APOSTɄLɄTY 18

1Netʉ Pa̱a̱blʉ tsyo'oñ Atenʉs es ñejxy ma̱ Korintʉ ka̱jpn. 2Es jap tpaty tu'ugʉ israelitʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Akilʉ, jap kyuga̱jpnʉty ma̱ Pontʉ ñax es na̱a̱mnʉmʉ naty tsyooñ Italyʉ mʉt ja ñʉdo'oxy Prisilʉ, es jyajty Korintʉ, ja'a ko ja yajkutujkpʉ kopk Klaudyʉ tni'ana'amʉ es nidʉgekyʉ israelítʉty tsyoondʉt Romʉ. Netʉ Pa̱a̱blʉ ñejxy tku'ixa̱'a̱ñ ja Akilʉ esʉ ñʉdo'oxy Prisilʉ, 3es mʉt ko yʉ'ʉjʉty nandʉ'ʉn ya'o'oyʉdʉp yʉ wit tʉjk éxtʉmʉ Pa̱a̱blʉ dya'oyʉ, pa̱a̱dyʉ Pa̱a̱blʉ oj wye'emy mʉt yʉ'ʉjʉty, es tmʉttuunmijky. 4Es sa̱a̱bʉdʉ sa̱a̱bʉdʉ Pa̱a̱blʉ ñejxy ma̱ tsa̱jptʉjk es t'anʉʉmʉ israelítʉty es di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, ko Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ es tmʉbʉ́ktʉt. 5Tsyo'ondʉ Masedoñʉ yʉ Silʉs mʉt ja Timotee es jyajty Korintʉ. Net ja Pa̱a̱blʉ tmastuty ja wyit tʉjk tuunk es tka̱jxwa̱'xnʉ mʉt ja israelítʉty ko tʉy'a̱jtʉnʉ Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ di'ibʉ yʉ'ʉjʉty 'yawijxtʉp. 6Per ja israelítʉty net jyot'ambʉjktʉ es t'anma̱a̱ydyʉ wi'ixáty ja Pa̱a̱blʉ. Netʉ wyit twinxijty ja Pa̱a̱blʉ éxtʉmʉ ijxwʉ'ʉmʉn ko kyajpʉ israelítʉty tmʉbʉka̱'a̱ñ, es t'anma̱a̱y: —Miidsʉty kʉ'ʉm mmʉda̱jttʉp ja peky mʉt ko kyaj xytsyeky ja nitsokʉn. Es ʉj kyajtsʉ peky nmʉdaty. Es tyam nʉjx nga̱jxwa̱'xa̱'a̱ñʉts ma̱ ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 7Net ja Pa̱a̱blʉ tsyo'oñ ma̱ tsa̱jptʉjk es ñejxy ma̱ tyʉjkʉ Tisyʉ Justʉ di'ibʉ Dios 'yawda̱jtypy, di'ibʉ tsyʉnaapy jap tsa̱jptʉjk pʉ'a̱a̱y. 8Esʉ Krispʉ yʉ'ʉ naty windsʉ́n ijtp ma̱ ja tsa̱jptʉjk, es mʉt nidʉgekyʉ di'ibʉ naty tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja jyʉʉn tyʉjk myʉbʉjktʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús ko tmʉdoodʉ di'ibʉ Pa̱a̱blʉ kya̱jx, es nandʉ'ʉn may ja Korintʉ ja̱'a̱y tmʉbʉjktʉ ja Jesús es ñʉbajttʉ. 9Net ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús t'anma̱a̱y ja Pa̱a̱blʉ koots ma̱ tu'ugʉ ijxma̱'tʉn, es jyʉnáñ: —Katʉ mdsʉ'ʉgʉ. Ka̱jxwa̱'x'adʉ'ʉts. Katʉ m'amóñ. 10Ʉjts mij mʉt n'ity. Ni pʉ́n wi'ix mgatúnʉdʉt. Taa may ja ja̱'a̱y di'ibʉts ʉj xymyʉbʉkándʉp ma̱ tya̱dʉ ka̱jpn. 11Net ja Pa̱a̱blʉ wye'emy Korintʉ tuk jʉmʉjt jakujm, es dya'ʉxpeky ja ja̱'a̱y mʉt ja Diosʉ 'yayuk. 12Es óknʉm 'yijty gobernadoor yʉ Galyón ma̱ Akayʉ ñax. Es net ja israelítʉty ñaymyujkʉdʉ es tmʉdsiptso'ondʉ Pa̱a̱blʉ, es dyajnʉjxtʉ ma̱ justisʉtʉjk. 13Es t'anma̱a̱ydyʉ gobernadoor: —Tya̱dʉ ja̱'a̱y yʉ'ʉ 'yanmaapy ja ja̱'a̱yʉty ko t'awdáttʉt ja Dios es kʉdii éxtʉm jyʉna'añ ja n'ana'amʉn'a̱jtʉm. 14Pa̱a̱blʉ myʉga̱jxaambyʉ naty ja gobernadoor ko ja gobernadoor t'anma̱a̱y ja israelítʉty: —Pʉnʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y tʉ tyuundʉgóy o pʉn mʉjʉ pyeky, tyámʉts nmʉdówʉt yajxón es ndúnʉt ja justisʉ mʉt miits israelítʉty; 15per ja'a ko kyaj dyʉ'ʉnʉty, miidsʉty tyam m'ʉʉndʉ mʉt je'eyʉ ayuk es ja̱'a̱y xyʉʉjʉty es miidsʉ m'ana'amʉnʉty, pa̱a̱ty ixtʉ kʉ'ʉm miidsʉty. Ʉj, kyajts n'ity fwez mʉdʉ tadʉ winma̱'a̱ñ. 16Es net dyajpʉdseemy ma̱ jap ja justisʉtʉjk. 