APOSTɄLɄTY 22

1—Miits mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es miits mʉgu'uktʉjkʉty, mʉdowdʉ wi'ixʉts nnayñika̱jxtu'uda̱'a̱ñʉdyʉts. 2Ko tmʉdoodʉ tkajxy ja ebreeʉ ayuk, net ni'igʉ 'yamoonda̱a̱ydyʉ. Es ja Pa̱a̱blʉ 'yanma̱a̱yʉdʉ: 3—Ʉj israelítʉts, japts nmaxu'unk'a̱jty Tarsʉ, Silisyʉ ña̱a̱xóty, es ya̱a̱ts nye'ky Jerusalén es Gamalyélʉts xya'ʉxpʉjk. Yajtuk'ijxʉts oy ja n'aptʉjk'a̱jtʉmʉ 'yana'amʉn es amumdu'uk jótʉts nmʉdúñ ja Dios, éxtʉm miidsʉty nidʉgekyʉ tyam xytyundʉ. 4Ʉjts tʉʉyʉp nmʉdsip'a̱jtʉts yʉ di'ibʉ pyanejxypy ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn, extʉ nya'oogánʉts es nyajnejxyʉts tsimy yedyʉjk toxytyʉjk, mbʉjta̱'a̱ga̱'a̱ñʉts pujxndʉgóty. 5Es ja teedywyindsʉngópk es nidʉgekyʉ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty ñija̱'a̱dʉp ko yʉ'ʉjʉty dya̱jktʉ neky mʉt ja nmʉ'israelitʉ'a̱jtʉm di'ibʉ Damaskʉ tsʉna̱a̱ydyʉp. Nʉjxpʉdsʉ naty jam, n'ʉxta̱'a̱ya'añʉts di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Jesús, es nyajmina̱'a̱ñʉts ya̱ Jerusalén es ndukkumʉdowa̱'a̱ñʉts. 6’Ko nja̱'tánʉts Damaskʉ, éxtʉm kijkyxyʉʉ, nétʉts n'ijxy jyajy nikʉjxmʉts tu'ugʉ mʉk ja̱jʉn di'ibʉ tsa̱jpótm tso'omp, 7es ngʉda̱a̱yʉts. Nétʉts nmʉdooy tu'ugʉ ayuk ko jyʉna'añ: “Saulʉ, Saulʉ, ¿Tits ko xypyajʉdity?” 8Nétʉts nyajtʉʉy: “¿Mbʉ́n mijts?, Windsʉ́n.” Es xy'anma̱a̱yʉts: “Ʉjtsʉts Jesús nazarenʉ di'ibʉ mij mbajʉdijtypy.” 9Ja njamyʉʉdʉts t'ijxtʉ ja ja̱jʉn, per kyaj tjaygyujkʉdʉ ja ayuk di'ibʉts ʉj xymyʉga̱jx. 10Nétʉts ʉj n'anma̱a̱y: “¿Tits ndúnʉp?, Windsʉ́n.” Nétʉts xy'anma̱a̱y ja Nindsʉn'a̱jtʉm: “Pʉdʉ'ʉk es nʉjx jap Damaskʉ es jap m'anʉʉmʉdʉt tʉgekyʉ ti mdúnʉp.” 11’Es ko ja ja̱jʉn oj xyajwiindsʉts, nétʉts ja njamyʉʉdʉts xyajnejxy witsy extʉ nja̱jtyʉts Damaskʉ. 12’Jap tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Ananiiʉs. Yʉ'ʉ jyantsy'awda̱jtypy ja Dios es tkuydyúñ ja Moisesʉ 'yana'amʉn, es nidʉgekyʉ israelítʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉ Damaskʉ yajxón mʉʉt 'yijty yʉ'ʉ. 13Es ja Ananiiʉs xyñimiiñʉts es xy'anma̱a̱yʉts: “Mʉgu'uk Saulʉ, ijxwa̱'x jatʉgok.” Es netyʉ jatʉgok oj n'ijxwa'xyʉts es net n'ijxyʉts ja Ananiiʉs. 14Nétʉts xy'anma̱a̱y: “Yʉ Dios di'ibʉ n'aptʉjk'a̱jtʉm wyindsʉ'kʉdʉ jékyʉp, tʉ mwin'íxyʉty es xy'ixy'átʉt di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy, es xy'íxʉt ja Di'ibʉ Jiky'a̱jtp Tʉy'a̱jtʉn Mʉʉt es xymyʉdówʉt di'ibʉ yʉ'ʉ kyajxypy. 15Esʉ Dios mbʉjta̱'a̱gánʉp es xykya̱jxʉt ja 'yayuk ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, es xytyukmʉmadya̱'a̱gʉt di'ibʉ tʉ xy'ixy es di'ibʉ tʉ xymyʉdoy. 16Es tyamyʉ, katʉ m'ak'awix. Pʉdʉ'ʉk es mnʉbátʉt, es mʉnu'xta̱'a̱k ja Dios esʉ mbeky mniwa̱'a̱dsʉdʉt.” 