ÉFESɄ 2

1Dʉ'ʉn miidsʉdyʉ naty éxtʉmʉ o'kpʉty mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ko kyaj ja Dios xymyʉmʉdoodʉ es mbojpʉtuundʉ, 2xypyaduundʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉ wyinma̱'a̱ñʉty es xypyanʉjxtʉ ñʉ'ʉ tyu'u ja mʉjku'u di'ibʉ 'yane'empy nidʉgekyʉ di'ibʉ kyajpyʉm tmʉmʉdoy ja Dios. 3Nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm nandʉ'ʉn tʉʉyʉp njiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ taadʉty, es oj njiky'a̱jtʉm extʉm jyʉnandʉ ja ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ es ndu'unʉm di'ibʉ tsyojktʉp ja nnini'x'a̱jt ngʉba̱jk'a̱jtʉm. Nja''ami'in nja''aja̱jtʉm es xyñitʉjkʉm yʉ tʉydyu'unʉn di'ibʉ Dios yajkypy, ti'igyʉ mʉdʉ taadʉty. 4Per ja Dios jyantsymyʉda̱jtypy ja mʉj pa''ayo'on es nʉgoo oj xyjantsytsyojkʉm, 5pa̱a̱ty, oyʉ naty nja'ijtʉmbʉ éxtʉmʉ o'kpʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ nbojpʉ'a̱jtʉm, xymyo'oyʉm ja njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ. Pes mʉt ja tsyojkʉngyʉjxm esʉ pya''ayo'on ja Dios tʉ myajnitso'ogʉdʉ. 6Es ko n'axá̱jʉm ja Kristʉ éxtʉmʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, Dios pyʉjtákypy éxtʉm xyajjikypyʉjkʉm ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ es xya'ijtʉm mʉʉt tsa̱jpótm. 7Tya̱a̱dʉ ttuuñ es dya'íxyʉty winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ ko nʉgoo xyjantsytsyojkʉm mʉt ko dyaky ja 'yoyjyot mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 8Ja'a ko Dios may'a̱jtʉn mdu'unxʉdʉ, pa̱a̱ty mnitso'oktʉ mʉbʉjkʉngyʉjxm, kyaj ja'agyʉjxm di'ibʉ mduundʉ o mwinma̱a̱ydyʉ, Dios namay'a̱jtʉngyʉjxmʉ'ʉ dʉ'ʉn. 9Pa̱a̱ty kyaj ni wi'ix tsoo mba̱a̱t ngamʉj ngapátʉm, mʉt ko ja nitsokʉn kyaj nmʉda̱jtʉm ja'agyʉjxm ko tii ʉdsa̱jtʉm ndu'unʉm, yʉ'ʉ taadʉ ñayajkypy ja Dios. 10Mʉt ko Dios yʉ'ʉ dʉ'ʉn oj xyajkójʉm es yʉ'ʉ dʉ'ʉn tyuknibʉjtákʉ ko ʉdsa̱jtʉm, ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ, njiky'a̱jtʉm tu'ugʉ jiky'a̱jtʉn ja oybyʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Dios tʉ xytyuknibʉjtákʉm. 11Miits pʉ́nʉty kyaj 'yisraelítʉty, “kyaj tsíkyʉty” mdíjʉdʉ pʉ́nʉty naydyíjʉdʉp “tsíkyʉty”, pʉ́nʉty yajtsujktʉp waanʉ ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn . 12Jamyatstʉ ko tʉʉyʉp mga'ijttʉ Kristʉ mʉʉt, kyaj 'yity mba̱a̱dʉdʉ ja kajxy'átypyʉ ko Dios ja wa̱ndakʉn dyajwe'emy mʉdʉ israelítʉty. Dʉ'ʉn ijty miidsʉty ya̱ naxwiiñ, kyaj ijty ja Dios xy'ixy'attʉ es ni ti ijty xykyajʉjp'íxtʉ. 13Miidsʉty di'ibʉ naty mʉjagam'a̱jttʉp ja Dios, tyam m'ittʉ ti'igyʉ mʉdʉ Jesukristʉ; ja Kristʉ, mʉt ja ñe'pyñgyʉjxm tʉ myajmínʉdʉ wingón ma̱ Dios. 14Kristʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajti'igyʉ di'ibʉ israelitʉ es di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es dʉ'ʉn tyam n'ijtʉm tuk ka̱jpn je'eyʉ. Mʉt ja kyʉ'ʉm nini'x Kristʉ yajjʉgák ja naymyʉdsip'a̱jtʉk di'ibʉ naty nmʉda̱jtʉm. 15Kristʉ yajkugʉjxʉ tʉgekyʉ ja israelitʉ 'yana'amʉn es ja kyubojkʉn. Dʉ'ʉn ttuuñ es ja majtsk naxpʉ ja̱'a̱yʉty tyi'igʉt mʉt yʉ'ʉ kʉ'ʉm, es dʉ'ʉn dyajxeemy ja naymyʉdsip'a̱jtʉk. 16Mʉt ko Kristʉ 'ye'ky kruuzkʉjxy, ja'a oj dyajkéxy dyajnáxy ja tsip, es dyajnaymyʉ'oybyʉjkʉdʉ di'ibʉ israelítʉty es di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 17Dʉ'ʉn ja Kristʉ dyajmiiñʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk ma̱ yʉ ti'igyʉ'a̱jtʉn ma̱ miidsʉty di'ibʉ naty mʉjagam'a̱jttʉp ja Dios, es nandʉ'ʉn ʉʉdsʉty, israelítʉty di'ibʉ ijttʉbʉ naty wingón ma̱ ja Dios. 18Es tyam nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm, dʉ'ʉn éxtʉm di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es di'ibʉ israelitʉ, nmʉda̱jtʉm ja Espíritʉ Santʉ es mba̱a̱t njo'omʉm Dios Teety wyindum mʉt ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ. 19Pes mʉt yʉ'ʉ tyam miits mganakyjyagam'ittʉ ma̱ Dios, ti'igyʉ m'ittʉ mʉt ja Diosʉ jya'ayʉty éxtʉm pʉ́nʉty tsʉna̱a̱ydyʉp tuk jʉʉn tuk tʉjk. 20Dʉ'ʉn miidsʉty éxtʉm tu'ugʉ tʉjk di'ibʉ yajpojtsʉ'kp ma̱ yʉ apóstʉlʉty esʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ ñikʉjxmʉty, dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉm ja potsy'ʉjxʉn, es ja Jesukristʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja mʉj tsa̱a̱ di'ibʉ mya̱jts'ijttaapy tʉgekyʉ ja potsy. 21Pesʉ Jesukristʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ myʉdʉnaapy ja potsy extʉ ko ja potsy 'yabátʉt tu'ugʉ tʉjk di'ibʉ wa̱'a̱ts es ma̱ ja Dios tsyʉʉnʉ. 22Pa̱a̱ty mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm es n'okpʉjtákʉm tu'ugʉ ijxpajtʉn. Ko miits m'ittʉ ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ, dʉ'ʉn miidsʉty éxtʉm ja tsa̱a̱ di'ibʉ ja Kristʉ yajtiimpy ma̱ ja tʉjk tkojy ma̱ Dios tsyʉʉnʉ Espíritʉ Santʉkyʉjxm.

will be added

X\