APOSTɄLɄTY 3

1Tu'ugʉ xʉʉ ja Peedrʉ es ja Fwank pyatʉjkʉdʉ ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk éxtʉm tʉgʉk yaxp xʉʉ, di'ibʉ israelítʉty myʉda̱jttʉp ja oorʉ es kya̱jxta̱'a̱ktʉ. 2Es jap tu'ugʉ yedyʉjk tʉ'ʉdsʉ tyeky, kyaj mba̱a̱t yo'oy. Dʉ'ʉnʉ dʉnʉ tya̱a̱k tyim'yajmiin tyim'yajja̱jtʉ naxwiiñ. Es bom bom ja myʉgu'uktʉjk myʉnejxyʉty ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk a̱a̱ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Ja Tsujpʉ, es t'amdowdʉ limosnʉ yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibáty tʉjkʉdʉp mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty. 3Ko oj t'ixy ja tekypyuma̱'a̱y ja Peedrʉ es ja Fwank, net t'amdoodʉ ja limosnʉ. 4Net ja Peedrʉ es ja Fwank 'yijxʉdʉ, esʉ Peedrʉ t'anma̱a̱y ja tekypyuma̱'a̱y: —Win'ijxtʉgʉts. 5Es ja tekypyuma̱'a̱y twin'ijxy, es t'awijxy ja limosnʉ. 6Net ja Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Kyajtsʉ nmeeñ nmʉdaty, per tyam nmo'oyʉt di'ibʉts nmʉda̱jtypy. Ja Jesukristʉ, nazarenʉ ja̱'a̱y, ja'a xyʉʉgyʉjxm ʉj mij n'anmaapy: Pʉdʉ'ʉk es yo'oyʉ'ʉk. 7Net ja Peedrʉ twijtse'ky ja tekypyuma̱'a̱y ma̱ 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ es tpudʉjkʉ dyajtʉna̱a̱ygyujkʉ, es netyʉ ja tyeky oj wye'emy mʉk es yajxón. 8Es ja tekypyuma̱'a̱y pyujte'ky es tyʉna̱a̱ye'ky es yo'oydsyo'oñ. Net tyʉjkʉ mʉdʉ Peedrʉ es mʉdʉ Fwank mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty, ye'epy es pyuty ñepy es t'awdaty ja Dios. 9Nidʉgekyʉ ja̱'a̱y t'ijxtʉ ko yo'oy es t'awdaty ja Dios, 10es t'ʉxka̱jptʉ ko jya'adyʉ di'ibʉ natyʉ limosnʉ 'yamdeepy ja ja̱'a̱yʉty ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk a̱a̱ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Ja Tsujpʉ. Ta dʉ'ʉñʉ jyantsywyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ. 11Ja tekypyuma̱'a̱y di'ibʉ natyʉ tyeky tʉ 'yakʉda'aky, kyaj tnasmatsʉ ja Peedrʉ es ja Fwank. Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱y jyantsywyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ dʉ'ʉñʉ, es pʉyʉ'kn ñʉjxta̱a̱ydyʉ ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk pa̱'a̱ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Salomongʉ Tyʉjk Wiin. 12Ko Peedrʉ t'ijxy ja mayjya'ay, ta t'anma̱a̱y: —Miits israelítʉty, ¿ti ko dʉ'ʉñʉ mwʉ'ʉmʉdya'aydyʉ ko xy'ixy yo'oy di'ibʉ naty tekypyuma̱'a̱y? ¿Es ti ko miits xy'íxtʉts nandʉ'ʉn ʉʉdsʉty? ¿Tii miits mjʉnándʉp ko ngʉ'ʉmgutujkʉnʉts tʉ ndúñʉts es yo'oye'egyʉ tadʉ yedyʉjk? ¿Ti mjʉna̱a̱mp miidsʉty ko ni'igʉ wa̱'a̱ts ja̱'a̱y es pa̱a̱ty ʉʉdsʉty nmʉdátyʉts ja kutujkʉn es ndúnʉdʉts ja mʉj'a̱jtʉn? 13¡Kyaj dyʉ'ʉnʉty! Kyajts tʉ nduñ mʉt ja ngʉ'ʉmgutujkʉnʉts. Ja Dios di'ibʉ awda̱jtʉdʉ ja n'apteety'a̱jtʉm, ja Abra̱a̱n, Isa̱a̱ esʉ Jakoob, tpʉjtákyʉ tya̱dʉ mʉj'a̱jtʉn es nmʉj'ijxʉm ja 'yU'unk Jesús. N'anmaapy yʉ'ʉ ja Jesús di'ibʉ miits mgʉya̱jktʉ mʉt ja romanʉstʉjk. Ko ja Pilatʉ tjanasmatsʉyáñ, miidsʉty kyaj xykyupʉjktʉ. 