APOSTɄLɄTY 28

1Ko nbʉdsʉʉmda̱a̱ydyʉts nidʉgekyʉ ma̱ jikymyejyñʉn, nétʉts nnija̱'a̱dʉ ko ja islʉ txʉ'aty Maltʉ. 2Es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jap kuga̱jpnʉty jantsy oyjya'ayʉty, oj dyajmʉ́jʉdʉ jʉʉn, ja'a ko xyuxy es tyu'uyʉ naty, es xywyooda̱a̱ydyʉts nidʉgekyʉ es njokxpʉ́kʉdʉts. 3Net ja Pa̱a̱blʉ dyajmiiñ yʉ ja̱'a̱xyʉ tʉ'ʉtspʉ es tpʉjtáky ma̱ jʉʉnʉn. Es tu'ugʉ awa̱'a̱ndsa̱'a̱ñ pyʉdseemy ma̱ ja ja̱'a̱xyʉn, ja jʉʉnʉ naty kyugekypy, ta tkʉmʉdsu'tsʉ ja Pa̱a̱blʉ, es jamyʉ oj wyʉ'ʉmʉ kyʉ'ʉgʉjxm. 4Es ko t'ijxtʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jam kuga̱jpn ko Pa̱a̱blʉ tʉ tsyu'udsyʉty yʉ tsa̱'a̱ñ es tam tyʉʉyñʉ kyʉ'ʉgʉjxy, net ñay'anma̱a̱yʉ ak yʉ'ʉjʉty: —Pa̱a̱ty dʉ'ʉn tʉ jyatyʉ tya̱dʉ yedyʉjk ko tʉy'a̱jtʉn axʉk ja̱'a̱y yʉ'ʉ. Oy tʉ jyatse'eky jikymyejyñóty, perʉ Dios kyaj tʉ pyʉjta'agyʉty es jyiky'átʉt. 5Perʉ Pa̱a̱blʉ je'eyʉ twinxijty ja tsa̱'a̱ñ jʉʉnóty es kyaj ti jya̱jtʉ. 6Ja ja̱'a̱yʉty nidʉgekyʉ t'awixtʉ na̱'a̱ ja Pa̱a̱blʉ kyʉ'ʉ kyixe'eky o pojʉn 'yoogʉt. Es ko jeky 'yijty es kyaj ti jyátyʉty ja Pa̱a̱blʉ, net dyajtʉga̱jtstʉ wyinma̱'a̱ñ es jyʉnandʉ ko Pa̱a̱blʉ yʉ'ʉ tu'ugʉ dios. 7Es wingón ma̱ ja it, tam tu'ugʉ yuudáknʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Publyʉ, es ana'amp ma̱ tadʉ islʉ. Yʉ'ʉts xymyooy yʉ ja̱jttákn es xyajka̱a̱ydyʉts jantsy oy tʉgʉk xʉʉ. 8Es ja Publyʉ tyeety tap kyo'knʉ mʉt ja ne'pyñbya̱'a̱m esʉ jʉʉn. Net ja Pa̱a̱blʉ oj tku'ixy ja puma̱'a̱y, es kya̱jxtáky es ja kyʉ'ʉ tpʉjtáky ma̱ ja puma̱'a̱y. Es net 'yagʉdaky. 9Net dyajmiinda̱a̱ydyʉ yʉ pyuma̱'a̱y di'ibʉ jap tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ islʉ, es 'yagʉdakta̱a̱ydyʉ nidʉgekyʉ. 10Es xyjantsywyindsʉ'kʉdʉts, es ok kots ndʉjkʉ ma̱ jatu'ugʉ barkʉ, xymyooydyaayʉts tʉgekyʉ di'ibʉts nnidu'uyo'oyʉp. 11Es ko n'ijttʉts tʉgʉk po'o jap Maltʉ, taats ndʉjkʉ ma̱ tu'ugʉ Alejandriiʉ byarkʉ di'ibʉ jap yajna̱jx yʉ xuxpo'o es tmʉdaty kʉxtsetsy di'ibʉ yʉ'ʉ dyios'a̱jttʉp, di'ibʉ tyukxʉ'a̱jtypy dios xeeñ, Kástor esʉ Póluks. 