APOSTɄLɄTY 19

1Es ko Apolʉs 'yijty Korintʉ, netʉ Pa̱a̱blʉ tnina̱jxnʉ tun kopk. Ta jyajty Éfesʉ ma̱ tpaty na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉbʉjktʉp. 2Esʉ Pa̱a̱blʉ dyajtʉʉy: —¿Tʉ xy'axá̱jʉdʉ miidsʉty ja Espíritʉ Santʉ ko xymyʉbʉjktʉ? Net 'yadsoodʉ: —Ni je'eyʉts tʉ ngamʉdoy ko jyaadyʉ Espíritʉ Santʉ. 3Netʉ Pa̱a̱blʉ dyajtʉʉy: —¿Di'ibʉ nʉbajtʉn mʉʉt tʉ mnʉbety miidsʉty? Es 'yadsoodʉ: —Extʉm ja Fwank Yajnʉbajtpʉ oj yajnʉbéty. 4Esʉ Pa̱a̱blʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Fwank oj dyajnʉbéty ja ja̱'a̱y di'ibʉ naty tʉ jyodʉmbittʉ, es t'anʉʉmʉdʉ es tmʉbʉ́ktʉt di'ibʉ ja miimp óknʉm, ja'a 'yandijpy ja Jesús. 5Es ko tmʉdoodʉ tya̱a̱dʉ, net ñʉbajtta̱a̱ydyʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesusʉ xyʉʉ. 6Es ko ja Pa̱a̱blʉ tkʉ'ʉnikooñ ja ja̱'a̱yʉty, net ja Espíritʉ Santʉ ñimiinʉdʉ, es ja ja̱'a̱yʉty tka̱jxtʉ wiingátypyʉ ayuk es tka̱jxwa̱'xtʉ ja Diosʉ 'yayuk. 7Nima̱jmajtskʉn ja yedyʉjk wyínʉty. 8Tʉgʉk po'o Pa̱a̱blʉ oj yo'oy ma̱ ja tsa̱jptʉjk, es ni nʉ'ʉn kyaja̱'a̱w kyatsʉ'kʉ tmʉgajxy ja ja̱'a̱y es tmʉbʉ́ktʉt wi'ix ja Diosʉ kyutujkʉn. 9Per tap ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tmʉbʉjktʉ di'ibʉ Pa̱a̱blʉ kyajxypy, es kya̱jxtʉ axʉʉk mʉt ko yʉ'ʉ tpanʉjxtʉ ja Jesús éxtʉm ja Kristʉ. Net ja Pa̱a̱blʉ tsyo'oñ ma̱ ja tsa̱jptʉjk es tmʉnejxy ja di'ibʉ myʉbʉjk ma̱ Tiranʉ 'yeskwelʉ, es jap mʉʉt ñaygya̱jxʉdʉ bom bom. 10Dʉ'ʉn ya'ʉxpejky majtsk jʉmʉjt, pa̱a̱ty nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱y ojts tnijáwʉdʉ ja Jesusʉ 'yayuk jam Asyʉ ña̱a̱xóty, dʉ'ʉn di'ibʉ israelítʉty es nandʉ'ʉn di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 11Es ja Dios ttuuñ jantsy mʉj ja mʉj'a̱jtʉn mʉt ja Pa̱a̱blʉ. 12Esʉ ja̱'a̱y ttuknimiindʉ Pa̱a̱blʉ yʉ payʉ esʉ wit, esʉ Pa̱a̱blʉ je'eyʉ yajtukpáty ja wit, es yajtukninʉjxtʉ ja puma̱'a̱y es 'yagʉdakta̱a̱ydyʉ. Es pʉ́nʉ ka'oybyʉ myʉda̱jttʉp, nandʉ'ʉn pyʉdsʉʉmda̱'a̱y. 13Es jap nija'ajʉty ja israelítʉty di'ibʉ jʉdijttʉp ka̱jpnga̱jpn es dyajpʉdsʉ́mdʉ ja ka'óybyʉty di'ibʉ ja̱'a̱y myʉda̱jttʉp. Ta tjayajpʉdsʉmandʉ ja ka'óybyʉty mʉt ja xyʉʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús, es t'anma̱a̱ydyʉ ja ka'óybyʉty: —Ʉjts mij n'ane'empy Jesús xyʉgyʉjxm di'ibʉ Pa̱a̱blʉ kya̱jxwa'xypy, ¡pʉdsʉmdʉ! 14Es dʉ'ʉn tyuundʉ nijʉxtujk tukka'ax yʉ Eseevʉ, israelitʉ teedywyindsʉ́nʉ mya̱a̱ngʉty. 15Es tʉgok ko dʉ'ʉn ttunandʉ, ja ja̱'a̱y di'ibʉ ka'oybyʉ myʉda̱jtypyʉ net 'yadsoojʉ: —N'ixy'ajtypyʉts ja Jesús, es nnija̱'a̱bʉts pʉ́n ja Pa̱a̱blʉ, per miidsʉty, ¿mbʉ́nʉ dʉ'ʉn miidsʉty? 