APOSTɄLɄTY 21

1Es ko nmastutta̱a̱yʉts ja nmʉgu'uktʉjkʉts, ndʉjkʉts barkoty, es ja barkʉ ñejxy tʉyʉ es jya'ty ma̱ ja Kos ka̱jpn, es jakumbom nnejxyʉts Roodʉs. Nétʉts jap ndso'ondʉ esʉts nnʉjxtʉ Pátarʉ. 2Jap Pátarʉ mbáttʉts tu'ugʉ barkʉ di'ibʉ nʉjxp Fenisyʉ, es ndʉjkʉdʉts es oj nnʉjxtʉts. 3Na̱jxtʉts aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ Tsyipre es oj nnʉjxtʉts extʉ Siryʉ. Esʉ kapitangʉ byarkʉ, yʉ'ʉ myʉnejxypy ja tsemy Tirʉ, pa̱a̱ty ja barkʉ oj ñejxy jap. 4Jap nbáttʉts di'ibʉ myʉbʉjktʉ ja Jesús, es n'ijttʉts jʉxtujk xʉʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, es yʉ'ʉjʉty Espíritʉ Santʉkyʉjxm t'anma̱a̱ydyʉ kʉdiibʉ Pa̱a̱blʉ ñʉjxʉt Jerusalén. 5Es ko ñajxy jʉxtujk xʉʉ, net ndso'ondʉts. Es nidʉgekyʉ nmʉgu'uktʉjkʉts oj xyñaswówʉdʉts, yedyʉjk toxytyʉjkʉty es mʉt ja ʉna̱'ku'ungʉty, es ñʉjxta̱a̱ydyʉ ka̱jpnbʉ'ám jam pu'ujótm, es nnaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉdʉts es nga̱jxtáktʉts. 6Nétʉts nnayjyʉga̱jxʉdʉ es nnaymyʉnánʉdʉts es ʉʉdsʉty nnʉjxtʉts barkoty, es yʉ'ʉjʉty jyʉmbijnʉdʉ ma̱ tyʉjk. 7Nyajkugʉjxʉdʉts ja nvya̱jʉ ma̱ jikymyejyñ Tirʉ es extʉ Tolemaydyʉ. Es jap nga̱jxpo'xtʉts yʉ nmʉgu'uktʉjkʉts es nwʉ'ʉmdʉts mʉt yʉ'ʉjʉty tuk xʉʉ. 8Es jakumbomʉ Pa̱a̱blʉ es ʉʉdsʉty di'ibʉts mʉt yʉ'ʉ ndso'ondʉ, nja̱jttʉts ma̱ Sesareeʉ ka̱jpn. Es nnʉjxtʉts ma̱ Felipʉ di'ibʉ Jesús ja 'yayuk kya̱jxwa̱'xʉp. Tadʉ Felipʉ yʉ'ʉ tu'uk di'ibʉ ma̱ yʉ nijʉxtujkpʉ yedyʉjk win'ijxʉdʉ di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Jesús, es yʉ'ʉjʉty tpudʉ́kʉt ja ku'ekytyo'oxyʉty di'ibʉty ayoodʉp. Es jap nwʉ'ʉmdʉts mʉt ja Felipʉ. 9Ja Felipʉ japʉ ñʉʉx nima̱jtáxk di'ibʉ kyaj tʉ pyʉktʉ es di'ibʉ ijttʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 10Ko jap n'ijttʉts waanʉ jeky, net jyajty tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Agaabʉ, di'ibʉ tso'omp Judeeʉ. 11Ta oj xyñimíñʉts es twijtse'ky ja pyo'owʉʉnʉ Pa̱a̱blʉ, es ñaydyukkʉwʉ'ʉn ñaydyuktekywyʉ'ʉnʉ, es jyʉnáñ: —Yʉ Espíritʉ Santʉ dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Jap Jerusalén yʉ israelítʉty dʉ'ʉn tkʉwʉʉnʉt yʉ tadʉ po'owʉʉnʉ ñiwindsʉ́n es tkʉyákʉt mʉt ja romanʉ ja̱'a̱y.” 12Kots nmʉdoodʉ tya̱a̱dʉ es mʉt ja Sesareeʉ ja̱'a̱y, nétʉts nmʉnu'xtáktʉ Pa̱a̱blʉ kʉdiibʉ ñʉjxʉt Jerusalén. 13Perʉ Pa̱a̱blʉ 'yadsooy: —¿Ti ko mjʉ'ʉy mya̱'a̱xtʉ? ¿Tits ko miits xyajjotmay'ooktʉ? Nayjya̱'a̱bʉts kyaj je'eyʉ nyajkʉtsúm nyajtekytsyúmʉt, extʉ nayjya̱'a̱bʉts es ngu'oogʉdʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús jam Jerusalén. 14Kom kyajʉ Pa̱a̱blʉ wyinma̱a̱ydyʉgatsáñ, nétʉts njʉnandʉ: —Wa'an yajtúñ éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús ttseky. 15Net nnayjyʉjp'ijxʉdʉts es oj nnʉjxtʉts Jerusalén. 