APOSTɄLɄTY 23

1Pa̱a̱blʉ tni'ijxe'ky di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, es t'anma̱a̱y: —Mʉgu'uktʉjkʉty, tʉts njiky'aty extʉ tyamba̱a̱t wi'ixʉts kyaj nbekyjyawʉ ma̱ ja Dios. 2Net ja Ananiiʉs di'ibʉ ijtp teedywyindsʉngópk, t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y di'ibʉ tʉnaapy jap Pa̱a̱blʉ pya'a̱a̱y es t'abojtsʉ'ʉgʉt ja Pa̱a̱blʉ. 3Es ja Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱y: —Dios yʉ'ʉ mwópʉdʉp, mnay'andijyʉty éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. ¿Ti ko ya̱a̱ m'u'uñʉ esʉts xypyayo'oyʉt éxtʉm ja Moisesʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ, es mijts kʉ'ʉm kyaj xykyuydyúñ ja Moisesʉ 'yana'amʉn ko mjʉna̱'a̱ñ esʉts nya''abojtstsʉ'ʉgʉt? 4Es ja ja̱'a̱yʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Tii dʉ'ʉn xywyinga̱jxpéty yʉ teedywyindsʉngópk? 5Es ja Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱y: —Mʉgu'uktʉjk, kyajts nnija̱wʉ pʉn yʉ'ʉ teedywyindsʉngópk. Pes dʉ'ʉn ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Katʉ xykya̱jxpéky di'ibʉ ana'amp mga̱jpnóty.” 6Ñija̱'a̱p ja Pa̱a̱blʉ ko tamʉ saduseeʉ ja̱'a̱yʉty esʉ fariseeʉ ja̱'a̱yʉty, es t'anma̱a̱y mʉk: —Mʉgu'uktʉjkʉty, ʉj nandʉ'ʉn fariseeʉ esʉ n'aptʉjkʉts nandʉ'ʉn fariseeʉty, es tyámʉts xyajjustisʉpa̱a̱ty kots nmʉbeky es n'awíxyʉts ja jyikypyʉjkʉn di'ibʉ tʉ 'yeeky. 7Es ko dʉ'ʉnʉ Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ, net ja ja̱'a̱y ñaygyajxytsyi'kʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty di'ibʉ naty tʉ ñaymyúkʉdʉ, ta ñaybyʉjtákʉdʉ abekyʉ fariseeʉty es abekyʉ saduseeʉty, 8mʉt ko yʉ saduseeʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko di'ibʉ tʉ 'yeeky kyaj ñakyjyikypyeky, ko kyaj jyaadyʉ anklʉs es kyaj jyaadyʉ anmʉja̱'a̱n. Per yʉ fariseeʉty myʉbejkypy ko yʉ o'kpʉ jyikypyeky jatʉgok, ko jyaaty yʉ anklʉs es jyaaty ja anmʉja̱'a̱n. 9Es di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty nidʉgekyʉ ñay'oojʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty. Es pyʉdʉ'ktʉ nija'ajʉty ja fariseeʉty di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Tya̱dʉ yedyʉjk kyaj pyeky nbátʉm. Yʉ'ʉ da tu'ugʉ anklʉs o tu'ugʉ anmʉja̱'a̱n tʉ myʉgajxyʉty. 