APOSTɄLɄTY 25

1Ko ja Festʉ jyajty es oj t'axa̱jʉ ja kyutujkʉn es 'yítʉt gobernadoor, kyumdʉgʉk xʉʉ tsyo'oñ Sesareeʉ es pyatʉjkʉ Jerusalén. 2Es net ñimiinʉdʉ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja israelítʉty ja myʉjja̱'a̱ydyʉjk, es tni'ʉ'ʉmbajttʉ ja Pa̱a̱blʉ, 3t'amdooy ja may'a̱jtʉn es tnigáxʉt ja Pa̱a̱blʉ es dyajmínʉt Jerusalén. Dʉ'ʉn t'amdooy ko tʉ naty ñaygya̱jxʉdʉ ja israelítʉty es dya'ooga̱'a̱ndʉ tu'a̱a̱y. 4Per ja Festʉ 'yadsooy ko Pa̱a̱blʉ tap 'yity tsimy Sesareeʉ, es yʉ'ʉ kʉ'ʉm jʉjpta̱'a̱ga̱a̱mp jap. 5Es jyʉnáñ: —Miits nidu'ugʉty di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja kutujkʉn, mnʉjxtʉp Sesareeʉ kots ʉj nnʉjxʉt, es pʉnʉ tadʉ yedyʉjk jamʉ pyeky, mba̱a̱t xyñi'ʉ'ʉmbáttʉ. 6Festʉ je'eyʉ jap 'yijty Jerusalén tuktujk ma̱jk xʉʉ es ta net jyʉnajky jatʉgok Sesareeʉ. Es jakumbom t'axa̱jʉ ja 'yuñaaybyajn ma̱ 'yana'ama̱'a̱ñ. Ta tnigajxʉ ja Pa̱a̱blʉ. 7Ko Pa̱a̱blʉ tyʉjkʉ, net yajnadujkʉdʉ ja israelítʉty di'ibʉ tʉ tsyoondʉ Jerusalén, es tpʉjtákʉdʉ pyeky kana̱k nax, per kyaj tyʉy'a̱jtʉndʉjkʉ. 8Es net ja Pa̱a̱blʉ ñayñika̱jxtútʉ: —Ʉj, ni tits tʉ ngatuundʉgóy mʉt ja israelítʉty ja 'yana'amʉn, ni mʉt ja mʉj tsya̱jptʉjk es ni mʉt ja yajkutujkpʉ kopk. 9Per ja'a ko yʉ Festʉ wʉ'ʉma̱a̱mp oy mʉt ja israelítʉty, pa̱a̱ty ja Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱y: —¿Tii mnʉjxa̱a̱mp Jerusalén es jámʉts ndúnʉt ja tʉy'a̱jtʉn? 10Net ja Pa̱a̱blʉ 'yadsooy: —Tyámʉts n'ity ma̱ yajkutujkpʉ kopkʉ kyutujkʉn, ma̱ mba̱a̱dʉts ja ndʉy'a̱jtʉn yajtúñ. Mnija̱'a̱p oy ko kyajts ʉj ti tʉ nduundʉgóy mʉt ja israelítʉty. 11Es pʉn tʉy'a̱jtʉn ko tʉts ti nduundʉgóy di'ibʉts ngumʉdówʉp es xya'oogʉdʉts, wa'ants xya'ooktʉ; per pʉn kyaj ti tyʉy'a̱jtʉnʉty di'ibʉ xytyukni'ʉ'ʉnʉp, kyaj pʉ́n ja kutujkʉn tmʉdaty esʉts xykyʉyákʉt ma̱ yʉ israelítʉty. Pa̱a̱ty n'amdóyʉts esʉts xyajnʉjxʉdʉts ma̱ ja yajkutujkpʉ kopk es yʉ'ʉ kʉ'ʉm xypyayo'oyʉdʉts. 12Ko naty ja Festʉ tʉ myadya'aky mʉt ja jya'ayʉty, ta t'anma̱a̱y ja Pa̱a̱blʉ: —Mʉt ko tʉ xy'amdoy es nyajnʉjxʉt ma̱ yajkutujkpʉ kopk es yʉ'ʉ jyustisʉtúnʉt, oy nyajnʉjxʉt. 13Ko 'yijty majtsk tʉgʉk xʉʉ, net jyajty jap Sesareeʉ ja rey Agripʉ mʉt ja toxytyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Berenise, es tka̱jxpo'xa̱'a̱ñ ja gobernadoor Festʉ. 