ÉFESɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, mʉt ja'agyʉjxm ja Diosʉ tsyojkʉn xy'apostʉlʉ'átyʉts ja Jesukristʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm kots tʉ xykyéxyʉts. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja Diosʉ jya'ayʉty di'ibáty naymyujkʉdʉp ma̱ Éfesʉ ka̱jpn es di'ibátyʉ Dios myʉduundʉp oy es ti'igyʉ 'yittʉ mʉt ja Jesukristʉ. 2Wa'anʉ nDios Teety'a̱jtʉm esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3N'ok'awda̱jtʉm ja Dios, ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ Tyeety, mʉt ko tʉ xymyo'oyʉm tʉgekyʉ kunu'xʉn di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ko ti'igyʉ n'ijtʉm mʉdʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 4Jékyʉp ma̱ naty kyajnʉmʉ naxwíñʉdʉ kyojy, Dios tʉ naty xywyin'ijxʉm es xy'u'unk'ata̱'a̱nʉm ja'agyʉjxm ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ, es dʉ'ʉn n'ijtʉm ma̱ Dios wa̱'a̱ts es kyajpʉ nbojpʉ'a̱jtʉm. 5Mʉt ja tsyojkʉngyʉjxm oj xytyuknibʉjtákʉm extʉ jékyʉp, es xy'axá̱jʉm éxtʉmʉ 'yu'ungʉty mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 6Pa̱a̱ty mʉdʉ tya̱a̱dʉ, dʉ'ʉñʉm n'awda̱jtʉm ja Dios mʉt ja mʉj may'a̱jtʉn di'ibʉ xytyu'unʉm mʉt ja'agyʉjxm ja 'yU'unk Jesús, di'ibʉ jyantsytsyejpy. 7Mʉt ko Dios xytsyojkʉm ni'igʉ, pa̱a̱ty oj xyajtsókʉm ja'agyʉjxm ko 'ye'ky ja Jesukristʉ, es dʉ'ʉn tme'xy ja nbojpʉ'a̱jtʉm, 8es dʉ'ʉn ja Dios xytyuk'nijáwʉdʉts yʉ tsyojkʉn jantsy mʉj, kots tʉ xymyo'oydyʉ tʉgekyʉ wijy'a̱jtʉn esʉ jaygyujkʉn, 9es tʉ xytyuknijáwʉdʉts di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy, es tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ nwinma̱'a̱ñóty di'ibʉ yʉ'ʉ tyunaampy. 10Yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ tyuknibʉjtákʉ ko Kristʉ t'ana'amʉt tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm es di'ibáty ijtp naxwiiñ. Dios yʉ'ʉ dʉ'ʉn tyuknibʉjtákʉ es yajkuydyúnʉt ko tpa̱a̱dʉt ja tiempʉ. 11Ja'agyʉjxm ko ti'igyʉ n'ijtʉm mʉdʉ Kristʉ, pa̱a̱ty ja Dios oj xywyin'ijxʉm jékyʉp es tpʉjtáky es n'ijtʉm ja'a mʉʉt, di'ibʉ tyiimpy tʉgekyʉ éxtʉm t'oyjyawʉ. 12Dʉ'ʉn ttuuñ ko ʉʉdsʉty, di'ibʉ jawyiin ja Kristʉ myʉbʉjktʉ, njiky'áttʉt wi'ixʉ Dios awdaty 'yítʉt ko tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn. 13Nandʉ'ʉn ja Dios ttuuñ mʉt miidsʉty. Ko miits xymyʉdoodʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñimadyakypy ja nitsokʉn, pes net xymyʉbʉjktʉ ja Kristʉ, es ja Dios m'axá̱jʉdʉ éxtʉmʉ jya'ay es mmooyʉdʉ miidsʉty ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ naty tʉ twa̱nda'aky. 14Es mʉt ko Dios mmooyʉdʉ ja Espíritʉ Santʉ, yʉ'ʉ mʉʉt ya'ixy ko miits mja̱'a̱y'a̱jtʉdʉp ja Dios. Pes ja Espíritʉ Santʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ ijxwʉ'ʉmʉn jawyiimbʉ, es dʉ'ʉn tyʉydyʉkʉ ko Dios tkuydyuna̱'a̱ñ di'ibáty tʉ twa̱nda'aky, es dʉ'ʉn awdaty 'yítʉt ko dʉ'ʉñʉm tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn. 15Pa̱a̱ty kots oj nnijawʉ ko miits tʉ xy'axá̱jʉdʉ ja Kristʉ es ko xytsyoktʉ ja di'ibátyʉ Dios jya'ay'ajtypy, 16dʉ'ʉñʉmts nja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios miitskyʉjxmʉty, njamyejtsypyʉts miits kots nga̱jxta'aky. 17N'amdeebyʉts ja Nwindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ Dyios, ja Dios Teety di'ibʉ ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, es mmo'oyʉdʉt ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ yajkypy ja wijy'a̱jtʉn esʉ ja̱'a̱y dyajtuknijáwʉt ja tʉy'a̱jtʉn, dʉ'ʉn miits ni'igʉ oy xy'ixy'áttʉt ja Dios Teety. 18N'amdeebyʉts ja Dios nandʉ'ʉn es tkuja̱j tkudʉ'xʉt yʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty, es mduknijáwʉdʉt di'ibʉ dʉn mbátʉdʉp ko yʉ'ʉ tʉ mwówʉdʉ es mja̱'a̱y'ata̱'a̱nʉdʉ. Wa'an mduknijáwʉdʉ ja kuma̱'a̱ñʉ mʉjpʉ es oy di'ibʉ Dios pyʉjke'kypy mʉt ja di'ibáty 'yaxá̱jʉdʉp ja Jesús. 19Wa'an yʉ'ʉ mdukjaygyúkʉdʉ ko yʉ Diosʉ myʉk'a̱jtʉn kyaj tmʉdaty ja kyugʉjxʉn, ja'a ko yʉ'ʉ yajtiimpy tʉgekyʉ tya̱dʉ mʉk'a̱jtʉn ma̱ ʉdsa̱jtʉm ko nmʉbʉjkʉm ja Jesukristʉ, 20es nan ja'ayʉmʉ tadʉ mʉk'a̱jtʉn di'ibʉ ya'ijxʉ ko Jesukristʉ dyajjikypyejky jatʉgok es dyajnaxwe'tsy 'yaga̱'a̱ñdsyoo tsa̱jpótm. 21Dios pyʉjták ja Jesús es tniWindsʉn'átʉt tʉgekyʉ yʉ mʉk'a̱jtʉn, kutujkʉn esʉ madakʉn, es ja Jesús dʉ'ʉn 'yana'amʉt kyaj jyatyimtyámyʉty, nandʉ'ʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 22Pes dʉ'ʉn ja Dios tmooy ja kyutujkʉn ja Kristʉ ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp oymya̱a̱ty, es nandʉ'ʉn tpʉjtáky ja Kristʉ es tnigopk'átʉt ja mʉbʉjkpʉtʉjk. 23N'okpʉjtákʉm ko yʉ Kristʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja kʉba̱jk di'ibʉ wyijts'ye'epy ja nini'x, es dʉ'ʉn ja mʉbʉjkpʉtʉjk éxtʉm ja nini'x. Myʉda̱jtypy ja Kristʉ nidʉgekyʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk es ijtp ma̱ tʉgekyʉ it luga̱a̱r.

will be added

X\