APOSTɄLɄTY 5

1Perʉ wiinkpʉ yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Ananiiʉs, yʉ'ʉ mʉt ja ñʉdo'oxy Safiirʉ tto'ktʉ nandʉ'ʉn tu'ugʉ ñax, 2es tpʉjkʉ'ktʉ waanʉ ja meeñ. Es ja meeñ di'ibʉ nadʉjkʉ, Ananiiʉs oj dyajnejxy ma̱ ja apóstʉlʉty éxtʉm jyawʉ ka'pxy ja nax tsoo. Es ja ñʉdo'oxy ñija̱'a̱p tʉgekyʉ. 3Netʉ Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Ananiiʉs, ¿ti ko tʉ xytyu'umo'oy es tyʉ́kʉt ja mʉjku'ugópk Satanás ma̱ mwinma̱'a̱ñ es xyjawin'ʉʉna̱'a̱ñ ja Espíritʉ Santʉ, es xyajwʉ'ʉma̱'a̱ñ oynʉ'ʉnʉn ja meeñ di'ibʉ tʉ yajkujúy ja mnax? 4Ja nax mijtsʉ mja'a ijty. Es ko xytye'ky, ja meeñ nandʉ'ʉn mijts mja'a. ¿Ti ko tʉ xywyinmay xytyuna̱'a̱ñ yʉ tya̱a̱dʉ? Tʉ xyjawin'ʉʉna̱'a̱ñ yʉ Dios, kyaj jya'ajʉty ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. 5Ko tmʉdooy yʉ'ʉ Ananiiʉs, ta oj kya'ay eeky. Es tsyʉ'kʉdyaaydyʉ pʉ́nʉty myʉdoodʉ di'ibʉ ja̱jtʉ. 6Net myiindʉ ʉna̱'ktʉjkʉty, es t'abijttʉ Ananiiʉs ja ñini'x es oj dyajnaxtʉ́kʉdʉ. 7Ko 'yijty tʉgʉk oorʉ, tyʉjkʉ Ananiiʉsʉ ñʉdo'oxy, ni tkanijawʉ ko tʉ 'yeeky ja ña'ay. 8Ta Peedrʉ yajtʉʉjʉ: —Anmaagyʉts, ¿tʉ xytyooktʉ ja mnax éxtʉm tʉ dyajmíñ ja meeñ? Esʉ Safiirʉ jyʉnáñ: —Dʉ'ʉnʉts tʉ ndeeky. 9Netʉ Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —¿Ti ko miidsʉty ti'igyʉ mwinma̱'a̱ñ tʉ xypyʉjta̱'a̱ktʉ? ¿Ti ko tʉ xyjawin'ʉʉna̱'a̱ndʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ Jya̱'a̱jʉn? Jap tʉja̱'p myindʉ di'ibʉ oj tʉ dyajnaxtʉ́kʉdʉ ja mña'ay, es tyam mijts nandʉ'ʉn myajnaxtʉkʉya̱'a̱nʉdʉ. 10Netyʉ ja Safiirʉ kyʉda̱a̱y es 'ye'ky jam tyeky'ʉjxmʉ Peedrʉ. Ko tyʉjkʉdʉ ja ʉna̱'kʉty, net tpattʉ eeky. Ta dyajpʉdsʉʉmdʉ es dyajnaxtʉjkʉdʉ ña'aybyʉ'ám. 11Jyantsytsyʉ'kʉdyaaydyʉ pʉ́nʉty myʉbʉjktʉ Jesús es nidʉgekyʉ ja̱'a̱y di'ibáty myʉdoodʉ tadʉ di'ibʉ ja̱jtʉdʉ yʉ Ananiiʉs esʉ Safiirʉ. 12Es ja apóstʉlʉty ttuundʉ may ja ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn. Es nidʉgekyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyujkta̱a̱yʉdʉ ma̱ txʉ'aty Salomongʉ Tyʉjk Wiin. 13Tsʉ'kʉdʉp ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyamʉbʉjktʉ ja Jesús es ñaymyúkʉdʉt mʉʉt ja mʉbʉjkpʉtʉjk, oy tmʉjja̱'a̱dʉ. 14Net tmʉbʉjktʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús mayjya'ay, yedyʉjk toxytyʉjkʉty. 