14Es kom kana̱k xʉʉ jap 'yijttʉ, ta ja Festʉ tmʉmadyaky ja rey wi'ixʉ Pa̱a̱blʉ 'yity tsimy, es t'anma̱a̱y: —Tyap tu'ugʉ yedyʉjk 'yity pujxndʉgóty di'ibʉ Felʉs tʉ dyajwe'emy. 15Kots n'ijty Jerusalén, net ja teedywyindsʉ́nʉty esʉ israelítʉty ja myʉjja̱'a̱ydyʉjk tni'ʉ'ʉnʉdʉ tadʉ yedyʉjk, es xy'amdooyʉts es ʉj njʉna̱'a̱nʉdʉts ko peky tmʉdaty es wa'an dya'ooktʉ. 16Es ʉj n'adsooyʉts ko yʉ romanʉ 'yana'amʉn kyaj ñigutíkyʉty es nya'o'kʉm ja ja̱'a̱y pʉn kyajnʉmʉ tyʉy'a̱jtʉn dyaky es ñaywyindánʉdʉt mʉt ja di'ibʉ ʉ'ʉmp, es ñayñika̱jxtu'udʉdʉt. 17Pa̱a̱ty ko yʉ'ʉjʉty myiindʉ ja ya̱a̱, netyʉ jakumbom nnaxwe'tsy ma̱ uñaaybyajn ma̱ts n'ane'emy, es nétʉts nnigajxʉ tadʉ yedyʉjk. 18Ja israelítʉty kyaj oj 'yʉʉndʉ éxtʉmts ʉj tʉ n'okwinmay. 19Yʉ'ʉ je'eyʉ oj ttukni'ʉʉnʉdʉ éxtʉmʉ israelítʉty myʉbʉktʉ, es mʉʉt ja Jesús di'ibʉ o'k; per ja Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ ko yʉ Jesús jyiky'aty. 20Es kom kyajts nmʉwinma̱'a̱ñbyaaty wi'ixʉts ja tʉy'a̱jtʉn ndúnʉt, nétʉts ja Pa̱a̱blʉ nyajtʉʉy pʉn nʉjxa̱a̱mp Jerusalén es jápʉts ja tʉy'a̱jtʉn ndúnʉdʉts. 21Per ja'a ko yʉ'ʉ 'yamdoo es ja yajkutujkpʉ kopk Augustʉ ttúnʉt ja tʉy'a̱jtʉn, pa̱a̱ty ʉj nya'ítyʉts tsimy extʉ kots ʉj mba̱a̱t ngexy. 22Net ja Agripʉ t'anma̱a̱y yʉ Festʉ: —Ʉj nandʉ'ʉn nmʉdowaambyʉts wi'ix jyʉna'añʉ tadʉ ja̱'a̱y. Es ja Festʉ 'yadsooy: —Bom xymyʉdówʉt. 23Jakumbomʉ Agripʉ es ja Berenise jya̱jttʉ es ni'igʉ dyajnigʉxʉ'ktʉ ja myʉj'a̱jtʉn, es tyʉjkʉdʉ ma̱ ja kumoñdyʉjk mʉt ja solda̱a̱dʉ windsʉngópkʉty es mʉt ja Sesareeʉ myʉjja̱'a̱ydyʉjk. Net yʉ Festʉ tnigajxʉ yʉ Pa̱a̱blʉ. 24Net ja Festʉ t'anma̱a̱y yʉ Agripʉ: —Rey Agripʉ es miidsʉty nidʉgekyʉ di'ibʉ tʉ ñaymyúkʉdʉ mʉt ʉ́jʉty, tya̱a̱ ja yedyʉjk. Mayʉ israelítʉty tʉ xy'anʉʉmʉts mʉt yʉ ja̱'a̱y jap Jerusalén es ya̱a̱ nandʉ'ʉn Sesareeʉ, es dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ esʉts nya'oogʉt. 25Per ni wi'ix tsoots ngapatʉ pyojpʉ es 'yoogʉt. Es kom yʉ'ʉ kʉ'ʉm tʉ t'amdoy es ja jyustisʉ yajtúnʉt ma̱ yʉ yajkutujkpʉ kopk Augustʉ, pa̱a̱ty tʉts njʉna̱'a̱ñ kots ngaxa̱'a̱ñ jam. 26Es kyajts nnijawʉ wi'ixʉts nnijáyʉt yʉ nwindsʉ́n yajkutujkpʉ kopk mʉt yʉ'ʉ. Pa̱a̱ty tya̱a̱ts nyajmíñ ma̱ miits nidʉgekyʉ, es waanʉ ni'igʉ ma̱ mij, yajkutujkpʉ Agripʉ. Tundʉ may'a̱jtʉn, yajtʉ́wdʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y esʉts xy'awánʉt wi'ix mba̱a̱t nja̱'a̱yʉts, 27ja'a ko kyajts njawʉ tyʉy'a̱jtʉnʉty esʉts ngáxʉt ma̱ ja yajkutujkpʉ kopk pʉn kyajts n'awanʉ wi'ixʉ 'yʉ'ʉnʉn.

will be added

X\