APOSTɄLɄTY 8

1Es ja Saulʉ yʉ'ʉ mʉʉt ñaybyʉjkʉdʉ di'ibʉ ya'o'kʉ Esteebʉ. Nan ja xʉʉ oga̱'a̱n tpajʉdijttáktʉ mʉkta'aky ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉty di'ibʉ jap Jerusalén. Es nidʉgekyʉ ja mʉbʉjkpʉ pyʉdsʉʉmdʉ jap Jerusalén es ñaywya̱'xta̱a̱yʉdʉ ma̱ ñáxʉdyʉ Judeeʉ esʉ Samaaryʉ. Yʉ'ʉyʉ apóstʉlʉty oj wyʉ'ʉmdʉ jap Jerusalén. 2Es nija'ajʉty di'ibʉ Dios 'yawda̱jttʉp, dyajnaxtʉjkʉdʉ ja Esteebʉ es tnijʉʉy tniyaxtʉ. 3Per ja Saulʉ tpadu'udʉjkʉ ja ja̱'a̱yʉty nidʉgekyʉ di'ibáty ja Jesús pyanʉjxtʉp, tʉjkm tʉjkm tju'ttʉ yedyʉjk toxytyʉjk, tpawijts tpajʉdojttʉ es ttsuumdʉ. 4Es di'ibáty pʉdsʉʉmdʉ jap Jerusalén tka̱jxwa̱'xtʉ ja Diosʉ 'yayuk es ja ñitsokʉn oymya̱a̱ty ñʉjxtʉ. 5Dʉ'ʉnʉ Felipʉ ttuuñ es ñejxy ma̱ tu'ugʉ Samaaryʉ ka̱jpn. Es net dyajtsondáky tka̱jxwa'xy ko Jesús yʉ'ʉ Kyrístʉty di'ibʉ Dios tʉ tkexy. 6Es ja ja̱'a̱y ñaymyujkʉdʉ nidʉgekyʉ, es tmʉdoo'ijttʉ yajxón di'ibʉ ja Felipʉ kyajxypy, es t'ijxtʉ nandʉ'ʉn ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ Felipʉ tyuun. 7Es may ja ka'oybyʉ t'ʉxkejxy ja Felipʉ, es ya̱'a̱xtʉ ja ka'oybyʉ ko pyʉdsemy. Es mayʉ xux ja̱'a̱ydyʉjk es ja tekymya̱'a̱tpʉ 'yagʉdaktʉ. 8Pa̱a̱ty nidʉgekyʉ ja̱'a̱y ma̱ ja ka̱jpn wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ jotkujk. 9Jap tsyʉna̱a̱y tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ xʉ'a̱jtypy Simonk. Es ja'a ijty brujʉ es twin'ʉʉñ ja ja̱'a̱y jap ma̱ tʉgekyʉ Samaaryʉ ñax es t'anʉʉmʉdʉ ko yʉ'ʉ mʉj 'yity. 10Nidʉgekyʉ ja̱'a̱y mʉj mutsk tmʉbʉjktʉ es t'anma̱a̱ydyʉ: —Tya̱dʉ Simonk tʉy'a̱jtʉn ko Diosʉ myʉk'a̱jtʉn tmʉdaty. 11Pa̱a̱ty tmʉbejky ja ja̱'a̱yʉty ko jeky tʉ twin'ʉʉñ mʉt ko byrújʉty. 12Es ko Felipʉ tyuk'ʉxpʉjkʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñigajxypy ja Diosʉ kyutujkʉn, es tʉ tkexy ja Jesús éxtʉm ja Kristʉ, net tmʉbʉjktʉ ja ja̱'a̱yʉty es ñʉbajttʉ, yedyʉjk toxytyʉjkʉty. 13Nandʉ'ʉnʉ Simonk tmʉbejky es ñʉbejty. Net dyajtsondáky es tjamyʉda̱jty ja Felipʉ. Es ko t'ijxyʉ tya̱dʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ tyuun ja Felipʉ, net dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉ ja Simonk. 