APOSTɄLɄTY 9

1Ja Saulʉ kyaj tmastu'uty es tkajxykyopk'átʉt ma̱ ja ja̱'a̱y di'ibáty 'yaxá̱jʉdʉ ja Jesús éxtʉm ja Kristʉ. Pa̱a̱ty oj ñejxy ma̱ ja teedywyindsʉngópk, 2es t'amdooy yʉ ñeky es ñʉjxa̱'a̱ñ ma̱ ja tsa̱jptʉjk jap Damaskʉ, es t'ʉxta̱'a̱ya'añ ja ja̱'a̱y, yedyʉjk toxytyʉjkʉty, di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Jesús éxtʉm ja Kristʉ, es ttsuma̱'a̱ñ es dyajmina̱'a̱ñ Jerusalén. 3Es ko ñejxyʉ naty tu'am, timja̱'tánʉbʉ naty Damaskʉ ka̱jpnóty, net oj ñimíñʉty mʉk tu'ugʉ ja̱jʉn di'ibʉ tso'omp tsa̱jpótm es jya'ty ma̱ yʉ'ʉ. 4Net ja Saulʉ kyʉda̱a̱y naxkʉjxy, es tmʉdooy ko yajmʉgajxy: —Saulʉ, Saulʉ, ¿ti kots xypyajʉdity? 5Net ja Saulʉ dyajtʉʉy: —¿Mbʉ́n mijts, Windsʉ́n? Es 'yadsoojʉ: —Ʉjtsʉts Jesús di'ibʉ mij mbajʉdijtypy. Kʉ'ʉm mnayyajtsayútyʉty éxtʉmʉ yuubʉ ko tnepy yʉ kepyjyʉjptsétsy. 6Pʉdʉ'ʉk. Nʉjx ka̱jpnóty. Jap mya''anʉʉmʉt ti mdúnʉp. 7Es ja yedyʉjkʉty di'ibʉ mʉdʉ naty jyʉdity ja Saulʉ, dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ko tmʉdoodʉ tu'uk kyajxy es kyaj pʉ́n t'ijxy. 8Net ja Saulʉ pyʉde'ky naxkʉjxy, per ko oj 'yijxwa'xy, kyaj mba̱a̱t 'yok'ijxnʉ. Es dʉ'ʉñʉ oj myʉnʉjxʉdʉ witsy jap Damaskʉ. 9Es jap 'yijty tʉgʉk xʉʉ wiints, es kyaj kyay 'yiiky. 10Jap Damaskʉ tsyʉna̱a̱y tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jt Ananiiʉs, di'ibʉ pyaduun ja Jesús. Ta ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ ijxma̱'tʉngyʉjxm: —¡Ananiiʉs! Ta 'yadsooy ja Ananiiʉs: —Nindsʉn'a̱jtʉm, tya̱a̱jʉts. 11Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Nʉjx ma̱ tu'u di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Tʉydyu'u. Ma̱ Juudʉsʉ tyʉjk xyajtʉ́wʉt tu'ugʉ yedyʉjk, Tarsʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Saulʉ. Ka̱jxtákp yʉ'ʉ. 12Tʉts nduk'ixy ijxma̱'tʉngyʉjxm ko mij mdʉkʉ ma̱ 'yity es xykyʉ'ʉnikóñ. Ta 'yijxpejky jatʉgok. 13Es ko tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, net ja Ananiiʉs 'yadsooy: —Per Windsʉ́n, may ja ja̱'a̱y tʉ xy'anʉʉmʉts wi'ix tʉ ttuñ axʉʉk di'ibʉ mij mja̱'a̱y'a̱jttʉp Jerusalén. 14Es tyam myiñ ya̱a̱ nandʉ'ʉn mʉt ja ñeky di'ibʉ tʉ myo'oyʉty yʉ teedywyindsʉ́nʉty, es ttsuma̱'a̱ñ tmatsa̱'a̱ñ yʉ ja̱'a̱y nidʉgekyʉ di'ibʉ ya̱a̱ m'awda̱jttʉp. 15Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Nʉjx, ja'a ko tʉts nwin'ixy yʉ ja̱'a̱y es yʉ'ʉts ngaxaampy es tka̱jxwa̱'xʉt ʉjtsʉ nja'a ma̱ wiinkpʉ naxwíñʉdʉ, ma̱ ryéyʉty, es nandʉ'ʉn ma̱ israelitʉ ja̱'a̱yʉty. 16Es nduk'íxʉpts wi'ix mʉk 'yayówʉt ʉjtskyʉjxm. 