana'amʉn. 2¡Jaygyujkʉdʉgʉts es mʉdowdʉ! Ʉj Pa̱a̱blʉ, anma̱a̱ydyʉpts mij ko pʉn miits mgupʉjktʉp es myajtsúktʉt waanʉ ma̱ myedyʉjk'a̱jtʉn, mʉt yʉ'ʉ tʉ xy'ʉxtijtʉ ja Kristʉ, kyaj ni madsoo ja Kristʉ mgatu'unxʉdʉt. 3Akjʉna̱'a̱nʉpts jatʉgok. Ko di'ibʉ nayya̱jkʉp es yajtsúkʉt waanʉ ma̱ yʉ yedyʉjk'a̱jtʉn, mʉt yʉ'ʉyʉ taadʉ koonʉm tkuydyúnʉt tʉgekyʉ ja ana'amʉn. 4Es miits pʉ́nʉty mguydyunándʉp ja ana'amʉn es mʉt ja'agyʉjxm xy'ʉxta̱'a̱ydyʉ es oy mwʉ'ʉmdʉt mʉdʉ Dios, tʉ xymyastu'uttʉ ja Kristʉ es xy'ʉxtijtʉ ja Diosʉ kyunu'xʉn. 5Per Espíritʉ Santʉkyʉjxm nmʉbʉjkʉm ko oy nwʉ'ʉmʉm mʉdʉ Dios. 6Mʉt ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ, kyaj tyuñ ko ja̱'a̱y yajtsíky waanʉ o kyaj yajtsíky ma̱ yedyʉjk'a̱jtʉn; di'ibʉ sitʉy tuump ko nmʉbʉjkʉm, ja'a ko nnaydsyojkʉm nixim niyam ja'agyʉjxm ko nmʉda̱jtʉm yʉ mʉbʉjkʉn. 7Oyʉ naty miits mdu'uyo'oydyʉ. ¿Pʉ́n tʉ myajtu'adúkʉdʉ es kʉdiibʉ xykyuydyúndʉt ja tʉy'a̱jtʉn? 8Kyaj yʉ'ʉdyʉ Dios, mʉt ko Diosʉ dʉ'ʉn di'ibʉ tʉ mwóyʉty es xypyadúnʉt ja Jesukristʉ. 9Katʉ xyja'aydyʉgóydyʉ ko mʉt waanʉbʉ levaduurʉ dyajpʉde'eky tʉgekyʉ tsa̱jkakyjyʉ́tsy. 10Ʉj ndukmʉ'awda̱jtʉpts ja Nindsʉn'a̱jtʉm ko miidsʉty kyaj mwinma̱a̱ydyʉgátstʉt. Dios tyukkumʉdowaambyʉ tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myajwinma̱'a̱ñdyʉgoyánʉdʉp, wa'an tim pʉ́nʉty. 11Mʉgu'ugítʉty, jaygyúkʉdʉ di'ibʉ yam n'anʉʉmʉyaampy. Kooxyʉp ʉj n'akka̱jxwa'xy es miits myajtsúktʉt waanʉ ma̱ myedyʉjk'a̱jtʉn, éxtʉm na̱a̱gʉty jyʉna̱'a̱ndʉ, ¿ti kots xypyajʉdittʉ ja israelítʉty? Ja'a ko xypyajʉdijttʉpts yʉ'ʉ, tya̱a̱dʉ nigʉxʉ'kp ko nga̱jxwa'xypyʉts ko ja̱'a̱y je'eyʉ ñitso'oktʉ ja'agyʉjxm ko Kristʉ 'ye'ky kruuzkʉjxm. 12Ma̱'a̱mʉ da tya̱a̱dʉty wooma̱'t wijtsma̱'tpʉty kyajxyʉp ñaydsyúkʉdʉ waanʉ je'eyʉ ma̱ yʉ yedyʉjk'a̱jtʉn, wa'an ttimnidsujkta̱'a̱y tʉgekyʉ ja yedyʉjk'a̱jtʉn. 13Mʉgu'ugítʉty, Dios mwoojʉdʉ miidsʉty es kʉdiibʉ tadʉ ana'amʉn xytyuktʉ́kʉdʉt, per kyaj es miits xytyuk'ʉbat xytyukka̱jxpáttʉt éxtʉm ja mgʉ'ʉm winma̱'a̱ñ es ja mgʉ'ʉmdsojkʉn. Naydsyókʉdʉ es naybyudʉ́kʉdʉ nixim niyam. 