APOSTɄLɄTY 6

1Ja tiempʉ ñimayʉ'adʉtstʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉty myʉbʉjktʉp ja Jesukristʉ. Net di'ibáty kya̱jxtʉp ja grieegʉ dyajtsondáktʉ ja ʉ'ʉnʉn wi'ix dyajwa'xy ja je'xy bom bom. Dʉ'ʉn jyʉnandʉ ko kyaj yajxón yajkáydyʉ ja ku'ekytyo'oxy di'ibáty kya̱jxtʉp ja grieegʉ. 2Net ja nima̱jmajtskpʉ apóstʉlʉ dyajnaymyujkta̱a̱yʉdʉ nidʉgekyʉ di'ibʉ myʉbʉjktʉ, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Kyaj 'yóyʉty kots ʉʉdsʉty nmastu'uttʉt ja Diosʉ 'yayuk nga̱jxwa̱'xtʉt es nyajwa̱'xʉdʉts ja je'xy. 3Pa̱a̱ty miits mʉgu'uktʉjkʉty, ʉxta̱'a̱ydyʉ nijʉxtujkʉ yedyʉjk di'ibʉ myʉda̱jtypy ja oyjyot es di'ibʉ jyaygyujkʉp, di'ibʉ tʉ myo'oyʉty ja Espíritʉ Santʉ myʉk'a̱jtʉn es ttun tka̱jxtʉ di'ibʉ Dios tsyejpy, es tuknipʉkʉ tya̱dʉ tuunk. 4Es ʉʉdsʉty, apóstʉlʉty, nyajnejxypyʉts ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn esʉ ka̱jxtákʉn. 5Nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉty t'oyjya̱'a̱dʉ éxtʉm ja apóstʉlʉty oj twinma̱'a̱ñmyo'oydyʉ. Es net twin'ijxtʉ Esteebʉ, di'ibʉ ni'igʉ ja Dios tmʉbejky es ja Espíritʉ Santʉ mooyʉ mʉk'a̱jtʉn es winma̱'a̱ñ es ttúnʉt di'ibʉ Dios tsyejpy. Es nandʉ'ʉn twin'ijxtʉ Felipʉ, Prókorʉ, Nikanoor, Timón, Parmenʉs esʉ Nikolás, Antyokiiʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tʉʉyʉp kyupʉjk ja israelítʉdyʉ myʉbʉjkʉn. 6Net dyajmiindʉ ma̱ ja apóstʉlʉty, di'ibʉ ka̱jxtáktʉ es tkʉ'ʉnikoondʉ. 7Es ja Diosʉ 'yayuk myʉjtʉjkʉy'adʉ́tsy es ñimayʉ'adʉtsy ja mʉbʉjkpʉtʉjk jam Jerusalén, es extʉ nimay ja teetytyʉjkʉty tmʉbʉjktʉ ja Jesús. 8Esʉ Esteebʉ myooyʉ Dios ja kunu'xʉn esʉ mʉk'a̱jtʉn es ttúnʉt ja mʉj ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn ma̱ ja ja̱'a̱yʉty. 9Nan tamʉ naty ja ja̱'a̱y na̱a̱gʉty di'ibʉ yo'oydyʉp ma̱ yajtijy Awa̱'a̱tstuuyʉdʉ Ja̱'a̱yʉ Tsya̱jptʉjk. Tamʉ naty di'ibʉ tso'ondʉp Sirene ña̱a̱xóty, Alejandriiʉ, Silisyʉ esʉ Asyʉ, es dyajpʉdʉ'ktʉ tsip es t'anma̱a̱ydyʉ wi'ixáty ja Esteebʉ. 10Per kyaj mba̱a̱t tmʉmada̱'a̱ktʉ, mʉt ko yʉ Espíritʉ Santʉ mooyʉp ja winma̱'a̱ñ ja Esteebʉ. 11Net ja Esteebʉ myʉdsip tmʉjuuydyʉ andákpʉty di'ibʉ jʉna̱'a̱ndʉp ko tʉ tmʉdoy ja Esteebʉ myʉga̱jxtʉgóyʉty ja Moisés es ja Dios. 12Mʉdʉ tya̱dʉ anʉʉ dyajpʉdʉ'ktʉ ja mayjya'ay esʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp. Es nidʉgekyʉ tma̱jtstʉ ja Esteebʉ es dyajnʉjxtʉ ma̱ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty. 13Es dyajmiindʉ ja andákpʉty di'ibʉ jʉnán: —Tya̱dʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉñʉm tmʉga̱jxtʉgóyʉ tya̱dʉ wa̱'a̱ts luga̱a̱r es nandʉ'ʉnʉ Moisesʉ 'yana'amʉn. 14Tʉts nmʉdoy ko jyʉna'añ ko yʉ Jesús nazarenʉ, yʉ'ʉ yajkutʉgoyaambyʉ tya̱dʉ mʉj tsa̱jptʉjk es kyaj n'okpadu'unʉnʉ di'ibʉ Moisés xytyukmʉnikákʉm. 15Net nidʉgekyʉ di'ibʉ naty jap ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, t'ijxtʉ tʉyʉ Esteebʉ wyiin jyʉjp éxtʉm tu'ugʉ anklʉs.

will be added

X\