KOLOSɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, mʉt ja Dios tsyojkʉngyʉjxmʉts xy'apostʉlʉ'átyʉts ja Jesukristʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ko tʉ xykyéxyʉts. Tukmukʉ mʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm Timotee, 2nduknigáxtʉdsʉ tya̱dʉ neky ja nmʉgu'ugʉty, ja Diosʉ jya'ayʉty di'ibʉ oy muduunʉp es ti'igyʉ 'yittʉ mʉt ja Kristʉ es jyiky'attʉ Kolosʉ ka̱jpnóty. Wa'anʉ nDios Teety'a̱jtʉm mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3Dʉ'ʉñʉmts nja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios, ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ Tyeety, kots miits nniga̱jxta̱a̱gʉdʉ, 4pes nmʉdoodʉ ko xymyʉbʉktʉ Jesukristʉ es ko xytsyoktʉ nidʉgekyʉ di'ibáty ja'a'a̱jtʉdʉp ja Dios. 5Dʉ'ʉn xytyundʉ mʉt ko m'awijx mjʉjp'ijxtʉp ja kuma̱'a̱ñ di'ibʉ Dios xytyuknibʉjkʉ'kʉm tsa̱jpótm, dʉ'ʉn éxtʉm jyʉna'añ ja oybyʉ ayuk, ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ tʉ xymyʉdowdʉ. 6Tam yajka̱jxwa'xy yʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es yajmiimpy ja madakʉn mʉt di'ibáty kyupʉjktʉp, dʉ'ʉn éxtʉm jyajty mʉt miidsʉty extʉ ma̱ xytyimmʉdoodʉ es xymyʉbʉjktʉ ko Dios xyajnitsókʉm myay'a̱jtʉngyʉjxm. 7Mduk'ʉxpʉjkʉdʉ tya̱dʉ tʉy'a̱jtʉn yʉ Epafrʉs, yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ ndsojkʉm es xypyudʉjkʉm es nandʉ'ʉn oy tmʉdúñ ja Kristʉ ma̱ miidsʉty. 8Es yʉ'ʉdsʉ dʉ'ʉn xytyukmʉmadyak miidsʉ mdu'unʉnʉty es ko xymyʉdattʉ ja tsojkʉn di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ tʉ mmo'oyʉdʉ. 9Pa̱a̱ty extʉm ma̱ ja xʉʉts nmʉdoodʉ ko xymyʉbʉktʉ Jesukristʉ, dʉ'ʉñʉmts nga̱jxta'aky esʉ Dios kexy ka'pxy mduknijáwʉdʉt di'ibʉ tsyejpy, es Espíritʉ Santʉkyʉjxm mmo'oyʉdʉt tʉgekyʉ wijy'a̱jtʉn esʉ jaygyujkʉn. 10Dʉ'ʉnʉts nga̱jxta'aky es mjiky'áttʉt éxtʉm ttseky ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, es dʉ'ʉñʉm xytyúndʉt di'ibʉ yʉ'ʉ 'yoyjya̱'a̱p, esʉ mjiky'a̱jtʉnʉty dya'íxʉdʉt tʉgekyʉ oytyim di'ibʉty ja oybyʉ mduunk, es xy'ixy'átʉt waanʉ oy ja Dios. 11Nbʉjktseebyʉts ja Dios es yʉ'ʉ myajmʉjwiin myajkajaaxʉdʉp ja mmʉbʉjkʉn mʉt ni'igʉ ja myʉk'a̱jtʉn, es dʉ'ʉn xymyʉmada̱'a̱ktʉt tʉgekyʉ mʉt ja ma'xtujkʉn esʉ xondakʉn, 12es mja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉp ja Dios mʉt ko tʉ mduknibʉjta̱a̱gʉty es m'axá̱jʉdʉt éxtʉmʉ kuma̱'a̱ñ es m'íttʉt ma̱ ja ja̱j tʉ'xʉn mʉt ja di'ibáty yʉ'ʉ ja'a'a̱jtʉdʉp. 13Dios tʉ xya''awa̱'a̱tspʉdsʉ'ʉmʉm ma̱ ja agoots'át, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ma̱ yajkutíky ja mʉjku'ugópk, es xypyʉjtákʉm ma̱ yajkutíky ja 'yU'unk di'ibʉ jyantsytsyejpy, 14di'ibʉ o'k mʉt ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm es dʉ'ʉn oj xyajnitsókʉm es oj tme'xy ja nbojpʉ'a̱jtʉm. 15Ti'igyʉ Jesukristʉ éxtʉm ja Dios Teety. Di'ibʉ tʉ t'ixy ja Kristʉ, nandʉ'ʉn tʉ t'ixy ja Dios Teety di'ibʉ kyaj ya'ixy; es taa naty ja Kristʉ ma̱ kyajnʉmʉ naty ti kyojy. 