APOSTɄLɄTY 27

1Ko twinma̱a̱ydyʉ xyajnʉjxa̱'a̱ndʉts jap Italyʉ, net ja Festʉ tkʉyajky ja Pa̱a̱blʉ esʉ wiingátypyʉ tsimyjya'ay ma̱ ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n Julyʉ, di'ibʉ jap ijtp ma̱ byatayongʉ Augustʉ. 2Nétʉts ndʉjkʉdʉ ma̱ tu'ugʉ barkʉ di'ibʉ naty tsoona̱a̱mp Adramityʉ es ñʉjxa̱'a̱ñ Asyʉ. Yʉ Aristárkʉts mʉʉt nnʉjxtʉ, yʉ'ʉ jap kyuga̱jpnʉty Tesalónikʉ, Masedoñʉ ñaxwíñʉdʉ. 3Jakumbom nja̱jttʉts Sidón. Es jap yʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n Julyʉ tmʉda̱jty yʉ oyjyot es tnasma̱jtsʉ Pa̱a̱blʉ es nʉjx tku'ixy yʉ myʉtnaymyaayʉbʉty. 4Kots ndso'ondʉ Sidón, nʉjxtʉts aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ Tsyipre, mʉt ko mʉk jyantsypyojy es kyaj mba̱a̱t tʉyʉ nnejxyʉts. 5Es nnʉjxtʉts a̱jkxnáx tsoo Silisyʉ pyʉ'a̱a̱y esʉ Panfilyʉ, es nja̱jttʉts Miirʉ, Lisyʉ ñaxwíñʉdʉ. 6Jap yʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n tpaty jatu'ugʉ barkʉ di'ibʉ tso'omp Alejandriiʉ es ñʉjxa̱'a̱ñ Italyʉ. Nétʉts xyajtʉjkʉ es nnʉjxtʉts. 7Es kana̱k xʉʉjʉts ndu'uyo'oydyʉ odya'agyʉ, es jantsy nimʉja̱a̱ nja̱jttʉts wyinduuyʉ Gniidʉ. Es nandʉ'ʉnʉ naty jyantsypyojy. Nétʉts nna̱jxtʉ wyinduuyʉ Salmón es n'awdijttʉts ma̱ Kretʉ, 8es nnʉjxtʉts nimʉja̱a̱ mejyñbyʉ'a̱a̱y extʉ nja̱jttʉts ma̱ tu'ugʉ it di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Oybyʉ Jyikymyejyñ'a̱a̱, Laseeʉ ka̱jpn wingón. 9Es dyajtʉgooydyʉ tiempʉ kana̱k xʉʉ es kudsʉ'ʉgʉ kots n'aknʉjxtʉt mʉt ko wyingoonʉ ja xux po'o. Net ja Pa̱a̱blʉ dyajky ja ka̱jxwíjʉn, 10es t'anma̱a̱y: —Mʉgu'ugʉty, ni'igʉ 'yaxʉʉgʉty yʉ tiempʉ. Pʉn n'aknʉjxʉm, n'ayo'ombátʉmʉ net es nyajtʉgo'oyʉmʉ net ja barkʉ esʉ tsemy, es extʉ njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm. 11Per yʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n yʉ'ʉ pyanʉjx éxtʉmʉ wyinma̱'a̱ñ yʉ barkʉ ñiwindsʉ́n es yʉ barkʉ ñigapitank, kyaj ja Pa̱a̱blʉ kya̱jxwíjʉn tmʉdoojʉ. 12Es kom nik oy jatu'ugʉ ka̱jpn di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Fenise ma̱ ja islʉ, es jap tu'ugʉ jikymyejyñ'a̱a̱ madsoo xʉʉ pyʉdsemy, ja'agyʉjxm may twinma̱a̱ydyʉ waanʉ oy ko ñʉjxtʉt jap, es jap dyajnáxʉt ja xux po'o. 13Ko tyʉga̱jtsy ja poj es myiiñ naje'eyʉ yʉ jʉmboj, net ñay'anma̱a̱yʉdʉ: —Oy njo'omʉm. Ta ñʉjxtʉ ma̱ myʉwingón ja Kretʉ myejyñbya̱'a̱. 