10Es ni'igʉ jyantsymyʉjwindʉ́kʉ ko ja̱'a̱y ñay'oo ñayya̱'a̱xʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty. Ta ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk jyotmay'e'ky ko yʉ Pa̱a̱blʉ ja̱'a̱y ya'oogʉdʉt. Net ja syolda̱a̱dʉtʉjk tkejxy es nʉjx ja Pa̱a̱blʉ dyajtsoondʉ es dyajmínʉt jatʉgok ma̱ kwartel. 11Ja ux ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús kyʉxe'ky ma̱ Pa̱a̱blʉ, es 'yanma̱a̱yʉ: —Pa̱a̱blʉ, jotmʉk mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉt. Extʉm tʉ xykyajxy ja tʉy'a̱jtʉn mʉt ʉj ja ya̱a̱ Jerusalén, nandʉ'ʉn xykya̱jxʉt ja tʉy'a̱jtʉn ʉjtskyʉjxm jap Romʉ. 12Es jakumbom nija'ajʉty ja israelítʉty ñaygya̱jxʉdʉ es dya'ooga̱'a̱ñ ja Pa̱a̱blʉ, es jyʉnandʉ: —Wa'an ja Dios xytyukkumʉdo'om pʉn ka̱'a̱y úkʉm ma̱ kyajnʉm nya'o'kʉm ja Pa̱a̱blʉ. 13Di'ibʉ dʉ'ʉn tyunándʉbʉ naty naxy nijustyikxy ja yedyʉjkʉty. 14Net ñʉjxtʉ ma̱ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty, es jyʉnandʉ: —Ʉʉdsʉty tʉts nnaygya̱jxʉdʉ es Diósʉts xytyukmʉdówdʉt kots ngáyʉt pʉn kyajnʉmts nya'ooktʉ Pa̱a̱blʉ. 15Tyam miidsʉty es di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, amdowdʉ tadʉ solda̱a̱dʉ windsʉngopk es bom dyajmínʉdʉ tadʉ ja̱'a̱y ma̱ miidsʉty, es xywyin'ʉʉnʉt ko miits xyñijawʉya̱'a̱ndʉ yajxón ja pyeky. Es ʉʉdsʉty, támʉts n'awixtʉ esʉts nya'oogʉt ma̱ kyajnʉmʉ naty jya'ty. 16Es ja Pa̱a̱blʉ ja tsyojma̱a̱nk myʉdoo ti tyunándʉp, net ñejxy ma̱ ja kwartel es t'awa̱'a̱nʉ ja Pa̱a̱blʉ. 17Net ja Pa̱a̱blʉ tmʉgajxy tu'ugʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n, es t'anma̱a̱y: —Mʉnʉjxʉ tya̱dʉ mixy ma̱ ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk, ja'a ko myadya̱'a̱ga̱'a̱ñ waanʉ mʉt yʉ'ʉ. 18Es ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n tmʉnejxy ja Pa̱a̱blʉ tsyojma̱a̱nk ma̱ solda̱a̱dʉ windsʉngopk, es t'anma̱a̱y: —Tadʉ Pa̱a̱blʉ yʉ'ʉts tʉ xy'amdoy esʉts nyajmínʉt ja ya̱a̱ tya̱dʉ mixy. Yʉ'ʉk madya̱'a̱ga̱a̱mp waanʉ mʉt mij. 19Es ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk tkʉ'ʉmʉma̱jtsʉ ja mixy, es dyajnejxy wiink tsoo, es dyajtʉʉy: —¿Tits xy'awanʉya̱a̱mp? 20Net ja mixy t'anma̱a̱y: —Yʉ israelítʉty tʉ ñaygya̱jxʉdʉ es bom m'amdowa̱'a̱ñʉty es xyajnʉjxʉt ja Pa̱a̱blʉ ma̱ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, es 'yanda̱'a̱ga̱'a̱ndʉ es ttseky es xypyayo'oyʉt. 21Kyaj mij xymyʉbʉ́kʉt, ja'a ko nijustyikxyñaxy ja jya'ayʉty di'ibʉ awijxp ayu'udsyʉ, es tʉ jyʉna̱'a̱ndʉ ko Dios tyukkumʉdówʉdʉt pʉn ka̱a̱ydyʉp es kyajnʉm dya'ooktʉ Pa̱a̱blʉ; es tyam tap t'awixtʉ na̱'a̱ xyajmíñ. 