GALASYɄ 3

1¡Ay Galasyʉ ja̱'a̱yʉty! Nʉgoo mdimkujuun'aty'a̱jnʉdʉ miidsʉty. ¿Pʉ́n tʉ mnibanáxʉdʉ? Tʉts kexy ka'pxy nga̱jxwa'xy miits mwinduuyʉty éxtʉmʉ Jesukristʉ oj kyruuzpéty, dʉ'ʉn éxtʉm kʉ'ʉmxyʉp x'ijxtʉ. 2Anmaagyʉts, ¿tʉ xy'axá̱jʉdʉ miidsʉty ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn mʉt ko tʉ xykyuydyundʉ ja Moisesʉ 'yana'amʉn, o mʉt ko tʉ xymyʉbʉktʉ di'ibʉ tʉ xymyʉdowdʉ? 3¡Mjantsykyujuunʉdyʉ dʉ'ʉn! Ja'a ko tʉ mdsonda̱'a̱ktʉ mʉt ja Espíritʉ Santʉ, ¿wi'ix tyamʉ net xyajkugʉxʉya̱'a̱ndʉ mʉdʉ mgʉ'ʉm winma̱'a̱ñʉty? 4¿Tii ni nʉ'ʉn tʉ mgatu'unxʉdʉ éxtʉm tʉgekyʉ tʉ mjátʉdʉ mʉt ko tʉ xy'axa̱jʉ Jesukristʉ? Ʉj jʉna̱a̱mbʉts ko tʉ mdu'unxʉdʉ oynʉ'ʉnʉn. 5Pes yaj'yo'oydyʉ mwinma̱'a̱ñ. Ko Dios mmo'oyʉdʉ yʉ Jya̱'a̱jʉn es ttuñ ja mʉj'a̱jtʉn ma̱ miidsʉty, ¿ti pa̱a̱dyʉ dʉ'ʉn ttuñ mʉt ko miidsʉty tʉ xykyuydyundʉ ja Moisesʉ 'yana'amʉn? Kyaj dyʉ'ʉnʉty, dʉ'ʉn ttuñ mʉt ko miits xy'axá̱jʉdʉ ja Jesukristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ. 6Tim dʉ'ʉn jyajty éxtʉmʉ n'aptʉjk'a̱jtʉmʉ Abra̱a̱n, pes ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Abra̱a̱n myʉbʉjk ja Dios, es pa̱a̱ty oj oy wye'emy mʉt ja Dios.” 7Esʉ tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ xytyuknija̱'a̱m yajxón ko di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Dios, yʉ'ʉ dʉ'ʉn tyʉʉmp'a̱jt 'ya̱a̱ts'a̱jttʉp ja Abra̱a̱n. 8Jékyʉp ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ñiga̱jx ko Dios oy wyʉ'ʉmʉt mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty ko myʉbʉ́kʉdʉ, es ja Abra̱a̱n ya''awa̱'a̱nʉ ja oybyʉ ayuk ko Dios 'yanma̱a̱yʉ: “Mʉt mijtskyʉjxm ngunu'xʉpts nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty.” 9Pʉ́nʉty ja Dios myʉbʉjktʉp, ja'a Dios kunu'xánʉdʉp mʉdʉ Abra̱a̱n, di'ibʉ nandʉ'ʉn mʉbʉjk. 10Di'ibʉ jiky'atándʉp éxtʉm ja Moisesʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ, ja'a 'yawijxtʉp ja Diosʉ tyʉydyu'unʉn, mʉt ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Ka̱jxpéky 'yítʉt di'ibʉ kyaj tʉgekyʉ tʉgekyʉ tkuydyúñ di'ibʉ ijtp kujayʉ ma̱ yʉ ana'amʉn.” 11Ja Diosʉ jyaaybyajtʉn xytyuknija̱'a̱m yajxón ko kyaj ni pʉ́n oy kyawe'emy mʉt ja Dios ko tpadúñ ja ana'amʉn. Mʉt ko Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Di'ibʉ myʉbʉjkʉngyʉjxm oy wʉ'ʉmp mʉt ja Diosʉ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn jiky'átʉp.” 12Per ja ana'amʉn kyaj ti tmadya'aky ko Dios nmʉbʉjkʉm; di'ibʉ sitʉy jʉna̱a̱mp ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, yʉ'ʉ tya̱a̱dʉ: “Di'ibʉ pyadiimpy tʉgekyʉ éxtʉm yʉ ana'amʉn jyʉna'añ, tadʉ dʉ'ʉmbʉ jiky'átʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.” 