KOLOSɄ 2

1Ndsejpyʉts es xyñijáwʉdʉt ko ndúñʉts mʉt wínʉdsʉ njot mʉt miidsʉty, es mʉt nandʉ'ʉn di'ibʉ myʉduundʉp ja Jesukristʉ ma̱ yʉ Laodiseeʉ ka̱jpn, es mʉt nidʉgekyʉ wiingátypyʉ di'ibʉts kyaj xy'íxtʉts wingʉjxm. 2Ndúñʉdsʉ dʉ'ʉn es nyajxonda̱'a̱gʉdʉts ja 'ya̱a̱ jyótʉty yʉ'ʉjʉty, es nandʉ'ʉn 'yíttʉt ti'igyʉ ma̱ ja tsojkʉn. Ndsejpyʉts es tʉgekyʉ tʉgekyʉ tjaygyúkʉdʉt di'ibʉ Dios tyuknibʉjtákʉ es kyaj yajnijáwʉ ijty, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn kʉ'ʉm ja Kristʉ. 3Pes ma̱ yʉ'ʉn yajpa̱a̱ty tʉgekyʉ tʉgekyʉ ja wijy'a̱jtʉn esʉ jaygyujkʉn. 4Pes n'anʉʉmʉdʉ tya̱a̱dʉ kʉdiibʉ pʉ́n mwin'ʉʉn mwinxá̱jʉdʉt mʉt ko tsuj yajmʉdóy. 5Oyxyʉ́pʉts n'ity jagam mʉt miidsʉty, jámʉts njot nja̱'a̱jʉn ma̱ miidsʉty, es xondákpʉts kots nnijawʉ ko tsuj yajxón ti xytyundʉ es xymyʉbʉktʉ amumdu'uk jot ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 6Pa̱a̱ty dʉ'ʉn éxtʉm miits oj xy'axá̱jʉdʉ Jesukristʉ éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, dʉ'ʉn mjiky'áttʉt éxtʉm yʉ'ʉ jyiky'ajty. 7Extʉm tu'ugʉ kepy mʉkʉ 'ya̱a̱ts ya'ítyʉty, nandʉ'ʉn miidsʉty ti'igyʉ mʉk mʉʉt m'íttʉt ja Jesukristʉ. Yajwimbajt'adʉ'ʉtstʉ ja mmʉbʉjkʉnʉty, dʉ'ʉn éxtʉm myajtukni'ijxʉdʉ, es dʉ'ʉñʉm xyja'aygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios. 8Exkʉm pʉ́n mwin'ʉʉnʉdʉ mʉt jatu'ugʉ wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn, di'ibʉ yʉ'ʉ tyu'unʉn'a̱jttʉp ja ja̱'a̱yʉty, es mdukpanʉjxa̱'a̱nʉdʉ ja ʉxpʉjkʉn o ja tyu'unʉnʉty ja jekyjya'ayʉty, es mduk'awdátʉdʉt ja ánklʉsʉty ma̱ jyapa̱a̱dyʉty xy'awdátʉt ja Kristʉ. 9Mʉt ko ma̱ yʉ Jesukristʉ, jam 'yity tʉgekyʉ ja Dios'a̱jtʉn, 10es miits m'ijttʉp ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ, di'ibʉ ñigopk'a̱jtypy nidʉgekyʉ yajkutujkpʉty es ana'ambʉty. 11Es ja'a ko m'ijttʉp ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ, tʉ miidsʉty nandʉ'ʉn myajpʉjta̱'a̱ktʉ ja ijxwʉ'ʉmʉn es dʉ'ʉn kyaj xyajtúndʉt di'ibʉ mnini'x mgʉba̱jk tsyojktʉp, es kyaj dyʉ'ʉnʉty yʉ ijxwʉ'ʉmʉn éxtʉmʉ israelítʉty tpʉjta̱'a̱ktʉ ko ja̱'a̱y yajtsíky waanʉ ma̱ yedyʉjk'a̱jtʉn. 12Ko miits mnʉbajttʉ, oj mnaxtʉ́kʉdʉ mʉdʉ Kristʉ, es nandʉ'ʉn mʉʉt mjikypyʉjktʉ, mʉt ko xymyʉbʉjktʉ ko myʉda̱jtypy ja mʉk'a̱jtʉn ja Dios di'ibʉ yajjikypyʉjkʉ. 13Tʉʉyʉbʉ ma̱ naty kyajnʉm miits xy'axá̱jʉdʉ Jesukristʉ, Dios m'ijxʉdʉ miits éxtʉmʉ o'kpʉty, mʉt ko naty mbekyjya'ay'áttʉ; perʉ Dios tʉ myajjikypyʉ́kʉdʉ ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ. Dios tʉ mma'xʉdʉ tʉgekyʉ mbojpʉty. 