17Net ñejxy ja Ananiiʉs es tyʉjkʉ tʉgoty ma̱ 'yity ja Saulʉ, es tkʉ'ʉnikooñ es t'anma̱a̱y: —Mʉgu'uk Saulʉ, yʉ'ʉts xykyajxp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús di'ibʉ kʉxʉ'k jap tu'a̱jp ma̱ naty mmiñ. Xykyéxyʉts es m'ijxwa̱'xʉt jatʉgok es ja Espíritʉ Santʉ mmo'oyʉdʉt ja mʉk'a̱jtʉn esʉ winma̱'a̱ñ es xytyun xykya̱jxʉt di'ibʉ Dios tsyejpy. 18Netyʉ oj kya'ay Saulʉ wyiinóty éxtʉmʉ a̱jkx nimeeñ, es 'yijxpejky jatʉgok. Net ja Saulʉ oj ñʉbety. 19Ta kyaay 'yiky es tpejky ja myʉja̱a̱ jatʉgok, es oj 'yakwʉ'ʉmʉ waanʉ mʉdʉ Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉ di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Damaskʉ. 20Net ja Saulʉ dyajtsondáky tka̱jxwa'xy ma̱ ja israelítʉdyʉ tsya̱jptʉjk ko Jesús yʉ'ʉ Dios ja 'yU'unk, ja Kristʉ. 21Nidʉgekyʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉdoodʉ, net dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ, es ñay'anma̱a̱yʉdʉ: —¿Tii kyajʉ tya̱a̱dʉ yʉ'ʉjʉty ja ja̱'a̱y di'ibʉ pyajʉdijt es tma̱jtsy ja ja̱'a̱y di'ibʉ myʉjja̱'a̱p ja Jesús jap Jerusalén? ¿Tii kyaj tya̱a̱dʉ yʉ'ʉdyʉ di'ibʉ ya̱a̱ tʉ jya'ty es tmátstʉt pʉ́nʉty kyupʉjktʉp ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn es dyajnʉjxtʉt ma̱ ja teedywyindsʉ́nʉty? 22Esʉ Saulʉ tka̱jxwa'xy mʉt waanʉ ni'igʉ ja mʉk'a̱jtʉn es dya'íxyʉty ko Jesús yʉ'ʉ Kristʉ. Es kyaj tmʉwinma̱'a̱ñbya̱a̱ttʉ wi'ix 'yadsoojʉmbíttʉt ja israelítʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Damaskʉ. 23Es ko jeky 'yijty, net ja israelítʉty ñaygya̱jxʉdʉ es dya'ooga̱'a̱ndʉ Saulʉ, 24per ja Saulʉ ya''awa̱'a̱nʉ. Xʉʉñ koots ja israelítʉty 'yadʉna̱a̱yʉ ma̱ kya̱jpndʉ́kʉ es dya'ooga̱'a̱ndʉ, 25per ja mʉbʉjkpʉtʉjk tpʉjtáktʉ ma̱ tu'ugʉ mʉj katsy es dyajjʉna̱jktʉ mʉt ja tejxyñ, tkutʉʉyña̱jxtʉ koots ma̱ ja ka̱jpn nabots. Es dʉ'ʉn dyajkáktʉ Saulʉ. 26Ko Saulʉ jyajty Jerusalén, net ñaybyuwa̱'kʉ mʉt ja di'ibʉ Jesús 'yawda̱jttʉp. Per ja ja̱'a̱y di'ibʉ jap ijttʉp, tsʉ'kʉdʉ es wyinma̱a̱ydyʉ ko Saulʉ nʉgoo 'yanda'aky ko tʉ tmʉbeky ja Jesús. 27Per ja Bernabee yʉ'ʉ oj dyajnejxy es tkʉyajky ma̱ ja apóstʉlʉty es tmadyaky wi'ix yʉ Saulʉ tʉ t'ixy ja Jesús tu'a̱a̱y es wi'ixʉ 'yanma̱a̱yʉ. Nandʉ'ʉn tmadyaky wi'ix ja Saulʉ tka̱jxwa'xy mʉk a̱a̱ mʉk jot jap Damaskʉ ko Jesús yʉ'ʉ Kyrístʉty. 28Net ja Saulʉ oj wye'emy mʉt yʉ'ʉjʉty, es ja'a mʉʉt ñaxy tyʉkʉ Jerusalén, 29es myadya̱'a̱ktʉ es ñaygyajxytsyiigʉdʉ mʉt ja israelítʉty di'ibʉ ka̱jxp grieegʉ. Per tadʉ ja̱'a̱yʉty ya'oogándʉp ja Saulʉ. 30Es ko ja Saulʉ ja myʉgu'uktʉjk tnija̱'a̱dʉ, net tmʉnʉjxtʉ ma̱ Sesareeʉ ka̱jpn. Ko jap tsyo'oñ, ta ñʉjxnʉ ma̱ kyuga̱jpnʉty jap Tarsʉ. 