13Kristʉ yajna̱jx ja tʉydyu'unʉn di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm oj xyjapátʉm, es dʉ'ʉn xyajnitsókʉm ma̱ ja tʉydyu'unʉn di'ibʉ pátʉp nidʉgekyʉ di'ibʉ kyaj tkuydyúñ ja ana'amʉn, mʉt ko Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Di'ibʉ o'kp kudʉy ma̱ tu'ugʉ kepy, Diosʉ dʉ'ʉn tʉ kya̱jxpékyʉty.” 14Es dʉ'ʉn ko yʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty t'axá̱jʉdʉ ja Jesukristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, Dios kunu'xʉdʉp éxtʉm jékyʉp wya̱ndaky ja Abra̱a̱n. Es dʉ'ʉn ko nmʉbʉjkʉm ja Kristʉ, n'axá̱jʉm ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ Dios wya̱ndak. 15Mʉgu'ugítʉty, min n'ok'yajtu'unʉm éxtʉmʉ ijxpajtʉn di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm nidʉgekyʉ tʉ n'ijxʉm oynʉ'ʉnʉn ma̱ njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm. Ko tu'ugʉ ja̱'a̱y dyajti'igyʉdʉ 'yayuk o ttuñ ja kajxy'átypyʉ es tfirmaraty yajxón, ni pʉ́n mba̱a̱t tkapuwitsy es ni mba̱a̱t tkayajmʉ́jʉ. 16Nandʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn ja Dios tmooy ja wya̱ndakʉn ja Abra̱a̱n es ja tyʉʉmp 'ya̱a̱ts. Ja Diosʉ jyaaybyajtʉn kyaj jyʉna'añ: “Yʉ mdʉʉmp m'a̱a̱dsʉty”, éxtʉmxyʉp jyʉna'añ may ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty. Byeen yajxón jyʉna'añ: “Yʉ mdʉʉmp m'a̱a̱ts”, di'ibʉ 'yandijpy je'eyʉ tu'uk. Yʉ'ʉ dʉn 'yandijpy ja Kristʉ. 17Dios tu'ugʉ kajxy'átypyʉ ttuuñ mʉt ja Abra̱a̱n, es óknʉm ja Moisesʉ 'yana'amʉn oj myiñ taxk mʉgo'px ja'i'px ma̱jk jʉmʉjt. Pa̱a̱ty kyaj mba̱a̱t ja ana'amʉn dyajwe'emy éxtʉm kyaj t'oktuunnʉt di'ibʉ Dios wya̱ndak mʉt ja Abra̱a̱n. 18Kooxyʉp ʉdsa̱jtʉm ja Dios xymyo'oya̱'a̱nʉm ja kuma̱'a̱ñ mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ko nguydyu'unʉm ja Moisesʉ 'yana'amʉn, kyajxyʉp wa̱ndakʉngyʉjxm nyajmo'oyʉm ja kuma̱'a̱ñ. Per ja Dios wya̱ndak ja Abra̱a̱n ko tmo'oya'añ nadʉ'ʉñʉ ja kuma̱'a̱ñ. 19Pes, ¿wi'ixʉ dʉn tyuñ ja Moisesʉ 'yana'amʉn? Dios ya̱jk es dya'íxyʉty di'ibʉ dʉ'ʉn ja pojpʉ. Tadʉ ana'amʉn yʉ'ʉ jatunán je'eyʉ extʉ ko myínʉt ja Abra̱a̱n tyʉʉmp 'ya̱a̱ts di'ibʉ yajwa̱ndák. Dios myooy ja ánklʉsʉdyʉ tadʉ ana'amʉn, es tmo'oyʉdʉ Moisés éxtʉmʉ Diosʉ kyudʉnaabyʉ ma̱ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. 