ÉFESɄ 6

1Miits u'unk ʉna̱'kʉty, mʉmʉdowdʉ mda̱a̱k mdeety yajxón ja'agyʉjxm ko mja'a'a̱jtʉdʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm, mʉt ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn pyaadyʉty. 2Ja jawyiimbʉ ana'amʉn ma̱ Dios wa̱ndakʉn tpʉjtáky, dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Mwindsʉ'ʉgʉp ja mda̱a̱k mdeety 3es ja Dios mmo'oyʉdʉt tu'ugʉ jiky'a̱jtʉn ja oybyʉ es yeñ ya̱ naxwiiñ.” 4Es miits u'unkteedyʉty, katʉ nʉgoo xy'oodʉ es xytyundʉ m'u'ungʉty éxtʉm je'eyʉ xyajjot'ambʉka̱'a̱ndʉ, jʉjwijtsʉmbíttʉ ni'igʉ yajxón es tuk'ixtʉ wi'ixʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ ttseky es njiky'a̱jtʉm. 5Miits mmʉduumbʉty, mʉmʉdówdʉp ja mwindsʉ́n mwindá̱jʉty ya̱ naxwiiñ. Tundʉ mʉdʉ oy'a̱a̱ oyjyot, éxtʉm jyawʉ xymyʉdúñ ja Kristʉ. 6Mʉdundʉ yajxón, kʉdii jaayʉ ko m'íxʉdʉ es oy mʉt mwʉ'ʉmdʉt. Pes tundʉ miidsʉty xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót éxtʉmxyʉp xymyʉdundʉ Kristʉ, mʉt ko dʉ'ʉnʉ dʉn ttseky ja Dios. 7Tundʉ tsuj yajxón, éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ myʉduumbʉ, es kʉdii extʉmʉ ja̱'a̱yʉ myʉduumbʉ. 8Pes mnija̱'a̱dʉp ko nidu'uk nidu'uk, oyyʉ'ʉdyʉ mʉduumbʉ, o yʉ winda̱j o windsʉ́n, 'yaxá̱jʉp ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ éxtʉmʉ naty ja oybyʉ tʉ ttuñ. 9Es miidsʉty windsʉ́n windá̱jʉty, nandʉ'ʉn xytyúndʉt mʉt ja mduumbʉty, es katʉ xy'adsʉ'ʉk xy'ajáwʉdʉ. Jamyatstʉ miidsʉty ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm, mniWindsʉn'a̱jtʉdʉp miidsʉty ti'igyʉ mʉt ja mduumbʉty, es yʉ'ʉ kyaj t'ixy pʉ́nʉ dʉ'ʉn windsʉ́n winda̱j o pʉ́nʉ dʉ'ʉn mʉduumbʉ, mʉdʉ tʉy'a̱jtʉn tpayo'oydya'ay tʉgekyʉ. 10Mʉgu'ugítʉty, éxtʉm tim okpʉ nga̱jxwíjʉnʉts n'anʉʉmʉdʉ ko mʉk mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉt ti'igyʉ'a̱jtʉngyʉjxm ma̱ Nindsʉn'a̱jtʉm, di'ibʉ ni'igʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy. 11Extʉmʉ solda̱a̱dʉty ñayxyóxʉdʉ mʉt ja pujxn éxtʉmʉ wit es ñaygyuwa̱'a̱nʉdʉt ma̱ ñejxy tsiptuumbʉ, nayxyóxʉdʉ miidsʉty mʉt di'ibʉ Dios myeepy ja jya'ayʉty, es dʉ'ʉn mba̱a̱t xymyʉmada̱'a̱ktʉ di'ibʉ mʉt ja mʉjku'ugópk mwin'ʉ'ʉna̱'a̱nʉdʉ. 12Mʉt ko yʉ nmʉdsip'a̱jtʉm, kyaj yʉ'ʉ jya'ayʉty. Di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm nmʉmada̱'a̱ga̱'a̱nʉm, yʉ'ʉ taadʉ nidʉgékyʉdyʉ mʉjku'u esʉ ka'oybyʉ di'ibʉ ana'amdʉp es yajkutujktʉp kubi'its ku'ook ya̱ naxwiiñ es pʉ́nʉty jam tsa̱jpótm di'ibʉ kyaj tmʉmʉdowdʉ Dios. 13Pa̱a̱ty, éxtʉm tu'ugʉ solda̱a̱dʉ ta̱'tspéky ñaybyʉjta'agyʉty, nandʉ'ʉn