17’Kots njʉmbijty Jerusalén, tats nnejxy ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk es nga̱jxtákyʉts. Nétʉts n'ijxma̱'ty. 18N'ijxyʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús, es xy'anma̱a̱yʉts: “Jottʉgoy es mbʉdsʉ́mʉt ya̱ Jerusalén, mʉt ko kyaj tya̱dʉ ja̱'a̱y tmʉbʉka̱'a̱ñ kots ʉj nGrístʉty.” 19’Nétʉts ʉj n'anma̱a̱y: “Windsʉ́n, yʉ'ʉjʉty ñija̱'a̱dʉp nidʉgekyʉ kots ʉj nnejxyʉts ma̱ tsa̱jptʉjk es nmʉnejxyʉts pujxndʉgóty di'ibʉ myʉbejkypy ko mij mGrístʉty, es ʉj tʉ nyajwépyʉdyʉts. 20Es ko ja ja̱'a̱y dya'e'ky ja Esteebʉ, mij ja mduumbʉ di'ibʉ pyʉjták ja tʉy'a̱jtʉn mijtskyʉjxm, támʉdsʉ naty mʉt n'ity ko dya'e'ky, extʉ ngwentʉ'a̱jtʉts ja wyit.” 21Es xy'anma̱a̱yʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm: “Nʉjx. Ʉjts mij ngaxaampy jagam ma̱ ja̱'a̱y kyaj 'yisraelítʉty.” 22Tmʉdoo'ijty ja ja̱'a̱y ya̱a̱ba̱a̱t ko jyʉnáñ ko ñʉjxa̱'a̱ñ ma̱ ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Net ja ja̱'a̱yʉty yaxkaktʉ: —¡Ya'ook tadʉ ja̱'a̱y! ¡Kyaj pyaadyʉty jyiky'átʉt! 23Es ma̱a̱nʉm ja ja̱'a̱yʉty ni'igʉ ttuk'ya̱'a̱x ttukjoktʉ, tjandʉ wyítʉty es t'ʉxjʉbiptʉ, es ja naxway tjantsywyʉjʉ'ʉktʉ, 24net ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk tni'ana'amʉ es ja Pa̱a̱blʉ yajmʉnʉjxʉt ma̱ kwartel, es yajwópʉt es tniga̱jxʉt ti ko ja̱'a̱y ya'axy jyeky mʉt yʉ'ʉ. 25Es ko two'ondʉʉnʉ es twopandʉ yʉ Pa̱a̱blʉ, net yʉ Pa̱a̱blʉ dyajtʉʉy ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n di'ibʉ naty jam: —¿Mmʉda̱jtypy miidsʉ kutujkʉn es xywyópʉt tu'ugʉ romanʉ ja̱'a̱y, es kyajnʉm yajpayo'oyʉ? 26Es ko tmʉdooy yʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n, net oj t'awanʉ ja wyindsʉ́n, ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk, es t'anma̱a̱y: —Mnaygywentʉ'átʉdʉp mʉt di'ibʉ mdunaampy. Tya̱dʉ yedyʉjk, romanʉ ja̱'a̱y yʉ'ʉ. 27Net ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk tnimʉjwa'ky ja Pa̱a̱blʉ, es dyajtʉʉy: —¿Tʉy'a̱jtʉn ko mij mromanʉja̱'a̱yʉdyʉ? Es ja Pa̱a̱blʉ 'yadsooy: —Tʉy'a̱jtʉn. 28Es ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk 'yanma̱a̱yʉ: —Ʉjts kajaats xytsyoobátxʉ kots ʉj nromanʉja̱'a̱yʉty. Es ja Pa̱a̱blʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Per ʉjts romanʉ ja̱'a̱yʉts na̱'a̱bʉts nmiiñ nja̱jty ya̱ naxwiiñ. 29Es yʉ solda̱a̱dʉ di'ibʉ naty wopánʉp yʉ Pa̱a̱blʉ, net ñikakta̱a̱yʉdʉ, es yʉ'ʉba̱a̱t ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk tsyʉ'kʉ ko yʉ Pa̱a̱blʉ tʉ tkʉwʉʉñ es romanʉ ja̱'a̱y yʉ'ʉ. 30Es jakumbom yʉ solda̱a̱dʉ windsʉngopk tnijawʉyáñ ti ko Pa̱a̱blʉ ñi'ʉʉnʉty yʉ israelítʉty. Net tni'ana'amʉ es jyʉnákʉt ja kadenʉ di'ibʉ Pa̱a̱blʉ kyʉ'ʉwʉ'ʉn'a̱jtypy, es dyajnaymyujkʉ yʉ teedywyindsʉ́nʉty es nidʉgekyʉ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty. Netʉ Pa̱a̱blʉ dyajpʉdsʉʉmdʉ es tpʉjtáktʉ mayjya'ay wyinduuy di'ibʉ naty tʉ ñaymyúkʉdʉ.

will be added

X\