APOSTɄLɄTY 26

1Net ja Agripʉ t'anma̱a̱y yʉ Pa̱a̱blʉ: —Mba̱a̱t mij xyaky ja mdʉy'a̱jtʉn. Ta ja Pa̱a̱blʉ ttuk'ixy ja kyʉ'ʉ es 'yamóndʉt, es jyʉnáñ: 2—Jotkujkʉts nnayjyáwʉty esʉts nga̱jxʉt mʉt mij, rey Agripʉ, esʉts nnayñika̱jxtu'udʉdʉts nidʉgekyʉ di'ibʉ israelítʉty tʉ xytyukni'ʉʉnʉts, 3es waanʉ ni'igʉ ja'agyʉjxm ko mij mnija̱'a̱p tʉgekyʉ wi'ixʉts jaayʉm tii ndundʉ, ʉʉdsʉty israelitʉ ja̱'a̱yʉty, es mjaygyujkʉp di'ibʉts nmadyakypy. Pa̱a̱ty tunʉ may'a̱jtʉn, mʉdoo'ít yajxón. 4’Yʉ israelítʉty nidʉgekyʉ tnijawʉ wi'ixʉts n'ijty mʉt yʉ'ʉjʉty ma̱dsʉ nga̱jpn es nandʉ'ʉn Jerusalén, kots nmutsk'a̱jty es extʉ tyamba̱a̱t. 5Es yʉ'ʉjʉty nandʉ'ʉn ñija̱'a̱dʉp, es pʉn tsyojktʉp jyʉna̱'a̱ndʉt tʉy'a̱jtʉn, kots ʉj n'ʉna̱'k'a̱jty fariseeʉ ja̱'a̱yʉty. 6Es tyam xyajmíñʉts es xyñi'ʉʉnʉts kots ʉj nmʉbékyʉts ko Dios dyajjikypyʉka̱'a̱ñ yʉ o'kpʉ éxtʉm wya̱ndaky mʉt ʉʉdsʉdyʉ n'aptʉjkʉty. 7Nidʉgekyʉ israelítʉty 'yawijxtʉp ko Dios tkuydyúnʉt di'ibʉ wya̱ndak, es ja'agyʉjxm t'awdattʉ Dios xʉʉñ koots. Mij rey Agripʉ, yʉ'ʉgyʉjxmʉ tadʉ israelitʉ ja̱'a̱y xyñi'ʉʉnʉdʉ kots ʉj dʉ'ʉn njʉjp'íxy. 8¿Ti kyaj miits xymyʉbʉktʉ ko Dios dyajjikypyʉka̱'a̱ñ ja o'kpʉ? 9’Ʉjts kʉ'ʉm nwinma̱a̱yʉts tʉʉyʉp kots ʉj nduna̱'a̱ñ mayʉ winma̱'a̱ñ es nmʉdsip'átʉdʉts di'ibʉ pyanejxypy yʉ Jesús nazarenʉ. 10Es dʉ'ʉnʉts nduuñ kots n'ijty Jerusalén. Ja teedywyindsʉ́nʉty xymyooydyʉts ja kutujkʉn esʉts ʉj nbʉjta̱'a̱gʉt pujxndʉgóty ni nʉ'ʉn di'ibʉ myʉbejkypy yʉ Jesús; es ko dya'o'ktʉ, ʉj tʉdsʉ naty nnaygya̱jxʉdʉ mʉt ja teedywyindsʉ́nʉty. 11Kana̱k ókʉts ʉj ndʉydyuuñ es agwanʉ tmastu'udʉt yʉ myʉbʉjkʉn. Dʉ'ʉn tʉ ndúñʉts tu'uk tu'ugʉ tsa̱jptʉjk. Njantsytyukmʉdsip'a̱jtyʉts yʉ'ʉjʉty es nbanʉjxʉts extʉ wiink ka̱jpn. 12’Es kots ʉjʉ naty nnejxy ma̱ Damaskʉ, yʉ teedywyindsʉ́nʉty tʉ xymyo'oyʉts yʉ kutujkʉn esʉts nʉjx nmatsy di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Jesús. 13Rey Agripʉ, kotsʉ naty nnejxy, net jam tu'am n'ijxyʉts kijkyxyʉʉ tu'ugʉ ja̱jʉn di'ibʉ miimp tsa̱jwínm. Jantsy mʉk jyajy es kyaj dyʉ'ʉnʉty yʉ xʉʉ jyajy. Tadʉ ja̱jʉn jyajty ma̱ts ʉj nbʉ'a̱a̱y es ma̱dsʉ nja̱ymyʉʉdʉty. 14Net ʉʉdsʉty nidʉgekyʉ ngʉda̱a̱da̱a̱ydyʉts, es nmʉdooyʉts kots xymyʉgajxy mʉt ja ebreeʉ ayuk, es jyʉna'añ: “Saulʉ, Saulʉ, ¿tits ko xypyajʉdity? Kʉ'ʉm mnayyajtsayútyʉty, éxtʉmʉ yuubʉ ko tnepy yʉ kepyjyʉjptsétsy.” 15Nétʉts ʉj n'anma̱a̱y: “¿Mbʉ́n mij?, Windsʉ́n.” Esʉts xy'adsooy: “Ʉjtsʉts Jesús, di'ibʉ mij mbajʉdijtypy. 16Pʉdʉ'ʉk es mdánʉt. Tʉ nnimíñ es mij nmʉga̱jxa̱'a̱ñ es ngajxa̱'a̱ñ esʉ ja̱'a̱y xy'awánʉt di'ibʉ tyam tʉ xy'ixy es di'ibʉ m'íxʉp óknʉm. 