miits ta̱'tspéky mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉt mʉt tʉgekyʉ di'ibʉ Dios yajkypy, es dʉ'ʉn xymyʉmada̱'a̱ktʉt miidsʉty ko ja mʉjku'u mʉʉt mdsiptúndʉt ko naty myiñ ja ayo'onxʉʉ. Es ko naty tʉ xyajkʉ́xtʉ miits ja mdsiptu'unʉnʉty, nayya'ítʉdʉ amumdu'uk jot ma̱ Dios. 14Pes dʉ'ʉñʉm dʉ'ʉn mnayya'ítʉdʉt. Tim jawyiin, pʉjta̱'a̱ktʉ ja tʉy'a̱jtʉn éxtʉmʉ mwʉʉnʉn, es net xypyʉjta̱'a̱ktʉt ja mwa̱'a̱ts jiky'a̱jtʉn éxtʉmʉ mga̱a̱tsywyʉʉnʉn, es yʉ'ʉ mʉʉt mnayguwa̱'a̱nʉdʉt; 15es naygyʉ'ʉgʉdʉ mʉt ja ayuk esʉ xykya̱jxwa̱'xtʉt ja ayuk di'ibʉ yajmiimp ja jotkujk'a̱jtʉn, 16es éxtʉmʉ solda̱a̱dʉ tmʉdaty ja 'yeskuudʉ, mʉbʉktʉ miidsʉty ja Jesukristʉ, mʉt ko mʉdʉ tadʉ mʉbʉjkʉn mba̱a̱t xya''aduktʉ ja jʉʉndi'pxn di'ibʉ ja ka'oybyʉ ñasma̱jtsʉp ma̱ miidsʉty. 17Es éxtʉmʉ solda̱a̱dʉ tpʉjta'aky ja pyujxngúp es dyajtse'egyʉ kyʉba̱jk, pʉjta̱'a̱ktʉ miidsʉty ja nitsokʉn, es yajtúndʉ ja Diosʉ 'yayuk éxtʉm ja espa̱a̱dʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ yajkypy. 18Katʉ xymyastu'uttʉ ja ka̱jxtákʉn; dʉ'ʉñʉm amdow pʉjktsówdʉ ja Dios éxtʉm ja Espíritʉ Santʉ mnʉ'ʉmo'oy mdu'umo'oyʉdʉ. Nayya'ítʉdʉ wijy kejy, katʉ mmʉdsipka'axtʉ, es ninu'xta̱'a̱ktʉ nidʉgekyʉ Diosʉ jya'ayʉty. 19Xyñiga̱jxta̱a̱gʉdʉts ʉj nandʉ'ʉn, esʉdsʉ Dios xypyudʉ́kʉt es nga̱jxʉdʉts, es mʉk a̱a̱ mʉk jot nya'ʉxpʉ́kʉdʉts wa̱'a̱tsti'knʉ di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ, dʉ'ʉn éxtʉm ja oybyʉ ayuk jyʉna'añ. 20Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉdsʉ Dios xytyuk'ana'am esʉts ndúnʉt, es tyámʉts ngutsimdsyʉʉnʉ mʉt kodsʉ tya̱a̱dʉ nduñ. Ka̱jxta̱'a̱ktʉ esʉ Diósʉts xymyʉja̱a̱mo'oyʉt esʉts ʉj nga̱jxtuda̱'a̱gʉdʉt ni nʉ'ʉn tsʉ'k ja̱'a̱jʉn, dʉ'ʉn éxtʉm pyaadyʉty nga̱jxʉt. 21Yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Tíkikʉ, di'ibʉ ni'igʉ ndsojkʉm es di'ibʉts ʉj tyam oy xypyudʉjkʉp mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ tyuunk, yʉ'ʉ mdukmʉmadya̱'a̱gʉdʉp pʉn wi'ixʉts ʉj tyam n'ity es pʉn wi'ixʉts ʉj tyam nduñ. 22Pa̱a̱ty miits nduknigaxtʉ es mdukmʉmadya̱'a̱gʉdʉt pʉn wi'ixʉts ʉʉdsʉty tyam n'ity, es mjotkujkʉdʉt. 23Wa'an ja Dios, yʉ nDeety'a̱jtʉm, esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, tmo'oyʉdʉ ja ti'igyʉ'át, ja naydsyokʉ es ja mʉbʉjkʉn, nidʉgekyʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm, 24esʉ Dios kunu'xʉdʉp nidʉgekyʉ di'ibʉ 'yawda̱jttʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ amumdu'uk jot winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.

will be added

X\