14Pesʉ Kristʉ kyupʉjk yajna̱jx ja tʉydyu'unʉn di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm oj xyjapátʉm mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ nbojpʉ'a̱jtʉm. Mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko dʉ'ʉn éxtʉm yʉ'ʉ dyajnejxy kʉxja̱'a̱y tʉgekyʉ ja nbojpʉ'a̱jtʉm es yajkʉxwejpy kyʉbajky ma̱ ja kruuz, éxtʉmxyʉp ja kyʉ'ʉmbojpʉ tkumʉdoy. Es mʉt ko 'ye'ky, Kristʉ tkʉbejty tkumʉdooy ja nbeky'a̱jtʉm. 15Dios oj tpʉjkʉ ja mʉk'a̱jtʉn es ja kutujkʉn pʉ́nʉty myʉda̱jttʉp, es oj dya''amutsk'aty ijxnide'xy mayjya'ay wyindum es t'íxtʉt ko tʉ tyʉgoydyʉ. 16Es mʉt ko nnija̱'a̱m tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, katʉ mnayyákʉdʉ miits es pʉ́n mbayo'oyʉdʉt di'ibʉ mjʉ'xtʉp, o di'ibʉ m'u'ktʉp, o ti xʉʉ m'ama̱a̱y'a̱jttʉp, o ti po'o 'ya̱a̱ne'eky, o ma̱ ja po'xʉnxʉʉ. 17Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ je'eyʉ éxtʉmʉ awax di'ibʉ jaminán; perʉ Kristʉ dʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn. 18Exkʉm mbʉjkxʉdʉ yʉ may'atyʉ taadʉty di'ibʉ nayyajna̱jxʉdʉp mʉj tuda'aky es ja'a 'yawda̱jttʉp ja ánklʉsʉty. Yʉ'ʉjʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko tʉ t'ixtʉ ijxma̱'tʉn, es pa̱a̱ty ñaybyʉjta̱'a̱gʉdʉ mʉj kʉjxm. 19Perʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱yʉty kyaj 'yittʉ ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ. Esʉ Kristʉ, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm ja nini'x kʉba̱jk, es ja di'ibáty n'axá̱jʉm éxtʉmʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, dʉ'ʉn n'ijtʉm éxtʉm ja ñini'x. Esʉ ja'a ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ, nmʉda̱jtʉm ja jiky'a̱jtʉn esʉ mʉja̱a̱, es mʉktákp ja n'anmʉja̱'a̱n'a̱jtʉm éxtʉm ja Dios ttseky. 20Mʉt ko miits tʉ m'ooktʉ mʉt ja Kristʉ, mnaydyukniwa̱'a̱dsʉdʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty ja wyinma̱'a̱ñʉty esʉ tyuungʉty. ¿Es ti ko m'aktimjiky'attʉ éxtʉm pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp?, ¿ti ko m'aktimnaydyukkʉdʉ́kʉdʉ ja 'yana'amʉnʉty?, éxtʉm jyʉna̱'a̱ndʉ: 21“Katʉ xytyoñ. Katʉ xyje'xy yʉ tʉxiidʉ. Katʉ xykyone'eky.” 22Tʉgekyʉ tya̱dʉ ana'amʉn yʉ'ʉ myadyakypy di'ibʉ je'eyʉ ya̱ naxwiiñ kyexy ko njʉ'xʉm o ko nyajtu'unʉm, es tʉgekyʉ tya̱dʉ ana'amʉn yʉ'ʉyʉ jya'ajʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. 23Tadʉ ana'amʉn mba̱a̱t kyʉxe'eky éxtʉmʉ wijy'a̱jtʉn, mʉt ko dyajkʉxe'eky es ni'igʉ Dios ndsojkʉm, es n'ijtʉm yuunk naxypyʉ, es njʉjwijtsʉmbijtʉm ja nnini'x'a̱jtʉm; per ni madsoo kyatúñ es nnayjyʉjwijtsʉmbijtʉm di'ibʉ ja nini'x kʉba̱jk tsyejpy.

will be added

X\