17Es ʉjts mij nyajtso'ogʉp ma̱ israelítʉty es nandʉ'ʉn ma̱ kyaj 'yisraelítʉty. Es tyam ngexy es mnʉjxʉt 18ma̱ ja'ajʉty es xya'ijxwa̱'xʉt ja ja̱'a̱yʉty es kyaj ñakyyo'oydyʉt ma̱ ja koots it, wa'an dyo'oydyʉ ma̱ ja xʉʉñ it, kʉdiibʉ 'yok'ijnʉdʉt Satanás kyʉjoty, Dios kyʉ'ʉjóty 'yíttʉt; esʉ dʉ'ʉnʉts xymyʉbʉ́ktʉt es yajtuknima'kxtʉt ja pyeky es yajmo'oydyʉt ja kuma̱'a̱ñ mʉt pʉ́nʉty ijttʉp ja Diosʉ jya'ayʉty.” Dʉ'ʉnʉts xy'anma̱a̱y ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús. 19’Pa̱a̱ty, rey Agripʉ, nmʉmʉdooyʉts di'ibʉts ja Jesús xytyuk'ijx tsa̱jwínm es di'ibʉts xy'anma̱a̱y. 20Jayʉjpts nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk ma̱ ja̱'a̱yʉty di'ibáty jap Damaskʉ, ta net di'ibáty Jerusalén es ma̱ tʉgekyʉ Judeeʉ ñax, es nandʉ'ʉn ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty; es n'anma̱a̱yʉts nidʉgekyʉ es dyajtʉgátstʉt yʉ wyinma̱'a̱ñʉty es jyʉmbíttʉt ma̱ Dios es ttúnʉt éxtʉm ja Dios jyʉna'añ. 21Pa̱a̱dyʉts xymya̱jtstʉ ja israelítʉty mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty esʉts xyjaya'oogándʉ. 22Perʉ Dios xypyudʉjkʉts es tyamba̱a̱dʉts nga̱jxwa'xy ja 'yayuk mʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty ko yʉ Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ. Es je'eyʉ njʉna̱'a̱ñʉts di'ibʉ nandʉ'ʉnʉ Moisés es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ kyʉxja̱a̱ydyʉ. 23Yʉ'ʉjʉty jyʉnandʉ ko koonʉm yʉ Kristʉ 'yayówʉt es taanʉm 'yoogʉt; es ko 'yoogʉt, yʉ'ʉ tim jayʉjp jikypyʉ́kʉp jatʉgok es dyákʉt ja nitsokʉn mʉt di'ibʉ israelítʉty es di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 24Es ko dʉ'ʉn jyʉnáñ yʉ Pa̱a̱blʉ, net ja Festʉ yaxkeky: —¡Tʉ mlokʉ, Pa̱a̱blʉ! Mʉt mayʉ m'ʉxpʉjkʉn tʉ mjʉmbity lokʉ. 25Per ja Pa̱a̱blʉ 'yadsooy: —Kyajts nlokʉ, gobernadoor Festʉ. Tʉgekyʉ di'ibʉts ngajxypy, tʉy'a̱jtʉn yʉ'ʉ. 26Esʉ tya̱dʉ rey Agripʉ myʉda̱jtypy ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉts ngajxypy, pa̱a̱dyʉts nniga̱jxta̱'a̱y yajxón ma̱ yʉ'ʉn, mʉt ko kyaj tya̱a̱dʉ tyuun jya̱jtʉ ayu'udsyʉ. 27Mij, rey Agripʉ, ¿tii mmʉbʉjk éxtʉm jyʉnáñ yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉty? Nnija̱'a̱bʉts ko mmʉbejkypy. 28Net ja Agripʉ jyʉnáñ: —Mʉt waanʉbʉ mij yʉ m'ayuk xytsyeky es nbanʉjxʉdʉts yʉ Jesukristʉ, dʉ'ʉn, ¿kʉdii? 29Net ja Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ: —Pes mʉt jawaanʉbʉ o mʉt jamaybyʉ, Dios tsyejpy ko mij, rey Agripʉ, es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉts yam xymyʉdoo'ijttʉp, nandʉ'ʉnxyʉp mij nʉjx m'ittʉ éxtʉm ʉj, je'eyʉ ko kyaj mʉdʉ kadenʉ. 30Net ja rey Agripʉ pyʉde'ky, es nandʉ'ʉnʉ Festʉ esʉ Berenise, es nidʉgekyʉ di'ibʉ naty jap uñaaydyʉp, 31es ñʉjxtʉ wiink tsoo, es ñayjyʉnánʉdʉ: —Tya̱dʉ ja̱'a̱y ni ti tʉ tkatúñ di'ibʉ pátʉp tku'oogʉt o 'yítʉt pujxndʉgóty. 32Net ja Agripʉ t'anma̱a̱y ja Festʉ: —Tʉʉxyʉp yajnasmátsʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y kooxyʉp kʉ'ʉm tʉ tka''amdoy esʉ yajkutujkpʉ kopk pyayo'oyʉdʉt.

will be added

X\