APOSTɄLɄTY 24

1Kyummʉgoxk xʉʉ kyʉdaky Sesareeʉ ja Ananiiʉs di'ibʉ ijtp teedywyindsʉngópk, mʉt ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk es tu'ugʉ winga̱jxpʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Tértulʉ. Tya̱a̱dʉ twinguwa̱'kʉ ja gobernadoor Felʉs es tjapʉjta̱'a̱gáñ ja pyeky ja Pa̱a̱blʉ. 2Es ko ja gobernadoor dyajmiiñ ja Pa̱a̱blʉ, net ja Tértulʉ tni'ʉ'ʉnʉ ja Pa̱a̱blʉ, es t'anma̱a̱y ja gobernadoor Felʉs: —Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts ma̱ mij, windsʉ́n gobernadoor, ko mijtskyʉjxm jyaadyʉ oy'a̱jtʉn ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ, es mij m'ane'emy yajxón mʉt ja oybyʉ mwinma̱'a̱ñ. Pa̱a̱ty kyaj ma̱ tsip mʉt ʉʉdsʉty. 3Es mij tʉ xytyuñ yajxón tʉgekyʉ ma̱ tya̱dʉ israelítʉty ja ñaxwíñʉdʉ. Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts mijts, gobernadoor Felʉs. 4Per kʉdiibʉts mij nʉgoo ja mdiempʉ nyajtʉgóyʉt, tunʉ may'a̱jtʉn es xymyʉdoo'ítʉt di'ibʉts ʉj nga̱jxaampy. 5Tya̱dʉ yedyʉjk yʉ'ʉ axʉk ja̱'a̱y, es ñejxy oytyim ma̱a̱ty es dyajtsiptúñ yʉ israelítʉty; es nandʉ'ʉn yʉ'ʉ ñigopk'a̱jtypy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ yajtijp nazarenʉ ja'ayʉty. 6Nandʉ'ʉn tmʉdʉjkʉ wiink ja̱'a̱y ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk. Pa̱a̱dyʉts nma̱jtstʉ es ndʉydyunándʉts éxtʉmdsʉ n'ana'amʉn jyʉna'añ. 7Net ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk Lisyʉs myiiñ es tyʉjkʉ amʉja̱a̱, es dyajnejxy ja Pa̱a̱blʉ, 8es xy'anma̱a̱ydyʉts ʉʉdsʉty di'ibʉ ʉ'ʉndʉp nmíndʉt ma̱ mij. Es tyam mijts kʉ'ʉm xyñijáwʉt ja tʉy'a̱jtʉn nidʉgekyʉ ti kots nni'ʉʉnʉdʉ. 9Esʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naty jápʉty, nandʉ'ʉn jyʉnandʉ ko tyʉy'a̱jtʉnʉty. 10Net ja gobernadoor ja kyʉ'ʉ ttuk'ijxy ja Pa̱a̱blʉ es kya̱jxʉt. Ta Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ: —Tyam ʉj jotkujkʉts nnayjyáwʉty es nnayñika̱jxtu'uda̱'a̱ñʉdyʉts ma̱ mij, mʉt ko nnija̱'a̱bʉts ko mij tyam m'ity jeky es myajkutíky ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ. 11Mijts kʉ'ʉm mba̱a̱t xypyayo'oy ko je'eyʉnʉm ma̱jmajtsk xʉʉ kots n'ojtsy Jerusalén esʉts n'awdata̱'a̱ñ ja Dios. 12Es kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty kots xypya̱a̱ttʉ nnay'oojʉdʉts, es kyajts pʉ́n nyajnayñibʉdʉ'kʉ, ni ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk es ni ma̱ justisʉtʉjkʉty, es ni di'ibʉ ka̱jpnʉts pʉ́n mʉʉt ngatsiptúñ. 13Tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty kyaj mba̱a̱t dyajtʉydyʉ́kʉdʉ tits xytyukni'ʉ'ʉnʉdʉp. 