KOLOSɄ 3

1Pes éxtʉm miits tʉ mjikypyʉktʉ mʉt ja Kristʉ, ja'a mbayo'oydyʉp di'ibʉ tso'omp tsa̱jpótm, ma̱ yʉ Kristʉ 'yu'uñʉ ma̱ 'yaga̱'a̱ñdsyoo ja Dios. 2Winma̱'a̱ñ'áttʉ di'ibáty miimp tsa̱jpótm, katʉ xywyinma̱'a̱ñ'áty di'ibʉ ijtp naxwiiñ. 3Pes miits m'o'ktʉ mʉt ja Kristʉ, es tyam xymyʉdattʉ mjiky'a̱jtʉn pʉjke'eky mʉt ja Jesukristʉ ma̱ Dios. 4Kristʉ dʉ'ʉn ja njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm. Es ko yʉ'ʉ kyʉda̱'a̱gʉt jatʉgok, mgʉxʉ'ʉktʉp miidsʉty nandʉ'ʉn mʉt yʉ'ʉ ma̱ ja myʉj'a̱jtʉn. 5Pes yajkutʉgóy ja mwinma̱'a̱ñ ja axʉʉkpʉ di'ibʉ mmʉda̱jttʉp, mʉt ko naxwiiñʉdʉ jya'ajʉ taadʉ. Katʉ mnayyákʉdʉ es mmʉmada̱'a̱gʉdʉt tya̱dʉ axʉʉkpʉ winma̱'a̱ñ: ja mʉ'induunk, ko ja̱'a̱y kyaj ñay'aguwits ñayjyʉjpkuwítsʉdʉ, ko kyaj ti ñaydyukmʉ'íxʉdʉ ti pʉ́n myʉda̱jtypy, ko 'yadsoktʉ, mʉt ko Dios pyʉjtákypyʉ tya̱dʉ adsojkʉn éxtʉmxyʉp n'awda̱jtʉmʉ di'ibʉ kyaj Dyiósʉty, 6es ja Dios tyʉydyunaampy jantsy tsa̱a̱tsy tʉgekyʉ di'ibáty tyuundʉbʉ tya̱dʉ axʉʉgátypyʉ. 7Miits mduundʉ tya̱a̱dʉty ma̱a̱nʉmʉ naty kyaj xy'axá̱jʉdʉ Jesukristʉ. 8Per tyam, ja'a ko mja'a'a̱jtʉdʉp ja Kristʉ, mastu'uttʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉty: ajk to'oyʉn, naymyʉjkajxʉk winma̱'a̱ñ, nay'o'o nayyaxʉn esʉ tsa̱a̱tsykyʉbétypyʉ ayuk. 9Kyaj mnaywyin'ʉʉn mnaywyinxá̱jʉdʉt nixim niyam, mʉt ko miidsʉty tʉ xymyastu'uttʉ ja mjekyjyiky'a̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ. 10Jiky'attʉ ja jiky'a̱jtʉnʉ jembyʉ, mʉt ko Diosʉ dʉ'ʉn di'ibʉ oj xymyo'oyʉm yʉ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn es tyʉga̱jts'adʉ'ʉtsy extʉ ko Dios n'ixy'a̱jtʉm yajxón. 11Ko n'axá̱jʉm ja Jesukristʉ, Dios xykywentʉpʉjtákʉm éxtʉmʉ jya'ayʉn, oy n'israelitʉja̱'a̱y'a̱jtʉm o di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, di'ibʉ naty tʉ yajtsúktʉ o di'ibʉ kyaj yajtsúktʉ, di'ibʉ jagam ja̱'a̱y o kuka̱jpn ja̱'a̱y, di'ibʉ windsʉ́n o mʉduumbʉ. Di'ibʉ sitʉy nigutiky, ja'a es xyja'a'a̱jtʉm ja Kristʉ, es ja Kristʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ijtp ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp. 12Dios mdsojkʉdʉp miits es tʉ mwin'íxʉdʉ es yʉ'ʉ mja'a'átʉdʉp. Pa̱a̱ty jiky'attʉ éxtʉm ja Dios ttseky, es mʉdattʉ pa''ayo'on, oyjyot, tuda'aky'át, yuunk naxypy esʉ ma'xtujkʉn. 