14Tʉgekyʉ tadʉ ana'amʉn 'yawijtsmijkypyʉ tya̱a̱dʉ: “Mdsókʉp ja mmʉdʉjkpa̱'a̱ éxtʉm mij kʉ'ʉm mnaydsyékyʉty.” 15Per pʉn miits mnaygyaay mnaydsyu'tsʉdʉp éxtʉmʉ añimalʉn nixim niyam, naygywentʉ'átʉdʉ es kyaj mnayyajkʉ́xʉdʉt ak miidsʉty. 16Nga̱jxwijtʉp es mjiky'áttʉt éxtʉm ja Espíritʉ Santʉ mduk'íxʉdʉ, es dʉ'ʉn kyaj mjiky'áttʉt mʉt ja di'ibʉ ñini'x kyʉba̱jk wyinma̱'a̱ñ'ajtypy. 17Mʉt ko ja̱'a̱y ttundʉ di'ibʉ ñini'x kyʉba̱jk wyinma̱'a̱ñ'ajtypy, myʉdsip'a̱jttʉp ja Espíritʉ Santʉ, es ja Espíritʉ Santʉ myʉdsip'a̱jtypy ja pʉ́nʉty tyuundʉp di'ibʉ ñini'x kyʉba̱jk wyinma̱'a̱ñ'ajtypy. Pa̱a̱ty miidsʉty kyaj xytyundʉ di'ibʉ mjatunándʉp. 18Pes pʉn ja Espíritʉ Santʉ mdu'umooyʉdʉp, kyaj myajkutúkʉdʉ tadʉ ana'amʉn. 19Wa̱'a̱ts nnija̱'a̱m wi'ix jyiky'attʉ pʉ́nʉty tyuundʉp di'ibʉ ñini'x kyʉba̱jk wyinma̱'a̱ñ'a̱jttʉp: mʉ'induundʉp, tyuundʉp kya̱jxtʉp ja axʉk'a̱jtʉn, 'yadsojktʉp, 20'yawda̱jttʉp ja agojwinnáxʉty, byrujʉ'a̱jttʉp, naymyʉdsip'a̱jtʉdʉp, naywyinjʉjp naywyingojtʉdʉp, amʉ'a̱jtsy'a̱jttʉp, jot'ambʉjktʉp mʉt waanʉ tii, je'eyʉ ñaymyʉjpʉjta̱'a̱ga̱'a̱nʉdʉ, naywya̱'xʉdʉp kana̱k peky, naymyʉdsip'a̱jtʉdʉp, 21naywyinnaxʉja̱'a̱dʉp, ami'ikyjya'ay'a̱jttʉp, kujʉ'xpʉ'a̱jttʉp es pʉ́nʉty tyuundʉp tiity éxtʉm yʉ axʉk tu'unʉn. Tʉ n'anʉʉmʉdʉ, es n'ak'anma̱a̱ydyʉp, ko pʉ́nʉdyʉ dʉ'ʉn axʉkjiky'a̱jttʉp, kyaj 'yíttʉt ma̱ Diosʉ kyutujkʉn. 22Per ja Espíritʉ Santʉ xyajjiky'a̱jtʉm waanʉ wiink, mʉt ko dyajmíñ ja tsojkʉn, xondakʉn, ti'igyʉ'át, ma'xtujkʉn, oyjya'ay'át, kajxykyupʉjkʉn, 23tuda'aky'a̱jtʉn es nayjyʉjwijtsʉmbijtʉm kʉ'ʉm. Tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn kyaj tmʉdsip'aty ni tu'ugʉ ana'amʉn. 24Es ʉdsa̱jtʉm di'ibáty xyja'a'a̱jtʉm ja Jesukristʉ, dʉ'ʉn nyajtu'unʉm éxtʉmxyʉp tʉ nyajkruuzpajtʉm di'ibʉ nnini'x'a̱jt ngʉba̱jk'a̱jtʉm wyinma̱'a̱ñ'ajtypy. 25Mʉt ko njiky'a̱jtʉm mʉt ja Espíritʉ Santʉ, n'oknaygyʉya̱jkʉm es xywyijts'yo'oyʉm ja Espíritʉ Santʉ. 26Kyaj ti ndukmʉj'a̱jtʉm, kyaj ti ndu'unʉm es n'ijxʉm maba̱a̱t ja̱'a̱y tkupeky, es kyaj ti nnaywyinnaxʉja̱'a̱m ma̱ a'ʉdsa̱jtʉm.

will be added

X\