ÉFESɄ 4

1Kom ʉj tsimyjya'ay'a̱jtpʉts mʉt yʉ'ʉgyʉjxm kots nmʉdúñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm, ʉj nmʉnu'xtáktʉpts miits es mjiky'áttʉt éxtʉm ja Dios ttseky, mʉt ko Dios tʉ myáxʉdʉ es mjiky'áttʉt dʉ'ʉn. 2Tuda'aky'áttʉ es oyjya'ay'áttʉ, es mʉdattʉ ma'xtujkʉn mʉt ja wiinkpʉty. Naybyudʉ́kʉdʉ nixim niyam mʉt ja oyjyotkyʉjxm. 3Ʉxta̱'a̱ydyʉ es xymyʉdáttʉt ja ti'igyʉ'a̱jtʉn di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ yajkypy, es jiky'attʉ jotkujk nixim niyam. 4Ti'igyʉ nnini'x'a̱jtʉm mʉdʉ Kristʉ es ti'igyʉ je'eyʉ yʉ Espíritʉ Santʉ, dʉ'ʉn éxtʉm ti'igyʉ ja awijx jʉjp'ijxʉn di'ibʉ Dios xytyukniwo'om, 5ti'igyʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, ti'igyʉ nʉbajtʉn, ti'igyʉ mʉbʉjkʉn, es 6ti'igyʉ Dios Teety di'ibʉ nWindsʉn'a̱jtʉm nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm es tyuñ ma̱ nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm, es jyiky'aty ma̱ ʉdsa̱jtʉm nidu'uk nidu'uk. 7Tʉ Kristʉ xymyo'oyʉm nidu'uk nidu'uk ja madakʉn éxtʉm ttseky. 8Pa̱a̱ty jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Ko pyatʉjkʉ tsa̱jpótm, tmʉnejxy di'ibʉ naty dʉ'ʉn éxtʉmʉ tsyimyjya'ay, es tmooy ja madakʉn ja ja̱'a̱yʉty. 9Mba̱a̱t nnayyajtʉ'ʉm: “¿Ti 'yandijpyʉ tadʉ ayuk tsya̱jpajnʉ?” Pes ja'a xytyukjaygyujkʉm ko jawyiinʉ naty tʉ kyʉda'aky. 10Es tadʉ di'ibʉ kʉdak, yʉ'ʉ nandʉ'ʉn di'ibʉ óknʉm patʉjkʉ tim kʉjxm jam tsa̱jpótm es 'yítʉt ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp. 11Kristʉ kʉ'ʉm di'ibʉ myooyʉ tya̱dʉ madakʉn yʉ tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty, tmooy na̱a̱k es 'yapostolʉ'áttʉt, wiinkpʉ di'ibʉ kya̱jxwa̱'xtʉp ja Diosʉ 'yayuk, wiinkpʉ di'ibʉ ñʉ'ʉmooy tyu'umooydyʉp ja ja̱'a̱yʉty, wiinkpʉ di'ibʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk 'yijx'ijt kywentʉ'a̱jttʉp es dya'ʉxpʉktʉ. 12Dʉ'ʉn ttuuñ es Kristʉ t'ʉxkujkʉdya'ayʉt nidʉgekyʉ ja Diosʉ jya'ayʉty, es dʉ'ʉn yajxón tmʉdúnʉt di'ibʉ ti'igyʉ ijttʉp mʉt ja Kristʉ, 13es dʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm nwʉ'ʉmʉm ti'igyʉ ma̱ ja nmʉbʉjkʉn'a̱jtʉm es n'ixy'a̱jtʉm yajxón ja Diosʉ 'yU'unk, es nmʉyújʉm es nmʉdu'unʉm ja Dios éxtʉm ja Kristʉ ttuuñ. 14Kyaj nnakyñaybyʉjtákʉm ʉna̱'ku'ungʉn di'ibʉ jana̱a̱m jatsojk yajtʉga̱jtsypy ja wyinma̱'a̱ñ mʉt ja wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn. Pes di'ibʉ dʉ'ʉn tyuundʉp, dʉ'ʉn éxtʉmʉ posta̱'a̱gʉn di'ibʉ ja poj yajnʉjxʉp oytyim ma̱a̱ty, mʉt ko ñayyákyʉty esʉ tadʉ andákpʉty tyuk'ʉxpʉ́kʉdʉt éxtʉm oy tsujpʉ di'ibʉ kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty. 15Nik ni'igʉ ʉdsa̱jtʉm nnaydsyojkʉm nixim niyam, nmadyákʉm yʉ'ʉyʉ ja tʉy'a̱jtʉn es nyaj'ya'kʉm ja nmʉbʉjkʉn'a̱jtʉm ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ di'ibʉ ijtp éxtʉm ja nini'xʉ kyʉba̱jk. 16Kristʉkyʉjxm ñaybyudʉ́kʉdʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk es ti'igyʉ 'yittʉ éxtʉm tu'uk amuum nini'x; es ko ja mʉbʉjkpʉtʉjk tyundʉ di'ibʉ oy, net myʉjpʉjta̱'a̱gʉdʉ mʉbʉjkʉngyʉjxm es dya̱jmʉjtʉ́kʉdʉ ja naydsyokʉ. 