22Net ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk ñayjyʉga̱jxʉ mʉt ja mixy es kyaj pʉ́n ya''awánʉt éxtʉm tʉ yajmʉmadya'aky. 23Ta ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk tmʉgajxy majtskʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n, es t'anma̱a̱y: —Anʉʉmʉdʉ majtsk mʉgo'pxʉ msolda̱a̱dʉ es ñay'ʉxkúkʉdʉt, es tʉgʉ'px ma̱jk di'ibʉ kwa̱a̱ygyʉjxy, es majtsk mʉgo'pxʉ di'ibʉ mʉt ja lyanzʉ, es ñʉjxʉt Sesareeʉ tyam mʉj koots. 24Es nandʉ'ʉn ñay'ʉxkúkʉdʉt yʉ Pa̱a̱blʉ es ttukpátʉt ja kwa̱a̱y, es yajkwentʉ'áttʉt kʉdiibʉ ti jyátʉdʉt es yajkʉyákʉt ma̱ ja gobernadoor Felʉs. 25Es ja solda̱a̱dʉtʉjkʉty yʉ'ʉ tmʉnʉjxtʉ ja neky ma̱ jyʉna'añ: 26“Ʉjts Klaudyʉ Lisyʉs, ngéxyʉts tu'ugʉ neky mʉt mij, gobernadoor Felʉs, es nga̱jxpo'xa̱'a̱ñ. 27Yʉ israelítʉty tʉ tmatstʉ tadʉ yedyʉjk es dya'ooga̱'a̱ñ, per kots ʉj nnija̱'a̱jʉ ko yʉ'ʉdyʉ romanʉ ja̱'a̱y, nétʉts oj nnejxy mʉdʉts ja nsolda̱a̱dʉtʉjk es nyajtsékyʉts. 28Nétʉts nyajnejxy ma̱ israelítʉty di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty, mʉt kots nnijawʉya'añ ti ko tʉ tni'ʉʉnʉdʉ. 29Mʉj ja pyeky tpʉjtákʉdʉ mʉt kʉ'ʉm ja 'yana'amʉn; per kyaj tmʉdaty yʉ peky es dya'oogʉt o dya'ítʉt pujxndʉgóty. 30Kots ʉj nnija̱'a̱jʉ ko yʉ israelítʉty ttukniwinmayʉ dya'ooga̱'a̱ñʉ tadʉ ja̱'a̱y, pa̱a̱ty tyámʉts ngexy ma̱ mijts; es nandʉ'ʉn tʉts n'anʉʉmʉ ja di'ibʉ ni'ʉ'ʉnʉp es nʉjx dyaky yʉ tyʉy'a̱jtʉn ma̱ mijʉn. Ja nnaybyátʉm.” 31Net ja solda̱a̱dʉtʉjk dyajnʉjxtʉ ja Pa̱a̱blʉ éxtʉm tʉ ya''anʉʉmʉdʉ, es dyajnʉjxtʉ koots extʉ Antípatrʉs. 32Jakumbom jyʉmbijttʉ ja solda̱a̱dʉ ye'ebyʉ ma̱ ja kwartel, es ja kwa̱a̱ygyʉjxypyʉ t'akpanʉjxtʉ ja Pa̱a̱blʉ. 33Ko jyajty Sesareeʉ, ta tkʉya̱jktʉ ja Pa̱a̱blʉ es ja neky ma̱ ja gobernadoor. 34Es ko t'ijxy ja neky ja gobernadoor, net dyajtʉʉy ja Pa̱a̱blʉ: —¿Madsoo m'it mluga̱ar? Es ja Pa̱a̱blʉ 'yadsooy: —Silisyʉ ja̱'a̱yʉts ʉj. 35Net ja gobernadoor Felʉs 'yanma̱a̱yʉ: —Tyámʉts n'awíxʉt ko kyʉda̱'a̱gʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ tʉ mni'ʉʉnʉty, esʉts nmʉdówʉt wi'ix jyʉna'añ. Es ja Pa̱a̱blʉ yajpʉjtáky ma̱ ja tʉjk di'ibʉ Eroodʉs pyalasyʉ'a̱jt, es kywentʉ'átʉdʉ ja solda̱a̱dʉty.

will be added

X\