15Es extʉ dyajpʉdsʉʉmdʉ ja puma̱'a̱yʉty myabajngʉjxy jap tu'a̱jp, es ko ñáxʉt ja Peedrʉ, oyjye'eyʉ 'yawax kya̱'a̱t ma̱ ja puma̱'a̱y. 16Es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Jerusalén ka̱jpn myʉwingón, nandʉ'ʉn dyajmiindʉ ja pyuma̱'a̱yʉty es di'ibʉ mʉjku'u ya''ayoojʉdʉp, es nidʉgekyʉ 'yagʉdakta̱a̱ydyʉ. 17Net ja teedywyindsʉngópk es ja saduseeʉ ja̱'a̱y di'ibátyʉ naty jap tjantsyñaywyinnaxʉjáwʉdʉ, 18tma̱jtstʉ ja apóstʉlʉty es tpʉjtáktʉ pujxndʉgóty. 19Per tu'ugʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ 'yanklʉs myiiñ es dya''awatsy ja pujxndʉjk koots es dyajpʉdseemy, es t'anma̱a̱y: 20—Nʉjxtʉ mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty, es awánʉdʉ ja̱'a̱y ja ayuk di'ibʉ yʉ jembyʉ jiky'a̱jtʉn. 21Ko oj xyʉʉñʉ, net tyʉjkʉdʉ tsejkyʉ mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. Ta ya'ʉxpʉjktsondáktʉ. Es ja teedywyindsʉngópk es di'ibáty jap dyajnaymyujkʉdʉ nidʉgekyʉ israelítʉty ja myʉjja̱'a̱ydyʉjk di'ibáty naymyujkʉdʉp ma̱ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, net t'anma̱a̱ydyʉ ja polʉsiiʉty es dyajmíndʉt ja apóstʉlʉty di'ibʉ jap pujxndʉgóty. 22Per ko oj jya̱'ttʉ ja polʉsiiʉty ma̱ pujxndʉjk, kyaj jap pʉ́n tpattʉ ja apóstʉlʉty. Ta jyʉmbijttʉ jatʉgok, 23es t'anma̱a̱ydyʉ: —Adiky tʉ nba̱a̱dyʉts ja pujxndʉjk jantsy yajxón es mʉt ja solda̱a̱dʉty jap ma̱ tʉjk a̱a̱ tkwentʉ'attʉ, per kots tʉ nya''awa̱'a̱tstʉ, ni pʉ́nʉts jap tʉ ngapa̱a̱ttʉ pujxndʉgóty. 24Ko tmʉdoodʉ ja teedywyindsʉ́nʉty esʉ mʉj tsa̱jptʉjk kwentʉ'a̱jtpʉ wyindsʉ́n, net ñayyajtʉʉjʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty wi'ixʉ tya̱a̱dʉ kyugʉxʉya'añ. 25Es ko waanʉ 'yijty, ta jyajty tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ anma̱a̱yʉ: —Tadʉ yedyʉjkʉty di'ibʉ ʉxʉ'ʉy mbʉjtáktʉ pujxndʉgóty, tap dya'ʉxpʉktʉ ja ja̱'a̱y mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. 26Net ja mʉj tsa̱jptʉjk kwentʉ'a̱jtpʉ wyindsʉ́n oj ñejxy mʉt ja tyuumbʉtʉjkʉty, es dyajmiindʉ yajxón ja apóstʉlʉty, ja'agyʉjxm ko tsyʉ'ʉgʉdʉ ko tsya̱a̱ga̱'a̱dsʉdʉt ja ja̱'a̱y. 27Ko dyajmiindʉ, ta dyajnʉjxtʉ ma̱ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, es ja teedywyindsʉngópk 'yanma̱a̱yʉ: 28—Tʉts miits nyajkubóktʉ es kyaj xyñakyya'ʉxpʉ́ktʉt ja ja̱'a̱yʉty mʉt ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn. ¿Es ti tʉ xytyundʉ? Tʉ ja̱'a̱y xya'ʉxpʉjkta̱'a̱ydyʉ miidsʉty ya̱ Jerusalén, es ʉʉdsʉty xytyuknikʉjxm'ata̱'a̱ndʉ ko 'ye'kyʉ tadʉ ja̱'a̱y. 29Net ja Peedrʉ mʉt ja apóstʉlʉty 'yadsoodʉ: —Koonʉm tsyékyʉty es nmʉmʉdo'om ja Dios es kʉdiinʉm ja ja̱'a̱yʉty. 30Dios di'ibʉ 'yawda̱jt ja n'aptʉjk'a̱jtʉm, yʉ'ʉ yajjikypyʉjk ja Jesús di'ibʉ miits mya'o'ktʉ es xykyudʉʉydyʉ kruuzkʉjxm. 