17Net nidʉgekyʉ grieegʉty tma̱jtstʉ ja Sóstʉnʉs di'ibʉ ijtp windsʉ́n ma̱ ja tsa̱jptʉjk, es twojptʉ justisʉtʉjk wyinduuy ma̱ ja gobernadoor Galyón. Per ja Galyón kyaj ttuuñʉ kwentʉ yʉ tya̱a̱dʉ. 18Pa̱a̱blʉ wye'emy kana̱k xʉʉ jap Korintʉ. Es net ñayjyʉga̱jxʉ mʉt ja myʉgu'uktʉjk. Taa tyʉjkʉnʉ barkoty es ñʉjxtʉ mʉt ja Akilʉ esʉ Prisilʉ ma̱ Siryʉ ñax. Ko kyajnʉm tyʉkʉ barkoty jap Senkreeʉ, Pa̱a̱blʉ ñaygyuka'pta̱a̱yʉ es tkuydyúnʉt éxtʉm twa̱ndaky. 19Es ko jyajty ma̱ Éfesʉ ka̱jpn, netʉ Pa̱a̱blʉ tnikeky ja Prisilʉ esʉ Akilʉ es ñejxy ma̱ tsa̱jptʉjk, es myadya̱'a̱ga̱'a̱ñ mʉt ja israelítʉty di'ibʉ jap naymyujkʉdʉp. 20Es ja israelítʉty myʉnu'xtákʉ es waanʉ 'yakwʉ'ʉmʉt, perʉ Pa̱a̱blʉ kyaj t'a'ijxʉ. 21Net ñayjyʉga̱jxʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, es t'anma̱a̱y: —Ja'a kots n'ita̱'a̱ñ Jerusalén es nduna̱'a̱ñʉts ja xʉʉ di'ibʉ wingoomp. Per mínʉpts jatʉgok pʉn jʉna̱a̱mp ja Dios. Net tsyo'oñ Éfesʉ es ñʉjxnʉ barkoty. 22Ko jyajty Sesareeʉ, ta ja Pa̱a̱blʉ pyatʉjkʉ Jerusalén es tka̱jxpe'xy ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibáty naymyujkʉdʉp jam. Es net jyʉjptáky Antyokiiʉ. 23Jap wye'emy jekyjyawʉ. Net tsyo'oñ jatʉgok es tku'ijxy ka̱jpnga̱jpn ma̱ Galasyʉ ñax es Frijyʉ ñax, es dyajmʉjwiinʉdʉ myʉbʉjkʉn nidʉgekyʉ pʉ́nʉty 'yaxá̱jʉdʉ Jesús éxtʉmʉ Kristʉ. 24Es ma̱ tadʉ tiempʉ jyajty jap Éfesʉ tu'ugʉ israelitʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Apolʉs. Jap kyuga̱jpnʉty Alejandriiʉ. Es jantsy oy tka̱jxwa'xy, es ñija̱'a̱p yajxón ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. 25Tʉ tjaty ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn es tsuj es wa̱'a̱ts tka̱jxwa'xy ja Jesusʉ jya'a, oy yʉ'ʉyʉ je'eyʉ tnijawʉ di'ibʉ Fwank Yajnʉbajtpʉ tyuk'ʉxpʉjk ja ja̱'a̱yʉty. 26Netʉ Apolʉs mʉk a̱a̱ mʉk jot tka̱jxwa'xy ma̱ ja tsa̱jptʉjk. Es ko tmʉdoodʉ Prisilʉ esʉ Akilʉ, net yajwooy abeky es ya'ʉxpʉjknʉdʉ waanʉ oy mʉt ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn esʉ ñitsokʉn. 27Ko Apolʉs ñʉjxáñ ma̱ Akayʉ ñax, ja myʉgu'uktʉjk di'ibʉ myʉbʉjktʉ jap Éfesʉ tja̱a̱ydyʉ tu'ugʉ neky mʉt di'ibʉ myʉbʉjktʉp jap Akayʉ, es t'axá̱jʉt yajxón yʉ Apolʉs. Ko Apolʉs jyajty Akayʉ, net tpudʉjkʉdʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tʉ t'axá̱jʉdʉ Jesús éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ mʉt ja Diosʉ myay'a̱jtʉn. 28Es mayjya'ayóty ja Apolʉs oj ttukkutʉkʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty ko tpʉjtáky yajxón ja ñiwiin ñidu'u, es ttuk'ixy ma̱ Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ ko Jesús yʉ'ʉ Kristʉ di'ibʉ Dios wyin'ijx es tkejxy. Es kyaj mba̱a̱t ja israelítʉty ñakyjyʉna̱'a̱ndʉ ko kyaj tʉy'a̱jtʉn.

will be added

X\