APOSTɄLɄTY 4

1Tamba̱a̱tnʉmʉ naty ja Peedrʉ es ja Fwank kyajxy ko myiindʉ ja teetytyʉjkʉty esʉ saduseeʉty es yʉ windsʉ́n di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy ja mʉj tsa̱jptʉjk. 2Ta jyot'ambʉjktʉ ko yʉ Peedrʉ es ja Fwank t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y ko tʉ Jesús jyikypyeky es pa̱a̱ty ja o'kpʉtʉjk jyikypyʉka̱'a̱ndʉ nandʉ'ʉn. 3Net tma̱jtstʉ ja Peedrʉ esʉ Fwank, es tpʉjtáktʉ pujxndʉgóty es jap 'yítʉt jakumbomba̱a̱t, ja'a ko tʉ naty tsyu'ujʉnʉ. 4Es mayjya'ay tmʉbʉjktʉ di'ibʉ kya̱jxtʉ ja Peedrʉ esʉ Fwank. Es dʉ'ʉn nimʉgoxk milʉn ñaybyatʉ ja yedyʉjkʉty di'ibʉ mʉbʉjktʉp, abeky ja toxytyʉjk es u'unk ʉna̱'kʉty. 5Jakumbom ñaymyujkʉdʉ jap Jerusalén ja israelitʉ ja̱'a̱yʉdyʉ wyindsʉ́n, ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp. 6Es tamʉ natyʉ Anás di'ibʉ ijtp teedywyindsʉngópk, ja Kaifás, Fwank, Alejandrʉ es nidʉgékyʉty ja teedywyindsʉngópkʉ myʉgu'ugʉty. 7Net oj yajwóy ja Peedrʉ esʉ Fwank. Ta tpʉjtáktʉ kujkjóty, es dyajtʉʉdʉ: —¿Pʉ́n ja mʉk'a̱jtʉn tʉ mmo'oyʉdʉ, o pʉ́n xyʉʉgyʉjxm tʉ xya''agʉda̱'a̱ktʉ tadʉ tekypyuma̱'a̱y? 8Net yʉ Espíritʉ Santʉ wyinma̱'a̱ñmyooyʉ ja Peedrʉ, es t'adsooy: —Kuga̱jpn justisʉ es mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty, 9miidsʉty tyam xyajtʉ́wdʉ wi'ix tʉ 'yagʉda'agyʉ tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ ijty tekypyuma̱'a̱y. 10Pes tyámʉts nniga̱jxʉt mʉt miidsʉty es tnijáwʉdʉt nidʉgekyʉ israelítʉty ko tya̱dʉ yedyʉjk di'ibʉ tyam miits mwinduuyʉty, yʉ'ʉ 'yagʉdaky ja Jesús nazarenʉ xyʉʉgyʉjxm, yʉ Kristʉ di'ibʉ miits myajkruuzpajttʉ esʉ Dios yajjikypyʉjk jatʉgok. 11Es yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn tkajxy ja Jesús ma̱ jyʉna'añ: “Yʉ tsa̱a̱ di'ibʉ miidsʉty pojtspʉtʉjk xy'ʉxtijtʉ, yʉ tya̱dʉ tsa̱a̱ tyamʉ net ñʉjxa̱'a̱ñ ma̱ ja tʉjk t'ʉjx'átʉt.” 12Kyaj ni pʉ́n mba̱a̱dʉ wiinkpʉ xyajnitsókʉm, mʉt ko ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ je'eyʉ ja Jesús ti'igyʉ mba̱a̱t xyajnitsókʉm. 13Ko di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty t'ijxtʉ ko amʉk jotmʉk yʉ Peedrʉ esʉ Fwank 'yadsoodʉ, esʉ Peedrʉ esʉ Fwank dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty éxtʉm oytyim pʉ́n yedyʉjkʉty, kyaj tmʉdattʉ ja ʉxpʉjkʉn, net dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ, es tmʉwinma̱'a̱ñbyáttʉ ko yʉ'ʉjʉty mʉʉt jyʉdijttʉ Jesús. 14Es ja'a ko tamʉ naty tyanʉ ja'a mʉʉt ja di'ibʉ naty tekypyuma̱'a̱y, pa̱a̱ty di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty kyaj mba̱a̱t wi'ix 'yokjʉnannʉ. 15Net tkajxpʉdsʉʉmdʉ tʉja̱'p yʉ Peedrʉ esʉ Fwank. 16Net ñay'anma̱a̱yʉdʉ: —¿Ti net ndu'unʉm mʉdʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y? Pes nidʉgekyʉ di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Jerusalén tʉ tnijáwʉdʉ ko yʉ'ʉ tyuundʉp ja ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn. Kyaj mba̱a̱t n'anma̱'a̱yʉm ko kyaj. 17Es kʉdiibʉ wya̱'xʉt yʉ ayuk, wa'an n'ok'anma̱'a̱yʉm ko kyaj ni pʉ́n tnakyñiga̱jxtʉt ja Jesús. 18Net tmʉjwoodʉ jatʉgok ja Peedrʉ esʉ Fwank es t'anma̱a̱ydyʉ ko ni na̱'a̱ jatʉgok tkaka̱jxtʉt es ni tkatuk'íxtʉt ja Jesusʉ jya'a. 19Es ja Peedrʉ es ja Fwank 'yadsoodʉ: —Jʉna̱'a̱ndʉ miidsʉty ko pátʉp yajkuydyúnʉt di'ibʉ miits mga̱jxtʉp, o pátʉp yajkuydyúnʉt di'ibʉ Dios 'yane'empy. 20Kyaj mba̱a̱t nmastu'udyʉts es n'awánʉdʉts di'ibʉts tʉ n'ixy es tʉ nmʉdóyʉts. 