16Esʉ tya̱dʉ yedyʉjk di'ibʉ myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ, net kyʉxpujty ja̱'a̱y ñikʉjxy es axʉʉk ttuuñ nidʉgekyʉ, yajwojpta̱a̱ydyʉ tʉgoty, es dyajkakta̱a̱ydyʉ niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱ts es tsyayujtta̱a̱ydyʉ. 17Es ko tnija̱'a̱dʉ nidʉgekyʉ di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp jap Éfesʉ, israelítʉty es di'ibʉ kyaj, net tsyʉ'kʉdyaaydyʉ es twindsʉ'kʉdʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús. 18Nandʉ'ʉn may di'ibʉ myʉbʉjktʉ myiindʉ mayjya'ayóty es tniga̱jxtʉ ja pyeky di'ibʉ tʉ ttundʉ, 19es may yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉ ttuñ yʉ brujʉ winma̱'a̱ñ, dyajmiindʉ ñeky es tnino'ktʉ mayjya'ay wyinduuy. Es ko twijtstʉ ja kywentʉ nʉ'ʉn ja ñekyʉ tsyoo, ja'a twijtspʉdsʉʉmdʉ justyikxymya̱jk milʉ platʉ meeñ, es tu'ukpʉ platʉ dʉ'ʉn éxtʉm tuk xʉʉ yajmʉjúy yʉ tuumbʉ. 20Es dʉ'ʉn oj ñejxy ja Diosʉ 'yayuk oymya̱a̱ty es dya'ijxʉ myʉk'a̱jtʉn. 21Es ko tya̱a̱dʉ ñajxy, net ja Pa̱a̱blʉ jyʉnáñ ñʉjxa̱'a̱ñ Jerusalén, es ñaxa̱'a̱ñ Masedoñʉ es Akayʉ. Nandʉ'ʉn jyʉnáñ ko tsyoonʉt Jerusalén, ta ñʉjxa̱'a̱ñ Romʉ. 22Net tkejxy jap Masedoñʉ nimajtskʉ pyudʉjkʉbʉ, Timotee mʉdʉ Erastʉ, esʉ Pa̱a̱blʉ 'yakwe'emy ma̱ Asyʉ ñax. 23Es ma̱ tadʉ tiempʉ ja ja̱'a̱y ni'igʉ ttuk'ya̱'a̱x ttukjoktʉ jam Éfesʉ mʉt ja'agyʉjxm pʉ́nʉty pyanʉjxtʉp ja Jesús éxtʉm ja Kristʉ. 24Tamʉ naty tu'ugʉ plateerʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Demetrʉ. Tadʉ Demetrʉ ya''agojwinna̱jxypy mʉdʉ platʉ ja tsa̱jptʉjk ma̱ t'awdattʉ Dyanʉ, es net tteeky ja tsa̱jptʉjku'unk. Ni'igʉ myeeñbya̱a̱ttʉ ja Demetrʉ es pʉ́nʉty mʉʉt tyundʉ. 25Pa̱a̱dyʉ Demetrʉ dyajnaymyujkʉdʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ tyuunk'a̱jttʉbʉ tadʉ tuunk, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Mʉgu'uktʉjk, miits mnija̱'a̱dʉp ko tya̱dʉ tuunk, yʉ'ʉ mʉʉt ja jiky'a̱jtʉn ñaxy yajxón. 26Per miits m'ijxtʉp es mmʉdoodʉp ko tadʉ Pa̱a̱blʉ jyʉna'añ ko yʉ dios di'ibʉ yedyʉjk kyoj ya'o'oyʉdʉp, kyaj yʉ'ʉ Dyiósʉty. Es dʉ'ʉnʉ mayjya'ay ttukmʉbeky, kyaj yaayʉty Éfesʉ, nandʉ'ʉn ma̱ tʉgekyʉ Asyʉ ñaxwíñʉdʉ. 27Nʉgoo tya̱a̱dʉ t'okkudsʉ'ʉgʉ'a̱jnʉ, kyaj yʉ'ʉ je'eyʉ ko nduunk'a̱jtʉm kyutʉgóyʉt, nandʉ'ʉn tsojk nʉjkx pʉ́n kyaj t'okmʉjpʉjtáknʉ yʉ nda̱a̱k'a̱jtʉm Dyanʉ tsya̱jptʉjk, nan tsojk nʉjx kyutʉgooyñʉ ja myʉj'a̱jtʉn yʉ nda̱a̱k'a̱jtʉm Dyanʉ, di'ibʉ tyam 'yawda̱jtypy ja ja̱'a̱y ya̱ Asyʉ es tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ. 28Ko tmʉdoodʉ tya̱a̱dʉ ja ja̱'a̱yʉty, net jyot'ambʉjkta̱a̱ydyʉ es yax jyojktʉ: —¡Mʉj kʉjxm yʉ Dyanʉ di'ibʉ Éfesʉ ja̱'a̱y wyindsʉ'kʉdʉp! 