20Per ko Dios ja wa̱ndakʉn dyajwe'emy mʉt ja Abra̱a̱n, kʉ'ʉm twa̱ndaky, kyaj jyatyimtsékyʉty ja kudʉnaabyʉ es yajka̱jxnáxʉt wi'ixʉ Dios jyʉna'añ. 21Pes, ¿wi'ix njʉna̱'a̱nʉm? ¿Tii ja ana'amʉn yajtʉga̱jtsypy ja Diosʉ wya̱ndakʉn? ¡Ni wi'ix tsoo mba̱a̱t! Kooxyʉp ja Moisesʉ 'yana'amʉn t'ok'yaky ja jiky'a̱jtʉn, ja'axyʉp je'eyʉ ja ja̱'a̱y wyʉ'ʉmdʉ oy mʉt ja Dios Moisés 'yana'amʉngyʉjxm. 22Ja Diosʉ jyaaybyajtʉn myadyakypy ko nidʉgekyʉ yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty tʉ myʉmada̱'a̱gʉdʉ ja pojpʉ, es dʉ'ʉn yʉ'ʉyʉty di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉp ja Kristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, 'yaxá̱jʉdʉp di'ibʉ Dios wya̱ndak. 23Ja ana'amʉn yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja pujxndʉjk kwentʉ'a̱jtpʉ ko oj xymyʉda̱jtʉm ni'aga̱jy extʉ ko Kristʉ myiiñ, es ko Kristʉ myiiñ, taanʉm oj xyñasma̱jtsʉm ko n'axá̱jʉm éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ. 24O mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko yʉ ana'amʉn dʉ'ʉn éxtʉmʉ u'unk'ijxpʉ, xykywentʉ'a̱jtʉm yajxón extʉ ko Kristʉ myiiñ es nwʉ'ʉmʉt oy mʉt ja Dios mʉbʉjkʉngyʉjxm. 25Per kom tʉ Kristʉ myiñ es tʉ n'axá̱jʉm éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, tadʉ u'unk'ijxpʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja ana'amʉn, kyaj xy'ok'ana'amʉnʉ. 26Mʉt ko miidsʉty tʉ xy'axá̱jʉdʉ ja Kristʉ, m'ijttʉp ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ es ja Dios mbʉjtákʉp éxtʉmʉ 'yu'ungʉty, 27mʉt ko nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm di'ibáty tʉ nnʉbajtʉm es n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ, dʉ'ʉn yʉ'ʉ mʉʉt n'ijtʉm éxtʉmxyʉp tu'ugʉ wit di'ibʉ nduktʉjkʉm. 28Dios kyaj t'ijxkijxyʉ pʉnʉ dʉ'ʉn israelitʉ o pʉnʉ dʉ'ʉn kyaj, pʉnʉ dʉ'ʉn tuumbʉ o pʉnʉ dʉ'ʉn windsʉ́n, pʉnʉ dʉ'ʉn yedyʉjk o pʉnʉ dʉ'ʉn toxytyʉjk, ja'a ko ti'igyʉ miidsʉty éxtʉmʉ ja̱'a̱y tu'ukpʉ ja'agyʉjxm ko ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ Jesús m'ittʉ. 29Es pʉn miits m'ijttʉp ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ, dʉ'ʉn miidsʉty éxtʉmʉ Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts es m'axá̱jʉdʉp di'ibʉ Dios tyukmʉwa̱ndak ja Abra̱a̱n.

will be added

X\