16Es xyjamyʉda̱jttʉts nija'ajʉty ja Sesareeʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉbʉjktʉ Jesús, es xymyʉnʉjxtʉ ma̱ ja tyʉjkʉ Mnasón, tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ tso'omp Tsyipre es jeky tʉ 'yijnʉ tmʉbeky ja Jesús, es yʉ'ʉts xymyo'oyándʉp ja ja̱jttákn jap Jerusalén. 17Kots nja̱jttʉ Jerusalén, nétʉdsʉ nmʉgu'uktʉjkʉts xy'axá̱jʉdʉ jantsy yajxón. 18Jakumbom nnʉjxtʉts mʉt ja Pa̱a̱blʉ ngu'ixtʉ yʉ Santya̱'a̱gʉ, es tamʉ naty mayʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk di'ibáty ja Jesús myʉbʉjktʉp. 19Net ja Pa̱a̱blʉ tka̱jxpo'xta̱a̱y, es tmʉmadyakta̱a̱y ti ja Dios tʉ ttuñ Pa̱a̱blʉkyʉjxm ma̱ ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 20Ko tmʉdoodʉ tya̱dʉ ayuk, net t'awda̱jttʉ Dios es 'yanma̱a̱yʉdʉ Pa̱a̱blʉ: —Weenʉ, mʉgu'uk. Tʉ xy'ixy ko kana̱k mil yʉ israelítʉty tʉ tmʉbeky yʉ Jesús es nidʉgekyʉ yʉ'ʉjʉty tpanʉjxtʉ ja Moisesʉ 'yana'amʉn, 21es tʉ jyʉna'añ ja ja̱'a̱y ko mij mya'ʉxpeky mʉt nidʉgekyʉ israelítʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es kyaj tpanʉjxʉt ja Moisesʉ 'yana'amʉn es kyaj yajtsúkʉt yʉ 'yu'ungʉty waanʉ ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn, es nan kyaj tpanʉjxʉt di'ibʉ jaayʉm ndu'unʉm. 22¿Ti ndu'unʉm? Ñijáwʉdʉbʉ net yʉ ja̱'a̱y ko tʉ mja̱'ty. 23Nik oy ko dʉ'ʉn xytyúnʉt. Tya̱a̱ nima̱jtáxkʉ yedyʉjk di'ibʉ pyadunaampy yʉ wa̱ndakʉn. 24Nʉjx mʉʉt es mnayyajwa̱'a̱dsʉdʉt mʉt yʉ'ʉjʉty, es mij mgujúyʉbʉ tadʉ gastʉ tʉgekyʉ. Es ko ñáxʉdʉ tadʉ wa̱ndakʉn, net yʉ mwa̱a̱y xykyaaptʉt mʉt yʉ'ʉjʉty es net nidʉgekyʉ ja̱'a̱y tmʉwinma̱'a̱ñbya̱a̱dʉt ko kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty éxtʉm tʉ jyʉna'añ mʉt mij, es ko mij nandʉ'ʉn oy xypyanejxy yʉ Moisesʉ 'yana'amʉn. 25Es mʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es tmʉbʉktʉ Jesús, tʉ nja̱'a̱yʉm wi'ix nga̱jxmujkʉm ko kyaj tjʉ'xtʉt yʉ tsu'utsy di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉ agojwinnáx, kyaj tjʉ'xtʉt ja ne'pyñ o tsu'utsy di'ibʉ kyaj wa̱'a̱ts tʉ wyinda̱jxta̱'a̱y, es nandʉ'ʉn kyaj myʉ'indúndʉt. 26Net ja Pa̱a̱blʉ tmʉnejxy ja ma̱jtáxkpʉ yedyʉjk, es jakumbom ñayyajwátsʉdʉ nidʉgekyʉ. Netʉ Pa̱a̱blʉ jyajty ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk es t'awánʉt ja teetytyʉjk na̱'a̱ dyajjʉjpkʉ́xʉt ja wa̱ndakʉn es na̱'a̱ dyajmínʉt ja windsʉ'kʉn. 27Ma̱ kyajnʉm kyexy ja jʉxtujk xʉʉbʉ wa̱ndakʉn, nija'ajʉty yʉ israelítʉty di'ibʉ tso'omp ma̱ Asyʉ ñax, t'ijxtʉ ja Pa̱a̱blʉ ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk tʉja̱'a̱ es ma̱ yʉ'ʉyʉty ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty mba̱a̱t tyʉ́kʉdʉ. Net ni'igʉ yax jyojktʉ ja ja̱'a̱yʉty, es tma̱jtstʉ Pa̱a̱blʉ, 28es mʉk tmʉga̱jxtʉ ja ja̱'a̱yʉty: —¡Miits israelitʉ mʉgu'ugʉty, pudʉjkʉgʉts! Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja yedyʉjk di'ibʉ jʉdijtp oytyim di'ibʉ ka̱jpnʉty, es ttuk'ʉxpeky tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ es kyaj twindsʉ'ʉgʉdʉ nmʉgunax'a̱jt nmʉguga̱jpn'a̱jtʉm, ni ja Moisesʉ 'yana'amʉn es ni yʉ nmʉj tsa̱jptʉjk'a̱jtʉm. Es nandʉ'ʉn tʉ tmʉdʉkʉ ma̱ tya̱dʉ mʉj tsa̱jptʉjk ja grieegʉ ja̱'a̱yʉty, es dʉ'ʉn kyaj tmʉj'íxyʉ tya̱dʉ wa̱'a̱ts luga̱a̱r. 29Dʉ'ʉn jyʉna'añʉ tya̱dʉ israelítʉty ko tʉ t'ixy ma̱ Jerusalén ka̱jpn yʉ Pa̱a̱blʉ mʉt ja Trófimʉ di'ibʉ Éfesʉ kuga̱jpn. Pa̱a̱ty jyʉnandʉ ko Pa̱a̱blʉ tʉ tmʉdʉkʉ ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk tʉja̱'a̱ yʉ Trófimʉ di'ibʉ grieegʉ ja̱'a̱y. 30Tʉgekyʉ ka̱jpn tnijawʉyandʉ ti tuun ja̱jtʉp, es ja ja̱'a̱y myiiñ pʉye'egyʉ. Net tma̱jtstʉ Pa̱a̱blʉ es pawitsy pajʉdoty dyajpʉdsʉʉmdʉ ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk, es netyʉ dya''adujkta̱a̱ydyʉ ja mʉj tsa̱jptʉjk'a̱a̱. 31Tamʉ naty tim ya'oogánʉdʉ ja Pa̱a̱blʉ ko oj ya''awanʉ ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk ko nidʉgekyʉ Jerusalén ja̱'a̱y ya̱'a̱x jyoktʉ. 32Net ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk dyajnaymyujkʉ ja syolda̱a̱dʉtʉjk es ja solda̱a̱dʉ windsʉ́nʉty, es jya̱jttʉ pʉye'egyʉ ma̱ mayjya'ayʉty. Es ko ja ja̱'a̱yʉty t'ijxtʉ ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk mʉt ja syolda̱a̱dʉtʉjk, net ja Pa̱a̱blʉ tnasma̱jtsʉdʉ es kyaj tnakywyojptʉ. 33Net ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk tnimiiñ ja Pa̱a̱blʉ es tma̱jtsy. Ta dyajnejxy kʉwʉʉñ mʉt majtskʉ kadenʉ. Es ko waanʉ 'yijty, net dyajtʉʉy ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk: —¿Mbʉ́n mijts, es ti tʉ xytyuñ? 34Perʉ ja̱'a̱yʉty yaxkaktʉ wiingátyʉty éxtʉm kyaj mba̱a̱t yʉ solda̱a̱dʉ windsʉngopk tmʉdoogúkʉ di'ibʉ dʉn tʉy'a̱jtʉn. Es net ja Pa̱a̱blʉ yajmʉnejxy ma̱ kwartel. 35Ko jyajty ma̱ ja kwartelʉ 'yeskaleerʉ, net ja solda̱a̱dʉtʉjk kyʉyʉ'kʉ es yajmʉnejxy ja Pa̱a̱blʉ, 36ja'a ko pyamíñʉty ja mayjya'ay pyaya'axy pyajékyʉty: —¡Ya'ooktʉ! 37Es ko Pa̱a̱blʉ dyajtʉkʉyándʉ ma̱ kwartel, net t'anma̱a̱y ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk di'ibʉ ijtp ma̱ ja batayonk: —¿Tits mba̱a̱t nnigajxy? Es ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk 'yadsooy: —¿Mij mja̱jtypy mga̱jxʉt grieegʉ? 38¿Tii mij kyaj m'ejiptʉja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉʉyʉp mʉt tsyiptuuñ yʉ yajkutujkpʉ es dyajpʉdseemy ma̱ mʉj ittum taxk mil yʉ yajja̱'a̱y'o'kpʉty? 39Net ja Pa̱a̱blʉ 'yadsooy: —¡Kyaj! Israelitʉ ja̱'a̱yʉts ʉj, jápʉts nguga̱jpnʉty Tarsʉ, di'ibʉ ijtp mʉj ma̱ Silisyʉ ñax, romanʉ ja̱'a̱yʉts ʉj. Tunʉ may'a̱jtʉn, meegyʉts ja tiempʉ esʉts ja ja̱'a̱y nmʉga̱jxʉt. 40Es ja solda̱a̱dʉ windsʉngopk tmooy ja tiempʉ. Netʉ Pa̱a̱blʉ tyʉna̱a̱ye'ky ma̱ ja eskaleerʉ es ja kyʉ'ʉ ttuk'ijxy ja ja̱'a̱y es 'yamóndʉt. Es ko 'yamoonda̱a̱ydyʉ ja ja̱'a̱y, net oj tmʉgajxy mʉt ja ebreeʉ ayuk, es t'anma̱a̱y:

will be added

X\