14Per ko waanʉ 'yijty, net tyʉga̱jtsy ja poj es myiiñ jantsy mʉk tuboj, 15es dyajnejxy ja barkʉ wiink tsoo. Es kom mʉk pyojy, kyajts mba̱a̱t nnʉjxtʉ éxtʉmts nnʉjxa̱'a̱ndʉ. Nétʉts nmatstuttʉ ja barkʉ es ja poj myʉnʉjxʉdʉt madsoo myʉnʉjxa̱'a̱ñʉty. 16Nétʉts nna̱jxtʉ pyʉ'a̱a̱y ma̱ tu'ugʉ mutsk islʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Kaudʉ, ma̱ waanʉ poj myooñ. Es jantsy nimʉja̱a̱ nyajtʉjkʉts ma̱ barkʉ ja barku'unk di'ibʉdsʉ naty tʉ nwoondʉ. 17Kots nyajtʉjkʉdʉ ja barku'unk, nétʉts nwo'onda̱'tstʉ ja mʉj barkʉ mʉt kana̱a̱gʉ tejxyñ kʉdiibʉ jyaanwa̱'xʉt. Es ndsʉ'kʉdʉts ko ñejxy ja barkʉ pu'ujótm ma̱ txʉ'aty Sirte. Es net nyajjʉna̱jktʉts ja barkʉ wit es yʉ poj yajnejxyʉty dʉ'ʉñʉ. 18Jakumbom kyajpʉ mʉk poj myooñ. Net ja barkʉ tsyemy ñʉgujʉbijptsondáky. 19Es ja myʉdʉgʉk xʉʉ ʉʉdsʉty nyajpʉdsʉʉmdʉ di'ibʉ mʉdʉ barkʉ tyu'uyo'oy. 20Kana̱k xʉʉ kyajpʉ xʉʉ 'yok'ya'ijxnʉ, es ni mʉdsa̱'a̱, ja'a ko ja poj es ja tuu mʉk jyantsywyepy. Nja̱'a̱ydyʉgooydyaayñʉts tʉgekyʉ wi'ixʉts nnitso'ogʉt. 21Es ko jeky 'yijnʉ, kyajts n'okka̱a̱yñʉdʉ, net ja Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ: —Mʉgu'ugʉty, tʉʉxyʉp xymyʉdoogúkʉdʉ es kʉdiibʉxyʉp tʉ ndso'onʉm Kretʉ es kyajxyʉp dʉ'ʉn n'ayo'om. 22Per tyam katʉ mjotmay'ooktʉ, ni pʉ́n kya'oogʉt, oy tya̱dʉ barkʉ wyindʉgóyʉt. 23Pes tsu'uy tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs n'ijxyʉts, 24es xy'anma̱a̱yʉts: “Katʉ mdsʉ'ʉgʉ Pa̱a̱blʉ, mja̱'tʉp ma̱ ja yajkutujkpʉ kopk. Nandʉ'ʉnʉ Diosʉ may'a̱jtʉn mdu'unxʉ es nidʉgekyʉ di'ibáty mij mmʉʉdʉty barkoty, kʉdiibʉ pʉ́n 'yoogʉt.” 25Pa̱a̱ty mʉgu'ugʉty, jotkujk'áttʉ. Ʉj nmʉbejkypyʉts éxtʉm ja Dios jyʉna'añ. 26Per yʉ jikymyejyñ yʉ'ʉ net xyajnʉjxʉm ma̱ tu'ugʉ islʉ. 27Es ko 'yijty majtsk sʉma̱a̱n ma̱ts ndu'uyo'oydyʉ, net koots jápʉdsʉ naty Adriyátikʉ Jikymyejyñóty es ja mʉk poj xyajnejxyʉts ana̱jñ aga̱'a̱ñ. Es tsu'pʉn yʉ marineerʉty wyinma̱a̱ydyʉ ko tpa̱a̱da̱'a̱ndʉ nax. 28Net tkijxtʉ nʉ'ʉnʉn kyʉ́kʉty ja jikymyejyñ, es t'ijxtʉ ko je'eyʉ i'px ma̱jmókx tu'uk metrʉ. Es waanʉ n'aknʉjxtʉts, net tkijxkojkpʉ jatʉgok. Je'eyʉ i'px jʉxtujk metrʉ. 29Es tsyʉ'kʉdʉ ko nʉjx kyotʉ ma̱ jamʉ tsa̱a̱ nʉjoty. Net dyajjʉna̱jktʉ taxkʉ pujxn ajo'kn ʉxkʉ'p tsoo es t'awixtʉ jotmaymyʉʉt wi'ix xyʉʉñʉt. 