APOSTɄLɄTY 20

1Es ko ñajxy ma̱ ja̱'a̱y ya̱'a̱x jyoktʉ, net ja Pa̱a̱blʉ dyajnaymyujkʉ ja di'ibʉ tʉ tmʉbeky ja Jesús, es tmooydyʉ ja ka̱jxwíjʉn. Net ñaymyastutta̱a̱yʉdʉ. Ta ñejxy Masedoñʉ, 2es tku'ijxy ka̱jpnga̱jpn, es ni'igʉ tjotmʉkwinga̱jxʉdʉ ja myʉgu'uktʉjk mʉt ja 'yayuk, es óknʉm jyajty Gresyʉ. 3Jap wye'emy tʉgʉk po'o. Es ko jap tsyoonáñ es ñʉjxánnʉ barkoty Siryʉ, net tmʉdooy ko ja israelítʉty tyuna̱'a̱ñʉty axʉʉk. Pa̱a̱ty ja Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ ko jyʉmbítʉt tekykyʉ'ʉm es ñáxʉt jatʉgok Masedoñʉ. 4Net jyamyʉʉt'a̱jtʉdʉ ja Sópatrʉ, mya̱a̱ngʉ Pirrʉ, di'ibʉ kuga̱jpn Bereeʉ, ja Aristarkʉ mʉt ja Segundʉ di'ibʉty kuga̱jpn Tesalónikʉ, ja Gayʉ di'ibʉ kuga̱jpn Derbe, ja Timotee, es nandʉ'ʉnʉ Tíkikʉ mʉt ja Trófimʉ di'ibʉ tso'ondʉp ma̱ Asyʉ ñax. 5Tya̱dʉ mʉgu'uktʉjk tʉ ña̱jxtʉ jawyiin es tʉ xy'awíxtʉts ma̱ Troʉs ka̱jpn. 6Es ʉʉdsʉty n'awijxyʉts ja paskʉ xʉʉ, es óknʉm ndso'oñʉts Filipʉs barkoty. Ja kyummʉgoxk xʉʉ nnaybyáttʉts mʉt ja nmʉgu'uktʉjkʉts jap Troʉs, es jap nwʉ'ʉmʉts jʉxtujk xʉʉ. 7Es ma̱ ja domingʉ xʉʉ, net ʉʉdsʉty nnaymyujkʉdʉ mʉt ja mʉbʉjkpʉtʉjk, es ja tsa̱jkaaky yajtujkwa̱'xʉt éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús tnastu'unʉ. Pa̱a̱blʉ yʉ'ʉ ya'ʉxpʉjkʉdʉ tsu'p pa̱a̱t, mʉt ko tsyoona̱'a̱ñʉ naty jakumbom. 8Es tapʉ naty tʉ ñaymyúkʉdʉ ma̱ tu'ugʉ kwartʉ kʉjxmbʉ, ma̱ naty mayʉ lamprʉ tyoy. 9Es tu'ugʉ ʉna̱'k di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Eutikʉ, tamʉ naty 'yu'uñʉ ventanʉ agʉ'ʉy. Ko Pa̱a̱blʉ jantsy jeky kyajxy, ta ja Eutikʉ ja tsuu pyátʉnʉ. Ko myana̱jxy, ta kyuma̱a̱na̱jxy ma̱ tʉgʉk nikʉ'ʉyʉ tʉjk. Ko oj dyajpʉdʉ'ʉktʉ, tʉ naty 'yo'knʉ. 10Net ja Pa̱a̱blʉ jyʉnajky ma̱ ja Eutikʉ es tmʉneeñ, es t'anma̱a̱y ja myʉgu'uktʉjk: —Katʉ mjotmay'ooktʉ. Jiigyʉ'ʉ. 11Net ja Pa̱a̱blʉ pyejty jatʉgok es dyajwa'xy ja tsa̱jkaaky, es kyaaydyʉ. Es net tmʉga̱jxtʉ extʉ ko xyʉʉñʉ. Ta tsyo'oñ. 12Ja ja̱'a̱y di'ibʉ jam dyajnʉjxtʉ ja Eutikʉ jiiky, ni'igʉ ja'a wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ jotkujk. 13Es ko Pa̱a̱blʉ ñʉjxa̱'a̱ñ tekykyʉ'ʉm, net jyʉnáñ ko ʉʉdsʉty nʉjxtʉpts jawyiin barkoty es nnaybya̱a̱dʉdʉts Asʉ. 14Es ko nnaybyátʉdʉts mʉt ja Pa̱a̱blʉ jap Asʉ, ta yʉ'ʉ tyʉjkʉ barkoty ma̱ ʉʉdsʉty, es oj nnʉjxtʉts ma̱ Mitilene. 15Es ndso'oñʉts jap jakumbom es nna̱jxtʉts Kiiʉ. Ja kyumdʉgʉk xʉʉ nja̱jttʉts ma̱ Samos. Ja kyumma̱jtaxxʉʉ nbe'xyʉts waanʉ jap Trojilyʉ. Taanʉm nja̱jttʉts Miletʉ. 16Es kom ja Pa̱a̱blʉ kyaj mayʉ tiempʉ tmʉdaty Asyʉ, kyaj ñʉjxáñ Éfesʉ, ja'a ko tsejkyʉ jya̱'ta̱'a̱ñ jap Jerusalén es dyajnaxa̱'a̱ñ ja Pentʉkostés xʉʉ. 17Es ko 'yijty jap Miletʉ, net tnigajxʉ ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk di'ibʉ ijttʉp ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jam Éfesʉ. 18Es ko myiindʉ, net ja Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱y: —Miits mnija̱'a̱dʉp wi'ixʉts ʉj nnayjyaygyépyʉty extʉ ma̱ nmiiñ jawyiin ma̱ yʉ Asyʉ ñaxwíñʉdʉ. 19Tʉgekyʉ ja tiempʉ ma̱ts n'ijty mʉt miidsʉty, nmʉduuñʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús yuunk naxypy, es nya'axyʉts mʉdʉ winnʉʉ, es kana̱k peky di'ibʉts tsip nyajña̱jx ja'agyʉjxm kots axʉʉk xytyuundʉ ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty. 20Nga̱jxwa'xyʉts tʉgekyʉ di'ibʉ oy mʉt miidsʉty, es nya'ʉxpʉjktʉ tsa̱jptʉgóty es ma̱ mdʉjkʉty. 