GALASYɄ 2

1Ko ñajxy ma̱jma̱jkts jʉmʉjt, nnejxyʉts jatʉgok Jerusalén mʉt ja Bernabee, es nmʉnejxyʉts ja Titʉ. 2Nnejxyʉts jap mʉt ko Diósʉdsʉ naty tʉ xymyo'oy ja winma̱'a̱ñ esʉts jap nnʉjxʉt. Jápʉts nnaymyujkʉdʉ mʉt pʉ́nʉdyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñigopk'a̱jttʉp, es ndukmʉmadyákyʉts ak ja'ajʉty wi'ixʉts nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk ma̱jaty kyaj 'yisraelítʉty. Dʉ'ʉnʉts nduuñ kʉdiibʉ tyʉgóyʉt di'ibʉdsʉ naty tʉ nduñ es ndiimpyñʉmts. 3Per oy ja Titʉ jyayʉ'ʉdyʉ grieegʉ ja̱'a̱y, kyaj amʉja̱a̱ t'anma̱a̱ydyʉ es yajtsúkʉt waanʉ ma̱ yʉ yedyʉjk'a̱jtʉn . 4Jam ja ja̱'a̱y na̱a̱gʉty di'ibʉ tʉjkʉdʉ es jyʉnandʉ mʉt ja andakʉngyʉjxm ko yʉ'ʉjʉty tpanʉjxtʉ Kristʉ. Yʉ'ʉjʉty je'eyʉ myindʉ ijxʉ'k ijxtákpʉ wi'ix ti yajtúñ ko n'ijtʉm awa̱'a̱dstúm yʉ'ʉgyʉjxmʉ Kristʉ. Tadʉ ja̱'a̱yʉty xyja''anʉʉmʉyánʉts es agwanʉ nbadu'unʉm ja ana'amʉn. 5Per ʉʉdsʉty kyajts ngupʉjktʉ tadʉ ʉxpʉjkʉn, ni je'eyʉ tuk pojʉn, es dʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ yajpátp ma̱ ja oybyʉ ayuk wyʉ'ʉmʉt ma̱ miidsʉty. 6Kyajts xymyooydyʉ jembyʉ ka̱jxwíjʉn ja ja̱'a̱y di'ibʉty kʉxʉ'ktʉp ko ñigopk'a̱jttʉp ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉty. Kyajts ʉj nduñʉ kwentʉ pʉn pʉ́n yʉ'ʉjʉty, ja'a ko Dios kyaj tpayo'oy wingʉ'ʉy agʉ'ʉy éxtʉm ñayyajkʉxe'egyʉty. 7Kyajts ʉj wiink ka̱jxwíjʉn xymyooydyʉ, yʉ'ʉjʉty ko Diósʉdsʉ naty tʉ xytyuknipeky ja tuunk esʉts nga̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, dʉ'ʉn éxtʉm ttuknipejky ja Peedrʉ ja tuunk ma̱ ja israelítʉty. 8Es dʉ'ʉn éxtʉm ja Dios tkejxy ja Peedrʉ éxtʉmʉ apóstʉlʉ ma̱ yʉ israelítʉty, nandʉ'ʉnʉts ʉj xykyejxy éxtʉmʉ apóstʉlʉ ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 9Pa̱a̱ty ja Santya̱'a̱gʉ, Peedrʉ es ja Fwank, di'ibʉ naty ijttʉp éxtʉm tnigopk'attʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉty, tmʉwinma̱'a̱ñbyáttʉ kots Diosʉ naty tʉ xymyo'oyʉ tya̱dʉ tuunk, es xykyʉma̱jtsyʉts ʉj esʉ Bernabee. Dʉ'ʉn ttuundʉ tya̱a̱dʉ éxtʉm naymyayʉkyʉjxm, es dʉ'ʉnʉts nnayyajti'igyʉdʉ esʉts ʉʉdsʉty ndúndʉt ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es yʉ'ʉjʉty 'yaktúndʉt ma̱ yʉ israelítʉty. 10Je'eyʉts xy'amdoo xypyʉjktsoodʉ es dʉ'ʉñʉmts nbudʉ́kʉdʉt ja ayoobʉtʉjkʉty di'ibʉ ijttʉp Judeeʉ, di'ibʉts ni'igʉ ndunaampy. 11Es ko Peedrʉ oj ñejxy Antyokiiʉ ka̱jpnóty, ojts n'ooy mayjya'ayóty, ja'a ko wa̱'a̱ts yajnijáwʉ ko pyekytyuuñ. 