31Agujk jotkujk tsyʉna̱a̱ydyʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk jam Judeeʉ ña̱a̱xóty, Galileeʉ es Samaaryʉ, es myʉjwiinʉdʉ ja myʉbʉjkʉn. Dʉ'ʉñʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm twindsʉ'ʉgʉdʉ, es mʉt ja Espíritʉ Santʉ pyudʉjkʉn ñimayʉ'adʉ'ʉtstʉ. 32Es ko Peedrʉ tku'ijxy ja myʉmʉbʉjkpʉty, nandʉ'ʉn oj ñejxy ma̱ Liidʉ ka̱jpn tku'ixa̱'a̱ñ di'ibʉ Dios jya'ay'a̱jttʉp jap. 33Es tpaty tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Eneeʉs, di'ibʉ naty tʉ kyo'kna̱a̱yñʉ tuktujk jʉmʉjt es tʉ 'yijnʉ xux. 34Esʉ Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Eneeʉs, Jesukristʉ mya''agʉdákʉp. Pʉdʉ'ʉk. Winya'abʉ mmabajn. Net ja Eneeʉs pyʉde'ky ko ya''anma̱a̱y. 35Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Liidʉ es Sarón t'ijxta̱a̱ydyʉ ko 'yagʉda'aky ja Eneeʉs. Ta tmastuttʉ ja jyeky winma̱'a̱ñʉty, es tpanʉjxtʉ ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn. 36Ma̱ ja Jope ka̱jpn, jaa tu'ugʉ toxytyʉjk tsyʉna̱a̱y di'ibʉ Jesús 'yawda̱jtypy. Ja'a xyʉ'a̱jtypy Tabitʉ, di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp grieegʉ Dorkʉs. Tya̱dʉ toxytyʉjk tim tuump yajxón es tpudʉkʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ ayoodʉp. 37Net pya̱'a̱mbejty ja Dorkʉs es 'ye'ky. Net yajpujy ja ñini'x es tpʉjtákʉ ma̱ tu'ugʉ kwartʉ tuk nikʉ'ʉybyʉ. 38Jope yʉ'ʉ myʉwingón ja Liidʉ. Es ja'a ko di'ibʉ 'yawda̱jttʉp ja Jesús tnijáwʉdʉ ko Peedrʉ naty 'yity Liidʉ, net tkajxtʉ majtskʉ myʉgu'uk es t'anʉʉmʉdʉt ja Peedrʉ: —Jottʉgoy, jo'om Jope. 39Net ja Peedrʉ oj ñejxy mʉt ja ja̱'a̱yʉty. Es ko jyajty, ta yajmʉnejxy ma̱ ja kwartʉ ma̱ 'yity ja o'kpʉ Dorkʉs. Es nidʉgekyʉ ku'ekytyo'oxyʉty jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉ, es ttuk'ijxtʉ Peedrʉ ja witʉ jembyʉ esʉ wiingátypyʉ wit di'ibʉ Dorkʉs yajkojy ko jyiky'ajty. 40Net ja Peedrʉ t'anma̱a̱y yʉ ja̱'a̱y es pyʉdsʉʉmda̱'a̱yʉt nidʉgekyʉ. Net ja Peedrʉ ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ es kya̱jxtáky, tnaxmʉ'ijxʉ ja o'kpʉ Dorkʉs es t'anma̱a̱y: —Tabitʉ, pʉdʉ'ʉk. Net ja Dorkʉs dyajwa'xy ja wyiin. Es ko t'ijxy ja Peedrʉ, ta wya'tskujkʉ. 41Net ja Peedrʉ tma̱jtsy kyʉ'ʉgʉjxy es dyajpʉde'ky. Net tmʉgajxy ja Dórkʉsʉ myʉgu'uk esʉ ku'ekytyo'oxyʉty, es ttukkʉdʉjkʉ jiiky. 42Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱y tnija̱'a̱dyaaydyʉ jap Jope ko Dorkʉs tʉ jyikypyeky, es may tmʉbʉjktʉ ja Jesús éxtʉmʉ Wyindsʉ́n. 43Peedrʉ oj wye'emy kana̱k xʉʉ Jope ma̱ ja po'ogo'tspʉ Simongʉ tyʉjk.

will be added

X\