14Ko ja apóstʉlʉty japʉ naty Jerusalén tmʉdoodʉ ko yʉ Samaaryʉ ja̱'a̱yʉty tʉ tkupʉktʉ ja Diosʉ 'yayuk, net tkajxtʉ Peedrʉ es ja Fwank. 15Ko jya̱jttʉ jap Samaaryʉ, net kya̱jxtáktʉ es t'amdoodʉ ja Dios es tmo'oyʉt yʉ Espíritʉ Santʉ di'ibáty myʉbʉjktʉ, 16ja'a ko kyajnʉmʉ naty jya'ty ja Espíritʉ Santʉ ma̱ yʉ'ʉjʉty, je'eyʉ naty tʉ ñʉbattʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesusʉ xyʉʉ. 17Es ko kya̱jxtakta̱a̱ydyʉ, net ja Peedrʉ esʉ Fwank tkʉ'ʉnikoondʉ ja ja̱'a̱yʉty, es dʉ'ʉn oj t'axá̱jʉdʉ ja Espíritʉ Santʉ. 18Ko ja Simonk t'ijxy ko ja Espíritʉ Santʉ tʉ myiñ ko ja apóstʉlʉty tkʉ'ʉnikoondʉ ja ja̱'a̱yʉty, net t'awa̱'a̱nʉ meeñ, 19es t'anma̱a̱y: —Meegyʉts ʉj nandʉ'ʉnʉ tadʉ mʉk'a̱jtʉn, es kots ʉj ngʉ'ʉnikónʉdʉts ja ja̱'a̱yʉty oytyim pʉ́nʉty, 'yaxá̱jʉdʉp ja Espíritʉ Santʉ. 20Net ja Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Oyʉ tadʉ mmeeñ tyimtʉgóyʉt mʉt mij. ¿Tii mjʉna̱a̱mp xytyijy ko di'ibʉ Dios ñayajkypy, mba̱a̱t xytyijy yajjúy mʉt ja meeñ? 21Kyaj mba̱a̱t xytyuñ mʉt ʉʉdsʉty ja Diosʉ tyuunk, ja'a ko mwinma̱'a̱ñ kyaj wya̱'a̱dsʉty mʉdʉ Dios. 22Mastu'udʉ tadʉ m'axʉk winma̱'a̱ñ. Mʉnu'xta̱'a̱gʉ Dios es mbojpʉma'xʉdʉt. 23Nnija̱'a̱bʉts ko naywyinnaxʉ xyjawʉ es ja peky mya'ijtʉp éxtʉmxyʉp tsimy m'ity. 24Net ja Simonk 'yadsooy: —Mʉnu'xta̱'a̱ktʉ miidsʉdyʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús es kyajts ʉj dʉ'ʉn njátʉt éxtʉm tʉ mjʉna̱'a̱ñ. 25Ko Peedrʉ es ja Fwank t'awa̱'a̱nʉdʉ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn, net tka̱jxwa̱'xtʉ ja oybyʉ ayuk ma̱ mayʉ samaritanʉ ka̱jpn. Oknʉm jyʉmbijttʉ Jerusalén jatʉgok. 26Es ko 'yijtyʉ tya̱a̱dʉ, tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs myiiñ ma̱ Felipʉ es 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉdsʉm ya̱a̱. Nʉjx ma̱ mʉj tu'u kujʉnak di'ibʉ nʉjxp Jerusalén extʉ ma̱ Gazʉ ka̱jpn es ñaxy ma̱ ja mʉj it. 27Felipʉ tsyo'oñ es ñejxy. Es jap tpaty tu'ugʉ yedyʉjk, Etyopiiʉ ja̱'a̱y. Ja'a ijtp tesoreerʉ ma̱ ja toxytyʉjk Kandasʉ, Etyopiiʉ reynʉ. Tʉ 'yotsy jap Jerusalén es t'awdaty ja Dios. 28Jʉmbijnʉbʉ naty ma̱ ja kya̱jpn, ttuk'u'uñʉ ja kyarrʉ es t'ixy ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ ñeky. 29Net ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱yʉ ja Felipʉ: —Mʉwingón es naybya̱a̱dʉdʉ mʉdʉ tadʉ karrʉ. 