14Di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn, nbanejxypyʉts ja Jesús éxtʉmʉ Kristʉ, di'ibʉ yʉ'ʉ tyijtʉp anʉʉ ʉxpʉjkʉn. Nmʉdiimbyʉts ja Dios éxtʉmdsʉ n'aptʉjk tmʉduuñ. Nmʉbejkypyʉts tʉgekyʉ Moisesʉ 'yana'amʉn es tʉgekyʉ di'ibʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ kya̱jxtʉ. 15Es ʉj nmʉbejkypyʉts éxtʉm yʉ'ʉjʉty nandʉ'ʉn ko yʉ Dios dyajjikypyʉka̱'a̱ñ tʉgekyʉ o'kpʉ di'ibʉ ijt oyjya'ay es nandʉ'ʉn di'ibʉ ijt ka'oyjya'ay. 16Es pa̱a̱dyʉts dʉ'ʉñʉm nduna̱'a̱ñ di'ibʉ oy Dios winduuy es nandʉ'ʉn ja̱'a̱y winduuy. 17’Es kana̱k jʉmʉjtʉts njʉdijty wiink nax wiink ka̱jpn, es njʉmbijtyʉts ma̱dsʉ nnaxʉ nga̱jpn es nyaka̱'a̱ñʉts yʉ limosnʉ es ja windsʉ'kʉn. 18Es jawyiinʉts nnayyajwátsʉ. Jápʉdsʉ naty mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty es mbʉjta̱'a̱ga̱'a̱ñʉts yʉ limosnʉ es ja windsʉ'kʉn, es kyaj mʉt ja mayjya'ay es ni nganayñibʉdʉ'ʉgʉdʉts ni pʉ́n mʉʉt. Es jap tsa̱jptʉgoty xypyátʉts ja israelítʉty di'ibʉ tso'omp ma̱ ñaxwiñʉdʉ Asyʉ. 19Es japts xypyattʉ ja israelítʉty di'ibʉ tso'omp ma̱ ñaxwíñʉdʉ Asyʉ, ¿Ti ko kʉ'ʉm tʉ kyamindʉ ja ya̱a̱ es xyñi'ʉʉnʉdʉts ma̱ mij, pʉn tʉy'a̱jtʉn myʉda̱jttʉp ma̱ ʉ'ʉnʉn? 20Mʉt ko yʉ'ʉjʉty kyaj myindʉ di'ibʉ tyam jʉnándʉp ja ya̱a̱, wa'an yʉ'ʉjʉty tʉy'a̱jtʉn tjʉna̱'a̱ndʉ pʉn ti peky tʉ xypya̱a̱ttʉts ko nwindʉna̱a̱y wyinduuyʉty di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty. 21Je'eyʉ pʉn yʉ'ʉjʉty xyñi'ʉʉnʉya̱a̱mbʉts ko njʉnáñʉts mʉk jap ma̱ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty: “Miidsʉty tyam xypyekymyooydyʉpts kots ʉj nmʉbeky ko yʉ o'kpʉty jyikypyʉka̱'a̱ndʉ.” 22Ja Felʉs oy tnija̱'a̱jʉ wi'ix tmʉbʉktʉ di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Jesús éxtʉm ja Kristʉ, pa̱a̱ty ko tmʉdooy yʉ taadʉ, net jyʉnáñ: —Ko myínʉt ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk Lisyʉs, n'akmʉdówʉpts mijʉ m'ʉ'ʉnʉn. 23Es net ja Felʉs t'anma̱a̱y ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n es ja Pa̱a̱blʉ 'yítʉt tsimy, per tmo'oyʉt nandʉ'ʉn yʉ awa̱'a̱ts'a̱jtʉn es dyajtʉ́kʉt yʉ myʉtnaymyaayʉbʉtʉjk es kyu'íxʉdʉt. 24Es ko 'yijty kana̱k xʉʉ, ta jyajty jatʉgok ja Felʉs mʉt ja ñʉdo'oxy Drusilʉ, di'ibʉ israelitʉ ja̱'a̱y. Ta tnigajxʉ ja Pa̱a̱blʉ es myínʉt. Es tmʉdooy ko Pa̱a̱blʉ myʉga̱jxʉdʉ wi'ix ja jiky'a̱jtʉn ko Jesukristʉ yajmʉbéky. 25Es ko ja Pa̱a̱blʉ 'yawa̱'a̱nʉ es ja ja̱'a̱y jyiky'átʉt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es ñay'aguwítsʉdʉt kʉ'ʉm, es ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, net ja Felʉs ñay'adsʉ'kʉ es t'anma̱a̱y ja Pa̱a̱blʉ: —Winwa̱'ktútkʉts tyam. Kots ja tiempʉ nmʉdátʉt, net nnigáxʉt. 26Es ja Felʉs yʉ'ʉ jyatsojk es ja Pa̱a̱blʉ myo'oyʉdʉt ja meeñ es tnasmátsʉt; pa̱a̱ty jana̱a̱mʉty tnigaxʉ. 27Dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ majtsk jʉmʉjt. Net ja Felʉs pyʉdsʉʉmnʉ gobernadoor, es tyʉjkʉ ja jembyʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Porsyʉ Festʉ. Es ko ja Felʉs wyʉ'ʉmáñ oy mʉt ja israelítʉty, pa̱a̱ty dyajwe'emy ja Pa̱a̱blʉ tsimy pujxndʉgóty.

will be added

X\