APOSTɄLɄTY 17

1Ta ña̱jxtʉ ma̱ Anfípolis ka̱jpn esʉ Apoloñʉ ka̱jpn, es net jya̱jttʉ ma̱ Tesalónikʉ ka̱jpn. Jap tu'ugʉ israelítʉdyʉ tsya̱jptʉjk. 2Pa̱a̱blʉ, éxtʉm jaayʉmʉ naty ttuñ, ñejxy sa̱a̱bʉdʉ sa̱a̱bʉdʉ jap tsa̱jptʉgóty tʉgʉk sʉma̱a̱n, es tmʉmadya'aky, 3dʉ'ʉn ttuk'ixy es wa̱'a̱ts t'awa̱'a̱nʉ wi'ix ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ ko koonʉm yʉ Kristʉ 'yayówʉt es jyikypyʉ́kʉt ma̱ ja o'kʉn, es jyʉnáñ: —Tya̱dʉ Jesús di'ibʉts ʉj nga̱jxwa'xypy mʉt miidsʉty, yʉ'ʉ Kristʉ di'ibʉ Dios wyin'ijx es tkejxy. 4Net na̱a̱gʉty ja israelítʉty tmʉbʉjktʉ es ñaymyujkʉ mʉt ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs. Nandʉ'ʉn tmʉbʉjktʉ maygyrieegʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ 'yawda̱jttʉp ja Dios, es mayʉ toxytyʉjk di'ibʉ ijttʉp windsʉ'ʉgʉ. 5Pa̱a̱ty ja israelítʉty di'ibʉ kyaj tmʉbʉjktʉ tja̱'a̱dʉ naywyinnaxʉ, es ñaymyujkʉdʉ yedyʉjk di'ibʉ axʉk ja̱'a̱y es yax jyojktʉ ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn. Net ñʉjxtʉ ma̱ Jasonʉ tyʉjk, tyʉkʉya̱'a̱ndʉ es dyajpʉdsʉma̱'a̱ñ ja Pa̱a̱blʉ mʉt ja Silʉs, es tpʉjta̱'a̱ga̱'a̱ndʉ mayjya'ay winduuy. 6Per ko kyaj tpattʉ Pa̱a̱blʉ mʉt ja Silʉs, net tpajʉdojttʉ ja Jasón es mʉt ja myʉgu'ugʉty di'ibʉ naty jap, es dyajnʉjxtʉ ma̱ justisʉ, es yax jyojktʉ: —Tya̱dʉ yedyʉjkʉty di'ibʉ yajma̱'ttaapy tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, tʉ ya̱a̱ jya̱'ttʉ, 7esʉ Jasón tʉ dyajja̱jtta'aky ma̱ tyʉjk. Nidʉgekyʉ yʉ'ʉjʉty myʉdsip'a̱jtypy ja yajkutujkpʉ kopkʉ 'yana'amʉn, es jyʉna̱'a̱ndʉ ko ta jatu'ugʉ rey di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Jesús. 8Ko tmʉdoodʉ tya̱a̱dʉ ja ja̱'a̱yʉty esʉ justisʉtʉjk, net jyotmay'o'ktʉ. 9Net ja Jasón esʉ myʉgu'ugʉty tkumultʉya̱jktʉ, es yajnasma̱jtsʉdʉ. 10Ko kyoodsʉnʉ, net di'ibʉ myʉbʉjktʉ Jesús dyajtso'ondʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs, es ñʉjxtʉ Bereeʉ. Ko jya̱jttʉ jap, ta ñʉjxtʉ ma̱ ja israelítʉdyʉ tsya̱jptʉjk. 11Tya̱dʉ israelítʉty ni'igʉ t'axá̱jʉdʉ amumdu'uk jot ja 'yʉxpʉjkʉn kʉdiinʉmʉ Tesalónikʉ, es bom bom t'ʉxta̱a̱ydyʉ ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn pʉn tʉy'a̱jtʉn éxtʉmʉ jyʉna̱'a̱ndʉ Pa̱a̱blʉ mʉt ja Silʉs. 