ÉFESɄ 3

1Pa̱a̱tykyʉjxm ʉj Pa̱a̱blʉ, n'ítyʉts tsimy mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ, es xytyuk'oy'áttʉt miidsʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 2Pes tʉy'a̱jtʉnʉts njawʉ ko tʉ xymyʉdowdʉ ko Diósʉts ja may'a̱jtʉn xytyu'unxʉ esʉts tʉ xytyuknipeky es miits n'awánʉdʉt ja Diosʉ 'yayuk. 3Dios ya'ijxʉ di'ibʉ tyuknibʉjtákʉ di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ esʉ Diósʉts xytyuknija̱'a̱jʉts ʉj, éxtʉm waanʉ tʉ n'awánʉdʉ ya̱ nekykyʉjxm, 4es ko xykya̱jxtʉt, mba̱a̱t xypyʉktʉ kwentʉ kots ʉj nnijawʉ ja Kristʉ jya'a di'ibʉ ijty kyaj yajnijáwʉ. 5Es di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ, na̱a̱mnʉm ja Espíritʉ Santʉ tʉ ttuk'ixtʉ ja Kristʉ 'yapóstʉlʉty esʉ kyuga̱jxpʉty. 6Yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ: ko mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tadʉ oybyʉ ayuk ja ja̱'a̱y kyaj 'yisraelítʉty di'ibáty 'yaxá̱jʉdʉp ja Kristʉ, 'yaxá̱jʉdʉp nandʉ'ʉmbʉ ja kuma̱'a̱ñ éxtʉm ja di'ibʉ israelítʉty. Es mʉt nidʉgekyʉ di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉp ja Kristʉ, Dios tʉ pyʉjta̱'a̱gʉdʉ nandʉ'ʉn éxtʉm tuk pedazʉ ja Kristʉ ñini'x, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ko Dios tʉ yajti'igyʉty mʉt ja Kristʉ. Pa̱a̱ty nandʉ'ʉn yajwa̱'xtʉp mʉt ja israelítʉty ja kuma̱'a̱ñ di'ibʉ Dios wya̱ndak mʉt ja Kristʉ. 7Diósʉts xytyuk'ana'am esʉts nga̱jxwa̱'xʉdʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk, es xymyooyʉts ja madakʉn esʉts ndúnʉt. 8Es óyʉts ʉj ni ti ngatsoo'a̱jtpʉ mʉt oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Kristʉ, Diósʉts tʉ xytyukkʉdʉkʉ esʉts nga̱jxwa̱'xʉt ma̱ yʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, ja di'ibʉ ni pʉ́n mba̱a̱t tkanija̱'a̱dya'ay. 9Diósʉts xytyuknija̱'a̱dʉp es ndukjaygyúkʉdʉts wa̱'a̱ts nidʉgékyʉty ja ja̱'a̱yʉdyʉ tadʉ di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ, di'ibʉ myʉda̱jtypy pʉjke'eky ma̱ naty kyajnʉm kyojy ja naxwíñʉdʉ, es extʉ tyam yajnija̱'a̱dsyooñ. 10Es ko Dios dʉ'ʉn ttuuñ, mba̱a̱t mʉbʉjkpʉtʉjkkyʉjxm tnijáwʉdʉ pʉ́nʉty myʉda̱jttʉp ja madakʉn es ja kutujkʉn tsa̱jpótm, ko Dios myʉda̱jtypy mayñax ja wijy'a̱jtʉn ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp. 11Dʉ'ʉn ja Dios tkuydyuuñ ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, di'ibʉ naty tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ ma̱ naty kyajnʉmʉ naxwíñʉdʉ kyojy. 12Ja'a ko nmʉbʉjkʉm ja Jesukristʉ es xyja'ay'a̱jtʉm, mba̱a̱t nmʉwingo'onʉm ja Dios amumdu'uk jot. 13Nmʉnu'xtáktʉp es kʉdiibʉ miits mdsipka'axtʉt mʉt kots ʉj yam n'ayoy ja'agyʉjxm kots nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk ma̱ yʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Mbátʉdʉp miidsʉty es mjotkujk'áttʉt, ja'a kots ʉj n'ayoy es oy mwʉ'ʉmdʉt mʉdʉ Dios. 14Pa̱a̱dyʉts nnaygyoxtʉna̱a̱ydya'agyʉty Dios Teety wyinduuy, 15di'ibʉ yajkoj tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm es naxwiiñ. 16N'amdeebyʉts ja Dios Teety es mʉt ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ ni'igʉ myʉda̱jtypy, es Jya̱'a̱jʉngyʉjxm mmo'oyʉdʉt ja mʉk'a̱jtʉn, 17es mʉt ko miidsʉty tʉ xy'axá̱jʉdʉ ja Kristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, n'amdeebyʉts es ja Kristʉ 'yítʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ mjodoty winma̱'a̱ñótyʉty. Dʉ'ʉn miits xymyʉdáttʉt ja tsojkʉn, éxtʉm ti tukjijpyʉ 'yity, kyaj yi'xy. 18N'amdeepy nbʉjktseebyʉts es miidsʉty, ti'igyʉ mʉt nidʉgekyʉ ja Diosʉ jya'ayʉty, mba̱a̱t xyñijáwʉdʉ di'ibʉ dʉ'ʉn yeñ, wooñ, kʉjxm es kʉk ja Kristʉ tsyojkʉn, 19es xyñijáwʉdʉt tadʉ tsojkʉn, di'ibʉ byeen ni'igʉ myʉ́jʉty es kyaj mba̱a̱t njaygyujkʉtya'ayʉm, es dʉ'ʉn Dios kexy ka'pxy jiky'átʉt ma̱ miidsʉty. 20Ja Dios, di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉk'a̱jtʉn es ttúnʉt waanʉ ni'igʉ kʉdiinʉm di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm n'amdo'om es nwinma̱'a̱yʉm, dʉ'ʉn ttúnʉt mʉt ja myʉk'a̱jtʉn di'ibʉ tuump ma̱ ʉdsa̱jtʉm. 21Wa'an ja'a mʉbʉjkpʉtʉjkkyʉjxm esʉ Kristʉ Jesuskyʉjxm 'yity mʉjjáwʉ jʉnʉjx najtsnʉjxʉ es winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty.

will be added

X\