31Es ja Dios dyajtsa̱jpejty es tpʉjtáky ma̱ 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ, es dya'ity Yajnitsókpʉ es Ana'ambʉ, es ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty jyodʉmbíttʉt es yajma'xʉt ja pyojpʉ. 32Es ʉʉdsʉty n'ijxtʉts es n'awánʉts di'ibʉts n'ijx nmʉdoo, es nandʉ'ʉn yʉ tʉy'a̱jtʉn t'awanʉ ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ Dios tʉ dyaky di'ibʉ myʉmʉdeepy. 33Ko tmʉdoodʉ tya̱dʉ ayuk, ta jyot'ambʉjktʉ es tyim'ya'oogándʉ. 34Per ma̱ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgótyʉ naty, jap tu'ugʉ fariseeʉ txʉ'aty Gamalyel, di'ibʉ yajxón ñija̱'a̱p ja tsa̱jptʉjkʉ 'yʉxpʉjkʉn es di'ibʉ ja̱'a̱y wyindsʉ'kʉp mʉj. Ta tyʉna̱a̱ye'ky es tni'ana'amʉ es dyajpʉdsʉ́mdʉt ja apóstʉlʉ. 35Net t'anma̱a̱y di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty: —Miits israelítʉty, naygywentʉ'átʉdʉ oy di'ibʉ mdunaampy mʉdʉ tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty. 36Jamyatstʉ miidsʉty ko kyaj jyékyʉbyʉty pyʉde'ky yʉ Teudʉs di'ibʉ jʉnán: “Ʉjts ya̱a̱ ijtp mʉj.” Es tpanʉjxtʉ taxk mʉgo'pxʉ yedyʉjk. Per dya'o'ktʉ Teudʉs, es nidʉgekyʉ di'ibʉ panʉjxʉdʉ tyʉgooydyaay. Es jap oj kyʉjxta̱'a̱y. 37Ko waanʉ 'yijty ko yajkuja̱'a̱yʉ sensʉ, net pyʉde'ky ja Juudʉs, Galileeʉ ja̱'a̱y, es mayjya'ay nandʉ'ʉn pyanʉjxʉdʉ. Es nandʉ'ʉn dya'o'ktʉ Juudʉs, es nidʉgekyʉ di'ibʉ panʉjxʉbʉ naty ñaywya̱'xta̱a̱yʉdʉ. 38Pa̱a̱ty n'anʉʉmʉ, mastu'uttʉ tya̱dʉ yedyʉjkʉty. Wa'an t'ixtʉ. Ja'a ko tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn, pʉn yʉ'ʉ ja̱'a̱yʉ jya'a, naxa̱a̱mbʉ'ʉ, 39per pʉn ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn, kyaj mba̱a̱t miits xyajtʉgóydyʉ. Mnaygywentʉ'átʉdʉp, mʉt ko tsojk nʉjx mdsiptundʉ mʉt ja Dios. 40Nidʉgekyʉ tmʉdooda̱a̱ydyʉ. Net dyajmiindʉ ja apóstʉlʉty. Ta twojptʉ kana̱k ok es jatʉgok dyajkubojktʉ mʉk ko Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn tpaduunnʉ. Net tnasma̱jtsʉdʉ. 41Net ja apóstʉlʉty tsyo'ondʉ jap es jyotkujkʉdyaaydyʉ ko 'yayoodʉ es tsyoydyuundʉ Jesuskyʉjxm. 42Es kyaj tmastuttʉ esʉ ja̱'a̱y dya'ʉxpʉ́kʉt, es tka̱jxwa̱'xtʉ ja oybyʉ ayuk ko Jesús ja'a dʉ'ʉn ja Kristʉ. Dʉ'ʉn ttuundʉ bom bom mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty es nandʉ'ʉn dya'ʉxpejky tʉjkm tʉjkm.

will be added

X\