12Es nimayʉ taadʉ tmʉbʉjktʉ, es nandʉ'ʉn tmʉbʉjktʉ di'ibʉ grieegʉ ja̱'a̱yʉty, yedyʉjk es nandʉ'ʉn toxytyʉjk di'ibʉ ijttʉp windsʉ'ʉgʉ. 13Es ko tnija̱'a̱dʉ Tesalónikʉ israelítʉty ko tamʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs tka̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk jam Bereeʉ, net ñʉjxtʉ jam es dyajnayñibʉ'kʉdʉ. 14Per ja Pa̱a̱blʉ myʉgu'ugʉty tkajxtʉ ma̱ ja jikymyejyñbya̱'a̱, es ja Silʉs esʉ Timotee wyʉ'ʉmdʉ Bereeʉ. 15Es di'ibʉ jyamyʉda̱jttʉ Pa̱a̱blʉ myʉnʉjxʉ extʉ ma̱ ja Atenʉs ka̱jpn. Net jyʉmbijttʉ mʉt ja Pa̱a̱blʉ 'yayuk esʉ Silʉs mʉt ja Timotee ñaybya̱a̱dʉdʉt tsojk Atenʉs. 16Ko ja Pa̱a̱blʉ t'awixy ja Silʉs mʉt ja Timotee jap Atenʉs, net jyantsyjyotmay'e'ky ko t'ijxy jap ka̱jpnóty oymya̱a̱ty tapʉ agojwinnáx. 17Pa̱a̱ty ttukmʉmadyaktʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk mʉt ja israelítʉty es mʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty di'ibʉ Dios 'yawda̱jttʉp jap, es nandʉ'ʉn ttukmʉmadyaky bom bom di'ibʉ mʉt ñaybyaadyʉty ma̱ ma̱a̱y. 18Jap tpaty ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ñi'ʉxpʉjkʉp epikuureʉs esʉ wiinkpʉ di'ibʉ 'yʉxpejkypy ja estoykʉs. Net yʉ'ʉjʉty ñaymyʉga̱jxʉdʉ mʉt ja Pa̱a̱blʉ. Tap di'ibʉ jʉnán: —¿Wi'ix xy'anʉʉmʉya̱'a̱nʉmʉ tya̱dʉ yedyʉjk di'ibʉ ku'ayuk es kyaj ti tnijawʉ? Esʉ wiinkpʉ jyʉnandʉ: —Yʉ tya̱a̱dʉ ya'ʉxpʉka̱'a̱ñ es n'axá̱jʉm wiink ja̱'a̱yʉ dyios. Tya̱a̱dʉ jyʉnáñ ko Pa̱a̱blʉ tka̱jxwa'xy ja ayuk ko ja Jesús jyikypyejky es ja'agyʉjxmʉ ja̱'a̱y jyikypyʉ́ktʉt nandʉ'ʉn. 19Netʉ Pa̱a̱blʉ dyajnʉjxtʉ ma̱ tu'ugʉ it txʉ'aty Areópagʉ, ma̱ ñaymyúkʉdʉ es ñaywyinma̱'a̱ñmyo'oyʉdʉ. Jap t'anma̱a̱ydyʉ Pa̱a̱blʉ: —¿Ti ʉxpʉjkʉn myajmiimpy tyamʉ jembyʉ? Ʉʉdsʉty nnijawʉyándʉpts. 20Pa̱a̱dyʉts nyajtʉ́y ko xymyadya'aky yʉ wiinkpʉ. Yʉ'ʉts nnijawʉyaambyʉts ti 'yandijpy. 21Pa̱a̱ty jyʉnandʉ mʉt ko nidʉgekyʉ Atenʉs ja̱'a̱y es nandʉ'ʉnʉ wiink ja̱'a̱y di'ibʉ tsʉna̱a̱y jap, yʉ'ʉ myʉdowaampy ja jembyʉ ʉxpʉjkʉn es tmadya̱'a̱ga̱'a̱ñ ja jembyʉ ayuk. 22Netʉ Pa̱a̱blʉ tyʉna̱a̱ye'ky ma̱ jam ja ja̱'a̱yʉty Areópagʉ, es t'anma̱a̱y: —Miits Atenʉs ja̱'a̱yʉty, tʉts n'ixy oymya̱a̱ty ko miits xyjantsy'awdattʉ di'ibʉ mwindsʉ'kʉdʉp. 23Es kots tʉ njʉdity ka̱jpnóty, tʉts n'ixy ma̱ tu'ugʉ m'artálʉty 'yity kʉxja̱'a̱y: “Ya̱a̱ n'awda̱jtʉm ja Dios di'ibʉ kyaj n'ixy'a̱jtʉm.” Pes oy. Ja di'ibʉ miits m'awda̱jttʉp, oy xykya'ix'attʉ, ja'ats miits ndukmʉga̱jxándʉp. 