12Nétʉts ʉʉdsʉty nja̱jttʉ Sirakusʉ. Es jápʉts nwʉ'ʉmʉdʉ tʉgʉk xʉʉ. 13Jápʉts ndso'ondʉ es ndu'uyo'oyʉts ma̱ tʉgekyʉ mejyñbya̱'a̱ extʉ nja̱jtyʉts Rejyʉ. Es jakumbom ndso'ondʉts, es kom jʉmbojp, myʉmajtsk xʉʉ nja̱jttʉts Puteoli. 14Es jápʉts nbattʉ nija'adyʉ nmʉgu'uktʉjkʉts di'ibʉts xyajwʉ'ʉmdʉ tuk sʉma̱a̱n, es óknʉmts nja̱'ttʉ Romʉ. 15Ko ja nmʉgu'uktʉjkʉts jap Romʉ tʉ tmʉdowdʉ ko ʉʉdsʉty nnʉjxtʉ, net tsyo'ondʉ es xyjʉjp'yo'oya̱'a̱ndʉts tu'a̱a̱y. Jamts nnaybyátʉdʉ ma̱ txʉ'aty Apyʉ Ma̱a̱y. Es óknʉmts nnaybyátʉdʉ mʉt ja wiinkpʉ nmʉgu'uktʉjkʉty ma̱ txʉ'aty Tʉgʉʉgʉ Ja̱jttákn. Ko Pa̱a̱blʉ t'ijxy, net jyotkujkʉ es tja̱'a̱ygyʉdáky ja Dios. 16Kots nja̱'ttʉ Romʉ, net ja Pa̱a̱blʉ yajmooy yʉ kutujkʉn es abeky tsyʉʉnʉt mʉt tu'ugʉ solda̱a̱dʉ di'ibʉ kwentʉ'átʉdʉp. 17Es ko 'yijty tʉgʉk xʉʉ, Pa̱a̱blʉ tnigajxʉ ja israelítʉdyʉ myʉjja̱'a̱ydyʉjk di'ibʉ ijttʉp Romʉ. Es ko ñaymyujkʉdʉ, net t'anma̱a̱y: —Mʉgu'uktʉjkʉty, ni ti tsípʉts ngatúñ mʉt ja nmʉ'israelítʉty es ni ja'a di'ibʉ jaayʉm tyuundʉp ja n'aptʉjkʉdyʉts. Per ja nja̱'a̱y'a̱jtʉm di'ibʉ Jerusalén xymya̱jtstʉts es xykyʉyajkyʉts ma̱ romanʉ ja̱'a̱y. 18Es ko xyajtʉʉda̱a̱yʉts yʉ'ʉjʉty, net jyʉnandʉ ko kyajtsʉ nbeky wi'ixʉts n'oogʉt. Es nétʉts xyjanasmatsʉyándʉts. 19Perʉ nja̱'a̱y'a̱jtʉm kyaj ttsojktʉ esʉts nyajnasmátsʉt. Pa̱a̱dyʉts ʉj n'amdooy esʉts nmínʉt ya̱ Romʉ es yʉ yajkutujkpʉ kopk ttúnʉt yʉ njustísʉts, óyʉts ni tits wi'ix ngatukni'ʉʉnʉ ngʉ'ʉm ja̱'a̱y'a̱jtʉm. 20Pa̱a̱ty tʉ nyaxʉdya'aydyʉ es nnay'ijx nnaybyátʉm es nmʉga̱jxʉt. Kadenʉ kʉ'ʉxótsyʉts ʉj n'ity ja'agyʉjxm di'ibʉ njʉjp'ijxʉm, ʉdsa̱jtʉm israelitʉ ja̱'a̱yʉty. 21Net jyʉnandʉ ja israelítʉdyʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk: —Ʉʉdsʉty kyajnʉmts n'axa̱jʉ ni tu'ugʉ neky mijtskyʉjxm di'ibʉ tso'omp Judeeʉ, es ni pʉ́n nmʉgu'uk'a̱jtʉm israelítʉty di'ibʉ ja̱jtp kyaj jyʉna'añ ko axʉʉk mij tʉ mduñ. 22Ʉʉdsʉty nmʉdowaambyʉts di'ibʉ mij mwinmaapy es di'ibʉ mij mga̱jxaampy, ja'a ko nnija̱'a̱bʉts ko oytyim ma̱a̱ty ja ja̱'a̱y jyʉna̱'a̱ndʉ ko kyaj 'yóyʉty nmʉbʉjkʉm ko Jesús yʉ'ʉ Kyrístʉty. 