ÉFESɄ 5

1Mʉt ko miits m'u'unk'átʉdʉ Dios, jiky'attʉ éxtʉm yʉ'ʉ ttseky. 2Naydsyókʉdʉ nixim niyam, dʉ'ʉn éxtʉm ja Kristʉ oj xytsyojkʉm es ñayya̱jkʉ ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm éxtʉm tu'ugʉ borreegu'unk yaj'yáky windsʉ'kʉn ma̱ Dios, es mʉt yʉ'ʉ xyajpojpʉnitʉgo'oyʉm. 3Ja'a ko miidsʉty ja Dios mja̱'a̱y'átʉdʉ, éxkʉm ko pʉ́n mnimadya̱'a̱gʉdʉ tʉy'a̱jtʉn ko ta miidsʉty nidu'uk di'ibʉ mʉ'induundʉp, o wiingátypyʉ axʉk'a̱jtʉn, o ko miits m'adsojktʉp. 4Katʉ mgo'oygya̱jxtʉ o mguyxyi'iktʉ axʉʉk, ni'igʉ mba̱a̱dʉ Dios xy'awdattʉ es xyja'aygyʉda̱'a̱ktʉt miidsʉty, mʉt ko tʉ mdukniwa̱'a̱dsʉdʉ es kyaj mdʉ'ʉn'áttʉ éxtʉmʉ tya̱dʉ tʉgekyʉ peky. 5Mʉt ko miidsʉty byeen yajxón xyñijáwʉdʉ ko di'ibʉ mʉ'induump, di'ibʉ axʉʉkpʉ tyiimpy o di'ibʉ meeñ'adsojkp (ja'a ko meeñ'adsojk, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm ya''awdaty di'ibʉ kyaj Dyiósʉty), kyaj pyaadyʉty 'yíttʉt ma̱ yajkutúktʉ ja Kristʉ es ja Dios. 6Pa̱a̱ty éxkʉm ko pʉ́n mwin'ʉʉnʉdʉ mʉt ja lyokʉ winma̱'a̱ñ, jyʉna̱'a̱nʉt ko Dios kyaj tyukkumʉdowa̱'a̱ñ mʉt ko ndu'unʉmʉ tya̱dʉ axʉk'a̱jtʉn, pes yʉ'ʉgyʉjxmʉ tya̱dʉ axʉk'a̱jtʉn Dios tyukkumʉdowaampy jantsy tsa̱a̱tsy nidʉgekyʉ di'ibʉ kyaj myʉmʉdóyʉty. 7Pa̱a̱ty katʉ mʉʉt mda'anmíky mwa̱'kmíky mʉdʉ tya̱dʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱yʉty. 8Nandʉ'ʉn miits m'ijttʉ kubi'its ku'ook, per mʉt ko m'ittʉ ti'igyʉ mʉdʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, m'ijttʉp tyam ma̱ ja ja̱jʉn. Jiky'attʉ éxtʉmʉ pʉ́nʉty yo'oydyʉp ma̱ ja ja̱jʉn, 9pes pʉ́nʉty yo'oydyʉp ma̱ ja ja̱jʉn, oyjya'ayʉty yʉ'ʉ, wa̱'a̱ts es tʉy'a̱jtʉn jyiky'attʉ. 10Naybyayo'oydyʉ es miits mjiky'áttʉt éxtʉm ja Dios ttseky. 11Katʉ xytyundʉ di'ibʉ kyaj tyuñ, di'ibʉ tyuundʉp pʉ́nʉty ja Kristʉ kyaj tmʉbʉktʉ, ja'a mdúndʉp wi'ix xyajnigʉxʉ'ʉktʉt ko kyaj 'yóyʉty di'ibʉ yʉ'ʉ tyuundʉp. 12Pes extʉ tsoydyu'unʉm nmadyákʉm di'ibʉ yʉ'ʉjʉty tyuundʉp ayu'udsyʉ; 13per pʉn yajnide'xypy tii ja ja̱jʉn, ja'a xytyuk'ijxʉm wi'ix yʉ'ʉ, 14ja'a ko ja ja̱jʉn tʉgekyʉ dyajnigʉxʉ'kta̱'a̱y. Pa̱a̱ty jyʉna̱'a̱ndʉ: Jotwij, mij di'ibʉ ma̱a̱p, pʉdʉ'ʉk, katʉ m'ity éxtʉmʉ o'kpʉ, es ja Kristʉ mgudʉ'x mgujá̱jʉdʉt. 15Pa̱a̱ty nduknipʉktʉ miits ko mnayjyʉjwijtsʉmbítʉdʉp. Katʉ mjiky'attʉ éxtʉmʉ kujuunʉty; ittʉ éxtʉmʉ di'ibʉ wijy kejy. 16Tundʉ miidsʉty byeen ma̱a̱nʉmʉ naty m'awa̱a̱dsʉdʉt, mʉt ko 'yaxʉʉgʉty yʉ tiempʉ. 17Katʉ miits mjʉmbittʉ kujuun. Jaygyúkʉdʉ wi'ixʉ Nindsʉn'a̱jtʉm ttseky es njiky'a̱jtʉm. 18Katʉ mmʉ'uuktʉ, mʉt ko taadʉ myajtʉgooyʉdʉp, nik oy ko mdu'umo'oyʉdʉt ja Espíritʉ Santʉ. 