30Es ko tmʉwingooñ ja Felipʉ, net tmʉdooy ko tkajxy ja tesoreerʉ ja Isaiiʉ ñeky. Esʉ Felipʉ dyajtʉʉy: —¿Ti mnija̱'a̱p di'ibʉ jam mgajxypyʉ? 31Es ja tesoreerʉ 'yadsooy: —¿Wi'ixʉts nnijáwʉt pʉn kyajts pʉ́n xy'awanʉ? Es t'amdooy ja Felipʉ es pyátʉt ma̱ jam 'yu'uñʉ. 32Ma̱ jamʉ ja̱a̱ybyajtʉn di'ibʉ naty kyajxypy, ja ijty yʉ tya̱a̱dʉ: Oj tmʉnejxy ma̱ 'ye'ky éxtʉm ja borreegʉn. Es dʉ'ʉn éxtʉm ja borreegʉ ko ja̱'a̱y tnikeepy wye'emy uum, nan kyaj oj ja 'ya̱a̱ dyajwa'xy. 33Es ma̱ 'yayo'on'a̱jty, kyaj yajtuuñ ja ja̱'a̱y tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. ¿Es pʉ́n mba̱a̱t jyʉna'añ ko yʉ'ʉ ttʉʉmp t'a̱a̱dsʉty?, ja'a ko ja jyiky'a̱jtʉn oj yajpʉjkʉ ya̱ naxwiiñ. 34Net ja tesoreerʉ dyajtʉʉy ja Felipʉ: —Anmaagyʉts, tunʉ may'a̱jtʉn, ¿pʉ́nʉ dʉ'ʉn ñimadyakypy yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ? ¿Yʉ'ʉ kʉ'ʉm nayñimadyákʉp, o wiink ja̱'a̱yʉ? 35Net ja Felipʉ tmadya̱a̱ge'ky ja ja̱a̱ybyajtʉn di'ibʉ tʉ tkajxy, es t'awa̱'a̱nʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Jesús ñigajxypy. 36Es ko ña̱jxtʉ ma̱ tu'ugʉ nʉʉ, ta ja tesoreerʉ jyʉnáñ: —Ya̱a̱ ta ja nʉʉ. ¿Kyajts mba̱a̱t xyajnʉbétyʉ? 37Es ja Felipʉ 'yadsooy: —Pʉn mmʉbejkypy mʉt winʉ mjot, mba̱a̱t. Es ja tesoreerʉ 'yadsooy: —Nmʉbejkypyʉts ko yʉ Jesukristʉ yʉ'ʉjʉty ja Diosʉ 'yU'unk. 38Net t'anma̱a̱y es dyajwa̱'k'áwʉt ja kyarrʉ. Ta jyʉna̱jktʉ nimajtsk ma̱ ja nʉʉ. Ta ja Felipʉ dyajnʉbejty ja tesoreerʉ. 39Ko pyʉdsʉʉmdʉ ma̱ ja nʉʉ, yʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ Jya̱'a̱jʉn yʉ'ʉ myʉnʉjx ja Felipʉ, es ja tesoreerʉ kyaj ñaky'ijxʉ. Ta ja tyu'u dyaj'yo'oyñʉ jantsy xondakp. 40Es ja Felipʉ jyajty ma̱ Azotʉ ka̱jpn, es ñajxy ka̱jpnga̱jpn es tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk, ja nitsokʉn di'ibʉ Jesús yajmiimpy, extʉ ko jyajty Sesareeʉ ka̱jpn.

will be added

X\