21Es tʉts n'anʉʉmʉ ja israelítʉty es di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es jyʉmbíttʉt ma̱ Dios es tmʉbʉ́ktʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 22Tyámʉts nnejxy Jerusalén, es xykyéxyʉts yʉ Espíritʉ Santʉ, ni nganijáwʉts wi'ixʉts jap njátʉt. 23Je'eyʉts nnijawʉ ko ma̱jatyʉ ka̱jpn ma̱ts nnaxy, yʉ Espíritʉ Santʉ xy'anʉʉmʉts kots ndʉ́kʉt pujxndʉgóty es n'ayówʉdʉts. 24Per mʉdʉ tya̱a̱dʉ kyajts ndsʉ'ʉgʉ. Esʉ njiky'a̱jtʉnʉts kyaj ti ttsooty mʉt ʉj, ko je'eyʉ nyajkʉ́xʉt yʉ nduungʉts di'ibʉts tʉ xymyo'oy yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús es n'anʉʉmʉt ja oybyʉ ayuk ko Dios tsyejpy yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. 25’Es tyam nnija̱'a̱bʉts tʉy'a̱jtʉn ko ni pʉ́n miidsʉty di'ibʉ tʉ nya'ʉxpékyʉts wi'ix ja Dios yajkutíky, kyajts xyñakywyin'íxtʉt. 26Pa̱a̱ty tyam n'anʉʉmʉya̱'a̱ndʉ ko kyajts ʉj miits xypyeky'íxtʉt ko m'ooktʉt pekyoty, 27mʉt ko tʉ n'awanʉ tʉgekyʉ yʉ Dios ja 'yayuk es kʉdiibʉ myajtʉgóyʉdʉt. 28Naygywentʉ'átʉdʉ, es nandʉ'ʉn kwentʉ'attʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ma̱ yʉ Espíritʉ Santʉ tʉ mbʉjta'agyʉty es xykywentʉ'áttʉt nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ pyojpʉty tʉ tkʉbajtxʉty yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mʉt ja kyʉ'ʉm ne'pyñ kruuzkʉjxm. 29’Es nnija̱'a̱bʉts kots nnʉjxʉt, net myínʉt wiink ja̱'a̱y di'ibʉ yajtʉgoyaampy yʉ di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Kristʉ, éxtʉmʉ waxka̱'uk di'ibʉ awa̱'a̱n es dyajtʉgóy yʉ borreegʉ. 30Nandʉ'ʉn nija'ajʉty miidsʉty kʉ'ʉm pyʉdʉ'ʉga̱'a̱ñ, es mmo'oya̱'a̱nʉdʉ yʉ wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn di'ibʉ kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty, es ttukpanʉjxa̱'a̱ñ di'ibʉ tyam myʉbejkypy ja Jesús. 31Pa̱a̱ty mnaygywentʉ'átʉdʉp. Jamyatstʉ ko tʉgʉk jʉmʉjt, xʉʉñ es koots, jiibʉts ko nmo'oy yʉ ka̱jxwíjʉn nidu'uk nidu'uk miidsʉty. 32’Mʉgu'uktʉjkʉty, tyam n'anʉʉmʉdʉ ko wʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios es kuydyundʉ ja ayuk di'ibʉ 'yawa̱'a̱nʉp wi'ixʉ Dios xytyu'unxʉm ja may'a̱jtʉn. Tadʉ ayuk tmʉdaty ja mʉk'a̱jtʉn es xyajmʉk'a̱jtʉm nidʉgekyʉ es xykyupʉjkʉm tsa̱jpótm es n'ijtʉm mʉt yʉ'ʉ di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Jesús. 33Kyajts ʉj ni na̱'a̱ tʉ ndseky ni pʉ́nʉ myeeñʉty o ja wyítʉty. 34Yajxón xyñijáwʉdʉ ko tʉts nduñ mʉdʉts ngʉ'ʉmgʉ'ʉ es tʉ nba̱a̱dyʉts di'ibʉ naty ʉj xykya'ijtxʉp es di'ibʉ ka'ijtxʉp ja njamyʉʉdʉdyʉts. 35Tʉts miidsʉty nya'ʉxpeky es tʉ nduk'ixtʉ ko xytyúndʉt es xypyudʉ́kʉdʉt di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, es xyjamyátstʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn ko jyʉnáñ: “Ni'igʉ njotkujk'a̱jtʉm ko wiink ja̱'a̱y nbudʉjkʉm es kyaj ko wiink ja̱'a̱y xypyudʉjkʉm.” 36Ko dʉ'ʉnʉ Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ, net ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ es kya̱jxtáky mʉt yʉ'ʉjʉty. 37Nidʉgekyʉ jyʉʉydyaaydyʉ, es ñaymyʉnánʉdʉ es ttsu'xtʉ ja Pa̱a̱blʉ. 38Es ta wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ jotmaymyʉʉt, ja'a ko 'yanma̱a̱yʉ ko kyaj tnaky'íxtʉt. Es net oj tnaswówʉdʉ extʉ ma̱ ja barkʉ.

will be added

X\