GALASYɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, 'yapóstʉlʉ Jesukristʉ, es kyaj mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉty ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ kyutujkʉn, es nan ni tu'ugʉdsʉ ja̱'a̱y tʉ xykyapʉjta'aky, yʉ'ʉts xypyʉjtáktʉ ja Jesukristʉ kʉ'ʉm esʉ Dios Teety di'ibʉ Kristʉ yajjikypyʉjk. 2Ʉj mʉt nidʉgekyʉ yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ yam ijttʉp mʉt ʉj, nduknigáxtʉdsʉ tya̱dʉ neky ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibáty naymyujkʉdʉp Galasyʉ. 3Wa'anʉ nDios Teety'a̱jtʉm esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, 4ja Jesukristʉ di'ibʉ nayya̱jkʉ éxtʉmʉ windsʉ'kʉn es xyajpojpʉnitʉgo'oyʉm es kʉdiibʉ nbadu'unʉm ja axʉk'a̱jtʉn di'ibʉ ya̱ naxwiiñ, es mʉdʉ tya̱a̱dʉ Jesukristʉ tkuydyuuñ di'ibʉ Dios Teety tsyojk es ttúnʉt. 5Pes n'ok'awda̱jtʉm ja Dios di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 6Mʉgu'ugítʉty, dʉ'ʉñʉts xyajwʉ'ʉmʉ ko jantsy tim tsojk miits xymyastu'uttʉ ja Dios, di'ibʉ mwin'ijxʉdʉ es xy'axá̱jʉt ja Kristʉ ñitsokʉn, es tyam mbanʉjxándʉp ja wiinkpʉ di'ibʉ tyijtʉp oybyʉ ayuk. 7Per kyaj ti wiinkpʉ oybyʉ ayuk. Di'ibʉ dʉn sitʉy tim tʉy'a̱jtʉn, tam na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y di'ibʉ mwin'ʉʉnánʉdʉp mʉt ko tsyojktʉp dyajtʉgatsa̱'a̱ndʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Kristʉ ñimadyakypy. 8Per pʉn ja pʉ́n mduk'ʉxpʉ́kʉdʉ wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn es kʉdiinʉm ja oybyʉ ayuk di'ibʉts miits tʉ nduk'ʉxpʉktʉ, wa'an yajka̱jxpéky winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, oy tyim'ʉjtsʉty, o tu'ugʉ anklʉs di'ibʉ miimp tsa̱jpótm. 9Nnika̱jxpejtypyʉts jatʉgok. Pʉn ja pʉ́n mduk'ʉxpʉ́kʉdʉ wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn es kʉdiinʉm ja oybyʉ ayuk di'ibʉ tʉ xy'axá̱jʉdʉ, wa'an yajka̱jxpéky winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 10Es kots dʉ'ʉn njʉna̱'a̱ñ, ¿tii mjʉna̱a̱mp xytyijy kots dʉ'ʉn njʉna̱'a̱ñ, ja'a dʉ'ʉn esʉts ja ja̱'a̱yʉty xy'oy'íxʉt? Kyajʉ dʉ'ʉn. Ndsejpyʉts je'eyʉ esʉdsʉ Dios xy'oy'íxʉt. Kooxyʉpts ʉj ndseky nwʉ'ʉma̱'a̱ñ yajxón mʉt ja ja̱'a̱yʉty, kyajxyʉpts ʉj nmʉdúñ ja Kristʉ. 11Mʉgu'ugítʉty, jaygyúkʉdʉ miidsʉty, ja oybyʉ ayuk di'ibʉ tʉ nduk'ʉxpʉktʉ, kyaj yʉ'ʉjʉty ja ja̱'a̱yʉdyʉ wyinma̱'a̱ñ. 12Kyajʉ ja̱'a̱yʉts xytyukmʉmadyaky es ni tu'ugʉ ya'ʉxpʉjkpʉ xykyatukni'ijxʉ, kʉ'ʉmʉ Jesukristʉ xytyuknija̱'a̱jʉts. 13Tʉ xymyʉdowdʉ wi'ixʉts ʉj njiky'ajty tʉʉyʉp kots ʉj ijty nbadúñ ja israelítʉty ja kyostumbrʉ, es wi'ixʉts ʉj ijty njantsypyajʉdity ja di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Kristʉ es nyajkutʉgoyáñʉts. 14Ʉjts ijty waanʉ ni'igʉ nbadiimpy ja israelítʉdyʉ 'yʉxpʉjkʉn kʉdiinʉmts ja nmʉduknáxʉty, ni'igʉ ijty nbadúñʉts di'ibʉ ja 'yaptʉjk jaayʉm tyuundʉ. 15Perʉ Dios tʉʉdsʉ naty xywyin'ixy ma̱dsʉ naty kyajnʉm nmiñ nja̱'tyʉts. Pes mʉt ja myay'a̱jtʉngyʉjxm xywyooyʉts esʉts nmʉdúnʉt, 16esʉts xytyuk'ijxy xytyuknija̱'a̱jʉts ja 'yU'unk, esʉts ʉj nga̱jxwa̱'xʉt ja 'yU'unk jya'a ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Pes kyajts ʉj n'amdooy ja ka̱jxwíjʉn mʉt ni pʉ́n. 17Es ni ngapatʉjkʉts Jerusalén esʉts pʉ́n xya'ʉxpʉ́kʉdʉts di'ibʉ naty apostʉlʉ'a̱jttʉp ma̱ naty ʉj kyajnʉm, nik ni'igʉts oj nnejxy ma̱ ja Araabyʉ mʉj it, es óknʉmts njʉmbijty jatʉgok ma̱ Damaskʉ ka̱jpn. 18Extʉ ko ñajxy tʉgʉk jʉmʉjt, nétʉts oj nnejxy Jerusalén es ngu'ijxyʉts ja Peedrʉ. Es ma̱jmókx xʉʉts nwe'emy jap mʉt yʉ'ʉ. 19Es kyajts jam n'ijxy ja wiinkpʉ apóstʉlʉ, yʉ'ʉyʉts n'ijx ja Santya̱'a̱gʉ, ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ myʉga'ax. 20Nmʉda̱jtypyʉts ja tʉy'a̱jtʉn ko di'ibʉ n'anma̱a̱ydyʉp, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn. Ñija̱'a̱p ja Dios ko kyajts n'anda'aky. 21Oknʉmts nnejxy ma̱ yʉ Siryʉ ñax esʉ Silisyʉ ñax. 22Kyajts xy'ixy'a̱jttʉ pʉ́nʉty myʉbʉjktʉp ja Kristʉ jam Judeeʉ, 23je'eyʉ sitʉy tmʉdoo jʉna̱'a̱ndʉ: “Ja di'ibʉ tʉʉyʉp xypyajʉdijtʉm, tyam jyʉdity tka̱jxwa'xy nandʉ'ʉn ko Jesús yʉ'ʉjʉty ja Kristʉ di'ibʉ Dios kyajx es xyajnitso'oga̱'a̱nʉm.” 24Es t'awdattʉ Dios mʉt ʉjtskyʉjxm.

will be added

X\