21Net yʉ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty mʉk tmʉga̱jxtʉ ja Peedrʉ esʉ Fwank es kʉdi'ibʉ dʉ'ʉn ñaky'adʉ'ʉtstʉt. Ta net tnasma̱jtsʉdʉ. Kyaj tpattʉ ja winma̱'a̱ñ wi'ix mba̱a̱t ttukkumʉdoy, mʉt ko nidʉgekyʉ ja̱'a̱y t'awdattʉ Dios mʉt ja myʉj'a̱jtʉn. 22Ko ja tekypyuma̱'a̱y 'yagʉdaky, ja'a naty tmʉdaty ja jyʉmʉjt justyikxy. 23Ko yajnasma̱jtsʉdʉ yʉ Peedrʉ esʉ Fwank, net oj ñʉjxtʉ ma̱ naty yʉ myʉgu'uktʉjkʉty es t'awa̱'a̱nʉdʉ nidʉgékyʉty wi'ix yʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es ja teedywyindsʉ́nʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ. 24Ko t'awa̱'a̱nʉdyaay nidʉgekyʉ tukmukʉ, net kya̱jxtáktʉ: —Windsʉ́n, di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, mij tʉ xypyʉjta'aky yʉ tsa̱jp, naxwíñʉdʉ, jikymyejyñ es tʉgekyʉ di'ibáty ijtp ma̱ yʉ'ʉn. 25Mij oj mgajxy Espíritʉ Santʉkyʉjxm esʉ n'apteety Davitkyʉxm ko mjʉnáñ: ¿Ti ko yʉ wiinkpʉ naxwíñʉdʉ jyot'ambʉktʉ es yʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty nʉgoobʉ dʉ'ʉn wyinma̱'a̱ñbyaaty? 26Ja naxwíñʉdʉ réyʉty pyʉdʉ'ktʉ esʉ israelítʉty ja jyustisʉtʉjkʉty ñaymyujkʉdʉ es tmʉdsiptso'ondʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios es ja Kristʉ. Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Davit. 27’Tʉy'a̱jtʉn yʉ'ʉ ko ya̱a̱ Jerusalén ñaymyujkʉdʉ Eroodʉs, Ponsyʉ Pilatʉ mʉdʉ israelítʉty es pʉ́nʉty kyaj 'yisraelítʉty, es tmʉdsip'a̱jttʉ mijʉ m'U'unk Jesús, di'ibʉ mij mbʉjták éxtʉmʉ Kristʉ. 28Dʉ'ʉn yʉ'ʉ ttuundʉ tʉgekyʉ di'ibʉ mijʉ naty tʉ xytyuknibʉjta̱a̱gʉ jyátʉdʉt. 29Tyam, Windsʉ́n Dios, ok'ix wi'ix jyot'ambʉktʉ, es meegyʉts ja mʉk'a̱jtʉn es kʉdiibʉ ʉʉdsʉty ndsʉ'ʉgʉdʉ esʉts nga̱jxwa̱'xtʉt mijʉ m'ayuk. 30Es mʉt mijʉ mmʉk'a̱jtʉn ndúñʉts nya''agʉda'agyʉts yʉ puma̱'a̱yʉty es ndúndʉts yʉ ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn mʉt ja mwa̱'a̱ts mʉduumbʉ Jesús xyʉʉgyʉjxm. 31Ko kya̱jxtakta̱a̱ydyʉ, ta ja tʉjk oj yi'xy ma̱ naty jap tʉ ñaymyúkʉdʉ. Net ja Espíritʉ Santʉ myooyʉ mʉk'a̱jtʉn, es tka̱jxta̱a̱ydyʉ mʉt ja mʉja̱a̱ yʉ Diosʉ 'yayuk. 32Ja ja̱'a̱y di'ibʉty 'y'axá̱jʉdʉ Jesús myʉda̱jttʉ nidʉgekyʉ ti'igyʉ ja winma̱'a̱ñ es oy ñaydsyojkʉdʉ nidu'uk nidu'uk. Ni pʉ́n kyajʉnáñ “ʉjtsʉ nja'a” di'ibʉ naty myʉda̱jttʉp. Nidʉgekyʉ twinma̱a̱ydyʉ ko tʉgekyʉ di'ibʉ naty myʉda̱jttʉp, yʉ'ʉ nandʉ'ʉn dyajtúndʉt nidʉgékyʉty. 33Es ja apóstʉlʉty tnika̱jxpajt'adʉ'ʉtstʉ mʉt ja mʉk'a̱jtʉn ko Jesús tʉy'a̱jtʉn jyikypyejky, es ja Dios tjantsykyuni'xy nidʉgékyʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉ. 34Kyaj ni pʉ́nʉ naty ma̱ yʉ'ʉjʉty di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp. Ja'a ko pʉ́nʉty myʉda̱jttʉp ja ñáxʉty o tyʉjk, tyo'ktʉ, 35net dyajmiindʉ ja meeñ es tkʉya̱jktʉ ma̱ ja apóstʉlʉty. Net oj dyajwa̱'xtʉ nidu'ugátyʉty nʉ'ʉn pʉ́n dyajtʉgoy'áty. 36Dʉ'ʉn ttuuñ yʉ Josee, ja di'ibʉ apóstʉlʉty yajxʉbajttʉ Bernabee, di'ibʉ tyijpy Yajjotkujk'a̱jtpʉ. Bernabee, ja'a yʉ'ʉ Leví tyʉʉmp 'ya̱a̱ts es jap jyajty naxwiiñ ma̱ txʉ'aty Tsyipre. 37Yʉ'ʉ tte'ky tu'ugʉ kyam nax di'ibʉ myʉda̱jtypy, es dyajmiiñ ja meeñ es tkʉyajky ma̱ ja apóstʉlʉty.

will be added

X\