23Net tpʉjtáktʉ tu'ugʉ xʉʉ es jya̱jttʉ may ja ja̱'a̱y ma̱ yʉ Pa̱a̱blʉ. Es jépyʉp tsyondaky es extʉ kyudsu'ujʉ Pa̱a̱blʉ tnigajxy ja Diosʉ kyutujkʉn, es dʉ'ʉn ttuk'ijxtʉ ja ja̱'a̱y pʉn wi'ix jyʉnandʉ yʉ Moisés es ja Dios kyuga̱jxpʉty es ja ja̱'a̱y ttukmʉbʉ́ktʉt ko yʉ Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ. 24Es nija'ajʉty tkupʉjktʉ éxtʉm ja Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ, per yʉ wiinkpʉ kyaj tmʉbʉjktʉ. 25Es ko kyaj ti'igyʉ tʉ ñaygya̱jxʉdʉ, net tsyo'onnʉdʉ oga̱'a̱n, tʉ ja Pa̱a̱blʉ jyʉna'añ: —Oy tʉ jyʉna'añ yʉ Espíritʉ Santʉ mʉt ja n'aptʉjk'a̱jtʉm éxtʉm ya''anʉʉmʉ yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ: 26Nʉjx anʉʉmʉ tadʉ ja̱'a̱y: Oy miidsʉty xyjamʉdowdʉ, ni na̱'a̱ xykyajaygyúkʉdʉt; oy xyja'ijxpʉdʉ, ni na̱'a̱ xykyamʉwinma̱'a̱ñbya̱a̱ttʉt. 27Mʉt ko tadʉ ja̱'a̱yʉdyʉ jyot tʉ jyʉmbittʉ juun, kyaj myʉdowdʉ es tʉ ja wyiin dyajpi'itstʉ, dʉ'ʉn tka'íxtʉt mʉt ja wyiin es tkamʉdówʉt mʉt ja tyatsk, es kyaj tjaygyúkʉdʉt mʉt ja jyot, es kyajts ʉj xyñimíndʉt esʉts nyajnitso'ogʉt. 28Esʉ Pa̱a̱blʉ 'yakjʉnáñ: —Jaygyúkʉdʉ miidsʉty ko tyam Dios t'awanʉya'añʉ tya̱dʉ nitsokʉn mʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es yʉ'ʉjʉty myʉdowándʉp. 29Ko Pa̱a̱blʉ dʉ'ʉn jyʉnáñ, net ja israelítʉty ñaygya̱jxʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty es ñʉjxtʉ. 30Es ja Pa̱a̱blʉ 'yijty majtsk jʉmʉjt ka'pxy ma̱ tyʉjk ajuydyiky es t'axa̱jʉ nidʉgekyʉ di'ibʉ nimiinʉp, 31es tka̱jxwa'xy wi'ix ja Diosʉ kyutujkʉn. Es ttuk'ʉxpʉktʉ nandʉ'ʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. Ni pʉ́n kya''adsípyʉty.

will be added

X\