29Es dʉ'ʉn ja ja̱'a̱yʉ wyinma̱'a̱ñ jyo'pta̱a̱ydyʉ ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn. Es net tma̱jtstʉ ja Pa̱a̱blʉ jyamyʉʉt di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Gayʉ esʉ Aristarkʉ, nimajtskʉ tadʉ yedyʉjk jap kyuga̱jpnʉty Masedoñʉ, es dyajnʉjxtʉ tpawijts tpajʉdojttʉ ma̱ ja kyumda̱ttʉjk, ma̱ ñaymyujkʉdʉ mayjya'ay. 30Net ja Pa̱a̱blʉ nandʉ'ʉn jyatʉkʉyáñ jap es tjamʉga̱jxáñ ja mayjya'ay, per ja di'ibʉ myʉbʉjktʉ kyaj ñasma̱jtsʉ. 31Es nandʉ'ʉn na̱a̱gʉty ja Pa̱a̱blʉ myʉtnaymyaayʉbʉ di'ibʉ kuduunk'a̱jttʉp Asyʉ, 'yanma̱a̱yʉ ko kyaj tyʉ́kʉt jap. 32Es ma̱ ja mayjya'ayʉ naty jap ni'igʉ jyantsyya̱'a̱x jyantsyjyoktʉ, tam tuk peky di'ibʉ wiink jʉnándʉp, es jatuk peky nan wiink. Ni kyayajjaygyúkʉ ti dʉn kya̱jxtʉp o ti dʉn ko ñaymyúkʉdʉ. 33Es nija'ajʉty di'ibʉ jap ttukmʉmadyaktʉ yajxón ja Alejandrʉ wi'ixʉ naty 'yadʉ'ʉtstʉ. Es ja israelítʉty tsyojktʉ esʉ Alejandrʉ ñiwa̱'kpʉdsʉ́mʉdʉt ma̱ ja mayjya'ayʉn. Net t'adijwa̱'xtʉ ja ja̱'a̱yʉty es dya''awatstʉ ja tu'u es tmʉnʉjxtʉ ja Alejandrʉ mayjya'ay wyindum. Es yʉ'ʉ ttuk'ijxy ja kyʉ'ʉ es 'yamóndʉt es jyaka̱jxáñ mʉt yʉ'ʉjʉty. 34Per ko tnija̱'a̱dʉ ko yʉ'ʉ 'yisraelítʉty, net yax jyojktʉ nidʉgekyʉ oy majtsk oorʉn: —¡Mʉj kʉjxm yʉ Dyanʉ di'ibʉ Éfesʉ ja̱'a̱y wyindsʉ'kʉdʉp! 35Net ja Éfesʉ ʉskriba̱a̱n dya''amooñ ja ja̱'a̱yʉty, es t'anma̱a̱y: —Mʉgu'uktʉjk, Éfesʉ ja̱'a̱yʉty, nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y ñija̱'a̱dʉp ko tya̱dʉ Éfesʉ ka̱jpn yʉ'ʉ 'yawda̱jtypy yʉ Dyanʉ es tkwentʉ'attʉ yʉ Dyanʉ 'yawinnax di'ibʉ kʉdak tsa̱jpótm. 36Es kyaj mba̱a̱t pʉ́n jyʉna'añ ko kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty. Pa̱a̱ty amondʉ es winmaydyʉ yajxón pʉn ti mdunándʉp. 37Yʉ tadʉ yedyʉjkʉty di'ibʉ miits tʉ xyajmíndʉ, kyaj tʉ tmaatstʉ tiity jap tsa̱jptʉgóty es kyaj wi'ix jyʉna̱'a̱ndʉ axʉʉk mʉdʉ ndios'a̱jtʉm Dyanʉ. 38Es pʉnʉ Demetrʉ esʉ di'ibʉ mʉʉt tyundʉ myʉda̱jtypy ja tʉy'a̱jtʉn, es pʉn ñi'ʉʉnʉyaampy, pes taa yʉ fwez es taa yʉ justisʉtʉjk. Jam mba̱a̱t t'awanʉ es tkʉyákʉt ja tyʉy'a̱jtʉn nidu'uk nidu'uk. 39Es pʉn miits mmʉda̱jttʉp jatu'ugʉ ʉ'ʉnʉn, pes mʉga̱jxtʉ justisʉtʉjk ko ja̱'a̱y yajnaymyúkʉdʉ esʉ juntʉ xytyúndʉt yajxón. 40Ja'a ko pʉn yʉ'ʉ gobyeernʉ tnijáwʉt di'ibʉ tyam mduundʉp, mba̱a̱t xypyekymyo'oyʉm éxtʉmʉ tsiptuumbʉ, mʉt ko kyaj mba̱a̱t nmo'oyʉm yʉ tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ tyam mduundʉp. 41Es ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jyʉnáñ, net t'anma̱a̱y ja ja̱'a̱y es ñʉjxta̱a̱yñʉt.

will be added

X\