KOLOSɄ 4

1Es miidsʉty windsʉ́n windá̱jʉty, yajtúndʉ ja mduumbʉty éxtʉm pyaadyʉty. Nasjawʉ ko nandʉ'ʉn miits mmʉda̱jttʉp tu'ugʉ mWindsʉ́n jam tsa̱jpótm. 2Mʉgu'ugítʉty, dʉ'ʉñʉm mga̱jxta̱'a̱ktʉt, wijy m'íttʉt es xyja'aygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios. 3Nandʉ'ʉn ka̱jxta̱'a̱ktʉ es amdow pʉjktsówdʉ Dios esʉts ʉj xypyudʉ́kʉt esʉts nga̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk, esʉdsʉ ja̱'a̱y nduknijáwʉt di'ibʉ ijty kyaj yajnijáwʉ, pes ja'agyʉjxmʉts ndsimdsyʉʉnʉ. 4Amdow pʉjktsówdʉ mʉt ʉjtskyʉjxm, wa'andsʉ Dios xypyudʉkʉ esʉts yajxón wa̱'a̱ts nga̱jxwa̱'xʉdʉts éxtʉmts xypyaaty ndúnʉt. 5Es miits, jiky'attʉ wijy kejy mʉt ja di'ibʉ kyaj t'axa̱jʉ ja Jesukristʉ. Tundʉ ma̱ tʉgekyʉ tiempʉ xymyʉdaty esʉ ja̱'a̱y xytyuknijáwʉt ko Jesukristʉ yajnitsókp. 6Wa'anʉ mga̱jx mmadyakʉn dʉ'ʉñʉm 'yity tsujti'knʉ, es mjátʉp wi'ix miits xy'adsówdʉt nidu'uk nidu'uk. 7Yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Tíkikʉ di'ibʉ ndsojkʉm, óyʉts xypyudʉkʉ kots nmʉdundʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm, yʉ'ʉ mdukmʉmadya̱'a̱gʉdʉp wi'ixʉts ja yam n'ity es mjotkujk'áttʉt. 8Pa̱a̱ty nduknigaxtʉ miidsʉty es m'anʉ'ʉmxʉdʉt wi'ixʉts ja yam, es mmo'oyʉdʉt ja jotkujk'a̱jtʉn. 9Mʉʉt nandʉ'ʉn ñejxy yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Onésimʉ, di'ibʉ ndsojkʉm es oy tmʉdúñ Nindsʉn'a̱jtʉm, miidsʉty ja mmʉguga̱jpn. Yʉ'ʉjʉty mdukmʉmadya̱'a̱gʉdʉp tʉgekyʉ wi'ix ja yam jyaty. 10Aristarkʉ, yʉ nmʉdsimdsyʉnaabyʉts, mduknigáxʉdʉ Dioskajxy; es nandʉ'ʉnʉ Markʉs, yʉ myʉgu'ugʉ Bernabee, jyʉna'añ mayDios. Pʉn mninʉjxʉdʉp ja Markʉs mgu'ixa̱'a̱nʉdʉ, axá̱jʉdʉ yajxón. 11Nandʉ'ʉn mduknigáxʉdʉ Dioskajxy ja Jesús di'ibʉ yajtijp Justʉ. Tya̱a̱dʉdyʉ dʉ'ʉn yʉ'ʉyʉty nidʉgʉʉk ja israelítʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Jesús es ttundʉ mʉt ʉj ja Diosʉ tyuunk, es yʉ'ʉts xymyeepy ja jotkujk'a̱jtʉn. 12Mduknigáxʉdʉ Dioskajxyʉ Epafrʉs, Kristʉ myʉduumbʉ, es yʉ'ʉ nandʉ'ʉn mmʉguga̱jpn'a̱jttʉp. Dʉ'ʉñʉm t'amdoy tpʉjktsóy ja Dios ma̱ kya̱jxta'aky, es mʉk m'íttʉt ti'igyʉ mʉdʉ Jesukristʉ, es amumdu'uk jot mjiky'áttʉt éxtʉmʉ Dios ttseky. 13Mʉt ko ʉj testiigʉts wi'ixʉ Epafrʉs ñaydyukjotmaydyúñʉty mʉt miitskyʉjxmʉty es nandʉ'ʉn yʉ Kristʉ myʉduumbʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ yʉ Laodiseeʉ ka̱jpn es ma̱ yʉ Yerápolʉs ka̱jpn. 14Yʉ kudsooy Lukʉs, di'ibʉ njantsytsyojkʉm, mduknigáxʉdʉ Dioskajxy, es nandʉ'ʉnʉ Demʉs. 15MayDios xy'anʉʉmʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ ijtp Laodiseeʉ, es nandʉ'ʉn yʉ Nimfʉs xymyo'oyʉdyʉt ja Dioskajxy, esʉ mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibáty naymyujkʉdʉp ma̱ yʉ tyʉjk. 16Ko xykya̱jxta̱'a̱ydyʉt tya̱dʉ neky ma̱ miidsʉty, net xykyáxtʉt ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibáty naymyujkʉdʉp Laodiseeʉ, es jap yajka̱jxʉt nandʉ'ʉn; es miits xykya̱jxtʉt nandʉ'ʉn ja neky di'ibʉts ngejxypy Laodiseeʉ. 17Tunʉ may'a̱jtʉn, anʉʉmʉ Arkipʉ: “Kuydyún yajxón ja tuunk di'ibʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ mmo'oyʉty es xymyʉdúnʉt.” 18Mʉgu'ugítʉty, ʉj Pa̱a̱blʉ, nduknijáyʉdʉts miidsʉty yʉ ka̱jxpo'xʉn mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm letrʉ. Mʉnu'xta̱'a̱ktʉ Dios mʉt ʉjtskyʉjxm. Kátʉts xyja'aydyʉgóydyʉ kots n'ity ja yam tsimy. Wa'anʉ Dios mgunu'xʉdʉ miidsʉty.

will be added

X\