24’Ja Dios di'ibʉ yajkoj ja tsa̱jp esʉ nax es nʉ'ʉn ya̱ naxwiiñ 'yity, yʉ'ʉ windsʉn'a̱jtp ma̱ tsa̱jp es naxwiiñ. Kyaj ja'a tsyʉʉnʉ tsa̱jptʉgóty di'ibʉ ja̱'a̱y kyojtʉp, 25nan kyaj tyʉgoy'a̱jtxʉty es ja ja̱'a̱y pyudʉ́kʉdʉt, ja'a ko yʉ'ʉ nidʉgekyʉ xyajxájʉm, es xymyo'oyʉm ja njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm es tʉgekyʉ di'ibʉ nmʉda̱jtʉm. 26’Yʉ'ʉ tʉgekyʉ tʉ dyajkojy ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y mʉt je'eyʉ ti'igyʉ ne'pyñ, es tʉ dyaky ja luga̱a̱r esʉ tiempʉ ma̱ tsyʉʉnʉdʉt nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. 27Es ja Dios tʉ tpʉjta'aky tʉgekyʉ es ja ja̱'a̱y 'yʉxta̱'a̱yʉdʉt es pya̱a̱dʉdʉt, mʉt ko tʉy'a̱jtʉn kyaj jagam 'yity ja Dios. Taa ja'a ma̱ ʉdsa̱jtʉm nidu'uk nidu'uk. 28Ja'a ko Dioskyʉjxm njiky'a̱jtʉm, nyu'xʉm es n'ijtʉm. Extʉm nandʉ'ʉn jyʉnáñ nidu'ugʉty miidsʉ mjaabyʉty: “Ʉdsa̱jtʉm xy'u'unk'a̱jtʉm ja Dios.” 29’Ko ʉdsa̱jtʉm xy'u'unk'a̱jtʉm ja Dios, kyaj njʉna̱'a̱nʉm ko Dios yʉ'ʉ éxtʉmʉ awinnaxʉ oorʉ, platʉ o tsa̱a̱, di'ibʉ ja̱'a̱y kyejpy éxtʉmʉ kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ. 30Dios kyaj ttukkumʉdooy yʉ ja̱'a̱yʉty ko kyaj 'yawdátyʉty ma̱ naty kyajnʉm tnijáwʉdʉ. Per tyam 'yane'empy mʉt nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y es dyajtʉgátstʉt ja wyinma̱'a̱ñ es t'awdátʉt ja Dios. 31Pa̱a̱ty ja Dios tpʉjtáky tu'ugʉ xʉʉ ma̱ tpayo'oya'añ yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y mʉt ja tʉy'a̱jtʉn mʉt ja'agyʉjxm ja ja̱'a̱y di'ibʉ tʉ twin'ixy; es twinma̱'a̱ñ'ijxy nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty mʉt ko dyajjikypyejky tadʉ ja̱'a̱y. 32Ko tmʉdoodʉ Atenʉs ja̱'a̱y ma̱ jyikypyejky ja o'kpʉty, tam ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyukxiktʉ, esʉ wiinkpʉ jyʉnandʉ: —Jaadsʉ tadʉ nmʉdoo'íttʉt ko jatʉgok mga̱jxʉt. 33Net ja Pa̱a̱blʉ tsyo'oñ. 34Es nija'ajʉty di'ibʉ myʉdoodʉ tmʉbʉjktʉ es tpanʉjxtʉ Pa̱a̱blʉ. Es tu'uk txʉ'aty Dyonís, di'ibʉ ijtp justisʉ jap Areópagʉ, es nandʉ'ʉn tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Dámarʉs, es nandʉ'ʉnʉ wiingátypyʉ ja̱'a̱yʉty myʉbʉjktʉ.

will be added

X\