30Es ja marineerʉty twinma̱a̱ydyʉ, net dyajjʉna̱jktʉ ja barku'unk es kya'aga̱'a̱ndʉ. Nʉgoobʉ jyʉnandʉ ko dyajjʉnaka̱'a̱ndʉ pujxn ajo'kn ma̱ barkʉ kopk. 31Es ja Pa̱a̱blʉ t'awa̱'a̱nʉdʉ ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n es yʉ syolda̱a̱dʉtʉjk, es t'anma̱a̱y: —Pʉnʉ tya̱a̱dʉ kyaj wyʉ'ʉmdʉ barkoty, kyaj ndsókʉm. 32Net ja solda̱a̱dʉtʉjk ttsujktujktʉ ja barku'ungʉ tyejxyñ es dyajkuna̱jxtʉ mejyñóty. 33Es kajamóñʉmʉ Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱ydyʉ nidʉgekyʉ: —Tyam majtsk sʉma̱a̱n miidsʉty kyaj mma̱'a̱dʉ es kyaj mgaydyʉ. 34Tyam nmʉnu'xtáktʉp es mgáydyʉt oynʉ'ʉnʉn es xymyʉdátʉt ja mʉja̱a̱ es m'akjiky'áttʉt. Ni tu'uk pʉ́n kya'ooga̱'a̱ñ. 35Es ko dʉ'ʉn ja Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ, ta tkone'ky tu'ugʉ tsa̱jkaaky, es tja̱'a̱ygyʉdáky ja Dios ma̱ 'yittʉ nidʉgekyʉ. Net dyajwa'xy ja tsa̱jkaaky es kyaay. 36Net nidʉgekyʉ jyotkujkʉdyaaydyʉ es kyaaydyʉ nandʉ'ʉn. 37Ja'a naty ʉʉdsʉty nidʉgekyʉ majtsk mʉgo'px jatʉgʉ'px ma̱jmókx tu'uk. 38Es ko kyaaydyaaydyʉ, net tkujʉbijpna̱jxta̱a̱ydyʉ yʉ triigʉ mejyñóty es ja barkʉ waanʉ tyo'tykyʉt. 39Ko xyʉʉñʉ yʉ marineerʉty kyaj t'ixy'attʉ ja nax, per t'ijxtʉ tu'ugʉ pu'u jot es jyʉnandʉ pʉn mba̱a̱t ñejxy ja barkʉ jam. 40Es tmʉdsujkʉdyaaydyʉ ja tejxyñ di'ibʉ wyiint'a̱jtypy ja pujxn ajo'kn, es wyʉ'ʉmda̱a̱y jap mejyñóty. Es dyaj'yuungʉdʉ ja kepy di'ibʉ ja barkʉ tu'umooyʉp. Net tpʉjtákʉ jatʉgok ja barkʉ wyit es ja poj pyudʉ́kʉdʉt ñʉjxʉt ma̱ pu'u ñipety. 41Ja barkʉ oj ñejxy. Esʉ net ja barkʉ kyopk tya̱'tspejky pu'ujótm es kyaj mba̱a̱t ñakyyi'xy, es ja jikymyejyñ myʉjwojppéty jam barkʉ ʉx'am es tsya̱'pxtso'oñ ja barkʉ. 42Net ja solda̱a̱dʉtʉjk tjaya'oogándʉ nidʉgekyʉ tsimyjya'ay kʉdiibʉ kya'agʉt nʉgʉyaapy. 43Per ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n yʉ'ʉ yajtso'ogaampy ja Pa̱a̱blʉ es kyaj dyajky yʉ kutujkʉn es ja syolda̱a̱dʉtʉjk dya'oogʉt ja ja̱'a̱y. Net dyajkutijky di'ibʉ jyajtypy ñʉʉwoonʉt es ñʉjxʉt jawyiin es tpa̱a̱dʉt ja nax. 44Di'ibʉ kyaj tjattʉ ñʉʉwoonʉt, ta tma̱jtstʉ ta̱a̱blʉ pedazʉ di'ibʉ ja barkʉ tʉ tyuktʉjʉdya'ay, es dʉ'ʉn pyʉdsʉʉmda̱a̱ydyʉ nidʉgekyʉ jikymyejyñóty, es jya̱jttʉ ma̱ nax.

will be added

X\