17Nduk'ʉxpʉktʉ es nduk'ana'amdʉ es oy xykyuydyúndʉt di'ibʉ yam n'anma̱a̱ydyʉp. Kyaj xyñakypyanʉjxtʉt ja kyostúmbrʉty es ja wyinma̱'a̱ñʉdyʉ taadʉty di'ibʉ kyajpʉ Dios tmʉdúñ, mʉt ko ni ti tkatsooty tadʉ di'ibʉ jaayʉm tyuundʉp. 18Di'ibáty kuydyu'unxʉdʉp kubi'its ku'ook yʉ tadʉ winma̱'a̱ñʉty, tadʉ ja̱'a̱yʉty nʉgoo 'yokjantsykyujuun'áty'a̱jnʉdʉ, kyaj kyajxyjyaygyúkʉdʉ es kyaj ttuktʉ́kʉdʉ tadʉ jiky'a̱jtʉn di'ibʉ Dios yajkypy, 19nʉgoo 'yokjantsytsyoydyu'unduk'a̱jnʉdʉ es oytyiity t'aduunwinnáxtʉ, ttundʉ oytyim tiity di'ibʉ kyaj 'yóyʉty, es kyaj ñay'aguwítsʉty. 20Per ja Kristʉ kyaj mduk'ʉxpʉjkʉdʉ es dʉ'ʉn mjiky'áttʉt, 21pes miits mmʉdoodʉ di'ibʉ yʉ'ʉ tyuk'ʉxpʉjk, es dʉ'ʉn xyjaygyujkʉdʉ wi'ixʉ dʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn ma̱ Jesús. 22Pa̱a̱ty, éxtʉm ja ja̱'a̱y ñayñijéñʉty es tnasjʉbipʉ wyitʉ pu'utypyʉ o di'ibʉ kyaj ñakytyúñ, mastu'uttʉ miidsʉty wi'ix tʉ mjiky'attʉ mʉdʉ m'axʉk adsojkʉnʉty di'ibʉ mnaydyukwin'ʉ'ʉnʉdʉ, pes myajtʉgooyʉnʉbʉ natyʉ m'axʉk kostumbrʉ. 23Nayyákʉdʉ es ja Dios mmo'oyʉdʉt ja jembyʉ jot winma̱'a̱ñ, 24es éxtʉm ja ja̱'a̱y ko tsyiida̱'a̱y es ttuktʉkʉ ja wyitʉ jembyʉ es wa̱'a̱ts, nandʉ'ʉn padu'udʉ́kʉdʉ ja jembyʉ jiky'a̱jtʉn di'ibʉ Dios yajkoj ko ñayyajnikojtútʉ, es ya'íxʉdʉ yʉ jembyʉ jiky'a̱jtʉn ja'agyʉjxm ko mjiky'attʉ wa̱'a̱ts es tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 25Katʉ mnaky'anda̱'a̱ktʉ, nik madya̱'a̱ktʉ tʉy'a̱jtʉn nixim niyam, mʉt ko nidʉgekyʉ nyajti'igyʉm, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm tu'uk je'eyʉ nini'x di'ibʉ Kristʉ ñigʉba̱jk'a̱jtypy. 26Pʉn myajjot'ambʉjkʉdʉp, éxkʉm mʉt yʉ'ʉ mbekykya̱'a̱. Katʉ xʉnaxy m'ákʉdʉ. 27Katʉ xylyuga̱a̱rmo'oy yʉ mʉjku'ugópk es mmʉmada̱'a̱gʉdʉt. 28Di'ibʉ ma'tsp, kyaj 'yokma'tsnʉt, wa'an oy ttuñ es tmʉdátʉt tii es tpudʉ́kʉt di'ibʉ jam tʉgoy'a̱jtxʉdʉp. 29Katʉ mgo'oy'ʉ́w mgo'oygya̱jxtʉ, je'eyʉ ka̱jxmadya̱'a̱ktʉ di'ibʉ yajmʉjwiin yajkajaajʉp ja myʉbʉjkʉn pʉ́nʉty myʉdoodʉp, es ttuk'oy'átʉt. 30Kyaj xyajmáy xyajta̱jtʉt ja Diosʉ 'yEspíritʉ Santʉ, pes ja Dios tʉ tpʉjta'aky ma̱ miidsʉty éxtʉmʉ syeyʉ es m'ijxwʉ'ʉmʉdʉt éxtʉm mja'a'átʉdʉ, es dʉ'ʉn myajtu'ukmujkta̱'a̱yʉdʉt nidʉgekyʉ di'ibáty jya'a'a̱jtypy ma̱ naty mmo'oya̱'a̱nʉdʉ tukmukʉ ja nitsokʉn. 31Yajjʉga'aktʉ tʉgekyʉ m'akʉ, tʉgekyʉ mjotma̱'tʉn, tʉgekyʉ mni'o'on es tʉgekyʉ oytyim di'ibʉdyʉ axʉk'a̱jtʉn. 32Oyjya'ay'áttʉ es naymyʉma'xtúkʉdʉ nixim niyam. Naybyojkpʉma'xʉdʉ nixim niyam, dʉ'ʉn éxtʉm ja Dios oj mbojpʉma'xʉdʉ miits mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Kristʉ.

will be added

X\