19Nayyajxonda̱'a̱gʉdʉ nixim niyam mʉt ja Salmʉ esʉ ʉy di'ibʉ mʉʉt ja Dios yajmʉjjáwʉ, yajnáxtʉ ʉy esʉ Salmʉ mwinma̱'a̱ñóty Nindsʉn'a̱jtʉm myʉj'a̱jtʉngyʉjxm. 20Dʉ'ʉñʉm xyja'aygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios Teety mʉt tʉgekyʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ xyʉʉgyʉjxm. 21Es mʉt ko nmay'a̱jt nwindsʉ'kʉm ja Kristʉ, nayjaygyúkʉdʉ nixim niyam. 22Miits kasa̱a̱dʉ toxytyʉjkʉty, naygyʉbʉ́kʉdʉ es windsʉ'ʉgʉdʉ yʉ m'u'unk mña'ayʉty, dʉ'ʉn éxtʉmxyʉp mnaydyukkʉdʉ́kʉdʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 23Pes yʉ kasa̱a̱dʉ yedyʉjk myʉda̱jtypy ja kutujkʉn ma̱ yʉ ñʉdo'oxy dʉ'ʉn éxtʉm yʉ Kristʉ myʉda̱jtypy ja kutujkʉn ma̱ yʉ mʉbʉjkpʉtʉjk, es éxtʉm tu'ugʉ nini'x ti'igyʉ 'yity mʉt ja kyʉba̱jk, nandʉ'ʉn ja mʉbʉjkpʉtʉjk 'yity mʉt ja Yajnitsókpʉ. 24Per kom ja mʉbʉjkpʉtʉjk naygyʉbʉjkʉdʉp ma̱ ja Kristʉ, nandʉ'ʉn ja kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk naygyubʉjkʉdʉp ma̱ ja 'yu'unk ña'ay. 25Es miidsʉty kasa̱a̱dʉ yedyʉjkʉty, mdsóktʉp yʉ m'u'unk mnʉdo'oxyʉty. Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn ko ja Kristʉ ttsejky pʉ́nʉty myʉbʉjktʉp es ñayya̱jkʉ windsʉ'kʉn es yajnitso'ogʉdʉt. 26Dʉ'ʉn ttuuñ es xytyukmastútʉm ja axʉk'a̱jtʉn, mʉt ko tʉ naty xyajwátsʉm mʉt ja Diosʉ 'yayuk, dʉ'ʉn éxtʉm mʉdʉ wa̱'a̱ts nʉʉ, 27es dʉ'ʉn kʉ'ʉm ñaydyukwinguwa̱'a̱gʉdʉt ja mʉbʉjkpʉtʉjk, mʉj'a̱jtʉn mʉʉt, wa̱'a̱ts, ni kyaxoodsʉty, ni di'ibʉ axʉk'a̱jtʉn tkamʉdaty. 28Nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ yedyʉjkʉty ttsóktʉt ja 'yu'unk ñʉdo'oxyʉty éxtʉm ñaydsyékyʉty kʉ'ʉm. Di'ibʉ tsyejpy ja ñʉdo'oxy, naydsyojkʉbʉ dʉ'ʉn kʉ'ʉm. 29Ni na̱'a̱nʉm pʉ́n tkamʉdsip'aty ja kyʉ'ʉm nini'x, nik ni'igʉ tmo'oy ja jye'xypyéky es tkwentʉ'aty yajxón, dʉ'ʉn éxtʉm ja Kristʉ ttuñ mʉt ʉdsa̱jtʉm di'ibʉ ndu'ukmujkʉm mʉt ja'a, 30mʉt ko ndʉ'ʉn'a̱jtʉm éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm nan xyñini'x'a̱jtʉm. 31Pes ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Pa̱a̱ty ja yedyʉjk 'yabekyʉ ma̱ yʉ tya̱a̱k tyeedyʉty es 'yítʉt yʉ'ʉyʉ mʉt ja ñʉdo'oxy, es dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty 'yíttʉt ti'igyʉ éxtʉm jyawʉ tu'uk.” 32Xytyuk'ijxʉm yʉ'ʉ wi'ix ni'igʉ tyimmʉ́jʉty di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ. Ja'ats n'a̱ndijpy ja Kristʉ es ja jya'ayʉty. 33Yʉ'ʉ dʉ'ʉn jʉjp'ám es miits xytsóktʉt yʉ mnʉdo'oxy éxtʉm mij kʉ'ʉm, es yʉ kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk twindsʉ'ʉgʉdʉt yʉ ña'ay.

will be added

X\