14Jesús, wa̱'a̱ts ja̱'a̱y es jiky'ajty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, per miidsʉty kyaj xykyupʉjktʉ. Es miits m'amdoodʉ ja Pilatʉ tnasmátsʉt tu'ugʉ yajja̱'a̱y'o'kpʉ. 15Dʉ'ʉn miits xya'o'ktʉ ja Jesús di'ibʉ yajkypy ja jiky'a̱jtʉn. Perʉ Dios dyajjikypyejky ma̱ ñaxtʉjkʉ. Es ʉʉdsʉty n'ijxtʉts es n'awa̱'a̱nʉdʉp ko tʉ jyikypyeky ja Jesús. 16Ja'a ko ja Jesús yajmʉbéky, ja'agyʉjxm yʉ yedyʉjk di'ibʉ m'ijxtʉp es xy'ixy'attʉ, tʉ Jesús tpʉjta'aky mʉk ja tyeky es oy tʉ dyaj'yo'oye'eky. 17’Mʉgu'uktʉjkʉty, tʉts nnijawʉ ko miidsʉty esʉ mwindsʉ́nʉty oj xya'ooktʉ ja Jesús, kyaj xyñijáwʉdʉ ko yʉ'ʉ Diosʉ 'yU'unk di'ibʉ mya'o'ktʉ. 18Per dʉ'ʉn ja Dios ttuuñ éxtʉm jékyʉp t'anma̱a̱y ja kyuga̱jxpʉtʉjk ko yʉ Kristʉ koonʉm 'yayówʉt. 19Pa̱a̱ty yajtʉgátstʉ mwinma̱'a̱ñ es yajjʉmbíttʉ mjot mʉt ja Dios esʉ mbojpʉ yajma'xʉt, 20net ja Dios tkáxʉt ja oy'a̱jtʉn ko mduknigáxʉdʉt jatʉgok ja Jesús di'ibʉ pyʉjták Kristʉ. 21Per koonʉm tsyékyʉty esʉ Jesús wyʉ'ʉmʉt jam tsa̱jpótm extʉ ko Dios dya'óyʉt tʉgekyʉ, dʉ'ʉn éxtʉm twa̱ndaky jékyʉp mʉt ja kyuga̱jxpʉty. 22’Moisés dʉ'ʉn t'anma̱a̱y ja n'aptʉjk'a̱jtʉm: “Miidsʉdyʉ mWindsʉ́n Dios kyaxaampy mʉt miidsʉty nidu'uk ja mdʉʉmp m'a̱a̱dsʉty éxtʉmʉ kyuga̱jxpʉ, éxtʉmts ʉj tʉ xykyexy. Koonʉm tsyékyʉty es xymyʉdówdʉt miidsʉty tʉgekyʉ di'ibʉ tadʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ kya̱jxtʉp. 23Ja'a ko ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj tmʉdowa̱'a̱ñ di'ibʉ tadʉ kyuga̱jxpʉ kyajxypy, kyaj 'yíttʉt mʉdʉ Diosʉ jya'ay.” 24’Nandʉ'ʉn ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Samwel es nidʉgékyʉdyʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉtʉjk di'ibʉ óknʉm kya̱jxtʉ ja Diosʉ 'yayuk, t'awa̱'a̱nʉdʉ di'ibʉ jatánʉp tyam dʉ'ʉn. 25Miits mbátʉdʉp ja wa̱ndakʉn di'ibʉ Dios myajwʉ'ʉmxʉdʉ mʉt ja kyuga̱jxpʉty, nandʉ'ʉn mbátʉdʉp ja kajxy'átypyʉ di'ibʉ Dios tyuun mʉʉt ja n'aptʉjk'a̱jtʉm. Dʉ'ʉn éxtʉmʉ Abra̱a̱n t'anma̱a̱y: “Ʉjts ngunu'xaampy nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y mʉt tu'ugʉ mdʉʉmp m'a̱a̱ts.” 26’Ko Dios dyajjikypyejky ja Jesús di'ibʉ oy mʉduunʉ, net tkejxy jawyiin mʉt miidsʉty es mgunu'xʉdʉt es nidʉgekyʉ miits xymyastu'uttʉt tadʉ mbékyʉty.

will be added

X\