13Naymyʉma'xtúkʉdʉ nixim niyam es naymya'xʉdʉ pʉn ja pʉ́n ñaymyʉdʉgóyʉty mʉt ja wiinkpʉ. Dʉ'ʉn éxtʉm ja Kristʉ oj mma'xʉdʉ, dʉ'ʉn xytyúndʉt nandʉ'ʉn miidsʉty. 14Di'ibʉ ni'igʉ tsojkʉp, ja'a dʉ'ʉn ja tsojkʉn, es ja tsojkʉn yajmujktaapy kexy ka'pxy tʉgekyʉ tʉgekyʉ. 15Wa'an ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn di'ibʉ Kristʉ yajkypy, tnʉ'ʉmo'oy ttu'umo'oy ja mjot mwinma̱'a̱ñʉty es mjiky'áttʉt éxtʉm ja Dios ttseky. Ja'a ko mʉdʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Dios mwoojʉdʉ es tukmuk m'íttʉt, éxtʉm tu'uk je'eyʉ nini'x. Es ja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉ. 16Wa'an ja Kristʉ 'yayuk t'ity ma̱ yʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty, es yʉ'ʉ mnaydyukni'íxʉdʉp nixim niyam ja oybyʉ ka̱jxwíjʉn. Mʉdʉ ja̱'a̱ygyʉdákʉn ma̱ Dios, ʉwdʉ Salmʉ, Diosʉ 'yalabanzʉ, es di'ibʉ Dios 'yoyjya̱'a̱p. 17Pes tʉgekyʉ di'ibʉ mduun mga̱jxtʉp, tundʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús xyʉʉgyʉjxm, es ja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉ Dios Teety Jesukristʉkyʉjxm. 18Miits kasa̱a̱dʉ toxytyʉjkʉty, naygyʉbʉ́kʉdʉ ma̱ mña'ayʉty, mʉt ko dʉ'ʉn ñigutíkyʉty mdsʉʉnʉdʉt éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ttseky. 19Es nandʉ'ʉn miidsʉty kasa̱a̱dʉ yedyʉjkʉty, mdsóktʉp yajxónʉ m'u'unk mnʉdo'oxyʉty es katʉ a''ak jot'akʉ mʉʉt mdsʉʉnʉdʉ. 20Es miidsʉty u'unk ʉna̱'kʉty, mʉmʉdowdʉ ja mda̱a̱k mdeety, mʉt ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn 'yoyjya̱'a̱p ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 21Es miits u'unkteedyʉty, katʉ nandʉ'ʉnʉ m'u'unk xyajjot'ambʉ́ktʉ es kʉdiibʉ tsyipka'axtʉt. 22Es miits mʉduumbʉty, mʉmʉdowdʉ ja mwindsʉ́n mwindá̱jʉty ya̱ naxwiiñ. Katʉ dʉ'ʉn xytyuñ je'eyʉ ko m'ijxtúnʉdʉ es dʉ'ʉn mnayyajpʉdsémyʉty wa̱'a̱ts mʉt yʉ'ʉjʉty, tundʉ mʉdʉ oy'a̱a̱ oyjyot, éxtʉm jyawʉ xymyʉdúñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 23Oytyim tiity di'ibʉ mduundʉp, tundʉ yajxón xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót, éxtʉm xymyʉdundʉ Nindsʉn'a̱jtʉm es kyaj éxtʉm xymyʉdundʉ ja̱'a̱y. 24Pes mnija̱'a̱dʉp ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm mmo'oyánʉdʉp éxtʉm ja may'aty ja kuma̱'a̱ñ, mʉt ko miits xymyʉdundʉ yʉ Kristʉ di'ibʉ dʉn mWindsʉn'a̱jttʉp. 25Ja di'ibʉ adʉ́tstʉp axʉʉk, 'yaxá̱jʉp ja tʉydyu'unʉn éxtʉm pyaadyʉty, ja'a ko Dios kyaj pʉ́n tpayo'oy win'ixy wingexy.

will be added

X\