16Mʉdʉ Kristʉ yajkoj tʉgekyʉ di'ibʉ jam tsa̱jpótm es ya̱ naxwiiñ. Yʉ'ʉ mʉʉt yajkoj di'ibʉ ya'ijxp es di'ibʉ kyaj ya'ixy, pʉ́nʉty yajkutujktʉp, ana'amdʉp es kuduunk'a̱jttʉp. Kristʉ mʉʉt es Kristʉ 'yoy'a̱jtʉngyʉjxm tʉgekyʉ yajkoj. 17Kristʉ taayʉmʉ naty 'yity ma̱ kyajnʉmʉ naty oytyiity kyojyñʉm, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ ya'ijtypy tʉgekyʉ ma̱ yʉ lyuga̱a̱rʉty. 18Kristʉ tnigʉba̱jk'áty yʉ jya'ayʉty di'ibʉ ijttʉp éxtʉm ja ñini'x. Taayʉm ja Kristʉ 'yity jawyíñʉp, es yʉ'ʉ jayʉjp jikypyʉjk, es tnikʉba̱jk'átʉt tʉgekyʉ oytyim tiity. 19Pesʉ Diosʉ dʉ'ʉn tsyojk esʉ Jesukristʉ 'yítʉt éxtʉmʉ Dios kʉ'ʉm, 20es mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ, Dios pyʉjta̱'a̱gán ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn mʉt yʉ'ʉ kʉ'ʉm, dʉ'ʉn tʉgekyʉ di'ibáty ijtp tsa̱jpótm es nandʉ'ʉn di'ibʉ ya̱ naxwiiñ. Dios pyʉjtákʉ tya̱dʉ agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ ko tteemy dyejky ja ñe'pyñ kruuzkʉjxm. 21Miidsʉty ijty kyajpʉ Dios mja̱'a̱y'átʉdʉ, pes yʉ mjiky'a̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ ya'ijxʉ ko miits mmʉdsip'a̱jttʉp ja Dios; 22per tyamʉ Jesukristʉ tʉ tpʉjta'aky ja mdi'igyʉ'a̱jtʉn mʉt ja Dios, mʉt ko tʉ 'yeeky kruuzkʉjxm es myajnʉjxʉdʉt Dios windum, es xywyinguwa̱'a̱gʉdʉt wa̱'a̱ts, ni tiijʉ mbojpʉ. 23Esʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn sitʉy tyunaampy pʉn miits mbaduundʉp es mjiky'a̱jttʉp éxtʉm ja Kristʉ ya'ʉxpejky, es kyaj xymyastu'uttʉ es xymyʉbʉ́ktʉt yʉ oybyʉ ayuk di'ibʉ miits mgupʉjktʉ ko xymyʉdoodʉ. Nan yʉ'ʉyʉmʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk yajka̱jxwa'xy tyam ya̱ naxwiiñ oytyim ma̱a̱ty, es yʉ'ʉ dʉnʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk di'ibʉ Kristʉ oj xytyukmʉgáxʉts es nga̱jxwa̱'xʉdʉts. 24Es tyam xondákpʉts kots miits ngu'ayówʉdʉ, esʉ dʉ'ʉnʉts nyajka'pxy di'ibʉ tʉgoy'a̱jtp ja Kristʉ 'yayo'ojʉn ja'agyʉjxm pʉ́nʉty myʉbʉjktʉp, di'ibʉ ijttʉp éxtʉmʉ Kristʉ ñini'x. 25Diósʉts tʉ xypyʉjta'aky esʉts nbudʉ́kʉt nidʉgekyʉ yʉ jya'ayʉty, es xykyejxyʉts es nga̱jxwa̱'xʉdʉts tʉgekyʉ tʉgekyʉ yʉ 'yayuk, 26ja'a yʉ'ʉ di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ extʉ tim jékyʉp, per tyam ja Dios tʉ ttuknijáwʉdʉ ja jya'ayʉty. 27Tʉ Dios ttuknijawʉ jya'ayʉty ja mʉj oy'a̱jtʉn di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ, es ttuknibʉjta̱a̱gʉ ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. Esʉ tadʉ di'ibʉ kyaj yajnijáwʉ extʉ timjékyʉp, yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ Kristʉ di'ibʉ ijtp ma̱ miidsʉty, di'ibʉ m'awijxtʉp es mdukpa̱a̱dʉdʉt ja mʉj'a̱jtʉn. 28Es ja Kristʉ, ja'a dʉ'ʉn di'ibʉts ʉj nga̱jxwa'xypy. N'awa̱'a̱nʉpts es nduk'ʉxpejkypyʉts nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty es tjaygyúkʉdʉt yʉ'ʉjʉty yajxón, es ndukwinguwa̱'a̱gʉdʉts ja Dios, ti'igyʉ 'yíttʉt mʉt ja Kristʉ, oy es wa̱'a̱ts. 29Pa̱a̱dyʉts nduñ amʉja̱a̱ di'ibʉdsʉ Kristʉ xymyeepy, mʉt ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ jiky'a̱jtp ma̱ ʉjʉn.

will be added

X\