12Ja'a ko jawyiin tmʉtka̱a̱ydyʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, extʉ ko na̱a̱gʉty jya̱jttʉ ja israelítʉty di'ibʉ tso'ondʉ ma̱ Santya̱'a̱gʉ; net oga̱'a̱n tmastuty ja Peedrʉ kyáyʉt mʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, mʉt ko ttsʉ'kʉ éxtʉm jyʉna̱'a̱ndʉ ja israelítʉty. 13Es ko yʉ'ʉ t'ijxtʉ ja wiingátypyʉ israelitʉ di'ibʉ nandʉ'ʉn ja Kristʉ pyanʉjxtʉp, ta tpaduundʉ ja Peedrʉ 'yaxʉk winma̱'a̱ñ, es extʉ Bernabee pyadu'udʉjkʉ nandʉ'ʉn. 14Per kots n'ijxy ko kyaj dyajtu'uyo'oydyʉ éxtʉm ja oybyʉ ayuk, nétʉts n'anma̱a̱y ja Peedrʉ mayjya'ayóty: “Mij m'israelitʉ, es kyaj xykyuydyúñ ja israelítʉdyʉ kyostumbrʉ, pes, ¿ti ko xytyukkuwánʉdʉ ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es tkuydyúnʉt ja israelítʉdyʉ kyostumbrʉ?” 15Ʉdsa̱jtʉm apóstʉlʉ'a̱jtʉm, israelitʉ ja̱'a̱yʉty ʉdsa̱jtʉm mʉt ko jap nmaxu'unk'a̱jtʉm, es kyaj ʉdsa̱jtʉm nya''andíjʉm pekyjya'ay éxtʉm di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, 16nnija̱'a̱m ko kyaj pʉ́n oy wye'emy mʉt ja Dios mʉt ko tpadúñ ja Moisesʉ 'yana'amʉn, yʉ'ʉyʉ di'ibʉ myʉbejkypy ja Kristʉ. Pa̱a̱ty ʉdsa̱jtʉm nandʉ'ʉn nmʉbʉjkʉm ja Kristʉ éxtʉmʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm es oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios, es kyaj mʉt ko nguydyu'unʉm ja Moisesʉ 'yana'amʉn, mʉt ko ni pʉ́n oy kyawe'emy mʉt ja Dios ko tpadúñ ja Moisesʉ 'yana'amʉn. 17Pʉn n'ijxta̱'a̱yʉm wi'ix oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios mʉt ja Kristʉkyʉjxm, nya'ijxʉm ko nbojpʉja̱'a̱y'a̱jtʉm, dʉ'ʉn éxtʉmʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. ¿Ti yʉ'ʉ 'yandijpy ko Kristʉ xyajpekytyu'unʉmʉ? ¡Ni wi'ix tsoo! 18Pes pʉn tyam nya'o'oyʉpts di'ibʉts tʉ n'okjijtpʉ, pes nya'ijxʉpts kots ʉj tʉ waanʉ nduundʉgóy. 19Mʉt ko kyajts ʉj ja ana'amʉn n'okpaduunnʉ, dʉ'ʉn tpa̱a̱ty éxtʉmts ʉj tʉ n'o'knʉ, dʉ'ʉnʉts ʉj njiky'aty éxtʉmʉ Diosʉ myʉduumbʉ, 20es mʉt ko Kristʉ ñayya̱jkʉ windsʉ'kʉn mʉt ʉjtskyʉjxm jam kruuzkʉjxm, mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko dʉ'ʉn éxtʉmxyʉpts tʉ n'eeky kruuzkʉjxm mʉt ja'a. Pa̱a̱ty kyaj 'yok'ʉjts'a̱jnʉ di'ibʉ jiky'a̱jtp ma̱dsʉ nnini'x, yʉ'ʉ dʉn ja Kristʉ di'ibʉ jiky'a̱jtp ma̱ ʉjʉn, es tyam nya'íxyʉdyʉts ko njiky'átyʉts nmʉdúñʉts ja Kristʉ éxtʉmdsʉ nYajnitsókpʉ, mʉt ko yʉ'ʉts xytsyojk es ñayya̱jkʉ windsʉ'kʉn mʉt ʉjtskyʉjxm. 21Kyajts n'ʉxtijy ja may'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tyiimpy ʉjtskyʉjxm, pes kooxyʉp mba̱a̱dʉ ja̱'a̱y 'yokwe'emy oy mʉt ja Dios ana'amʉngyʉjxm, kyajxyʉp jyatyimnigutíkyʉty es ja Kristʉ 'yeekyxyʉp.

will be added

X\